Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.12.2017.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2017)


Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova

Član 1.

U Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14 i 92/15), član 21. menja se i glasi:

,,Član 21.

Za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava na bolničku zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji predviđeno je 38.541 bolnička postelja, odnosno do 5,5 postelja na 1.000 stanovnika, i to za:

Bolničke postelje

broj

stopa na 1.000 stanovnika-

1)

kratkotrajnu hospitalizaciju akutno obolelih i povređenih:

a) na sekundarnom nivou

24.649

do 3,50

b) na tercijarnom nivou

6.000

do 0,85

2)

produženo lečenje i dugotrajnu hospitalizaciju:

a) psihijatrijskih bolesnika

3.250

do 0,46

b) obolelih od tuberkuloze, nespecifičnih oboljenja pluća i drugih hroničnih oboljenja i stanja

912

do 0,13

3)

rehabilitaciju u specijalizovanim bolničkim ustanovama

3.730

do 0,53

Pod bolničkim posteljama iz stava 1. ovog člana ne podrazumevaju se postelje u dnevnim bolnicama, neonatološkim odeljenjima porodilišta i postelje za pratioca, kao ni postelje u stacionaru doma zdravlja i zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, odnosno postelje u vanbolničkom porodilištu doma zdravlja.”

Član 2.

U članu 30. stav 2. menja se i glasi:

,,Produženu rehabilitaciju iz oblasti pomenutih indikacionih područja obezbeđuju sledeće bolničke ustanove specijalizovane za rehabilitaciju:

1) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Melenci, 300 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

2) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža, 140 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

3) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Apatin, 140 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

4) Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen, 295 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

5) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik, 70 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

6) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača, 200 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

7) Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja”, Aranđelovac, 50 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

8) Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”, Sokobanja, 165 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

9) Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Zaječar, 90 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, oboljenja perifernih krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

10) Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor”, Čajetina, 70 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinološka oboljenja i rehabilitacija dece;

11) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 90 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema i povrede i oboljenja lokomotornog sistema i onkološka rehabilitacija dece;

12) Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” Vrnjačka Banja, 250 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinološka oboljenja;

13) Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Agens”, Mataruška Banja, Kraljevo, 140 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

14) Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar, 100 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

15) Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Kruševac, 260 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

16) Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš, 350 postelja za rehabilitaciju – oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

17) Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer”, Sijarinska Banja, Medveđa, 50 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

18) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac, 40 postelja za rehabilitaciju – oboljenja perifernih krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

19) Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja”, Vranje, 30 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

20) Institut za rehabilitaciju, Beograd, 380 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema i povrede, oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece uključujući i onkološku rehabilitaciju.”

Član 3.

Posle člana 35. dodaju se glava Va i Vb i čl. 35a – 35đ, koji glase:

„Va CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA ZA ORGANIZOVANI SKRINING RAKA GRLIĆA MATERICE

Član 35a

Za obavljanje zdravstvene delatnosti citološke dijagnostike u organizovanom skriningu na rak grlića materice osnivaju se citolaboratorije.

Organizovani skrining raka grlića materice obavlja se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojima se osnivaju citolaboratorije.

U postupku organizovanja i sprovođenja organizovanog skrininga raka grlića materice primenjuju se načela i metode definisane Uredbom o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka grlića materice („Službeni glasnik RS”, broj 73/13).

Član 35b

Dom zdravlja kao ustanova primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine za koju je osnovan vrši identifikaciju ciljne populacije žena (žene starosne dobi od 25 do 64 godine), organizuje i sprovodi pozivanje žena, obavlja uzimanje cervikalnog brisa za citološki pregled (PAP pregled) i dostavljanje preparata u citolaboratoriju, vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju o sprovođenju organizovanog skrininga, izdaje rezultate nalaza ženama, obezbeđuje i usmerava žene sa patološkim nalazom na dalju dijagnostiku i lečenje i izveštava o sprovođenju organizovanog skrininga nadležni institut odnosno zavod za javno zdravlje i organizacionu jedinicu za skrining u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Citolaboratorija obavlja bojenje preparata (razmaza), tumačenje razmaza i dostavlja rezultate pregleda razmaza domu zdravlja iz kojeg je upućen.

Citolaboratorije za organizovani skrining raka grlića materice formirane su u sledećim zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju poslove iz stava 2. ovog člana za ciljnu populaciju žena iz određenih jedinica lokalne samouprave:

1) Dom zdravlja Subotica za ciljnu populaciju žena sa teritorije Severnobačkog upravnog okruga, Zapadnobačkog upravnog okruga i Severnobanatskog upravnog okruga;

2) Dom zdravlja Zrenjanin za ciljnu populaciju žena sa teritorije Srednjebanatskog upravnog okruga i Južnobanatskog upravnog okruga;

3) Dom zdravlja Novi Sad za ciljnu populaciju žena sa teritorije Južnobačkog upravnog okruga;

4) Dom zdravlja Sremska Mitrovica za ciljnu populaciju žena sa teritorije Sremskog upravnog okruga;

6) Dom zdravlja Valjevo za ciljnu populaciju žena sa teritorije Kolubarskog upravnog okruga i Mačvanskog upravnog okruga;

5) Dom zdravlja Požarevac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Braničevskog upravnog okruga, Podunavskog upravnog okruga i Borskog upravnog okruga;

6) Dom zdravlja Kragujevac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Šumadijskog upravnog okruga i Pomoravskog upravnog okruga;

7) Dom zdravlja Užice za ciljnu populaciju žena sa teritorije Zlatiborskog upravnog okruga i Moravičkog upravnog okruga;

8) Dom zdravlja Kraljevo za ciljnu populaciju žena sa teritorije Raškog upravnog okruga;

9) Dom zdravlja Kruševac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Rasinskog upravnog okruga, Kosovskog upravnog okruga, Pećkog upravnog okruga, Prizrenskog upravnog okruga, Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga i Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga;

11) Dom zdravlja Niš za ciljnu populaciju žena sa teritorije Nišavskog upravnog, Zaječarskog upravnog okruga, Topličkog upravnog okruga i Pirotskog upravnog okruga;

12) Dom zdravlja Leskovac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Jablaničkog upravnog okruga i Pčinjskog upravnog okruga;

13) Klinički centar Srbije za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda, opštine Vračar, Zvezdara, Grocka, Palilula i Stari grad;

14) Kliničko-bolnički centar Zemun za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda, opštine Čukarica, Novi Beograd, Zemun i Surčin;

15) Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front” za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda, opštine Savski venac, Rakovica, Voždovac, Obrenovac, Barajevo, Lazarevac, Sopot i Mladenovac.

Član 35v

Svi domovi zdravlja u kojima nisu formirane citolaboratorije organizuju transport briseva uzetih u organizovanom skriningu raka grlića materice do odgovarajuće zdravstvene ustanove iz člana 37b stav 3. ove uredbe, koje obavljaju primarnu citološku analizu preparata (prvo čitanje).

Konačnu citološku analizu preparata (drugo čitanje) obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti patologije, patohistologije i citologije.

Vb ORGANIZACIJA LEČENjA ZAVISNIKA OD DROGA

Član 35g

Lečenje zavisnika od droga organizuje se u domovima zdravlja i stacionarnim zdravstvenim ustanovama: opšte i specijalne bolnice i klinički centri.

Član 35d

Lečenje zavisnika od droga primenom supstitucione terapije, koja podrazumeva davanje lekova pacijentima u prisustvu zdravstvenog radnika (u daljem tekstu: supstituciona terapija), sprovodi se u domovima zdravlja koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije.

Dom zdravlja obezbeđuje lekove i potrebna medicinska sredstva za lečenje zavisnika od droga preko apoteke koja je u sastavu doma zdravlja, odnosno preko druge zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima apoteku.

Član 35đ

Lečenje zavisnika od droga primenom supstitucione terapije sprovodi se u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije.

Lečenje iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se u opštim bolnicama, specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti, klinici za psihijatrijske bolesti i kliničkim centrima.

Lečenje iz stava 1. ovog člana sprovodi se u okviru kratkotrajne hospitalizacije sa detoksifikacijom, produžene hospitalizacije koja obuhvata psihosocijalnu rehabilitaciju, resocijalizaciju i supstitucionu terapiju, kao i dnevne bolnice i specijalističko-konsultativne delatnosti, koje uključuju i supstitucionu terapiju.

Referentne zdravstvene ustanove za lečenje bolesti zavisnosti, pored toga što učestvuju u lečenju bolesti zavisnosti obavljaju poslove zdravstvene zaštite od opšteg interesa utvrđene zakonom, i to: primena, praćenje i unapređenje jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji od bolesti zavisnosti, usaglašavanje razvoja metoda u lečenju bolesti zavisnosti, zasnovanih na dokazima o kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti u zdravstvenoj zaštiti, pripremanje nacionalnih vodiča za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti, pružanje saveta i konsultovanje drugim zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima u vezi sa dijagnostikom, profilaksom i lečenjem bolesti zavisnosti i stručno usavršavanje, specijalizacije i uže specijalizacije i kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.”

Član 4.

Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, menja se i glasi:

,,

TABELA TERITORIJALNOG RASPOREDA I POSTELJNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

R. br.

Naziv upravnog okruga – zdravstvene ustanove

Broj
postelja

I. Severnobački upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bačka Topola (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Mali Iđoš


3.

Dom zdravlja Subotica


4.

Opšta bolnica Subotica

670

5.

Apoteka Subotica


6.

Zavod za javno zdravlje Subotica


II. Srednjobanatski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Žitište


2.

Dom zdravlja Zrenjanin


3.

Dom zdravlja Nova Crnja


4.

Dom zdravlja Novi Bečej


5.

Dom zdravlja Sečanj


6.

Apoteka Zrenjanin


7.

Opšta bolnica Zrenjanin

600

8.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin (za akutne bolesti 40 i za produženo lečenje 120 postelja)

160

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Melenci

300

10.

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin


III. Severnobanatski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Ada


2.

Dom zdravlja Kanjiža


3.

Dom zdravlja Kikinda


4.

Dom zdravlja Novi Kneževac (sa stacionarom)

30

5.

Dom zdravlja Senta


6.

Dom zdravlja Čoka


7.

Apoteka Kikinda


8.

Apoteka Senta


9.

Opšta bolnica Kikinda

280

10.

Opšta bolnica Senta

240

11.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

300

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

140

13.

Zavod za javno zdravlje Kikinda


IV. Južnobanatski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Alibunar


2.

Dom zdravlja Bela Crkva


3.

Dom zdravlja Vršac


4.

Dom zdravlja Kovačica


5.

Dom zdravlja Kovin


6.

Dom zdravlja Opovo


7.

Dom zdravlja Pančevo


8.

Dom zdravlja Plandište


9.

Apoteka Vršac


10.

Apoteka Pančevo


11.

Opšta bolnica Vršac

290

12.

Opšta bolnica Pančevo

660

13.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

200

14.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

900

15.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

1.000

16.

Zavod za javno zdravlje Pančevo


V. Zapadnobački upravni okrug


1.

Dom zdravlja Apatin


2.

Dom zdravlja Kula


3.

Dom zdravlja Odžaci (sa stacionarom)

25

4.

Dom zdravlja Sombor


5.

Apoteka Sombor


6.

Opšta bolnica Sombor

732

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Apatin

140

8.

Zavod za javno zdravlje Sombor


VI. Južnobački upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bač


2.

Dom zdravlja Bačka Palanka


3.

Dom zdravlja Bački Petrovac


4.

Dom zdravlja Beočin


5.

Dom zdravlja Bečej


6

Dom zdravlja Vrbas


7.

Dom zdravlja Žabalj


8.

Dom zdravlja Novi Sad (i za opštinu Sremski Karlovci)


9.

Dom zdravlja Srbobran


10.

Dom zdravlja Temerin


11.

Dom zdravlja Titel


12.

Apoteka Vrbas


13.

Apoteka Novi Sad


14.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad


15.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad


16.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad


17.

Opšta bolnica Vrbas

270

18.

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

70

19.

Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

1.425

20.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

350

21.

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

311

22.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

225

23.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

312

24.

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

25

25.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)


26.

Zavod za antirabičnu zaštitu, Novi Sad


27.

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)


28.

Vojnomedicinski centar Novi Sad

60

VII. Sremski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Inđija


2.

Dom zdravlja Irig


3.

Dom zdravlja Pećinci


4.

Dom zdravlja Ruma (sa stacionarom)

10

5.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica


6.

Dom zdravlja Stara Pazova


7.

Dom zdravlja Šid


8.

Apoteka Sremska Mitrovica


9.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

513

10.

Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen (za rehabilitaciju)

295

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik

70

12.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica


VIII. Mačvanski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bogatić


2.

Dom zdravlja Vladimirci


3.

Dom zdravlja Koceljeva


4.

Dom zdravlja LJubovija (sa stacionarom)

20

5.

Dom zdravlja Šabac


6.

Dom zdravlja Loznica


7.

Dom zdravlja Krupanj (sa stacionarom)

8

8.

Dom zdravlja Mali Zvornik


9.

Apoteka Loznica (za grad Loznica i opštine Krupanj, Mali Zvornik i LJubovija)


10.

Apoteka Šabac (za grad Šabac i opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva)


11.

Opšta bolnica Šabac

575

12.

Opšta bolnica Loznica

461

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

200

14.

Zavod za javno zdravlje Šabac


IX. Kolubarski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Lajkovac


2.

Dom zdravlja Ub


3.

Dom zdravlja Valjevo


4.

Dom zdravlja Mionica


5.

Dom zdravlja Osečina


6.

Dom zdravlja LJig


7.

Apoteka Valjevo (za grad Valjevo i opštine Lajkovac, Mionica, Osečina, LJig i Ub)


8.

Opšta bolnica Valjevo

657

9.

Zavod za javno zdravlje Valjevo


X. Podunavski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Velika Plana


2.

Dom zdravlja Smederevska Palanka


3.

Dom zdravlja Smederevo


4.

Apoteka Velika Plana


5.

Apoteka Smederevo


6.

Apoteka Smederevska Palanka


7.

Opšta bolnica Smederevo

399

8.

Opšta bolnica „Stefan Visoki” Smederevska Palanka

300

9.

Zavod za javno zdravlje Smederevo


XI. Braničevski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Veliko Gradište


2.

Dom zdravlja Žabari


3.

Dom zdravlja Žagubica


4.

Dom zdravlja Petrovac


5.

Dom zdravlja Požarevac


6.

Dom zdravlja Golubac


7.

Dom zdravlja Kučevo


8.

Dom zdravlja Malo Crniće


9.

Apoteka Požarevac (za grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac, Žagubica i Žabari)


10.

Opšta bolnica Petrovac

138

11.

Opšta bolnica Požarevac

530

12.

Zavod za javno zdravlje Požarevac


XII. Šumadijski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Aranđelovac


2.

Dom zdravlja Batočina


3.

Dom zdravlja Knić


4.

Dom zdravlja Kragujevac


5.

Dom zdravlja Lapovo


6.

Dom zdravlja Rača


7.

Dom zdravlja Topola


8.

Apoteka Aranđelovac


9.

Apoteka Kragujevac (za grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)


10.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Kragujevac


11.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac


12.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac


13.

Zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje Kragujevac


14.

Zavod za stomatologiju Kragujevac


15.

Opšta bolnica Aranđelovac

142

16.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja” Aranđelovac (lečenje dece obolele od šećerne bolesti 40 i rehabilitacija 50 postelja)

90

17.

Klinički centar Kragujevac

1.118

18.

Institut za javno zdravlje Kragujevac


XIII. Pomoravski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Despotovac (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Jagodina


3.

Dom zdravlja Rekovac


4.

Dom zdravlja Svilajnac (sa stacionarom)

10

5.

Dom zdravlja Ćuprija


6.

Dom zdravlja Paraćin


7.

Apoteka Jagodina


8.

Apoteka Paraćin


9.

Opšta bolnica Jagodina

270

10.

Opšta bolnica Ćuprija

469

11.

Opšta bolnica Paraćin

171

12.

Zavod za javno zdravlje Ćuprija


XIV. Borski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bor


2.

Dom zdravlja Kladovo


3.

Dom zdravlja Majdanpek


4.

Dom zdravlja Negotin


5.

Apoteka Bor (za opštine Bor, Kladovo, Negotin i Majdanpek)


6.

Opšta bolnica Bor

310

7.

Opšta bolnica Kladovo

135

8.

Opšta bolnica Majdanpek

50

9.

Opšta bolnica Negotin

190

XV. Zaječarski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Boljevac


2.

Dom zdravlja Sokobanja


3.

Dom zdravlja Knjaževac


4.

Dom zdravlja Zaječar


5.

Apoteka Zaječar (za grad Zaječar i opštine Boljevac, Sokobanja, Knjaževac)


6.

Opšta bolnica Knjaževac

120

7.

Opšta bolnica Zaječar

430

8.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” (za lečenje 125 i za rehabilitaciju 165)

290

9.

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren”, Sokobanja

150

10.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Zaječar (za lečenje 10 i za rehabilitaciju 90)

100

11.

Zavod za javno zdravlje Zaječar (za Zaječarski i Borski upravni okrug)


XVI. Zlatiborski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Užice


2.

Dom zdravlja Priboj


3.

Dom zdravlja Prijepolje


4.

Dom zdravlja Čajetina


5.

Dom zdravlja Arilje


6.

Dom zdravlja Bajina Bašta (sa stacionarom)

20

7.

Dom zdravlja Kosjerić


8.

Dom zdravlja Nova Varoš


9.

Dom zdravlja Požega


10.

Dom zdravlja Sjenica


11.

Apoteka Užice (za grad Užice i opštine Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Čajetina)


12.

Opšta bolnica Užice (Užice 740 postelja, odeljenje Nova Varoš 30 postelja, odeljenje Požega 60 postelja, odeljenje Sjenica 30 postelja)

870

13.

Opšta bolnica Priboj

110

14.

Opšta bolnica Prijepolje

170

15.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor” Čajetina (za radioterapiju dva i za rehabilitaciju 70)

72

16.

Zavod za javno zdravlje Užice


XVII. Moravički upravni okrug


1.

Dom zdravlja Gornji Milanovac


2.

Dom zdravlja Ivanjica (sa stacionarom)

20

3.

Dom zdravlja Lučani (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Čačak


5.

Apoteka Gornji Milanovac


6.

Apoteka Čačak (za grad Čačak i opštine Ivanjica i Lučani)


7.

Opšta bolnica Gornji Milanovac

150

8.

Opšta bolnica Čačak

527

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica

90

10.

Zavod za javno zdravlje Čačak


XVIII. Raški upravni okrug


1.

Dom zdravlja Vrnjačka Banja


2.

Dom zdravlja Raška (sa stacionarom)

15

3.

Dom zdravlja Kraljevo


4.

Dom zdravlja Novi Pazar


5.

Dom zdravlja Tutin


6.

Apoteka Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)


7.

Opšta bolnica Kraljevo

580

8.

Opšta bolnica Novi Pazar

420

9.

Opšta bolnica Tutin

60

10.

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

70

11.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” Vrnjačka Banja (za lečenje 70 i za rehabilitaciju 250 postelja)

320

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Agens” Mataruška Banja, Kraljevo

140

13.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar (za lečenje 80 i za rehabilitaciju 100 postelja)

180

14.

Zavod za javno zdravlje Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)


15.

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar (za grad Novi Pazar i opštinu Tutin)


XIX. Rasinski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Aleksandrovac (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Brus (sa stacionarom)

10

3.

Dom zdravlja Varvarin


4.

Dom zdravlja Trstenik


5.

Dom zdravlja Ćićevac


6.

Dom zdravlja Kruševac


7.

Apoteka Kruševac (za grad Kruševac i opštine Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac)


8.

Opšta bolnica Kruševac

595

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Kruševac

260

10.

Zavod za javno zdravlje Kruševac


11. Nišavski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Niš


2.

Dom zdravlja Gadžin Han


3.

Dom zdravlja Doljevac


4.

Dom zdravlja Merošina


5.

Dom zdravlja Ražanj


6.

Dom zdravlja Svrljig


7.

Dom zdravlja Aleksinac


8.

Apoteka Niš (za grad Niš i opštine Aleksinac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, Svrljig)


9.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš


10.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš


11.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš


12.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš


13.

Opšta bolnica Aleksinac

135

14.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”, Niš

800

15.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš (kardiologija 40, ortopedija 40 i reumatologija 40 i za rehabilitaciju 350 postelja)

470

16.

Klinički centar Niš

1.525

17.

Klinika za stomatologiju Niš

25

18.

Zavod za transfuziju krvi Niš


19.

Zavod za sudsku medicinu Niš (za Nišavski, Pčinjski, Jablanički, Pirotski, Zaječarski, Toplički, Borski i Rasinski upravni okrug)


20.

Institut za javno zdravlje Niš (za Nišavski i Toplički upravni okrug)


21.

Vojna bolnica Niš

100

11I. Toplički upravni okrug


1.

Dom zdravlja Blace


2.

Dom zdravlja Žitorađa


3.

Dom zdravlja Kuršumlija (sa stacionarom)

20

4.

Dom zdravlja Prokuplje


5.

Apoteka Prokuplje (za opštine Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje)


6.

Opšta bolnica Prokuplje

353

11II. Pirotski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Babušnica (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Bela Palanka


3.

Dom zdravlja Dimitrovgrad (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Pirot


5.

Apoteka Pirot (za opštine Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad)


6.

Opšta bolnica Pirot

332

7.

Zavod za javno zdravlje Pirot


11III. Jablanički upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bojnik


2.

Dom zdravlja Vlasotince (i za opštinu Crna Trava)


3.

Dom zdravlja Lebane


4.

Dom zdravlja Leskovac


5.

Dom zdravlja Medveđa


6.

Apoteka Leskovac (za grad Leskovac i, opštine Bojnik, Vlasotince, Crna Trava, Lebane i Medveđa)


7.

Opšta bolnica Leskovac

795

8.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer” Sijarinska Banja, Medveđa

50

9.

Zavod za javno zdravlje Leskovac


11IV. Pčinjski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bosilegrad (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Bujanovac


3.

Dom zdravlja Vladičin Han


4.

Dom zdravlja Preševo (sa porodilištem)

10

5.

Dom zdravlja Surdulica


6.

Dom zdravlja Trgovište


7.

Dom zdravlja Vranje


8.

Apoteka Bujanovac


9.

Apoteka Vranje (za grad Vranje i, opštine Bosilegrad, Preševo, Surdulica, Trgovište i Vladičin Han)


10.

Opšta bolnica Surdulica

145

11.

Opšta bolnica Vranje

543

12.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica (za lečenje: akutnih bolesti 45 i hroničnih bolesti 55 postelja)

100

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

40

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja”, Vranje

30

15.

Zavod za javno zdravlje Vranje


11V. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija


1.

Kliničko-bolnički centar Priština (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za stanovnike grada Priština i opština: Vučitrn, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Uroševac, Podujevo, Štimlje i Glogovac, kao i poslove zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

2325

2.

Dom zdravlja Peć (za opštine Peć, Istok, Đakovica, Dečani i Klina)


3.

Dom zdravlja Štrpce (za opštine Štrpce, Gora, Prizren, Kačanik, Suva Reka i Orahovac)


4.

Zdravstveni centar Gnjilane (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Gnjilane, Kosovska Kamenica, Vitina i Novo Brdo)

530

5.

Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Srbica, kao i poslove zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

700

6.

Apoteka Kosovska Mitrovica


7.

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica


11VI. Grad Beograd


1.

Dom zdravlja Barajevo


2.

Dom zdravlja Voždovac


3.

Dom zdravlja Vračar


4.

Dom zdravlja Grocka


5.

Dom zdravlja Zvezdara


6.

Dom zdravlja Zemun

7.

Dom zdravlja Lazarevac (sa porodilištem)

10

8.

Dom zdravlja Mladenovac


9.

Dom zdravlja Novi Beograd


10.

Dom zdravlja Obrenovac


11.

Dom zdravlja Palilula


12.

Dom zdravlja Rakovica


13.

Dom zdravlja Savski venac


14.

Dom zdravlja Sopot


15.

Dom zdravlja Stari grad


16.

Dom zdravlja Čukarica


17.

Apoteka Beograd


18.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom)

20

19.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova


20.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć


21.

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje


22.

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu


23.

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti


24.

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd (Vojnomedicinski centar Bežanijska Kosa i Vojnomedicinski centar Slavija ambulanta „Cerak”)


25.

Specijalna bolnica za interne bolesti Lazarevac

30

26.

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

127

27.

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”

250

28.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

65

29.

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

110

30.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

180

31.

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa”

360

32.

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”

546

33.

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”

786

34.

Kliničko-bolnički centar „Zemun”

640

35.

Klinički centar Srbije

3.150

36.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

360

37.

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

45

38.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
„Dr Vukan Čupić”

400

39.

Univerzitetska dečja klinika

292

40.

Institut za neonatologiju

160

41.

Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front”

330

42.

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

200

43.

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”

520

44.

Institut za reumatologiju

170

45.

Institut za mentalno zdravlje

120

46.

Institut za rehabilitaciju (rehabilitacija kardioloških bolesnika 80 i rehabilitacija 300 postelja)

380

47.

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”

340

48.

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” (za lečenje: akutnih bolesti i stanja 250 i hroničnih stanja 250 postelja)

500

49.

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović” (sa stacionarom)

30

50.

Institut za transfuziju krvi Srbije


51.

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”


52.

Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” (sa stacionarom)

40

53.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju


54.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”


55.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd


56.

Vojnomedicinska akademija

500

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print