Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.05.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o letačkom osoblju ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)


Na osnovu člana 172. stav 2, člana 173. stav 2, člana 176. stav 1, člana 177. stav 1, člana 179. stav 4, člana 182, člana 188. stav 2, člana 189. stav 2, člana 239. i člana 249. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o letačkom osoblju

Član 1.

U Pravilniku o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS”, br. 33/13 i 61/15), u članu 3. stav 2. tačka na kraju tačke 4) zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) Uredba Komisije (EU) br. 2016/539 od 6. aprila 2016. godine.”.

Član 2.

Posle člana 5. dodaju se naziv člana i član 5a, koji glase:

„Ovlašćenje za instrumentalno letenje sa pravom navigacije zasnovane na mogućnostima vazduhoplova

Član 5a

Pilot može da leti u skladu sa navigacionim postupcima zasnovanim na mogućnostima vazduhoplova nakon što, u okviru ovlašćenja za instrumentalno letenje (IR), stekne pravo navigacije zasnovane na mogućnostima vazduhoplova (u daljem tekstu: PBN pravo).

Pilot stiče PBN pravo nakon što ispuni sledeće zahteve:

1) završi teorijsku obuku, uključujući PBN,u skladu sa FCL.615 Aneksa I (Part-FCL);

2) završi praktičnu obuku, uključujući PBN,u skladu sa FCL.615 Aneksa I (Part-FCL);

3) položi praktičan ispit u skladu sa Dodatkom 7 Aneksa I (Part-FCL) ili praktičan ispit ili proveru stručnosti u skladu sa Dodatkom 9 Aneksa I (Part-FCL).

Zahtevi iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana su ispunjeni kada nadležna vazduhoplovna vlast proceni da je stručna osposobljenost stečena kroz obuku ili poznavanje PBN operacija jednaka stručnoj osposobljenosti stečenoj kroz obuke iz tač. 1) i 2) i kada pilot na zadovoljavajući način prikaže takvu osposobljenost ispitivaču tokom provere stručnosti ili praktičnog ispita iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

Nakon završetka praktičnog ispita ili provere stručnosti iz stava 2. tačka 3) ovog člana podatak o uspešno demonstriranoj proceni stručne osposobljenosti za PBN pravo se upisuje u knjižicu letenja pilota ili u ekvivalentni dokument i potpisuje od strane ispitivača koji je sproveo praktičan ispit ili proveru stručnosti.

Piloti koji poseduju ovlašćenje za instrumentalno letenje (IR) bez PBN prava mogu da lete samo na rutama i prilazima za koje se ne zahteva PBN pravo i za obnovu njihovog ovlašćenja za instrumentalno letenje (IR) do 25. avgusta 2020. godine se neće zahtevati elementi koji se odnose na PBN, a nakon tog datuma PBN pravo će se zahtevati za svako ovlašćenje za instrumentalno letenje (IR).”.

Član 3.

U članu 12. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Centri za obuku pilota su dužni da najkasnije do 25. avgusta 2020. godine obezbede da program obuke za instrumentalno letenje (IR) uključuje obuku za PBN pravo koja je u skladu sa zahtevima Aneksa I (Part-FCL) Priloga 1. ovog pravilnika.”.

Član 4.

UPrilogu 1, u Aneksu I, u FCL.010posle definicije „Tip vazduhoplova” dodaju se sledeće definicije:

„Uglovna operacija” označava operaciju instrumentalnog prilaza u kojoj se najveća dozvoljena greška/odstupanje od planirane putanje izražava kao otklon pokazivača na indikatoru odstupanja od zadate putanje leta (Course Deviation Indicator, CDI) ili na ekvivalentnom pokazivaču u pilotskoj kabini.

„Linearna operacija” označavaoperaciju instrumentalnog prilaza u kojoj se najveća dozvoljena greška/odstupanje od planirane putanje izražava u jedinicama dužine, npr. u nautičkim miljama za lateralno odstupanje od zadate putanje leta.

„LNAV” označava lateralnu navigaciju.

„LPV” označava performanse lokalajzera sa vertikalnim vođenjem.

„Navigacija zasnovana na mogućnostima vazduhoplova (PBN)” označava prostornu navigaciju zasnovanu na zahtevanim navigacionim mogućnostima vazduhoplova koji lete duž ATS ruta, u postupku instrumentalnog prilaženja ili u određenom vazdušnom prostoru.

„RNP APCH” označava PBN specifikaciju koja se koristi za operacije instrumentalnog prilaza.

„RNP APCH operacija do LNAVminimuma” označava operaciju dvodimenzionalnog instrumentalnog prilaza za koji se lateralna navigacija zasniva na pozicioniranju GNSS.

„RNP APCH operacija do LNAV/VNAVminimuma” označava operaciju trodimenzionalnog instrumentalnog prilaza za koju se lateralno vođenje zasniva na pozicioniranju GNSS, a vertikalno vođenje omogućava Baro VNAV funkcija ili pozicioniranje GNSS koji uključuje SBAS.

„RNP AR APCH” označava navigacionu specifikaciju koja se koristi za operacije instrumentalnog prilaza koje zahtevaju posebno odobrenje.

„Operacija trodimenzionalnog (3D) instrumentalnog prilaza” označava operaciju instrumentalnog prilaza u kojoj se primenjuje i lateralno i vertikalno vođenje vazduhoplova.

„Operacija dvodimenzionalnog (2D) instrumentalnog prilaza” označava operaciju instrumentalnog prilaza u kojoj se primenjuje samo lateralno vođenje vazduhoplova.

„VNAV” označava vertikalnu navigaciju.”.

Član 5.

UPrilogu 1, u Aneksu I, FCL.600 IR menja se i glasi:

„Izuzev navedenog u FCL.825, po pravilima instrumentalnog letenja (IFR) na avionu, helikopteru, vazdušnom brodu ili vazduhoplovu sa vertikalnim uzletanjem mogu da lete samo imaoci:

(a) dozvole privatnog pilota (PPL), dozvole profesionalnog pilota (CPL), dozvole pilota višečlane posade (MPL) i dozvole transportnog pilota (ATPL), i

(b) ovlašćenja za instrumentalno letenje (IR) sa odgovarajućim pravima koja se odnose na zahteve vazdušnog prostora i kategoriju vazduhoplova, osim kada polažu praktične ispite, provere stručnosti ili su na obuci sa instruktorom.”.

Član 6.

UPrilogu 1, u Aneksu I, u FCL.605 IR tačka (a) menja se i glasi:

„(a) Imalac ovlašćenja za instrumentalno letenje (IR) ima pravo da leti vazduhoplovom po pravilima instrumentalnog letenja (IFR), uključujući PBN operacije, do minimalne visine odluke od 200 ft (60 m);”.

Član 7.

UPrilogu 1, u Aneksu I, u FCL.700 tačka (a) menja se i glasi:

„(a) Imaoci pilotske dozvole ne mogu da lete u svojstvu pilota na vazduhoplovu ako ne poseduju važeće i odgovarajuće ovlašćenje za letenje na klasi ili tipu vazduhoplova, osim u sledećim slučajevima:

(i) za dozvole pilota lakih vazduhoplova (LAPL), pilota jedrilice (SPL) i pilota balona (BPL);

(ii) prilikom polaganja praktičnih ispita ili provera stručnosti za obnovu ovlašćenja za letenje na klasi ili tipu;

(iii) u toku praktične obuke;

(iv) ako poseduju ovlašćenje za probne letove izdato u skladu sa FCL.820.”.

Tačka (c) briše se.

Član 8.

UPrilogu 1, u Aneksu I, u FCL.820 tačka (c) podtačka 3) menja se i glasi:

„3) obavlja letove bez ovlašćenja za letenje na tipu ili klasi na način utvrđen u Glavi H, osim što se ovlašćenje za probne letove ne sme koristiti u operacijama javnog avio-prevoza.”.

Član 9.

UPrilogu 1, u Aneksu I, u Dodatku 5 tačka 2. menja se i glasi:

„2. Odobrenje za sprovođenje obuke za sticanje dozvole pilota višečlane posade (MPL) može da dobije samo odobreni centar za obuku (ATO) koji je deo operatera koji obavlja javni avio-prevoz i koji je sertifikovan u skladu sa Part-ORO ili ima poseban ugovor sa takvim operaterom.”.

Član 10.

UPrilogu 1, u Aneksu I, u Dodatku 7 tačka 1. menja se i glasi:

„1. Kandidat za ovlašćenje za instrumentalno letenje (IR) mora da se obučava na istoj klasi ili tipu vazduhoplova koji će se koristiti na praktičnom ispitu, a koji mora da bude odgovarajuće opremljen za potrebe obuke i ispitivanja.”.

Tačka 11. menja se i glasi:

„11. Primenjuju se sledeća ograničenja, korigovana za dozvoljena odstupanja koja nastaju u uslovima turbulencije i zbog manevarskih karakteristika i performansi vazduhoplova koji se koristi:

Visina
Normalni uslovi leta

± 100 stopa (ft)


Početak produžavanja na relativnoj/apsolutnoj visini odluke

+ 50 stopa (ft) / – 0 stopa (ft)


Minimalna relativna visina snižavanja/MAR/apsolutna visina

+ 50 stopa (ft) / – 0 stopa (ft)

Održavanje zadate linije puta


U letu po radio-sredstvu

± 5°


Za uglovna odstupanja

Pola otklona pokazivača, po azimutu i liniji poniranja (npr. LPV, ILS, MLS, GLS)


3D linearna vertikalna odstupanja (npr.RNP APCH (LNAV/VNAV) primenom Baro VNAV)

ne više od – 75 stopa (ft) ispod vertikalnog profila u bilo kom trenutku i ne više od + 75 stopa ( ft) iznad vertikalnog profila na ili ispod 1.000 stopa (ft) iznad nivoa aerodroma.

Održavanje kursa


sa svim motorima u radu

± 5°


sa simuliranim otkazom motora

± 10°

Brzina
sa svim motorima u radu

± 5 čvorova (knots)


sa simuliranim otkazom motora

+ 10 čvorova (knots) / – 5 čvorova (knots )

SADRŽAJ PRAKTIČNOG ISPITA

Avioni

SEKCIJA 1 – RADNjE PRE POLETANjA I ODLAZAK

Upotreba liste za proveru, vođenje leta, procedure za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja, itd. primenjuju se u svim sekcijama

a

Upotreba letačkog (ili odgovarajućeg) priručnika, naročito u toku proračuna performansi, mase i težišta vazduhoplova

b

Upotreba dokumenata kontrole letenja, meteorološke dokumentacije

c

Priprema ATS plana leta, navigacionog plana za IFR let

d

Identifikacija neophodnih navigacionih sredstava za odlazne, dolazne i prilazne procedure

e

Pretpoletni pregled

f

Meteo minimumi

g

Voženje

h

PBN odlazak (ako je primenjivo):

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i odlazne karte

i

Dogovor pred poletanje, poletanje

j (°)

Prelazak na letenje po instrumentima

k (°)

Procedure instrumentalnog odlaska, uključujući PBN odlaske i podešavanje visinomera

l (°)

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

SEKCIJA 2 – UPRAVLJANjE AVIONOM (°)

a

Upravljanje avionom samo na osnovu pokazivanja instrumenata, uključujući: horizontalni let sa različitim brzinama, trimovanje

b

Ustaljeni penjući i spuštajući standardni zaokreti

c

Vađenje iz nepravilnih položaja, uključujući i ustaljeni zaokret nagiba 45° i oštri spuštajući zaokret

d (*)

Vađenje iz početne faze prevučenog leta iz uslova horizontalnog leta, penjućih/spuštajućih zaokreta i u konfiguraciji za sletanje – primenjivo samo za avione

e

Delimično ograničen panel instrumenata: ustaljeno penjanje ili spuštanje, standardni zaokreti sa izlaskom u zadate pravce, vađenje iz nepravilnih položaja – primenjivo samo za avione

SEKCIJA 3 – IFR PROCEDURE NA RUTI (°)

a

Održavanje zadate linije puta, uključujući interseptovanje signala, npr. NDB, VOR, ili između putnih tačaka

b

Upotreba navigacionog sistema i radio-sredstava

c

Horizontalan let, održavanje pravca, visine i brzine, podešavanje snage, tehnika trimovanja

d

Podešavanje visinomera

e

Merenje vremena i korekcija predviđenog vremena dolaska (čekanje na ruti – ako je potrebno)

f

Praćenje leta, beleženje podataka, potrošnja goriva, upravljanje sistemima aviona

g

Procedure zaštite od zaleđivanja, simulirano ako je potrebno

h

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

SEKCIJA 3a – PROCEDURE DOLASKA

a

Podešavanje i provera navigacionih uređaja, identifikacija navigacionih sredstava, ako je primenjivo

b

Procedure dolaska, provere visinomera

c

Ograničenja visine i brzine, ako je primenjivo

d

PBN dolazak (ako je primenjivo):

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i dolazne karte.

SEKCIJA 4 (°) – 3D OPERACIJE (++)

a

Podešavanje i provera navigacionih sredstava

Provera ugla vertikalne putanje

Za RNP APCH:

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i prilazne karte.

b

Dogovor posade za prilaz i sletanje, uključujući provere u toku snižavanja/prilaza /sletanja i identifikaciju sredstava

c (+)

Procedura čekanja

d

Usklađenost sa objavljenom procedurom prilaza

e

Merenje vremena tokom prilaza

f

Kontrola visine, brzine i pravca (stabilizovani prilaz)

g (+)

Postupak produžavanja

h (+)

Procedura neuspelog prilaza/sletanje

i

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

SEKCIJA 5 (°) – 2D OPERACIJE (++)

a

Podešavanje i provera navigacionih uređaja

Za RNP APCH:

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i prilazne karte.

b

Dogovor posade za prilaz i sletanje, uključujući provere u toku snižavanja/prilaza/sletanja, uključujući identifikaciju sredstava

c (+)

Procedura čekanja

d

Usklađenost sa objavljenom procedurom prilaza

e

Merenje vremena tokom prilaza

f

Visina/rastojanje do MAPT, brzina, kontrola pravca (stabilizovani prilaz), zaustavni fiksevi ( stop down fixes, SDF), ako je primenljivo

g (+)

Postupak produžavanja

h (+)

Procedura neuspelog prilaza/sletanje

i

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

SEKCIJA 6 – LET SA JEDNIM NERADEĆIM MOTOROM (samo za višemotorne avione) (°)

a

Simulirani otkaz motora nakon poletanja ili produžavanja

b

Prilaženje, produžavanje i proceduralni neuspeli prilaz sa jednim neradećim motorom

c

Prilaženje i sletanje sa jednim neradećim motorom

d

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

(°) Mora da se izvede samo na osnovu pokazivanja instrumenata.

(*) Može da bude izvedeno na FFS, FTD 2/3 ili FNPT II.

(+) Može da bude izvedeno u sekciji 5 ili sekciji 6.

(++) Za sticanje ili održavanje PBN prava, jedan prilaz iz sekcije 4 ili 5 mora biti RNP APCH. Ako ne postoje uslovi za izvođenje RNP APCH, tada prilaz mora biti izveden na odgovarajuće opremljenom uređaju za simuliranje letenja (FSTD).

Helikopteri

1 – ODLAZAK

Upotreba liste za proveru, vođenje leta, procedure za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja, itd. primenjuju se u svim sekcijama

a

Upotreba letačkog (ili odgovarajućeg) priručnika, naročito u toku proračuna performansi, mase i težišta vazduhoplova

b

Upotreba dokumenata kontrole letenja, meteorološke dokumentacije

c

Upotreba ATC plana leta, navigacionog plana za IFR let

d

Identifikacija neophodnih navigacionih sredstava za odlazne, dolazne i prilazne procedure

e

Pretpoletni pregled

f

Meteo minimumi

g

Voženje/voženje iz lebdenja u skladu sa ATC ili uputstvima instruktora

h

PBN odlazak (ako je primenjivo):

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i odlazne karte

i

Dogovor pred poletanje, procedure i provere

j

Prelazak na letenje po instrumentima

k

Procedure instrumentalnog odlaska, uključujući PBN procedure

SEKCIJA 2 – UPRAVLJANjE HELIKOPTEROM

a

Upravljanje helikopterom samo na osnovu pokazivanja instrumenata, uključujući:

b

Ustaljeni penjući i spuštajući standardni zaokreti

c

Vađenje iz nepravilnih položaja, uključujući ustaljene zaokrete nagiba 30° i oštre spuštajuće zaokrete

SEKCIJA 3 – IFR PROCEDURE NA RUTI

a

Održavanje zadate linije puta, uključujući interseptovanje signala, npr. NDB, VOR, RNAV

b

Upotreba radio-sredstava

c

Horizontalan let, održavanje pravca, visine i brzine, podešavanje snage

d

Podešavanje visinomera

e

Merenje vremena i korekcija predviđenog vremena dolaska

f

Praćenje leta, beleženje podataka, potrošnja goriva, upravljanje sistemima

g

Procedure zaštite od zaleđivanja, simulirano ako je potrebno i primenjivo

h

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

SEKCIJA 3a – PROCEDURE PRILASKA

a

Podešavanje i provera navigacionih sredstava, ako je primenjivo

b

Dolazne procedure, provere visinomera

c

Ograničenja visine i brzine, ako je primenjivo

d

PBN dolazak (ako je primenjivo):

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i dolazne karte.

SEKCIJA 4 – 3D OPERACIJE (+)

a

Podešavanje i provera navigacionih sredstava

Provera ugla vertikalne putanje

Za RNP APCH:

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i prilazne karte.

b

Dogovor posade za prilaz i sletanje, uključujući provere u toku snižavanja/prilaza/sletanja

c (*)

Procedura čekanja

d

Usklađenost sa objavljenom procedurom prilaza

e

Merenje vremena tokom prilaza

f

Kontrola visine, brzine i pravca (stabilizovani prilaz)

g (*)

Postupak produžavanja

h (*)

Procedura neuspelog prilaza/sletanje

i

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

SEKCIJA 5 – 2D OPERACIJE (+)

a

Podešavanje i provera navigacionih uređaja

Za RNP APCH:

– Provera da li su u navigacioni sistem unete ispravne procedure; i

– Unakrsna provera između prikaza navigacionog sistema i prilazne karte.

b

Dogovor posade za prilaz i sletanje, uključujući provere u toku snižavanja/prilaza/sletanja i identifikaciju sredstava

c (*)

Procedura čekanja

d

Usklađenost sa objavljenom procedurom prilaza

e

Merenje vremena tokom prilaza

f

Kontrola visine, brzine i pravca (stabilizovan prilaz)

g (*)

Postupak produžavanja

h (*)

Procedura neuspelog prilaza/sletanje

i

Veza i saradnja sa ATC – procedure radio-telefonije

SEKCIJA 6 – PROCEDURE U ABNORMALNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA

Ova sekcija može da se kombinuje sa sekcijama od 1 do 5. Na ispitu se moraju uzeti u obzir upravljanje helikopterom, identifikacija motora koji je otkazao, trenutni postupci (vežbe dodira), naknadna postupanja i postupci posle uočavanja i provere i preciznost u održavanju elemenata leta, u sledećim situacijama:

a

Simulirani otkaz motora posle poletanja i u toku prilaženja (**) (na bezbednoj visini, osim ako se izvodi na FFS ili FNPT II/III, FTD 2,3)

b

Otkaz uređaja za održavanje stabilnosti/hidrauličnog sistema (ako je primenjivo)

c

Delimično ograničen panel instrumenata

d

Autorotacija i vađenje na prethodno selektovanoj visini

e

3D operacije ručno, bez uređaja za upravljanje letom (***)

3D operacije ručno, sa uređajem za upravljanje letom (***)

(+) Za sticanje ili održavanje PBN prava, jedan prilaz iz sekcije 4 ili 5 mora biti RNP APCH. Ako ne postoje uslovi za izvođenje RNP APCH, tada prilaz mora biti izveden na odgovarajuće opremljenom uređaju za simuliranje letenja (FSTD).

(*) Može da bude izvedeno u sekciji 4 ili sekciji 5.

(**) Samo za višemotorne helikoptere.

(***) Proverava se samo jedna tačka.

”.

Član 11.

U Prilogu 1, u Aneksu I, u Dodatku 8, u sekciji A (Avioni) napomena u tabeli menja se i glasi:

„(*) Pod uslovom da je tokom prethodnih 12 meseci kandidat sproveo najmanje tri IFR odlaska i prilaza koristeći PBN prava, uključujući jedan RNP APCH prilaz na SP klasi ili tipu aviona u operacijama sa jednim pilotom ili, za višemotorne avione koji nisu složeni (complex) avioni visokih performansi, da je kandidat položio sekciju 6 praktičnog ispita za SP avione koji nisu složeni (complex) avioni visokih performansi, leteći samo prema instrumentima u operacijama sa jednim pilotom.”.

U sekciji B (Helikopteri) napomena u tabeli menja se i glasi:

„(*) Pod uslovom da je tokom prethodnih 12 meseci kandidat sproveo najmanje tri IFR odlaska i prilaza koristeći PBN prava, uključujući jedan RNP APCH prilaz (može biti prilaz preko tačke u prostoru (Point in Space (PinS)) na SP tipu helikoptera u operacijama sa jednim pilotom.”.

Član 12.

UPrilogu 1, u Aneksu I, u Dodatku 9, sekcije B i C menjaju se i glase:

„B. Posebni uslovi za avione

PROLAZNE OCENE

1. Za avione sa jednim pilotom, sa izuzetkom složenih (complex) aviona visokih performansi sa jednim pilotom, kandidat mora da položi sve sekcije praktičnog ispita ili provere stručnosti. Ako se ne položi bilo koja tačka jedne sekcije, ta sekcija se ponovo polaže. Ako kandidat ne položi više od jedne sekcije mora ponovo da polaže celokupan praktičan ispit ili proveru. Ako kandidat ne položi samo jednu sekciju, on mora ponovo da polaže sekciju koju nije položio. Ponovno polaganje celokupnog praktičnog ispita, odnosno provere stručnosti je neophodno ako kandidat ne položi bilo koju sekciju ponovljenog ispita, uključujući i sekcije koje je položio u prethodnom pokušaju. Za višemotorne avione sa jednim pilotom, mora da se položi sekcija 6 relevantnog ispita ili provere, a koja se odnosi na nesimetrične letove.

2. Za avione sa više pilota i složene (complex) avione visokih performansi sa jednim pilotom, kandidat mora da položi sve sekcije praktičnog ispita ili provere stručnosti. Ponovno polaganje celokupnog praktičnog ispita, odnosno provere stručnosti je neophodno u slučaju neuspešnog polaganja više od pet tačaka. Svaki kandidat koji ne položi pet ili manje tačaka mora ponovo da polaže te tačke. Ponovno polaganje celokupnog praktičnog ispita, odnosno provere stručnosti je neophodno ako kandidat ne položi bilo koju tačku u ponovnom polaganju ispita, odnosno provere, uključujući i tačke koje je položio u prethodnom pokušaju. Sekcija 6 nije deo praktičnog ispita za dozvolu transportnog pilota (ATPL) ili MPL. U slučaju da kandidat ne položi samo sekciju 6 ili ako nije polagao sekciju 6, ovlašćenje za letenje na tipu se izdaje bez prava SAT II i SAT III. Za proširenje ovlašćenja za letenje na tipu sa pravom SAT II i SAT III, kandidat mora da položi sekciju 6 na odgovarajućem tipu vazduhoplova.

DOZVOLJENA ODSTUPANjA TOKOM ISPITA/PROVERA

3. Kandidat mora da prikaže sposobnost da:

(a) upravlja avionom u skladu sa ograničenjima;

(b) izvodi sve manevre koordinirano i precizno;

(c) sigurno donosi odluke i ima dobro vođenje leta;

(d) primenjuje stečena vazduhoplovna znanja;

(e) sve vreme upravlja avionom tako da ne dovede u pitanje uspešno izvođenje manevra i procedura;

(f) razume i primenjuje saradnju unutar posade i procedure u slučaju nesposobnosti posade, ako je primenjivo;

(g) efikasno komunicira sa ostalim članovima posade, ako je primenjivo.

4. Primenjuju se sledeća ograničenja, korigovana za dozvoljena odstupanja koja nastaju u uslovima turbulencije i zbog manevarskih karakteristika i performansi aviona koji se koristi:

Visina
Normalni uslovi leta

± 100 stopa (ft)


Početak procedure prekinutog prilaza na visini odluke

+ 50 stopa (ft) / – 0 stopa (ft)


Najmanja visina snižavanja/visina

+ 50 stopa (ft) / – 0 stopa (ft)

Održavanje zadate linije puta


po radio-navigacionom sredstvu

± 5°


Za uglovna odstupanja

pola otklona pokazivača, po pravcu i po visini (npr. LPV, ILS, MLS, GLS).


2D (LNAV) i 3D ( LNAV/VNAV) „linearna” bočna odstupanja

bočna greška/odstupanje normalno mora biti ograničeno na ± ½ RNP vrednosti koja se odnosi na proceduru. Kratka odstupanja od ovog standarda su dozvoljena maksimum do jedne RNP vrednosti.


3D linearna vertikalna odstupanja (npr.RNP APCH (LNAV/VNAV) primenom Baro VNAV)

ne više od – 75 stopa (ft) ispod vertikalnog profila u bilo kom trenutku i ne više od + 75 stopa (ft) vertikalnog profila na ili ispod 1.000 stopa ( ft) iznad nivoa aerodroma.

Kurs


sa svim motorima u radu

± 5°


sa simuliranim otkazom motora ± 10°


Brzina


sa svim motorima u radu

± 5 čvorova (knots)


sa simuliranim otkazom motora

+ 10 čvorova (knots) / – 5 čvorova (knots )

SADRŽAJ OBUKE/PRAKTIČNOG ISPITA/PROVERE STRUČNOSTI

5. Avioni sa jednim pilotom, sa izuzetkom složenih (complex) aviona visokih performansi:

(a) Sledeći simboli označavaju:

R = obučen kao PIC ili kopilot i kao PF (pilot flying) i PNF (pilot non flying)

H = za ove vežbe moraju da se koriste simulatori ako su na raspolaganju, u suprotnom mora da se koristi avion, ako je podesan za manevre i procedure

R# = obuka mora da bude dopunjena nadzorom u avionu.

(b) Praktična obuka se sprovodi najmanje na nivou trenažne opreme označene sa (R) ili na opremi višeg nivoa označenoj strelicom (---->)

Sledeće skraćenice se koriste da označe korišćenu trenažnu opremu:

A = Avion

FFS = Uređaj za potpuno simuliranje letenja

FTD = Trenažer letenja (uključujući FNPT II za ME ovlašćenje za klasu)

(c) Tačke označene sa zvezdicom (*) u sekciji 3B i, za višemotorne avione, u sekciji 6, mogu da se lete samo na osnovu instrumenata ako je produženje/obnova ovlašćenja za instrumentalno letenje (IR) uključena u praktičan ispit ili proveru stručnosti. Ako se ovaj uslov ne ispuni tokom praktičnog ispita ili provere stručnosti i kada nema priznavanja privilegija ovlašćenja instrumentalnog letenja (IR), ovlašćenje za letenje na tipu se ograničava samo na pravila vizuelnog letenja (VFR).

(d) Sekcija 3A mora da se završi u cilju produženja ovlašćenja za tip ili klasu višemotornog aviona, samo prema pravilima vizuelnog letenja (VFR), ako nije ispunjen zahtev za iskustvo od 10 rutnih sektora tokom perioda od prethodnih 12 meseci. Sekcija 3A se ne zahteva ako je sekcija 3B završena.

(e) Slovo „M” u koloni praktičnog ispita ili provere stručnosti ukazuje na obaveznu vežbu ili pravo izbora u slučaju više od jedne vežbe.

(f) Uređaji za potpuno simuliranje letenja (FFS) ili uređaji za obuku letačko-navigacijskih procedura (FNPT II) moraju da se koriste za praktičnu obuku za ovlašćenje za klasu ili tip višemotornog aviona ako su sastavni deo odobrenog kursa za ovlašćenje za letenje na tipu ili klasi. Za odobrenje kursa treba uzeti u obzir sledeće uslove:

(i) kvalifikaciju uređaja za potpuno simuliranje letenja (FFS) ili uređaja za obuku letačko-navigacijskih procedura (FNPT II) propisanu odgovarajućim zahtevima Part-ARA i Part-ORA;

(ii) kvalifikacije instruktora;

(iii) broj vežbi linijske obuke na uređaju za potpuno simuliranje letenja (FFS) ili na uređaju za obuku letačko-navigacijskih procedura (FNPT II) na kursu;

(iv) kvalifikacije i prethodno iskustvo pilota na obuci na sličnim tipovima.

(g) Kada se praktičan ispit ili provera stručnosti izvode tokom operacija sa više pilota, ovlašćenje za tip mora da bude ograničeno na operacije sa više pilota.

(h) Da bi stekao ili zadržao PBN prava jedan prilaz mora biti RNP APCH. Ako ne postoje uslovi za izvođenje RNP APCH, tada prilaz mora biti izveden na odgovarajuće opremljenom uređaju za simuliranje letenja (FSTD).

AVIONI SA JEDNIM PILOTOM, OSIM SLOŽENIH (COMPLEX) AVIONA VISOKIH PERFORMANSI

PRAKTIČNA OBUKA

PRAKTIČAN ISPIT ZA OVLAŠĆENjE ZA KLASU ILI TIP / PROVERA STRUČNOSTI

Manevri/Procedure
Inicijali

instruktora po

završetku obuke

Proveren na

Inicijali

ispitivača po

završetku ispita

FTD

FFS

A

FFS

A

SEKCIJA 1

1. Priprema, poletanje i odlazak

1.1 Priprema za let, uključujući:

Dokumentaciju

Masu i centražu

Meteo brifing

NOTAM1.2 Pretpolazna provera1.2.1 Spoljašnja

R#


R
1.2.2 UnutrašnjaR


M


1.3 Startovanje motora

Normalno

Sa kvarom

R---->

---->

---->


M


1.4 Voženje


R---->

---->


M


1.5 Pretpoletna provera:

Run up motora (ako se primenjuje)

R---->

---->

---->


M


1.6 Procedura poletanja

Normalno, sa zakrilcima podešenim prema AFM

Sa bočnim vetrom (ako uslovi dozvoljavaju)


R---->

---->
1.7 Penjanje

Vx/Vy

Izlazak na zadati pravac

Prevođenje u horizontalni let


R---->

---->


M


1.8 Saradnja sa kontrolom letenja i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 2

1. Let u zoni (VMC)

2.1 Pravolinijski horizontalni let na različitim brzinama uključujući i let na kritično maloj brzini sa i bez zakrilaca (uključujući približavanje vrednosti minimalne brzine upravljivosti (VMCA) kada je to moguće)


R---->

---->
2.2 Oštri zaokreti (360° levi i desni sa nagibom od 45°)


R---->

---->


M


2.3 Vađenje iz prevučenog leta:

(i) Čist prevučeni let

(ii) Približavanje prevučenom letu u ponirućem zaokretu sa snagom i konfiguracijom za prilaz

(iii) Približavanje prevučenom letu sa snagom i konfiguracijom za prilaz

(iv) Približavanje prevučenom letu u penjućem zaokretu sa konfiguracijom za poletanje (samo za jednomotorne avione)


R---->

---->


M


2.4 Postupci upotrebe autopilota i navigacionog uređaja ( FD) (može da se sprovede u sekciji 3) ako je moguće


R---->

---->


M


2.5 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 3A

3A VFR procedure na ruti

(vidi B.5(c) i (d))

3A.1 Plan leta, računska navigacija i čitanje karte3A.2 Održavanje visine, pravca i brzine3A.3 Orijentacija, merenja vremena i korekcija predviđenog vremena dolaska (ETA)3A.4 Upotreba radio-navigacionih sredstava (ako je primenjivo)3A.5 Upravljanje letom (navigacijski plan, rutinske provere goriva, sistema i sistema protiv zaleđivanja)3A.6 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 3B

3B Instrumentalno letenje

3B.1* IFR Odlazak


R---->

---->


M


3B.2* IFR Ruta


R---->

---->


M


3B.3* Procedure čekanja (Holding)


R---->

---->


M


3B.4* 3D operacije do DH/A od 200' (60 m) ili do većeg minimuma ako je zahtevano procedurom prilaza (može da se koristi autopilot do presretanja finalnog segmenta prilaza vertikalne putanje)


P---->

---->


M


3B.5* 2D operacije do MDH/A


P---->

---->


M'


3B.6* Vežbe letenja uključujući simuliranje otkaza kompasa i indikatora visine:

Zaokret odgovarajućom brzinom

Vađenje iz nepravilnih položaja

R---->

---->

---->


M


3V.7* Otkaz lokalajzera ili ravni poniranja ( glideslope)

R---->

---->

---->
3B.8* Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeNamerno ostavljeno praznoSEKCIJA 4

4. Dolazak i sletanje

4.1 Aerodromska procedura prilaza


R---->

---->


M


4.2 Normalno sletanje


R---->

---->


M


4.3 Sletanje bez zakrilaca


R---->

---->


M


4.4 Sletanje sa bočnim vetrom (ako uslovi dozvoljavaju)


R---->

---->
4.5 Prilaz i sletanje na relantu sa visine 2.000' ili više iznad piste (samo za jednomotorne avione)


R---->

---->
4.6 Produžavanje na drugi krug sa minimalne visine


R---->

---->


M


4.7. Produžavanje i sletanje noću (ako je primenjivo)

R---->

---->

---->
4.8 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 5

5. Abnormalne i vanredne procedure

(Ova sekcija može da se kombinuje sa sekcijama 1 do 4)5.1 Prekidanje poletanja na prihvatljivoj brzini


R---->

---->


M


5.2 Simulirani otkaz motora nakon poletanja (samo za jednomotorne avione)R


M


5.3 Simulirano prinudno sletanje bez motora (samo za jednomotorne avione)R


M


5.4 Simulirati vanredne situacije:

(i) Požar ili dim u toku leta

(ii) Kvar raznih sistema

R---->

---->

---->
5.5 Gašenje i pokretanje motora (samo na ME praktičnom ispitu)

R---->

---->

---->
5.6 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 6

6. Simulirani let sa jednim motorom

6.1* (Ova sekcija može da se kombinuje sa sekcijama 1 do 5)

Simulirani otkaz motora tokom poletanja (na bezbednoj visini, osim ako se izvodi na FFS ili FNPT II)

R---->

---->

-->H


M


6.2* Asimetričan prilaz i produžavanje u drugi prilaz

R---->

---->

---->


M


6.3* Asimetričan prilaz i sletanje sa potpunim zaustavljanjem sa jednim motorom

R---->

---->

---->


M


6.4* Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonije6. Složeni (complex) avioni visokih performansi sa jednim ili više pilota:

(a) Sledeći simboli označavaju:

R = obučen kao PIC ili kopilot i kao PF (pilot flying) i PNF (pilot non flying).

H = za ove vežbe moraju da se koriste simulatori ako su na raspolaganju, u suprotnom mora da se koristi avion, ako je podesan za manevre i procedure.

R# = obuka mora da bude dopunjena nadzorom u avionu.

(b) Praktična obuka se sprovodi najmanje na nivou trenažne opreme označene sa (R) ili na opremi višeg nivoa označenoj strelicom (---->)

Sledeće skraćenice se koriste da označe korišćenu trenažnu opremu:

A = Avion

FFS = Uređaj za potpuno simuliranje letenja

FTD = Trenažer letenja

OTD = Drugi uređaji za obuku

(c) Tačke označene sa zvezdicom (*) mogu da se lete samo na osnovu instrumenata. Ako se ovaj uslov ne ispuni tokom praktičnog ispita ili provere stručnosti, ovlašćenje za letenje na tipu se ograničava samo na pravila vizuelnog letenja (VFR).

(d) Slovo „M” u koloni praktičnog ispita ili provere stručnosti ukazuje na obaveznu vežbu.

(e) Uređaj za potpuno simuliranje letenja (FFS) mora da se koristi za praktičnu obuku i ispit ako je uređaj za potpuno simuliranje letenja (FFS) sastavni deo odobrenog kursa za ovlašćenje za letenje na tipu. Za odobrenje kursa moraju da se uzmu u obzir sledeći uslovi:

(i) kvalifikacija uređaja za potpuno simuliranje letenja(FFS) ili uređaja za obuku letačko-navigacijskih procedura (FNPT II);

(ii) kvalifikacije instruktora;

(iii) broj vežbi linijske obuke na uređaju za potpuno simuliranje letenja (FFS) ili uređaju za obuku letačko-navigacijskih procedura(FNPT II) na kursu;

(iv) kvalifikacije i prethodno iskustvo pilota na obuci na sličnim tipovima.

(f) Manevri i procedure moraju da obuhvate saradnju višečlane posade (MSS) za avione sa više pilota i složene (complex) avione visokih performansi sa jednim pilotom u operacijama sa više pilota.

(g) Manevri i procedure moraju da budu sprovedeni u ulozi jednog pilota za složene (complex) avione visokih performansi sa jednim pilotom u operacijama sa više pilota.

(h) U slučaju složenih (complex) aviona visokih performansi sa jednim pilotom, kada se praktičan ispit ili provera stručnosti sprovode u operacijama sa više pilota, ovlašćenje za letenje na tipu mora da bude ograničeno na letove sa više pilota. Ako su zatražena prava za jednog pilota, manevri/procedure iz tač. 2.5, 3.9.3.4, 4.3, 5.5 i najmanje jedan manevar/procedura iz sekcije 3.4 moraju da budu dodatno izvršeni u ulozi jednog pilota.

(i) U slučaju ograničenih ovlašćenja za letenje na tipu izdatih u skladu sa FCL.720.A (e), kandidati moraju da ispune iste zahteve kao ostali kandidati za ovlašćenje za letenje na tipu, izuzev vežbi koje se odnose na faze poletanja i sletanja.

(j) Da bi stekao ili zadržao PBN prava jedan prilaz mora biti RNP APCH. Ako ne postoje uslovi za izvođenje RNP APCH, tada prilaz mora biti izveden na odgovarajuće opremljenom uređaju za simuliranje letenja (FSTD).

AVIONI SA VIŠE PILOTA I SLOŽENI (COMPLEX) AVIONI VISOKIH PERFORMANSI SA JEDNIM PILOTOM

PRAKTIČNA OBUKA

PRAKTIČAN ISPIT ZA OVLAŠĆENjE ZA KLASU ILI TIP / PROVERA STRUČNOSTI

Manevri/Procedure

Inicijali

instruktora po

završetku obuke

Proveren na

Inicijali

ispitivača po

završetku ispita

OTD

FTD

FFS

A

FFS

A

SEKCIJA 1

1. Priprema za let

1.1 Proračun performansi

R1.2 Vizuelna inspekcija spoljašnjosti aviona; lokacija svakog uređaja i svrha inspekcije

R#R
1.3 Inspekcija pilotske kabine


R->

--->

--->
1.4 Korišćenje liste provere pre startovanja motora, procedura startovanja

motora, provera radio i navigacione opreme, selekcija i podešavanje navigacionih i

komunikacionih frekvencija

R-->

--->

--->

--->


M


1.5 Voženje u skladu sa odobrenjem kontrole letenja ili instrukcijamaR->

--->
1.6 Provere pre poletanja


R-->

--->

--->


M


SEKCIJA 2

2. Poletanja

2.1 Normalna poletanja sa različitim pozicijama zakrilaca, uključujući poletanje bez zaustavljanjaR->

--->
2.2* Instrumentalno poletanje, prelaz na

instrumentalni let je zahtevan tokom

rotacije ili odmah nakon uzletaR->

--->
2.3 Poletanje pri bočnom vetruR->

--->
2.4 Poletanje sa maksimalnom poletnom masom (stvarna ili simulirana maksimalna poletna masa)R->

--->
2.5 Poletanje sa simuliranim otkazom

motora:

2.5.1* neposredno nakon dostizanja V2 (U avionima koji nisu sertifikovani kao

avioni transportne kategorije ili kao kategorija regionalnih aviona (commuter), otkaz motora ne treba da bude simuliran do

dostizanja minimalne visine od 500 ft iznad kraja piste. U avionima koji imaju iste performanse kao avioni transportne kategorije u pogledu poletne mase i visine po gustini vazduha instruktor može da simulira otkaz motora nakon dostizanja V2.)R->

--->
2.5.2* između V1 i V2R

H


M

samo FFS


2.6 Prekinuto poletanje na odgovarajućoj

brzini pre dostizanja V1R->

->H


M


SEKCIJA 3

3. Manevri i procedure u letu

3.1 Zaokreti sa ili bez spojleraR-->

--->
3.2 Udarni talasi po dostizanju kritičnog

Mahovog broja i ostale specifične

karakteristike za avion u letu (npr. Dutch Roll)R-->

->H

Avion

može da se ne koristi

za ovu

vežbu
3.3 Normalni rad sistema i kontrola

panela inženjera

R-->

--->

--->

--->
Normalan i abnormalan rad sledećih sistema:


M

Obavezan minimum od tri abnormalna mora da bude izabran od 3.4.0 do i uključujući 3.4.14.

3.4.0 Motor (ako je neophodno i elisa)

R-->

--->

--->

--->
3.4.1 Presurizacija i klimatizacija aviona

R-->

--->

--->

--->
3.4.2 Pito-statički sistem

R-->

--->

--->

--->
3.4.3 Sistem za gorivo

R-->

--->

--->

--->
3.4.4 Električni sistem

R-->

--->

--->

--->
3.4.5 Hidraulični sistem

R-->

--->

--->

--->
3.4.6 Komande leta i sistem za trimovanje

R-->

--->

--->

--->
3.4.7 Sistem za razleđivanje, grejanje vetrobranskog stakla

R-->

--->

--->

--->
3.4.8 Autopilot/uređaj za optimalno upravljanje

R-->

--->

--->

--->


M (samo za jednog pilota)


3.4.9 Uređaji za upozoravanje na gubitak brzine ili uređaji za izbegavanje gubitka uzgona i uređaja za

povećanje stabilnosti

R-->

--->

--->

--->
3.4.10 Sistem upozoravanja o blizini zemlje, meteo radara, radio visinomera, transpondera


R-->

--->

--->
3.4.11 Komunikacijska i navigacijska oprema, instrumenti, sistem za upravljanje letom

R-->

--->

--->

--->
3.4.12 Stajni trap i kočnice

R-->

--->

--->

--->
3.4.13 Sistem pretkrilca i zakrilca

R-->

--->

--->

--->
3.4.14 Pomoćni izvor snage

R-->

--->

--->

--->
Namerno ostavljeno prazno
3.6 Abnormalne i vanredne procedure


M

Obavezan minimum od tri abnormalna mora da bude izabran od 3.6.1 do uključujući 3.6.9.

3.6.1 Protivpožarne vežbe, npr. požar

motora, APU, kabine, teretnog odeljka, pilotske kabine, strukture, požar elektroinstalacije vežbe evakuacije


R-->

--->

--->
3.6.2 Neutralisanje i otklanjanje dima


R-->

--->

--->
3.6.3 Otkaz motora, gašenje motora i ponovni start na bezbednoj visini


R-->

--->

--->
3.6.4 Izbacivanje goriva (simulirano)


R-->

--->

--->
3.6.5 Smicanje vetra na poletanju/ sletanjuR

H


Samo FFS


3.6.6 Simulirani otkaz sistema za pritisak u kabini/ Poniranje u slučaju gubitka pritiska u kabiniR->

--->
3.6.7 Onesposobljenost člana letačke posade


R-->

--->

--->
3.6.8 Ostale procedure u slučaju opasnosti kao što je objašnjeno u odgovarajućem avionskom letačkom priručniku


R-->

--->

--->
3.6.9 ACAS događaj

R-->

--->

--->

Avion

može da se ne koristi


Samo FFS


3.7 Oštri zaokreti sa nagibom od 45°, 180° do 360° levo i desno


R-->

--->

--->
3.8 Prepoznavanje predznaka i postupak sprečavanja gubitka uzgona (do aktiviranja uređaja za upozorenje o gubitku uzgona) u poletnoj konfiguraciji (zakrilca u poletnoj poziciji), u konfiguraciji krstarećeg leta i u konfiguraciji za sletanje (zakrilca u položaju za sletanje, stajni trap izvučen)

3.8.1 Vađenje iz prevlačenja ili nakon aktiviranja uređaja za upozoravanje o gubitku uzgona u konfiguraciji za penjanje, krstarenje i prilazR->

R

--->

H
3.9 Procedure instrumentalnog letenja
3.9.1* Pridržavanje odlaznih i dolaznih

procedura i instrukcija kontrole letenja


R-->

--->

--->


M


3.9.2* Procedure čekanja (holding)


R-->

--->

--->
3.9.3* 3D operacije do DH/A od 200 ft (60 m) ili do većeg minimuma ako je zahtevano procedurom prilaza
Napomena: U skladu sa AFM, RNP APCH procedure mogu zahtevati korišćenje auto-pilota ili uređaja za upravljanje letom. U slučaju ovakvih ograničenja moraju biti izabrane procedure koje se lete ručno (npr. izabratiILS za 3.9.3.1 u slučaju ovakvih ograničenja u AFM).

3.9.3.1* ručno, bez uređaja za optimalno upravljanjeR->

--->


M (samo za praktičan ispit)


3.9.3.2* ručno, sa uređajem za optimalno upravljanjeR->

--->
3.9.3.3* sa autopilotomR->

--->
3.9.3.4* ručno, simulacijom otkaza jednog motora; otkaz motora mora da bude simuliran tokom završnog prilaza pre prolaska 1.000 stopa iznad nivoa aerodroma do sletanja ili do završetka postupka neuspelog prilaza. U avionima koji nisu sertifikovani kao avioni transportne kategorije ( JAR/FAR 25) ili kao kategorija regionalnih aviona (commuter) (SFAR 23), prilaz sa simuliranim otkazom motora i odlaskom u drugi krug mora da bude urađen zajedno sa nepreciznim prilazom kao što je opisano u 3.9.4. Odlazak u drugi krug mora da bude započet kada se dostigne objavljena visina nadvišavanja prepreka ( OCH/A), međutim, ne kasnije od dostizanja minimalne relativne visine/apsolutne visine spuštanja ( MDH/A) od 500 stopaiznad visine praga poletno-sletne staze. U avionima koji imaju iste performanse kao avioni transportne kategorije u pogledu mase na poletanju i visine po gustini vazduha, instruktor može da simulira otkaz motora u skladu sa 3.9.3.4.P---->

---->


M


3.9.4* 2D operacije do MDH/AP*-->

---->


M'


3.9.5 Prilaz iz kruženja pod sledećim uslovima:

(a)* prilaz do dozvoljene minimalne visine

prilaza iz kruga na aerodromu koji je u

pitanju u skladu sa lokalnim karakteristikama instrumentalnog

prilaza u simuliranim uslovima instrumentalnog

letenja;

praćen:

(b) vizuelnim prilazom do druge piste koja je najmanje 90° od centralne linije od finalnog prilaza korišćenog pod (a), na dozvoljenoj minimalnoj visini prilaza iz kruga

Napomena: ako (a) i (b) nisu mogući zbog razloga kontrole letenja (ATC), može se simulirati

niski krug sa slabom vidljivošću.R*->

--->
SEKCIJA 4

4. Procedure nepreciznog prilaza
4.1 Produžavanje sa svim operativnim* motorima tokom 3 D operacije pri dostizanju visine odlukeP*-->

---->
4.2 Ostale procedure nepreciznog prilazaR*->

--->
4.3* Odlazak u krug sa jednim motorom

simuliranim neoperativnim nakon instrumentalnog

prilaza pri dostizanju DH, MDH ili MAPtR*->

--->

--->

M


4.4 Prekinut prilaz na 15 m (50 ft) iznad praga poletno-sletne staze i odlazak na ponovni prilazR->

--->
SEKCIJA 5

5. Sletanja

5.1 Normalna sletanja* sa vizuelnom referencom uspostavljenom na dostizanju DA/H nakon operacije instrumentalnog prilazaP'

5.2 Sletanje sa simuliranim zaglavljenjem

horizontalnog stabilizatora u bilo kojoj neuravnoteženoj pozicijiR->

Avion

može da se ne koristi za ovu vežbu
5.3 Sletanje po bočnom vetru (avion, ako je

praktično)R->

--->
5.4 Vizuelni krug i sletanje bez izbočenih ili sa delom izbočenim zakrilcima i pretkrilcimaR->

--->
5.5 Sletanje sa simuliranim otkazom kritičnog motoraR->

--->


M


5.6 Sletanje bez dva motora:

– avioni sa tri motora: centralni motor i jedan spoljni motor ako je dozvoljeno po AFM.

– avioni sa četiri motora: dva motora

na jednoj straniR

H


M

samo FFS

(samo za praktičan ispit)


Opšte napomene:

Posebni uslovi za proširenje prava na drugi tip aviona za instrumentalne prilaze do visine odluke manje od 200ft (60 m), npr. CAT II/III operacije.

SEKCIJA 6

Dodatno ovlašćenje za kvalifikaciju za tip aviona za instrumentalni prilaz do visine odluke manje od 60 m (200 ft) (CAT II/III ).

Sledeći manevri i procedure su minimalni zahtevi obuke da bi se dozvolili instrumentalni prilazi doDHniže od 60 m (200 ft). Za vreme sledećih instrumentalnih prilaza i procedura nepreciznog prilaza sva avionska oprema zahtevana za sertifikovanje tipa za instrumentalni prilaz doDHili niže od 60 m (200 ft) mora da bude korišćena.
6.1* Prekinuto poletanje na minimalnoj

dozvoljenoj RVRR*->

--->H

Avion

može da se ne koristi za ovu vežbu


M*


6.2* CAT II/III prilazi: u simuliranim

instrumentalnim uslovima leta do

propisane visine odluke DH, koristeći sistem vođenja u letu. Standardne procedure koordinacije posade (podela zaduženja, glasno uzvikivanje upozorenja,

zajedničko nadgledanje, razmena i podrška informacija) mora da budu nadgledane.R->

--->


M


6.3* Produžavanje:

nakon prilaza kao što je pokazano u 6.2 po DH.

Obuka takođe mora da uključuje odlazak u proceduru produžavanja zbog (simulirano) nedovoljne RVR, udara vetra, odstupanje avionske

opreme u odnosu na limite prilaza i

otkaz zemaljske/avio opreme pre dostizanja DH i odlazak u proceduru prilaženja sa simuliranim otkazom avio opreme.R->

--->


M*


6.4* Sletanje(a):

sa vizuelnom referencom ustanovljenom na DH nakon instrumentalnog prilaza. U zavisnosti od specifičnog sistema za vođenje u letu, može da se izvrši automatsko sletanje.R->

--->


M


Napomena: CAT II/III operacije moraju da budu izvedene u skladu sa primenjivim pravilima za vazdušne operacije.

7. Ovlašćenja za letenje na klasi hidro aviona.

Sekcija 6 mora da se završi u cilju obnove ovlašćenja za letenje na klasi višemotornih hidro aviona, samo po VFR, ako nije ispunjen zahtev za iskustvo od 10 rutnih sektora tokom perioda od prethodnih 12 meseci.

OVLAŠĆENjE ZA LETENjE NA KLASI HIDRO AVIONA

PRAKTIČNA OBUKA

Manevri/Procedure

Inicijali

instruktora po

završetku obuke

Inicijali

ispitivača po

završetku ispita

SEKCIJA 1

1. Poletanje

1.1 Priprema za let, uključujući:

Dokumentaciju

Masu i centražu

Meteo brifing

NOTAM1.2 Pretpoletna provera

Spoljašnja/unutrašnja1.3 Startovanje i gašenje motora

Normalno

Sa kvarom1.4 Voženje1.5 Postepeno voženje1.6 Privezište:

Plaža

Mol/pristanište

Bova1.7 Plovljenje sa ugašenim motorima1.8 Pretpoletne provere:

Run up motora (ako se primenjuje)1.9 Procedura poletanja

Normalno sa flapsovima prema AFM

Sa bočnim vetrom (ako uslovi dozvoljavaju)1.10 Penjanje

Izlazak na zadati pravac

Prevođenje u horizontalni let1.11 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 2

2. Let u zoni (VFR)

2.1 Pravolinijski horizontalni let na različitim brzinama uključujući i let na kritično maloj brzini sa i bez zakrilaca (uključujući približavanje VMCA, kada je to moguće)2.2 Oštri zaokreti (360° levi i desni sa nagibom od 45°)2.3 Vađenje iz prevučenog leta:

(i) čist prevučeni let

(ii) približavanje prevučenom letu u ponirućem zaokretu sa snagom i konfiguracijom za prilaz

(iii) približavanje prevučenom letu u konfiguraciji za sletanje

(iv) približavanje prevučenom letu u penjućem zaokretu sa konfiguracijom za poletanje (samo za jednomotorne avione)2.4 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 3

3.VFRprocedure na ruti

3.1 Plan leta, računska navigacija i čitanje karte3.2 Održavanje visine, pravca i brzine3.3 Orijentacija, merenje vremena i korekcija ETA3.4 Upotreba radio- navigacionih sredstava (ako je primenjivo)3.5 Upravljanje letom (navigacijski plan, rutinske provere goriva, sistema i sistema protiv zaleđivanja)3.6 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 4

4.Dolazak i sletanje

4.1 Aerodromska procedura prilaza (samo za amfibije)4.2 Normalno sletanje4.3 Sletanje bez zakrilaca4.4 Sletanje sa bočnim vetrom (ako uslovi dozvoljavaju)4.5 Prilaz i sletanje na relantu sa visine 2.000' ili više iznad vode (samo za jednomotorne avione)4.6 Produžavanje na drugi krug sa minimalne visine4.7. Sletanje na mirnu vodu

Sletanje na uzburkanu vodu4.8 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 5

5. Abnormalne i vanredne procedure

(Ova sekcija može da se kombinuje sa sekcijama 1 do 4)5.1 Prekinuto poletanje na prihvatljivoj brzini5.2 Simulirani otkaz motora nakon poletanja (samo za jednomotorne avione)5.3 Simulirano prinudno sletanje bez motora (samo za jednomotorne avione)5.4 Simulirane vanredne situacije:

(i) Požar ili dim u toku leta

(ii) Kvar raznih sistema5.5 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeSEKCIJA 6

6.Simulirani asimetričan let

(Ova sekcija može da se kombinuje sa sekcijama 1 do 5)6.1 Simulirani otkaz motora tokom poletanja (na bezbednoj visini, osim ako se izvodi na FFS ili FNPT II)6.2 Gašenje i pokretanje motora (samo na ME praktičnom ispitu)6.3 Prilaz i produžavanje sa jednim motorom6.4 Prilaz i sletanje sa potpunim zaustavljanjem sa jednim motorom6.5 Saradnja sa kontrolom letenja (ATS) i procedure radio-telefonijeC. Posebni uslovi za helikoptere

1. U slučaju praktičnog ispita ili provere stručnosti za ovlašćenje za letenje na tipu i dozvolu transportnog pilota (ATPL), kandidat mora da položi sekcije od 1 do 4 i sekciju 6 ispita ili provere (u zavisnosti šta je primenjivo). Ponovno polaganje celokupnog praktičnog ispita, odnosno provere stručnosti je neophodno u slučaju neuspešnog polaganja više od pet tačaka. Svaki kandidat koji ne položi pet ili manje tačaka mora ponovo da polaže te tačke. Ponovno polaganje celokupnog praktičnog ispita, odnosno provere stručnosti je neophodno ako kandidat ne položi bilo koju tačku u ponovnom polaganju ispita, odnosno provere, uključujući i tačke koje je položio u prethodnom pokušaju. Sve sekcije praktičnog ispita ili provere stručnosti moraju da budu položene u roku od šest meseci.

2. U slučaju provere stručnosti za ovlašćenje za instrumentalno letenje (IR), kandidat mora da položi sekciju 5 provere stručnosti. U slučaju da kandidat ne položi više od tri tačke, on mora ponovo da polaže celu sekciju 5. Kandidat koji ne položi manje od tri tačke mora ponovo da polaže samo te tačke. Ako prilikom ponovnog polaganja kandidat ne položi bilo koju tačku ili bilo koju tačku iz sekcije 5 koju je u prethodnom pokušaju položio, on mora ponovo da polaže celokupnu proveru stručnosti.

DOZVOLJENA ODSTUPANjA TOKOM ISPITA/PROVERA

3. Kandidat mora da prikaže sposobnost da:

(a) upravlja helikopterom u okviru njegovih ograničenja;

(b) izvodi sve manevre koordinirano i tačno;

(c) sigurno donosi odluke i ima dobro vođenje leta;

(d) primenjuje stečeno vazduhoplovno znanje;

(e) sve vreme upravlja helikopterom tako da ne dovede u pitanje uspešno izvođenje manevra i procedura;

(f) razume i primenjuje saradnju unutar posade i procedure u slučaju nesposobnosti posade, ako je primenjivo;

(g) efikasno komunicira sa ostalim članovima posade, ako je primenjivo.

4. Tokom praktičnog ispita ili provere stručnosti moraju da se primenjuju sledeća ograničenja, korigovana za dozvoljena odstupanja koja nastaju u uslovima turbulencije i zbog manevarskih mogućnosti i performansi helikoptera koji se koriste.

(a) IFR ograničenja

Visina
Normalni uslovi leta

± 100 stopa (ft)


Početak procedure prekinutog prilaza na visini odluke

+ 50 stopa (ft) / – 0 stopa (ft)


Najmanja visina snižavanja/visina

+ 50 stopa (ft) / – 0 stopa (ft)

Održavanje zadate linije puta


Po radio-navigacionom sredstvu

± 5°


3D „uglovna” odstupanja

pola otklona pokazivača, po pravcu i po visini (npr. LPV, ILS, MLS, GLS)


2D (LNAV) i 3D ( LNAV/VNAV) „linearna” bočna odstupanja

bočna greška/odstupanje normalno mora biti ograničeno na ± ½ RNP vrednosti koja se odnosi na proceduru. Kratka odstupanja od ovog standarda su dozvoljena maksimum do jedne RNP vrednosti.


3D linearna vertikalna odstupanja (npr.RNP APCH (LNAV/VNAV) primenom Baro VNAV)

ne više od – 75 stopa (ft) ispod vertikalnog profila u bilo kom trenutku i ne više od + 75 stopa ( ft) iznad vertikalnog profila na ili ispod 1.000 stopa (ft) iznad nivoa aerodroma.

Kurs


Normalan let

± 5°


Abnormalan let/vanredne situacije

± 10°

Brzina


Normalni uslovi leta

± 10 čvorova (knots)


Sa simuliranim otkazom motora

+ 10 čvorova (knots) / – 5 čvorova (knots )

SADRŽAJ OBUKE/PRAKTIČNOG ISPITA/PROVERE STRUČNOSTI

OPŠTE

5. Sledeći simboli označavaju:

R = obučen kao PIC za izdavanje ovlašćenja za tip helikoptera sa jednim pilotom (ЅRN) ili obučen kao PIC ili kopilot i kao pilot koji upravlja vazduhoplovom (PF) i pilot koji ne upravlja vazduhoplovom (PNF) za izdavanje ovlašćenja za tip helikoptera sa više pilota (MRN).

6. Praktična obuka se sprovodi najmanje na nivou trenažne opreme označene sa (R) ili na opremi višeg nivoa označenoj strelicom (---->)

Sledeće skraćenice se koriste da označe korišćenu trenažnu opremu:

FFS = uređaj za potpuno simuliranje letenja

FTD = trenažer letenja

N = helikopter

7. Kandidati koji žele da obnove ili produže ovlašćenje za instrumentalno letenje (helikopter) – IR(N) ili prošire prava iz tog ovlašćenja na drugi tip helikoptera moraju da lete tačke označene sa zvezdicom (*) u stvarnim ili simuliranim instrumentalnim meteorološkim uslovima (IMC).

8. Procedure instrumentalnog letenja (sekcija 5) mora da sprovede samo kandidat koji želi da obnovi ili produži ovlašćenje za instrumentalno letenje (helikopter) - IR(N) ili da proširi prava iz tog ovlašćenja na drugi tip helikoptera. U ovu svrhu može da se koristi uređaj za potpuno simuliranje letenja (FFS) ili trenažer letenja (FTD 2/3).

9. Slovo „M” u koloni praktičnog ispita ili provere stručnosti ukazuje na obaveznu vežbu.

10. Uređaj za simuliranje letenja (FЅTD) se koristi za praktičnu obuku i ispit ako je on sastavni deo odobrenog kursa za ovlašćenje za letenje na tipu. Za odobrenje kursa moraju da se uzmu u obzir sledeći uslovi:

(i) kvalifikacija uređaja za simuliranje letenja (FSTD) kako je propisano odgovarajućim zahtevima Part-ARA i Part-ORA;

(ii) kvalifikacije instruktora i ispitivača;

(iii) broj vežbi linijske obuke na uređaju za simuliranje letenja (FЅTD)na kursu;

(iv) kvalifikacije i prethodno iskustvo pilota na obuci na sličnim tipovima;

(v) letačko iskustvo pod nadzorom sprovedeno posle izdavanja ovlašćenja za letenje na novom tipu.

HELIKOPTERI SA VIŠE PILOTA

11. Kandidati za praktičan ispit za izdavanje ovlašćenja za letenje na tipu helikoptera sa više pilota i dozvole transportnog pilota helikoptera (ATPL(N)) moraju da lete samo sekcije od 1 do 4 i sekciju 6, ako je primenjivo.

12. Kandidati za produženje ili obnovu ovlašćenja za letenje na tipu helikoptera sa više pilota moraju da lete samo sekcije od 1 do 4 i, ako je primenjivo, sekciju 6.

HELIKOPTERI SA JEDNIM/VIŠE PILOTA

PRAKTIČNA OBUKA

PRAKTIČAN ISPIT ILI PROVERA STRUČNOSTI

Manevri/Procedure
Inicijali

instruktora po

završetku obuke

Proveren na

Inicijali

ispitivača po

završetku ispita

FTD

FFS

N

FFS

N

SEKCIJA 1 – Priprema za let i provere

1.1 Vizuelna provera spoljašnjosti helikoptera; lokacija svakog uređaja i svrha provereR


M (ako je sprovedeno na helikopteru)


1.2 Pregled pilotske kabine


R

--->


M


1.3 Procedure startovanja motora, provera radio i navigacione opreme, selekcija navigacijskih i

komunikacionih frekvencija

R

--->

--->


M


1.4 Voženje/voženje lebdenjem u skladu sa odobrenjem kontrole letenja ili instruktora


R

--->


M


1.5 Pretpoletni postupci provere

R

--->

--->


M


SEKCIJA 2 – Manevri i procedure u letu

2.1 Poletanja (različiti profili)


R

--->


M


2.2 Poletanje i sletanje na teren pod nagibom ili sa bočnim vetrom


R

--->
2.3 Poletanje sa maksimalnom poletnom masom (stvarnom ili simulirano poletanje sa maksimalnom poletnom masom)

R

--->

--->
2.4 Poletanje sa simuliranim otkazom motora neposredno pre dostizanja TDP ili DPATO


R

--->


M


2.4.1 Poletanje sa simuliranim otkazom motora odmah nakon dostizanja TDP ili DPATO


R

--->


M


2.5 Penjući i ponirući zaokreti sa vađenjem u određenim kursevima

R

--->

--->


M


2.5.1 Levi i desni zaokreti nagiba 30°, sa promenom kursa za 180° i 360°; upravljanje samo po instrumentima

R

--->

--->


M


2.6 Spuštanje u autorotaciji

R

--->

--->


M


2.6.1 Sletanje iz autorotacije (samo ЅEN) ili vraćanje snage motora


R

--->


M


2.7 Sletanja, različiti profili


R

--->


M


2.7.1 Produžavanje ili sletanje po simuliranom otkazu motora pre LDP ili DPBL


R

--->


M


2.7.2 Sletanje po simuliranom otkazu motora posle LDP ili DPBL


R

--->


M


SEKCIJA 3 – Redovni i vanredni postupci kod otkaza sledećih sistema:

3. Redovni i vanredni postupci kod otkaza sledećih sistema:

M

Iz ove sekcije mora da se izabere obavezan minimum od tri tačke

3.1 Motor

R

--->

--->
3.2 Klimatizacija (grejanje, ventilacija)

R

--->

--->
3.3 Pito/statički sistem

R

--->

--->
3.4 Sistem goriva

R

--->

--->
3.5 Električni sistem

R

--->

--->
3.6 Hidraulični sistem

R

--->

--->
3.7 Komande leta i sistem trimovanja

R

--->

--->
3.8 Sistemi protiv zaleđivanja i za razleđivanje

R

--->

--->
3.9 Autopilot/uređaj za upravljanje letom

R

--->

--->
3.10 Uređaji za stabilnost leta

R

--->

--->
3.11 Radar, radio visinomer, transponder

R

--->

--->
3.12 Navigacijski sistem

R

--->

--->
3.13 Stajni trap

R

--->

--->
3.14 Pomoćni izvor napajanja

R

--->

--->
3.15 Radio, navigacijska oprema, FMS

R

--->

--->
SEKCIJA 4 – Postupci u vanrednim situacijama

4. Postupci u vanrednim situacijama

M

Iz ove sekcije mora da se izabere obavezan minimum od tri tačke

4.1 Pojava požara (uključujući evakuaciju, ako je primenjivo)

R

--->

--->
4.2 Kontrola i uklanjanje dima

R

--->

--->
4.3 Razni kvarovi motora, gašenje i ponovno startovanje na bezbednoj visini

R

--->

--->
4.4 Izbacivanje goriva (simulirano)

R

--->

--->
4.5 Otkaz repnog motora (ako je primenjivo)

R

--->

--->
4.5.1 Gubitak repnog motora (ako je primenjivo)

R

--->

Helikopter

može da se ne koristi za ovu vežbu
4.6 Onesposobljenost člana posade

R

--->

--->
4.7 Neispravnosti reduktora – samo MPH

R

--->

--->
4.8 Ostali vanredni postupci kao što je navedeno u odgovarajućem letačkom priručniku

R

--->

--->
SEKCIJA 5 – Procedure instrumentalnog letenja (moraju da se izvršavaju u IMSili simuliranim IMS)

5.1 Instrumentalno poletanje: zahteva se prelazak u instrumentalni let što je pre moguće nakon poletanja

R*

--->*

-->*
5.1.1 Simulirani otkaz motora u toku odlaženja

R*

--->*

-->*


M*


5.2 Pridržavanje odlaznih i dolaznih ruta i instrukcija ATS

R*

--->*

-->*


M*


5.3 Procedure čekanja (holding)

R*

--->*

-->*
5.4 3D operacije do DH/A od 200 ft (60 m) ili do većeg minimuma ako je zahtevano procedurom prilaza

P*

---->*

-->*
5.4.1 Ručno, bez uređaja za upravljanje letom

Napomena: U skladu sa AFM, RNP APCH procedure mogu zahtevati korišćenje auto-pilota ili uređaja za upravljanje letom. U slučaju ovakvih ograničenja moraju biti izabrane procedure koje se lete ručno (npr. izabrati ILSza 5.4.1 u slučaju ovakvih ograničenja u AFM).

P*

---->*

-->*


M*


5.4.2 Ručno, sa uređajem za upravljanje letom

P*

---->*

-->*


M*


5.4.3 Sa uparenim autopilotom

R*

--->*

-->*
5.4.4 Ručno, simulacijom otkaza jednog motora; otkaz motora mora da bude simuliran tokom završnog prilaza pre prolaska 1.000 ft iznad nivoa aerodroma do sletanja ili do završetka postupka neuspelog prilaza

P*

---->*

-->*


M*


5.5 2Doperacije do minimalne visine snižavanja MDA/H

P*

---->*

-->*


M*


5.6 Procedura prekinutog prilaza sa svim motorima u radu po dostizanju minimalne visine odluke DA/DH ili MDA/MDH

R*

--->*

-->*
5.6.1 Ostale procedure prekinutog prilaza

R*

--->*

-->*
5.6.2 Procedura prekinutog prilaza sa simuliranim otkazom jednog motora po dostizanju minimalne visine DA/DH ili MDA/MDH

R*
M*


5.7 Autorotacija u IMC uslovima sa ponovnim postizanjem pune snage

R*

--->*

-->*


M*


5.8 Vađenje iz nepravilnih položaja

R*

--->*

-->*


M*


SEKCIJA 6 – Upotreba dodatne opreme6. Upotreba dodatne opreme

R

--->

--->
”.

Član 13.

UPrilogu 1, u Aneksu VII, u ORA.ATO.135 tačka (a) menja se i glasi:

„(a) Odobreni centar za obuku (ATO) mora da koristi adekvatnu flotu vazduhoplova za obuku ili uređaje za simuliranje letenja (FSTDs) koji imaju odgovarajuću opremu za vrstu obuke koju pruža.”.

Član 14.

Prilog 2. koji je odštampan uz Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS”, br. 33/13 i 61/15) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 25. avgusta 2018. godine, osim odredbe člana 9. i Priloga 2. ovog pravilnika, koji se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Prilog 2.

Dopunski uslovi za primenu Uredbe Komisije (EU)
br. 1178/2011 u Republici Srbiji

1. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.015 tačka (c)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Izuzetno od odredbe FCL.015 tačka (c) Aneksa I Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, imaoci pilotskih dozvola izdatih u Republici Srbiji u skladu sa Aneksom I Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, koji steknu dozvolu u nekoj od država članica EU, mogu da nastave da koriste prava iz dozvole izdate u Republici Srbiji sve do punopravnog priznavanja te dozvole od strane država članica EU.

2. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.020) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Odobren centar za obuku (ATO) je dužan da, pre početka praktične obuke, podnese Direktoratu zahtev za izdavanje autorizacije pilota učenika.

Ako je pilot učenik maloletno lice, uz zahtev za izdavanje autorizacije odobreni centar za obuku (ATO) podnosi i overenu pisanu saglasnost oba roditelja ili staratelja za pohađanje obuke.

Pilot učenik je dužan da nosi sa sobom autorizaciju pilota učenika tokom sprovođenja praktične obuke na vazduhoplovu.

Autorizacija pilota učenika se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

Autorizacija pilota učenika mora da sadrži:

– naziv „Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije” i logo Direktorata;

– redni broj autorizacije;

– ime, ime jednog od roditelja ili staratelja i prezime pilota učenika;

– jedinstveni matični broj građana pilota učenika, odnosno broj pasoša za strane državljane;

– potpis imaoca autorizacije;

– datum izdavanja autorizacije;

– rok važenja autorizacije;

– pečat i potpis ovlašćenog lica Direktorata.

3. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.025) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Preporuka za polaganje teorijskih ispita izdata od strane odobrenog centra za obuku (ATO) u skladu sa FCL.025 tačka (a) podtačka 3) važi 12 meseci, računajući od dana kada je kandidat završio teorijsku obuku u odobrenom centru za obuku (ATO).

4. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.030) i Aneksa VI (ARA.FCL.205) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Prilikom odobravanja polaganja praktičnog ispita ili procene osposobljenosti Direktorat određuje ispitivača za sprovođenje praktičnog ispita ili procene osposobljenosti sa liste koja je u skladu sa AR A.FCL.205 tačka (b), a u slučaju sprovođenja provere stručnosti, kao i procene osposobljenosti u cilju produženja ili obnove sertifikata instruktora, kandidat sam bira ispitivača sa te liste.

5. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.030 tačka (b)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Preporuka za polaganje praktičnog ispita iz odredbe FCL.030 tačka (b) važi šest meseci od dana kada je kandidat završio praktičnu obuku ili dodatnu praktičnu obuku, osim preporuke za sticanje ovlašćenja za letenje na klasi ili tipu vazduhoplova.

Ako kandidat u roku iz stava 1. ove tačke ne pristupi polaganju praktičnog ispita, kandidat mora da, pre polaganja praktičnog ispita, završi dodatnu praktičnu obuku, koju određuje odobreni centar za obuku (ATO), u zavisnosti od nivoa osposobljenosti kandidata.

6. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.050) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Pilot vodi evidenciju detalja svih svojih letova na način koji je propisan u AMC1 FCL.050.

7. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.055 tačka (a)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Pravo korišćenja radio-telefonije na srpskom i/ili na engleskom jeziku se upisuje u rubriku XII pilotske dozvole („Prava radio-telefonije”) i to na jeziku na kojem je vođena radio-komunikacija tokom praktičnog ispita ili provere stručnosti.

Pre polaganja praktičnog ispita ili provere stručnosti tokom kojeg će se radio- komunikacija voditi na engleskom jeziku, kandidat mora da položi ispit iz znanja engleskog jezika, najmanje na operativnom nivou (nivo 4).

Kandidatu kome je srpski jezik maternji jezik upisuje se u pilotsku dozvolu ekspertski nivo znanja srpskog jezika (nivo 6).

U toku polaganja praktičnog ispita ili provere stručnosti tokom kojeg će se radio-komunikacija voditi na srpskom jeziku, kandidat kome srpski jezik nije maternji jezik mora da položi ispit iz znanja srpskog jezika pred ovlašćenim ispitivačem, najmanje na operativnom nivou (nivo 4).

8. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.055 tač. (a) i (c)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Rok važenja operativnog i naprednog nivoa znanja engleskog jezika se računa od dana kada je kandidat položio odgovarajući ispit.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, u slučaju produženja važenja prava, rok teče od datuma isticanja važenja, pod uslovom da je kandidat položio odgovarajući ispit u okviru poslednjih šest meseci važenja.

Imaocima dozvole pilota lakih vazduhoplova (LAPL), dozvole pilota balona (BPL) i dozvole pilota jedrilice (SPL) Direktorat može da upiše znanje engleskog jezika u dozvolu pod uslovima propisanim u odredbi FCL.055.

9. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.055 tač. (a) i (c)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Znanje engleskog jezika koje je stečeno u inostranstvu može da se prizna radi inicijalnog upisa u dozvolu pilota aviona, helikoptera, vazduhoplova sa vertikalnim uzletanjem i vazdušnog broda koju izdaje Direktorat, pod uslovom da je to pravo upisano u važeću dozvolu ili izdato kao poseban sertifikat od strane vazduhoplovnih vlasti države članice Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) ili od strane centra za obuku koji je odobren od tih vazduhoplovnih vlasti.

Pre priznavanja iz stava 1. ove tačke, Direktorat je dužan da od vazduhoplovnih vlasti države koja je izdala dozvolu, odnosno sertifikat pribavi potvrdu verodostojnosti prava koje je predmet priznavanja.

Znanje engleskog jezika koje je stečeno u inostranstvu može da se prizna kao osnov za produženje važenja nivoa znanja engleskog jezika koje je već upisano u dozvolu, ako iz dokumentacije može da se ustanovi datum kada je izvršena provera znanja jezika i nivo znanja koji je kandidat pokazao.

10. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.055) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

U toku sprovođenja praktičnog ispita, provere stručnosti, procene osposobljenosti ili kompanijske provere stručnosti, ispitivač koji poseduje ekspertski nivo znanja engleskog jezika i sa kojim je nadležna vazduhoplovna vlast sprovela odgovarajuću pripremu, može da izvrši procenu znanja engleskog jezika kandidata u cilju produženja važenja operativnog i naprednog nivoa znanja engleskog jezika.

U toku sprovođenja praktičnog ispita, provere stručnosti, procene osposobljenosti ili kompanijske provere stručnosti, ispitivač koji poseduje napredni nivo znanja engleskog jezika i sa kojim je nadležna vazduhoplovna vlast sprovela odgovarajuću pripremu, može da izvrši procenu znanja engleskog jezika kandidata u cilju produženja važenja operativnog nivoa znanja engleskog jezika.

11. Dopunski uslovi za primenu A neksa I (FCL.070) i Aneksa VI (ARA.GEN.355; ARA.FCL.250) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Osim u slučajevima propisanim u ARA.FCL.250 tačka (a), Direktorat suspenduje ili stavlja van snage sertifikat ispitivača i u sledećim slučajevima:

1) ako je ispitivač kažnjen za vazduhoplovni prekršaj;

2) ako je doneto rešenje o delimičnoj ili potpunoj suspenziji korišćenja pilotske dozvole ispitivača;

3) ako se ustanovi da se ispitivač prilikom sprovođenja ispita i provera stručnosti nije pridržavao standarda propisanih ovim pravilnikom i Priručnikom za ispitivače (Flight Examiner Manual);

4) ako je ispitivač pravosnažno osuđen za krivično delo koje se odnosi na bezbednost vazdušnog saobraćaja;

5) ako je učinio drugi propust koji ga diskredituje za obavljanje poslova ispitivača.

Suspenzija sertifikata ispitivača može da traje najduže šest meseci od dana dostavljanja rešenja o suspenziji.

Obaveštenje o suspenziji sertifikata ispitivača Direktorat objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Ako se po donošenju rešenja o suspenziji sertifikata ispitivača utvrdi da postoje razlozi zbog kojih imalac sertifikata više ne može da obavlja poslove ispitivača, Direktorat donosi rešenje o stavljanju van snage sertifikata ispitivača.

Ako Direktorat do isteka roka od šest meseci ne donese rešenje o stavljanju van snage sertifikata ili rešenje o ukidanju suspenzije, smatraće se da je suspenzija prestala.

12. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.110.A) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Nalet ostvaren na avionima koji ne poseduju EASA potvrdu o tipu u potpunosti se priznaje za sticanje dozvole pilota lakih vazduhoplova (avion) – LAPL(A).

13. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.740 tačka (b) 1)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Kandidat za obnovu važenja ovlašćenja u dozvoli pilota aviona, odnosno helikoptera nije dužan da završi obuku osveženja znanja iz FCL.740 tačka (b) podtačka 1) ako ispunjava sledeće uslove:

1) poseduje važeću inostranu dozvolu istog ranga izdatu u skladu sa Aneksom 1 Čikaške konvencije, sa istovetnim važećim ovlašćenjem za letenje na tipu ili klasi aviona, odnosno helikoptera;

2) u periodu od godinu dana koji prethode podnošenju zahteva za obnovu važenja ovlašćenja ostvario najmanje deset rutnih sektora kao pilot na odgovarajućoj klasi ili tipu aviona, odnosno u slučaju helikoptera najmanje dva sata letenja na odgovarajućem tipu helikoptera.

14. Dopunski uslovi za primenu Aneksa I (FCL.740.A; FCL.740.H; FCL.740.PL; FCL.740.As; FCL.625 IR) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Provera stručnosti koju kandidat izvrši pre roka propisanog u FCL.740.A tački (a) podtačka 1) ili tački (b) podtačka 1) se priznaje za produženje roka važenja ovlašćenja za letenje na tipu ili klasi aviona ako kandidat ispunjava uslov iz FCL.740.A tačka (a) podtačka 2), odnosno iz FCL.740.A tačka (b) podtačka 1) pod (ii) za klasu jednomotornih aviona sa jednim pilotom.

Provera stručnosti koju kandidat izvrši pre roka propisanog u FCL.740.H tačka (a) podtačka 1) se priznaje za produženje roka važenja ovlašćenja za letenje na tipu helikoptera ako kandidat ispunjava uslov iz FCL.740.H tačka (a) podtačka 2).

Provera stručnosti koju kandidat izvrši pre roka propisanog u FCL.740.PL tačka (a) podtačka 1) se priznaje za produženje roka važenja ovlašćenja za letenje na tipu vazduhoplova sa vertikalnim uzletanjem ako kandidat ispunjava uslov iz FCL.740.PL tačka (a) podtačka 2).

Provera stručnosti koju kandidat izvrši pre roka propisanog u FCL.740.As tačka (a) podtačka 1) se priznaje za produženje roka važenja ovlašćenja za letenje na tipu vazdušnog broda ako kandidat ispunjava uslov iz FCL.740.As tačka (a) podtačka 2).

Provera stručnosti koju kandidat izvrši pre roka propisanog u FCL.625 IR tačka (b) podtačka 1) se priznaje za produženje roka važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (IR) na avionu, helikopteru ili vazdušnom brodu.

U slučajevima iz st. 1–5. ove tačke, početak važenja ovlašćenja za letenje na tipu ili klasi vazduhoplova, odnosno ovlašćenja za instrumentalno letenje, računa se od dana izvršene provere.

15. Dopunski uslovi za primenu Aneksa III (Glava A tač. 1. i 2.) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Imaoci dozvola kabinskog osoblja koje su izdate u inostranstvu mogu da podnesu Direktoratu zahtev za validaciju (privremeno prihvatanje) takve dozvole.

Za validaciju dozvole kabinskog osoblja stečene u inostranstvu kandidat mora da položi ispit iz predmeta „Osnove vazduhoplovstva i vazduhoplovnih propisa” i da poseduje lekarsko uverenje izdato u skladu sa Aneksom IV (Part-Medical) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011.

Period validacije dozvole kabinskog osoblja stečene u inostranstvu ne može da bude duži od jedne godine, pod uslovom da osnovna dozvola ostane važeća.

16. Dopunski uslovi za primenu Aneksa III (Glava A, tačka 3.) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Za validaciju pilotske dozvole za javni avio-prevoz ili druge komercijalne aktivnosti koju je izdala treća država u skladu sa zahtevima Aneksa 1 Čikaške konvencije, imalac dozvole mora, osim ispunjenja zahteva propisanih u Aneksu III Glava A tačka 3, da položi ispit iz predmeta „Vazduhoplovni propisi”, na nivou koji je odgovarajući dozvoli koja se prihvata.

17. Dopunski uslovi za primenu Aneksa III (Glava B) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Imalac dozvole kabinskog osoblja koja je izdata u inostranstvu može da podnese Direktoratu zahtev za konverziju takve dozvole.

Za konverziju dozvole kabinskog osoblja stečene u inostranstvu, imalac dozvole mora da položi ispit iz svih predmeta propisanih u Dodatku I Aneksa V (Part-CC) i da poseduje lekarsko uverenje izdato u skladu sa Aneksom IV (Part-Medical) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011.

18. Dopunski uslovi za primenu Aneksa VI (ARA.FCL.200 tačka (b)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Direktorat izdaje sertifikat instruktora kao upis odgovarajućih prava u dozvolu pilota, osim sertifikata instruktora na trenažeru (ЅTI), instruktora za saradnju višečlane posade (MCCI) i instruktora letenja na uređaju za simulirano letenje (ЅFI), koji se izdaju na posebnom dokumentu.

Direktorat izdaje sertifikat ispitivača na posebnom dokumentu.

19. Dopunski uslovi za primenu Aneksa VI (ARA.FCL.300 tačka (c)) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Teorijski ispit za sticanje dozvole pilota lakih vazduhoplova (LAPL), dozvole privatnog pilota vazduhoplova (PPL), dozvole pilota jedrilice (SPL) i dozvole pilota balona (BPL) se sprovodi na srpskom ili na engleskom jeziku, prema izboru kandidata.

Teorijski ispiti za sticanje dozvole profesionalnog pilota vazduhoplova (CPL), dozvole transportnog pilota vazduhoplova (ATPL), dozvole pilota višečlane posade (MPL), kao i za sticanje ovlašćenja za instrumentalno letenje (IR), se sprovode na engleskom jeziku.

20. Dopunski uslovi za primenu Aneksa VI (Dodatak I, tačka (a) 2), rubrika XIII) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Kandidat koji je položio teorijski ispit za sticanje dozvole transportnog pilota vazduhoplova može da podnese Direktoratu zahtev za izdavanje potvrde o položenom ispitu ili zahtev da mu se u važeću dozvolu privatnog ili profesionalnog pilota vazduhoplova upiše napomena o položenom ispitu.

Napomena o položenom ispitu sa datumom kada je kandidat položio poslednji predmet se upisuje u rubriku XIII dozvole („Napomene”) i to kao „ ATPL Theory credit”.

21. Dopunski uslovi za primenu Aneksa VI (Dodatak I) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

U pogledu specifikacija JAR neusaglašenih dozvola letačkog osoblja primenjuju se sve odredbe Dodatka I Aneksa VI (PART ARA), osim što se izostavlja oznaka „FCL” u serijskom broju dozvole.

Obrazac JAR neusaglašenih dozvola pilota aviona i helikoptera

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

22. Dopunski uslovi za primenu Aneksa VII (ORA.GEN.115) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011

Organizacija na koju se primenjuje Aneks VII (PART-ORA) Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 je dužna da podnese zahtev za sprovođenje periodične provere najkasnije 30 dana pre dana koji je programom nadzora iz odredbe ARA.GEN.305 planiran za sprovođenje te provere.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print