Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.11.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)


Na osnovu člana 36. tačka 2. i člana 51. stav 2. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka

1. U Odluci o izveštavanju banaka („Službeni glasnik RS”, br. 125/14, 4/15, 111/15, 61/16, 69/16 i 103/16 – u daljem tekstu: Odluka), u tački 2, odredba pod 9) menja se i glasi:

„9) Izveštaj o tokovima gotovine banke – na Obrascu TG (Prilog 9);”.

Posle odredbe pod 11) dodaje se odredba pod 11a), koja glasi:

„11a) Izveštaj o ostalom rezultatu banke – na Obrascu OCI (Prilog 11a);”.

Posle odredbe pod 13) dodaju se odredbe pod 13a) i 13b), koje glase:

„13a) Izveštaj o promeni očekivanih kreditnih gubitaka finansijskih sredstava – na Obrascu POKG (Prilog 13a);

13b) Izveštaj o promeni nivoa obezvređenja finansijskih sredstava – na Obrascu PNO (Prilog 13b);”.

Posle odredbe pod 23) dodaje se odredba pod 23a), koja glasi:

„23a) Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu bankarske grupe – na Obrascu KOCI (Prilog 23a);”.

2. U tački 7. stav 1, reči: „izveštaje iz tačke 2. odredba pod 6a), odredbe od 8) do 11) i odredba pod 15a) ove odluke” zamenjuju se rečima „izveštaje iz tačke 2. odredba pod 6a), odredbe od 8) do 11a) i odredbe pod 13a), 13b) i 15a) ove odluke”.

3. U tački 9, tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije 20. u mesecu.”.

4. Tačka 14. menja se i glasi:

„14. Najviše matično društvo bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije dužno je da sačinjava i Narodnoj banci Srbije dostavlja izveštaje iz tačke 2. odredbe pod 2), 4), 5), 15a), 18), 22), 23), 23a) i 24) ove odluke za tu bankarsku grupu, sa stanjem na dan 31. decembra, najkasnije 31. maja tekuće godine, odnosno sa stanjem na dan 30. juna, najkasnije 30. septembra tekuće godine.”.

5. Posle tačke 14. dodaje se tačka 14a, koja glasi:

„14a. Rokovi za dostavljanje izveštaja propisani ovom odlukom mogu se produžiti za dane državnih praznika, o čemu Narodna banka Srbije obaveštava banke.

Rokovi za dostavljanje izveštaja propisani ovom odlukom mogu se produžiti u slučaju više sile, o čijem je nastupanju banka dužna da blagovremeno obavesti Narodnu banku Srbije.”.

6. Prilozi 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 22 i 23, koji su odštampani uz Odluku, zamenjuju se novim prilozima 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 22 i 23, koji su odštampani uz ovu odluku.

Sadržina obrazaca OCI, POKG, PNO i KOCI iz tačke 1. ove odluke utvrđena je u prilozima 11a, 13a, 13b i 23a, koji su odštampani uz ovu odluku.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print