Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.05.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)


Na osnovu člana 38. stav 4. i člana 41. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 i 30/18) i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9), Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

1. U Odluci o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 10/11, 109/12, 55/14, 51/15, 17/16, 91/16 i 82/17), tačka 6. menja se i glasi:

„6. Za organizovanje neposredne aukcijske kupoprodaje deviza u smislu tačke 7. stav 1. ove odluke, Narodna banka Srbije naplaćuje bankama naknadu utvrđenu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.”.

2. U tački 7. stav 1. menja se i glasi:

„Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju deviza za dinare, u smislu ove odluke, obavljati neposredno s bankama – aukcijskom kupovinom/prodajom deviza ili bilateralnim poslovima kupovine/prodaje deviza.”.

3. U tački 8. stav 1. reči: „ugovor o načinu rada i održavanju sastanka MDT-a – ako se obavlja spot kupovina/prodaja deviza na sastanku MDT-a” i zapeta ispred tih reči – brišu se.

4. U tački 9. stav 1. reči: „a na sastanku MDT-a smatra se zaključenim u trenutku formiranja kursa iz tačke 12. ove odluke” i zapeta ispred tih reči – brišu se.

Stav 3. briše se.

5. Tačka 12. briše se.

6. U tački 20. stav 1. odredba pod a) posle alineje jedanaeste tačka sa zapetom zamenjuje se zapetom i dodaju se alineje dvanaesta i trinaesta, koje glase:

„– izveštaj o valutno indeksiranim kreditima banaka (Obrazac 8a),

– izveštaj o valutno indeksiranim depozitima banaka (Obrazac 8b);”.

Posle stava 2. dodaju se novi stav 3. i stav 4, koji glase:

„Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog 20. u mesecu za prethodni mesec dostavljaju izveštaj o ispravkama vrednosti za devizne kredite i valutno indeksirane kredite banaka (Obrazac 8v).

Ako je 20. u mesecu neradni dan, banke će izveštaj iz stava 3. ove tačke dostaviti Narodnoj banci Srbije prvog narednog radnog dana.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

7. Naslov iznad tačke 24. menja se i glasi:

Završne odredbe”.

8. Tačka 24. briše se.

9. U Obrascu 4a i Obrascu 4b, u fusnoti, reči: „izvan sastanka MDT-a,” – brišu se.

10. U Obrascu 4aa i Obrascu 4ab, u fusnoti, reč: „samo” i reči: „izvan sastanka MDT-a,” – brišu se.

11. Obrazac 5 briše se.

12. Obrasci iz tačke 6. ove odluke odštampani su uz tu odluku.

13. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. juna 2018. godine.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print