Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2017)


Na osnovu člana 64a stav 27. i člana 80. tač. 12a) i 12b) Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15 i 80/17),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/17), u članu 2. tačka 3) menja se i glasi:

„3) uslovno grlo jeste životinja ili skup životinja težine 500 kg računajući najveću težinu proizvodne kategorije, a koje se utvrđuje u skladu sa koeficijentima datim u Prilogu 1 – Tabela koeficijenata za obračun domaćih životinja u uslovna grla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;”.

Član 2.

U članu 4. tačka 15) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 16), koja glasi:

„16) utvrđuje prosečna postignuta cena zakupa po hektaru, koja se u jedinicama lokalnih samouprava u kojima je javno nadmetanje sprovedeno u više krugova dobija obračunom proseka cena postignutih u svim krugovima javnog nadmetanja održanog u prethodnoj agroekonomskoj godini.”.

Član 3.

U članu 6. stav 4. zapeta i reči: „koji je od odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo” brišu se.

Član 4.

Prilog 2 – Tabela koeficijenata za obračun uslovnih grla u površinu poljoprivrednog zemljišta, koji je odštampan uz Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/17) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 2 – Tabela koeficijenata za obračun uslovnih grla u površinu poljoprivrednog zemljišta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Prilog 1

TABELA KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN DOMAĆIH ŽIVOTINjA U USLOVNA GRLA

Vrsta
domaće životinje

Kategorija domaće životinje

Koeficijent za obračun uslovnih grla

GOVEDA

Krave

1,2

Priplodni bikovi

1,4

Steone junice

1

Goveda starosti 12–24 meseca

0,7

Goveda starosti 6–12 meseci

0,3

Telad

0,15

SVINjE

Krmače

0,4

Nerastovi

0,4

Testirane nazimice

0,25

Priplodni podmladak (od 25 kg do kraja testa)

0,2

Tovne svinje (preko 25 kg)

0,15

Prasad (do 25 kg)

0,02

OVCE

Ovce

0,1

Ovnovi

0,1

Dvizad (starosti od 12 meseci do jagnjenja)

0,08

Šilježad (starosti 6–12 meseci)

0,06

Jagnjad

0,02

KOZE

Koze

0,1

Jarčevi

0,1

Dvizad (starosti od 12 meseci do jagnjenja)

0,08

Šilježad (starosti 6–12 meseci)

0,06

Jarad

0,02

KONjI

Konji

1,2

Omad

0,75

Ždrebad

0,5

ŽIVINA

Brojleri

0,007

Brojlerski roditelji – odgoj

0,007

Brojlerski roditelji – eksploatacija

0,018

Komercijalne nosilje – odgoj

0,005

Komercijalne nosilje – eksploatacija

0,014

Laki roditelji – odgoj

0,005

Laki roditelji – eksploatacija

0,014

Ostala živina

0,030

Prilog 2

TABELA KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN USLOVNIH GRLA
U POVRŠINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Vrsta domaće životinje

Koeficijent za obračun površine poljoprivrednog zemljišta

Goveda u sistemu umatičenja

1,0

ostala goveda

0,7

Svinje u sistemu umatičenja

1,0

ostale svinje

0,4

Ovce u sistemu umatičenja

1,0

ostale ovce

0,7

Koze u sistemu umatičenja

1,0

ostale koze

0,7

Konji u sistemu umatičenja

1,0

ostali konji

0,7

Živina u sistemu umatičenja

0,4

ostala živina

0,25
Na osnovu člana 64a stav 27. i člana 80. tač. 12a) i 12b) Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15 i 80/17),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/17), u članu 2. tačka 3) menja se i glasi:

„3) uslovno grlo jeste životinja ili skup životinja težine 500 kg računajući najveću težinu proizvodne kategorije, a koje se utvrđuje u skladu sa koeficijentima datim u Prilogu 1 – Tabela koeficijenata za obračun domaćih životinja u uslovna grla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;”.

Član 2.

U članu 4. tačka 15) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 16), koja glasi:

„16) utvrđuje prosečna postignuta cena zakupa po hektaru, koja se u jedinicama lokalnih samouprava u kojima je javno nadmetanje sprovedeno u više krugova dobija obračunom proseka cena postignutih u svim krugovima javnog nadmetanja održanog u prethodnoj agroekonomskoj godini.”.

Član 3.

U članu 6. stav 4. zapeta i reči: „koji je od odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo” brišu se.

Član 4.

Prilog 2 – Tabela koeficijenata za obračun uslovnih grla u površinu poljoprivrednog zemljišta, koji je odštampan uz Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/17) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 2 – Tabela koeficijenata za obračun uslovnih grla u površinu poljoprivrednog zemljišta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Prilog 1

TABELA KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN DOMAĆIH ŽIVOTINjA U USLOVNA GRLA

Vrsta
domaće životinje

Kategorija domaće životinje

Koeficijent za obračun uslovnih grla

GOVEDA

Krave

1,2

Priplodni bikovi

1,4

Steone junice

1

Goveda starosti 12–24 meseca

0,7

Goveda starosti 6–12 meseci

0,3

Telad

0,15

SVINjE

Krmače

0,4

Nerastovi

0,4

Testirane nazimice

0,25

Priplodni podmladak (od 25 kg do kraja testa)

0,2

Tovne svinje (preko 25 kg)

0,15

Prasad (do 25 kg)

0,02

OVCE

Ovce

0,1

Ovnovi

0,1

Dvizad (starosti od 12 meseci do jagnjenja)

0,08

Šilježad (starosti 6–12 meseci)

0,06

Jagnjad

0,02

KOZE

Koze

0,1

Jarčevi

0,1

Dvizad (starosti od 12 meseci do jagnjenja)

0,08

Šilježad (starosti 6–12 meseci)

0,06

Jarad

0,02

KONjI

Konji

1,2

Omad

0,75

Ždrebad

0,5

ŽIVINA

Brojleri

0,007

Brojlerski roditelji – odgoj

0,007

Brojlerski roditelji – eksploatacija

0,018

Komercijalne nosilje – odgoj

0,005

Komercijalne nosilje – eksploatacija

0,014

Laki roditelji – odgoj

0,005

Laki roditelji – eksploatacija

0,014

Ostala živina

0,030

Prilog 2

TABELA KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN USLOVNIH GRLA
U POVRŠINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Vrsta domaće životinje

Koeficijent za obračun površine poljoprivrednog zemljišta

Goveda u sistemu umatičenja

1,0

ostala goveda

0,7

Svinje u sistemu umatičenja

1,0

ostale svinje

0,4

Ovce u sistemu umatičenja

1,0

ostale ovce

0,7

Koze u sistemu umatičenja

1,0

ostale koze

0,7

Konji u sistemu umatičenja

1,0

ostali konji

0,7

Živina u sistemu umatičenja

0,4

ostala živina

0,25❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print