Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.10.2016.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Proglašava se Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 7. oktobra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Član 1.

U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 i 95/15), u članu 35. stav 1. tačka 1) podtačka (3) briše se.

U podtački (6) reči: "80% od poreza na zarade" zamenjuju se rečima: "74% od poreza na zarade".

U stavu 2. reči: "gradu Beogradu pripada 70% od poreza na zarade" zamenjuju se rečima: "gradovima pripada 77%, odnosno gradu Beogradu pripada 66% od poreza na zarade".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print