Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.11.2017.

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)


Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 9. i člana 45. tačka 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US), a u vezi s članom 38. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu

1. U Odluci o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 98/12, 143/14 i 51/15), u tački 2. stav 1, tačka na kraju stava zamenjuje se zarezom i dodaje se odredba pod 14), koja glasi:

„14) tursku liru (TRY).”.

2. U tački 3. stav 1, tačka na kraju stava zamenjuje se zarezom i dodaje se odredba pod 13), koja glasi:

„13) tursku liru (TRY).”.

3. U tački 4, tačka na kraju odredbe pod 18) zamenjuje se zarezom i dodaje se odredba pod 19), koja glasi:

„19) tursku liru (TRY).”.

4. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. decembra 2017. godine.



❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print