Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)


Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 3. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) i člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke

1. U Odluci o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS”, br. 71/14 i 135/14 – u daljem tekstu: Odluka), tačka 3. menja se i glasi:

„3. Banke mogu dalje raščlanjavati trocifrene račune prema svojim potrebama, s tim što su dužne da obezbede podatke neophodne za izradu finansijskih izveštaja: o nameni, načinu vrednovanja i nivoima obezvređenja finansijskih instrumenata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira na analitičkim računima, u glavnoj knjizi ili u odgovarajućim modulima pomoćnih knjiga koji su usaglašeni sa stanjem u glavnoj knjizi – svakog poslednjeg dana u mesecu.”.

2. U tački 7. stav 3. i tački 12. stav 3, reči: „nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva” zamenjuju se rečima: „nematerijalna imovina i nekretnine, postrojenja i oprema”.

3. U tački 13. stav 1, posle reči: „i ostali krediti u dinarima” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „koji se vrednuju u skladu s Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja (MSFI) 9.”.

4. U tački 14. stav 1, posle reči: „ili internim aktima” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „koji se vrednuju u skladu s MSFI 9.”.

5. Tačka 15. menja se i glasi:

„15. Na računima grupe 12 – Hartije od vrednosti i ostala finansijska sredstva u dinarima, iskazuju se hartije od vrednosti i ostala finansijska sredstva po vrstama, koji se vrednuju u skladu s MSFI 9 i drugim relevantnim standardima, kao i otkupljene sopstvene hartije od vrednosti i iznosi sopstvenih akcija.

Na računu 120 iskazuju se hartije od vrednosti u dinarima koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 122 iskazuju se hartije od vrednosti u dinarima koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat.

Na računu 123 iskazuju se efekti promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika po osnovu grupe finansijskih sredstava.

Na računu 124 iskazuju se hartije od vrednosti u dinarima koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti.

Na računu 125 iskazuju se potraživanja po osnovu derivata, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika, koja uključuju i sve efekte promene vrednosti ovih derivata evidentirane u okviru prihoda i rashoda.

Na računu 126 iskazuju se potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika, koja uključuju i sve efekte promene vrednosti ovih derivata evidentirane u okviru prihoda i rashoda ili u okviru kapitala.

Na računu 127 iskazuju se otkupljene sopstvene hartije od vrednosti pre njihovog dospeća, osim sopstvenih akcija.

Na računu 128 iskazuju se iznosi sopstvenih akcija stečenih po osnovu otkupa, pravnog sledbeništva ili poklona, odnosno iznosi sopstvenih akcija stečenih na drugi način.

Na računu 129 iskazuje se ispravka vrednosti računa ove grupe.”.

6. U tački 17. stav 1, posle reči: „nekreditni poslovi banaka u dinarima” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „koji se vrednuju u skladu s MSFI 9 i drugim relevantnim standardima.”.

7. U tački 18. stav 3, posle reči: „iskazuju se” dodaju se reči: „obračunati prihodi od naknada i”.

U stavu 5, reči: „u skladu s Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja (MSFI) 7” zamenjuju se rečima: „u skladu s MSFI 7”.

U stavu 6, posle reči: „iskazuju se iznosi” dodaju se reči: „rashoda naknada i”.

8. U tački 19. stav 1, posle reči: „plasmani banke u stranoj valuti” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „koji se vrednuju u skladu s MSFI 9.”.

9. U tački 20. stav 1, posle reči: „ili internim aktima” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „koji se vrednuju u skladu s MSFI 9.”.

10. Tačka 21. menja se i glasi:

„21. Na računima grupe 22 – Hartije od vrednosti i ostala finansijska sredstva u stranoj valuti, iskazuju se hartije od vrednosti u stranoj valuti po vrstama koje se vrednuju u skladu s MSFI 9 i drugim relevantnim standardima.

Na računu 220 iskazuju se hartije od vrednosti u stranoj valuti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 222 iskazuju se hartije od vrednosti u stranoj valuti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat.

Na računu 223 iskazuju se efekti promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika u stranoj valuti po osnovu grupe finansijskih sredstava.

Na računu 224 iskazuju se hartije od vrednosti u stranoj valuti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti.

Na računu 225 iskazuju se potraživanja po osnovu derivata u stranoj valuti, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika, koja uključuju i sve efekte promene vrednosti ovih derivata evidentirane u okviru prihoda i rashoda.

Na računu 226 iskazuju se potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika u stranoj valuti, koja uključuju i sve efekte promene vrednosti ovih derivata evidentirane u okviru prihoda i rashoda ili u okviru kapitala.

Na računu 227 iskazuju se otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u stranoj valuti pre njihovog dospeća.

Na računu 229 iskazuje se ispravka vrednosti računa ove grupe.”.

11. U tački 23. stav 1, posle reči: „nekreditni poslovi banaka u stranoj valuti” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „koji se vrednuju u skladu s MSFI 9 i drugim relevantnim standardima.”.

12. U tački 24. stav 3, posle reči: „iskazuju se” dodaju se reči: „obračunati prihodi od naknada i”.

U stavu 6, posle reči: „iskazuju se iznosi” dodaju se reči: „rashoda naknada i”.

13. U naslovu iznad tačke 25, reči: „NEMATERIJALNA ULAGANjA, OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE” zamenjuju se rečima: „NEMATERIJALNA IMOVINA, NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA, INVESTICIONE NEKRETNINE”.

14. U tački 26. stav 1, reči: „nematerijalna ulaganja”, na sva četiri mesta, zamenjuju se rečima: „nematerijalna imovina”.

U stavu 2, reči: „nematerijalnim ulaganjima” zamenjuju se rečima: „nematerijalnom imovinom”.

U stavu 5, reči: „iskazuju se nematerijalna ulaganja” zamenjuju se rečima: „iskazuje se nematerijalna imovina”.

U stavu 6, reči: „ostalih nematerijalnih ulaganja” zamenjuju se rečima: „ostale nematerijalne imovine”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Na računu 336 iskazuje se, u skladu s relevantnim standardima, nematerijalna imovina koja je uzeta u lizing, odnosno pravo na korišćenje te imovine za određeni period uz naknadu (u daljem tekstu: lizing).”.

15. U tački 27, stav 1, menja se i glasi:

„Na računima grupe 34 – Nekretnine, postrojenja i oprema, odnosno osnovna sredstva, iskazuju se zemljište, građevinski objekti, oprema, ostala osnovna sredstva, osnovna sredstva u pripremi, osnovna sredstva uzeta u lizing i ulaganja u tuđa osnovna sredstva.”.

U stavu 7, reči: „MRS 17 i drugim” brišu se.

16. U tački 29. stav 2, reči: „nematerijalna ulaganja” zamenjuju se rečima: „nematerijalna imovina”.

17. U tački 30. stav 2, posle tačke na kraju stava dodaje se rečenica koja glasi: „Odložena poreska sredstva, proistekla iz privremenih razlika koje su rezultat revalorizacije – evidentiraju se u korist revalorizacionih rezervi.”.

18. U tački 33. stav 2, reči: „koje emituje banka” zamenjuju se rečima: „koje je izdala banka”.

U stavu 3, reči: „derivata namenjenih trgovanju” zamenjuju se rečima: „derivata, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Na računu 415 iskazuju se obaveze po hartijama od vrednosti i ostale finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, izuzev obaveza po derivatima.”.

Stav 6. briše se.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 6. i 7.

19. U tački 34. stav 4, reč: „sopstvene” i reči: „i druga pozajmljena sredstva” – brišu se.

20. U tački 39. stav 2, posle tačke na kraju stava dodaje se rečenica koja glasi: „Odložene poreske obaveze, proistekle iz privremenih razlika koje su rezultat revalorizacije – evidentiraju se na teret revalorizacionih rezervi.”.

21. U tački 41. stav 3, posle reči: „iskazuju se” dodaju se reči: „obračunati rashodi za naknade i”.

U stavu 6, posle reči: „iskazuju se naplaćeni” dodaju se reči: „prihodi od naknada i”.

U stavu 8, reč: „sopstvene” i reči: „i ostala pozajmljena sredstva” – brišu se.

22. U tački 43. stav 1, posle reči: „navedene obaveze” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „koje se vrednuju u skladu s MRS 39 i drugim relevantnim standardima.” – brišu se.

U stavu 2, reči: „koje banka emituje” zamenjuju se rečima: „koje je izdala banka”.

U stavu 3, reči: „derivata namenjenih trgovanju u stranoj valuti” zamenjuju se rečima: „derivata u stranoj valuti, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Na računu 515 iskazuju se obaveze po hartijama od vrednosti i ostale finansijske obaveze koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha u stranoj valuti, izuzev obaveza po derivatima.”.

Stav 6. briše se.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 6. i 7.

23. U tački 44. stav 4, reč: „sopstvene” i reči: „i druga pozajmljena sredstva” – brišu se.

24. U tački 47. stav 3, posle reči: „iskazuju se” dodaju se reči: „obaveze za naknade i”.

U stavu 6, posle reči: „iskazuju se naplaćeni” dodaju se reči: „prihodi od naknada i”.

U stavu 8, reč: „sopstvene” i reči: „i ostala pozajmljena sredstva” – brišu se.

25. U tački 49. st. 2. i 3, reči: „slične provizije” zamenjuju se rečima: „slične naknade i provizije”.

26. Tačka 50. menja se i glasi:

„50. Na računima grupe 62 – Gubici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata u skladu s MSFI 9 i investicija, iskazuju se gubici po osnovu prestanka priznavanja kredita, depozita, hartija od vrednosti, derivata, investicija i ostalih plasmana i obaveza, uključujući negativne efekte modifikacije i reklasifikacije finansijskih instrumenata koje se u skladu s MSFI 9 tretiraju kao prestanak priznavanja finansijskog instrumenta.

Na računu 620 iskazuju se gubici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 621 iskazuju se gubici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat.

Na računu 623 iskazuju se gubici po osnovu prestanka priznavanja investicija.

Na računu 626 iskazuju se gubici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti.

Na računu 627 iskazuju se gubici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 628 iskazuju se gubici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 629 iskazuju se gubici po osnovu modifikacije finansijskih instrumenata.”.

27. U tački 52, u stavu 1, u stavu 4. na oba mesta, kao i u stavu 5, reči: „nematerijalnih ulaganja” zamenjuju se rečima: „nematerijalne imovine”.

28. U tački 53. stav 1, reči: „otpisa plasmana” zamenjuju se rečima: „otpisa finansijskih sredstava”.

U stavu 2, reči: „plasmana i potraživanja” zamenjuju se rečima: „finansijskih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Na računu 656 iskazuje se deo umanjenja vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat, u tekućoj godini, po osnovu promene kreditnog rizika, u skladu s MSFI 9.”.

29. U tački 54. stav 1, reči: „nematerijalnih ulaganja” zamenjuju se rečima: „nematerijalne imovine”.

U stavu 3, reči: „nematerijalnih ulaganja” zamenjuju se rečima: „nematerijalne imovine”, a reči: „nematerijalno ulaganje” – rečima: „nematerijalna imovina”.

U stavu 4, reči: „nematerijalnih ulaganja” zamenjuju se rečima: „nematerijalne imovine”, a reči: „nematerijalna ulaganja” – rečima: „nematerijalna imovina”.

30. Tačka 55. menja se i glasi:

„55. Na računima grupe 67 – Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza, iskazuju se negativni efekti promene vrednosti kredita, depozita, hartija od vrednosti, derivata, ostalih plasmana i obaveza, osnovnih sredstava, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine koji se, u skladu s MSFI/MRS, nadoknađuju na teret rashoda.

Na računu 670 iskazuju se negativni efekti promene vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika.

Na računu 673 iskazuju se negativni efekti promene vrednosti osnovnih sredstava, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine koji se, u skladu s MSFI/MRS, nadoknađuju na teret rashoda.

Na računu 674 iskazuju se negativni efekti promene vrednosti derivata, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika.

Na računu 675 iskazuju se negativni efekti promene vrednosti derivata namenjenih zaštiti od rizika.

Na računu 676 iskazuju se negativni efekti promene vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 677 iskazuju se negativni efekti promene vrednosti finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.”.

31. U tački 59. st. 2. i 3, reči: „slične provizije” zamenjuju se rečima: „slične naknade i provizije”.

32. Tačka 60. menja se i glasi:

„60. Na računima grupe 72 – Dobici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata u skladu s MSFI 9 i investicija, iskazuju se dobici po osnovu prestanka priznavanja kredita, depozita, hartija od vrednosti, derivata, investicija i ostalih plasmana i obaveza, uključujući pozitivne efekte nastale po osnovu modifikacije i reklasifikacije finansijskih instrumenata koje se u skladu s MSFI 9 tretiraju kao prestanak priznavanja finansijskog instrumenta.

Na računu 720 iskazuju se dobici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 721 iskazuju se dobici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat.

Na računu 723 iskazuju se dobici po osnovu prestanka priznavanja investicija.

Na računu 726 iskazuju se dobici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti.

Na računu 727 iskazuju se dobici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 728 iskazuju se dobici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 729 iskazuju se dobici po osnovu modifikacije finansijskih instrumenata.”.

33. U tački 62. stav 1, reč: „plasmana” zamenjuje se rečima: „finansijskih sredstava”.

U stavu 2, reč: „plasmana” zamenjuje se rečima: „finansijskih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Na računu 756 iskazuju se iznosi ukinutih umanjenja vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat, po osnovu promene kreditnog rizika, u skladu s MSFI 9.”.

34. U tački 63. stav 1, reči: „nematerijalnih ulaganja” zamenjuju se rečima: „nematerijalne imovine”.

U stavu 3, reči: „nematerijalnih ulaganja” zamenjuju se rečima: „nematerijalne imovine”, a reči: „nematerijalna ulaganja” – rečima: „nematerijalna imovina”.

U stavu 4, posle reči: „smanjenja” dodaje se reč: „ostalih”.

35. Tačka 64. menja se i glasi:

„64. Na računima grupe 77 – Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza, iskazuju se pozitivni efekti promene vrednosti kredita, depozita, hartija od vrednosti, derivata, ostalih plasmana i obaveza, osnovnih sredstava, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine koji, u skladu s MSFI/MRS, čine prihode.

Na računu 770 iskazuju se pozitivni efekti promene vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika.

Na računu 773 iskazuju se pozitivni efekti promene vrednosti osnovnih sredstava, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine koji, u skladu s MSFI/MRS, čine prihode.

Na računu 774 iskazuju se pozitivni efekti promene vrednosti derivata, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika.

Na računu 775 iskazuju se pozitivni efekti promene vrednosti derivata namenjenih zaštiti od rizika.

Na računu 776 iskazuju se pozitivni efekti promene vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.

Na računu 777 iskazuju se pozitivni efekti promene vrednosti finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha.”.

36. Tačka 67. menja se i glasi:

„67. Na računima grupe 80 – Kapital, iskazuju se akcijski kapital banke, emisiona premija i upisani a neuplaćeni akcijski kapital.

Na računu 800 iskazuju se emitovane i upisane obične akcije banke.

Na računu 801 iskazuju se emitovane i upisane preferencijalne (prioritetne) akcije banke.

Na računu 802 iskazuje se razlika između postignute prodajne vrednosti običnih i preferencijalnih (prioritetnih) akcija i njihove nominalne vrednosti.

Na računu 803 iskazuje se iznos upisanih a neuplaćenih običnih i preferencijalnih (prioritetnih) akcija banke.”.

37. U tački 68. stav 2, posle reči: „u skladu sa svojim statutom” dodaju se reči: „i na osnovu odluke skupštine banke, a čija je namena pokriće gubitaka”.

U stavu 3, reči: „odlukama skupštine banke” zamenjuju se rečima: „svojim statutom i na osnovu odluke skupštine banke, za ostale namene”.

38. Tačka 69. menja se i glasi:

„69. Na računima grupe 82 – Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici/gubici, iskazuju se navedene rezerve i navedeni dobici/gubici koji se uključuju u izveštaj o ostalom rezultatu u skladu s MRS 1, pri čemu se u okviru trocifrenih računa iskazuju i efekti obračunatog poreza koji se odnosi na pojedine komponente ostalog rezultata.

Na računu 820 iskazuju se efekti promene fer vrednosti nematerijalne imovine i osnovnih sredstava.

Na računu 821 iskazuju se dobici/gubici po osnovu promene vrednosti vlasničkih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u skladu s MSFI 9.

Na računu 822 iskazuju se aktuarski dobici/gubici po osnovu planova definisanih primanja u skladu s MRS 19.

Na računu 823 iskazuju se dobici/gubici po osnovu promene vrednosti dužničkih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u skladu s MSFI 9.

Na računu 824 iskazuju se dobici/gubici po osnovu instrumenata namenjenih zaštiti od rizika novčanih tokova u skladu s MSFI 9.

Na računu 825 iskazuju se ostali efekti revalorizacije i nerealizovani dobici/gubici po osnovu instrumenata namenjenih zaštiti od rizika vlasničkih hartija od vrednosti koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u skladu s MSFI 9, po osnovu finansijskih obaveza banke vrednovanih po fer vrednosti kroz bilans uspeha koje su posledica promene kreditne sposobnosti banke, kao i ostali nerealizovani dobici/gubici koji se iskazuju u okviru ostalog rezultata u skladu sa zahtevima MRS i MSFI a koji ne mogu biti reklasifikovani u dobitak/gubitak.

Na računu 826 iskazuju se ostali efekti revalorizacije i nerealizovani dobici/gubici po osnovu obračunavanja transakcija i salda u stranim valutama i prevođenja rezultata i finansijske pozicije inostranog poslovanja u skladu s MRS 21, po osnovu instrumenata namenjenih zaštiti od rizika neto ulaganja u inostrano poslovanje, po osnovu instrumenata namenjenih zaštiti od rizika koji uključuju deo promena fer vrednosti vremenske vrednosti opcija, terminskih elemenata forvard ugovora ili bazne marže deviznog kursa finansijskih instrumenata, koji nisu priznati kao komponenta zaštite u skladu s MSFI 9, kao i ostali nerealizovani dobici/gubici koji se iskazuju u okviru ostalog rezultata u skladu sa zahtevima MRS i MSFI a koji mogu biti reklasifikovani u dobitak/gubitak.”.

39. U tački 78. stav 2, reči: „derivati namenjeni trgovanju po ugovorenoj vrednosti” zamenjuju se rečima: „derivati po ugovorenoj vrednosti, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika”.

40. U tački 79, posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Na računu 934 iskazuju se otpisana finansijska sredstva u dinarima preneta u vanbilansnu evidenciju.

Na računu 935 iskazuju se otpisana finansijska sredstva u stranoj valuti preneta u vanbilansnu evidenciju.”.

41. U tački 82. stav 2, reči: „derivati namenjeni trgovanju po njihovoj ugovorenoj vrednosti” zamenjuju se rečima: „derivati po njihovoj ugovorenoj vrednosti, izuzev derivata namenjenih zaštiti od rizika”.

42. U tački 83, posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„Na računu 984 iskazuju se obaveze u vezi sa otpisanim finansijskim sredstvima u dinarima prenetim u vanbilansnu evidenciju.

Na računu 985 iskazuju se obaveze u stranoj valuti u vezi sa otpisanim finansijskim sredstvima prenetim u vanbilansnu evidenciju.”.

43. U Kontnom okviru za banke, naziv računa 120 menja se i glasi:

„120 Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha”.

Račun „121 Hartije od vrednosti i ostala finansijska sredstva koji se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha” – briše se.

Naziv računa 122 menja se i glasi:

„122 Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat”.

Nazivi računa 124 i 125 menjaju se i glase:

„124 Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

125 Potraživanja po osnovu ostalih derivata”.

Naziv računa 191 menja se i glasi:

„191 Razgraničena potraživanja za naknade i ostale prihode obračunate po osnovu kredita, depozita i ostalih plasmana”.

Naziv računa 194 menja se i glasi:

„194 Razgraničeni rashodi naknada i ostali razgraničeni troškovi”.

Naziv računa 220 menja se i glasi:

„220 Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha u stranoj valuti”.

Račun „221 Hartije od vrednosti i ostala finansijska sredstva koji se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha u stranoj valuti” – briše se.

Naziv računa 222 menja se i glasi:

„222 Hartije od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u stranoj valuti”.

Nazivi računa 224 i 225 menjaju se i glase:

„224 Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti u stranoj valuti

225 Potraživanja po osnovu ostalih derivata u stranoj valuti”.

Posle računa 226 dodaje se račun 227, čiji naziv glasi:

„227 Otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u stranoj valuti”.

Naziv računa 291 menja se i glasi:

„291 Razgraničena potraživanja za naknade i ostale prihode obračunate po osnovu kredita, depozita i ostalih plasmana u stranoj valuti”.

Naziv računa 294 menja se i glasi:

„294 Razgraničeni rashodi naknada i ostali razgraničeni troškovi u stranoj valuti”.

Naziv klase 3 menja se i glasi:

3 ZALIHE, NEMATERIJALNA IMOVINA, NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA, INVESTICIONE NEKRETNINE, STALNA SREDSTVA NAMENjENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLJA, ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I POREZ NA DODATU VREDNOST”.

Naziv računa grupe 33 menja se i glasi:

33 NEMATERIJALNA IMOVINA”.

Nazivi računa 334, 335, 336 i 339 menjaju se i glase:

„334 Nematerijalna imovina u pripremi

335 Ostala nematerijalna imovina

336 Nematerijalna imovina uzeta u lizing

339 Ispravka vrednosti nematerijalne imovine”.

Naziv računa grupe 34 menja se i glasi:

34 NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA”.

Nazivi računa 410 i 411 menjaju se i glase:

„410 Obaveze za izdate hartije od vrednosti

411 Obaveze po osnovu ostalih derivata”.

Naziv računa 415 menja se i glasi:

„415 Obaveze po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha”.

Račun „416 Obaveze po osnovu hartija od vrednosti i ostale finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju” – briše se.

Naziv računa 423 menja se i glasi:

„423 Obaveze po osnovu kamata na izdate hartije od vrednosti”.

Naziv računa 491 menja se i glasi:

„491 Razgraničene obaveze za naknade i ostale obračunate rashode”.

Naziv računa 494 menja se i glasi:

„494 Razgraničeni prihodi od naknada i ostali razgraničeni prihodi”.

Naziv računa 496 menja se i glasi:

„496 Razgraničene obaveze za obračunatu kamatu i ostale obračunate rashode na izdate hartije od vrednosti”.

Nazivi računa 510 i 511 menjaju se i glase:

„510 Obaveze za izdate hartije od vrednosti u stranoj valuti

511 Obaveze po osnovu ostalih derivata u stranoj valuti”.

Naziv računa 515 menja se i glasi:

„515 Obaveze po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha u stranoj valuti”.

Račun „516 Obaveze po osnovu hartija od vrednosti i ostale finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju u stranoj valuti” – briše se.

Naziv računa 523 menja se i glasi:

„523 Obaveze po osnovu kamate na izdate hartije od vrednosti u stranoj valuti”.

Naziv računa 591 menja se i glasi:

„591 Razgraničene obaveze za naknade i ostale obračunate rashode u stranoj valuti”.

Naziv računa 594 menja se i glasi:

„594 Razgraničeni prihodi od naknada i ostali razgraničeni prihodi u stranoj valuti”.

Naziv računa 596 menja se i glasi:

„596 Razgraničene obaveze po osnovu kamate i ostalih obračunatih rashoda na izdate hartije od vrednosti u stranoj valuti”.

Naziv računa grupe 62 menja se i glasi:

62 GUBICI PO OSNOVU PRESTANKA PRIZNAVANjA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I INVESTICIJA”.

Nazivi računa 620, 621 i 623 menjaju se i glase:

„620 Gubici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

621 Gubici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat

623 Gubici po osnovu prestanka priznavanja investicija”.

Računi „624 Gubici po osnovu prodaje ostalih plasmana” i „625 Gubici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koji su inicijalno priznati po fer vrednosti kroz bilans uspeha” – brišu se.

Posle računa 623, dodaju se računi od 626 do 629, čiji nazivi glase:

„626 Gubici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

627 Gubici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

628 Gubici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

629 Gubici po osnovu modifikacije finansijskih instrumenata”.

Naziv računa grupe 65 menja se i glasi:

65 RASHODI INDIREKTNIH OTPISA FINANSIJSKIH SREDSTAVA I RASHODI REZERVISANjA”.

Naziv računa 650 menja se i glasi:

„650 Rashodi indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti”.

Posle računa 655 dodaje se račun 656, čiji naziv glasi:

„656 Rashodi po osnovu umanjenja vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat”.

Nazivi računa 661 i 662 menjaju se i glase:

„661 Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalne imovine

662 Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalne imovine”.

Naziv računa 670 menja se i glasi:

„670 Rashodi po osnovu promene vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika”.

Računi „671 Rashodi po osnovu promene fer vrednosti hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koji su namenjeni trgovanju” i „672 Rashodi po osnovu promene vrednosti finansijskih obaveza” – brišu se.

Nazivi računa 673 i 674 menjaju se i glase:

„673 Rashodi po osnovu promene vrednosti osnovnih sredstava, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine

674 Rashodi po osnovu promene vrednosti ostalih derivata”.

Naziv računa 676 menja se i glasi:

„676 Rashodi po osnovu promene vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha”.

Posle računa 676 dodaje se račun 677, čiji naziv glasi:

„677 Rashodi po osnovu promene vrednosti finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha”.

Naziv računa grupe 72 menja se i glasi:

72 DOBICI PO OSNOVU PRESTANKA PRIZNAVANjA FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I INVESTICIJA”.

Nazivi računa 720, 721 i 723 menjaju se i glase:

„720 Dobici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha

721 Dobici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat

723 Dobici po osnovu prestanka priznavanja investicija”.

Računi „724 Dobici po osnovu prodaje ostalih plasmana” i „725 Dobici po osnovu prodaje hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koji su inicijalno priznati po fer vrednosti kroz bilans uspeha” – brišu se.

Posle računa 723 dodaju se računi od 726 do 729, čiji nazivi glase:

„726 Dobici po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti

727 Dobici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

728 Dobici po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat na vrednovanje po fer vrednosti kroz bilans uspeha

729 Dobici po osnovu modifikacije finansijskih instrumenata”.

Naziv računa grupe 75 menja se i glasi:

75 PRIHODI OD UKIDANjA INDIREKTNIH OTPISA FINANSIJSKIH SREDSTAVA I REZERVISANjA”.

Naziv računa 750 menja se i glasi:

„750 Prihodi od ukidanja indirektnih otpisa finansijskih sredstava koja se vrednuju po amortizovanoj vrednosti”.

Posle računa 755 dodaje se račun 756, čiji naziv glasi:

„756 Prihodi od ukidanja umanjenja vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat”.

Naziv računa 761 menja se i glasi:

„761 Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalne imovine”.

Naziv računa 770 menja se i glasi:

„770 Prihodi od promene vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika”.

Računi „771 Prihodi od promene fer vrednosti hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koji su namenjeni trgovanju” i „772 Prihodi od promene vrednosti finansijskih obaveza” – brišu se.

Nazivi računa 773 i 774 menjaju se i glase:

„773 Prihodi od promene vrednosti osnovnih sredstava, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine

774 Prihodi od promene vrednosti ostalih derivata”.

Naziv računa 776 menja se i glasi:

„776 Prihodi od promene vrednosti finansijskih sredstava koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha”.

Posle računa 776 dodaje se račun 777, čiji naziv glasi:

„777 Prihodi od promene vrednosti finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha”.

Nazivi računa 800 i 801 menjaju se i glase:

„800 Akcijski kapital – obične akcije

801 Akcijski kapital – preferencijalne akcije”.

Nazivi računa 820 i 821 menjaju se i glase:

„820 Revalorizacione rezerve po osnovu promene vrednosti nematerijalne imovine i osnovnih sredstava

821 Dobici/gubici po osnovu promene vrednosti vlasničkih instrumenata”.

Nazivi računa 823 i 824 menjaju se i glase:

„823 Dobici/gubici po osnovu promene vrednosti dužničkih instrumenata

824 Dobici/gubici po osnovu instrumenata namenjenih zaštiti od rizika novčanih tokova”.

Naziv računa 920 menja se i glasi:

„920 Ostali derivati po ugovorenoj vrednosti”.

Posle računa 933 dodaju se računi 934 i 935, čiji nazivi glase:

„934 Otpisana finansijska sredstva

935 Otpisana finansijska sredstva u stranoj valuti”.

Naziv računa 970 menja se i glasi:

„970 Ostali derivati po ugovorenoj vrednosti”.

Posle računa 983 dodaju se računi 984 i 985, čiji nazivi glase:

„984 Obaveze po osnovu otpisanih finansijskih sredstava

985 Obaveze po osnovu otpisanih finansijskih sredstava u stranoj valuti”.

44. Pravna lica i drugi subjekti koji nisu akcionarska društva, a koji su, u skladu sa aktima kojima se uređuje njihovo poslovanje, radi iskazivanja sredstava koja predstavljaju trajne izvore poslovanja koristili račun 801 utvrđen u Odluci, od početka primene ove odluke mogu za svrhe finansijskog izveštavanja da nastave da iskazuju ta sredstva na posebnom računu 809 – Ostali trajni izvori poslovanja.

45. Banke su dužne da promete s računa iz Kontnog okvira za banke koji je sastavni deo Odluke preknjiže na račune iz ove odluke – sa stanjem na dan 1. januara 2018. godine.

46. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print