Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.05.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)


Član 1.

U Zakonu o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) u članu 3. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) da je učešće pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u konkretnoj operaciji u skladu sa nacionalnim, bezbednosnim, odbrambenim i spoljnopolitičkim interesima Republike Srbije;”.

Član 2.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Narodna skupština, na predlog Vlade, donosi odluku o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži nazive multinacionalnih operacija u koje se mogu uputiti pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, mandat multinacionalnih operacija, ukupan broj pripadnika Vojske Srbije koji se mogu angažovati u multinacionalnim operacijama.

U slučaju promene mandata ili naziva multinacionalne operacije u kojoj su angažovani pripadnici Vojske Srbije, odluka iz stava 1. ovog člana primenjuje se do donošenja odluke o nastavku angažovanja ili povlačenju iz multinacionalne operacije.

Narodna skupština, na predlog Vlade, odlučuje o nastavku angažovanja, odnosno povlačenju pripadnika Vojske Srbije iz multinacionalne operacije pre isteka mandata.”.

Član 3.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Na osnovu odluke Narodne skupštine o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, Vlada usvaja Godišnji plan realizacije učešća Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama (u daljem tekstu: Godišnji plan).

Godišnji plan sadrži: nazive odobrenih multinacionalnih operacija, pregled multinacionalnih operacija u kojima je učešće u toku sa ocenom stanja; pregled multinacionalnih operacija u kojima se očekuje početak učešća, njihov mandat i cilj koji se postiže upotrebom Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; snage koje se stavljaju na raspolaganje za učešće u multinacionalnim operacijama; materijalna i finansijska sredstva koja su obezbeđena za korišćenje i utrošak, kao i druge elemente od značaja za učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama.

Godišnji plan priprema Ministarstvo odbrane u saradnji sa nadležnim organima.

Ministarstvo odbrane u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima, u slučaju potrebe, može utvrditi nacionalna ograničenja učešća Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u cilju zaštite života angažovanih lica i zaštite interesa Republike Srbije, koja se posebno definišu za konkretnu multinacionalnu operaciju, u skladu sa principima iz člana 3. ovog zakona.”.

Član 4.

U članu 10, članu 19, članu 37. i članu 39. reči: „Godišnji plan upotrebe” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „Godišnji plan” u odgovarajućem padežu.

Član 5.

U članu 12. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, na period ne duži od 45 dana u kontinuitetu, u zonu multinacionalne operacije mogu biti upućeni pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, ako je to neophodno radi pružanja podrške snagama angažovanim u multinacionalnoj operaciji u izvršavanju mandata misije.”.

Član 6.

U članu 15. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Vlada propisuje uslove za pripreme i obučavanje lica iz stava 1. ovog člana za učešće u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 7.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Vlada u prvom tromesečju tekuće godine usvaja Izveštaj o učešću Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama za prethodnu godinu koji radi informisanja podnosi Narodnoj skupštini i predsedniku Republike.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana priprema Ministarstvo odbrane u saradnji sa nadležnim ministarstvima.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži: podatke o karakteru multinacionalnih operacija u kojima su učestvovali pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; pregled strukture angažovanih snaga odbrane; pregled utrošenih sredstava po namenama za pripremanje i izvođenje operacija, odnosno povlačenja iz tih operacija; analizu stanja u zoni izvođenja operacija, odnosno aktivnosti i ostvarenih rezultata u konkretnoj operaciji i druge podatke od značaja za ostvarivanje bezbednosnih i odbrambenih interesa Republike Srbije.

Prilikom usvajanja izveštaja iz stava 1. ovog člana, Vlada razmatra ostvarene rezultate radi preduzimanja odgovarajućih aktivnosti u angažovanju ljudskih i materijalnih resursa u multinacionalnoj operaciji.

Vlada najkasnije u roku od trideset dana od dana saznanja pismeno obaveštava Narodnu skupštinu i predsednika Republike o okončanju ili prevremenom završetku multinacionalne operacije, promeni njenog mandata, odnosno promeni drugih bitnih okolnosti koje utiču na mandat multinacionalne operacije.”.

Član 8.

Posle člana 17. dodaje se član 17a, koji glasi:

„Član 17a

U cilju usmeravanja aktivnosti nadležnih organa državne uprave, Vlada osniva Telo za koordinaciju poslova i usmeravanje aktivnosti u vezi sa učešćem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama (u daljem tekstu: Telo za koordinaciju poslova).

Telo za koordinaciju poslova usmerava aktivnosti nadležnih organa u cilju efikasnijeg planiranja, pripreme, angažovanja, redovnih rotacija, povlačenja i drugih aktivnosti pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, u skladu sa nacionalnim, bezbednosnim i odbrambenim interesima Republike Srbije.

Telo za koordinaciju poslova čine predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i Ministarstva zdravlja, a po potrebi i drugih nadležnih organa.”.

Član 9.

U članu 21. stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 1. i 2.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 2, menja se i glasi:

„Za svako učešće pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama primenjuju se pravila angažovanja koja su propisale Ujedinjene nacije, Evropska unija ili drugi sistemi kolektivne bezbednosti za konkretnu multinacionalnu operaciju, ukoliko nisu u suprotnosti sa principima utvrđenim u članu 3. ovog zakona.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U slučaju kršenja principa na kojima se zasniva upućivanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije, u skladu sa članom 8. ovog zakona, utvrdiće se nacionalno ograničenje za njihovo učešće u konkretnoj multinacionalnoj operaciji.”.

Član 10.

U članu 24. stav 2. menja se i glasi:

„Pored prava iz stava 1. ovog člana, pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnim operacijama imaju pravo i na mesečnu naknadu za učešće u multinacionalnoj operaciji i druga novčana primanja po osnovima i merilima koje propisuje Vlada, u skladu sa ovim zakonom i zaključenim međunarodnim ugovorima i ugovorima za njihovo izvršavanje.”.

Član 11.

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji su angažovani u multinacionalnim operacijama imaju pravo na:

1) mesečnu naknadu za učešće u multinacionalnoj operaciji;

2) uvećan staž osiguranja;

3) naknadu troškova prevoza za jedno putovanje do mesta stanovanja i nazad ukoliko su u multinacionalnu operaciju upućeni na period duži od sedam meseci;

4) lično osiguranje od bolesti, rizika ranjavanja, težih povreda, invaliditeta ili smrti za vreme učestvovanja u multinacionalnoj operaciji;

5) putne troškove i besplatan odmor u objektima predviđenim za odmor i rekreaciju po povratku iz multinacionalne operacije;

6) naknadu troškova prevoza do mesta stanovanja i nazad u slučaju smrti krvnog srodnika u pravoj liniji, supružnika, vanbračnog partnera, pastorka, usvojitelja i usvojenika, braće i sestara.

Bliže uslove i način ostvarivanja prava pripadnika Vojske Srbije iz stava 1. tač. 3), 5) i 6) ovog člana propisuje ministar odbrane, odnosno za pripadnike drugih snaga odbrane nadležni ministar.

Prava iz stava 1. tač. 1) i 4) ovog člana pripadaju i licima koja se upućuju u zonu multinacionalne operacije radi podrške snagama angažovanim u multinacionalnoj operaciji u izvršavanju mandata misije.”.

Član 12.

U članu 28. stav 1. tačka 2) briše se.

Član 13.

U članu 36. stav 1. posle reči: „Pripadnici” dodaju se reči: „Vojske Srbije i”.

Član 14.

Član 38. menja se i glasi:

„Član 38.

Troškovi iz člana 37. stav 1. ovog zakona obuhvataju:

1) izbor pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za misije, obuku, pripreme, lekarske preglede, testiranje, transportne troškove, troškove kontrole i ostale troškove prema standardima odbrane po vrstama sredstava, odnosno aktivnosti;

2) nabavku tehnike i opreme;

3) upućivanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije;

4) naknadu plate i mesečnu naknadu za učešće u multinacionalnoj operaciji;

5) troškove prevoza iz člana 25. stav 1. tač. 3) i 6) ovog zakona;

6) remont, popravku i održavanje naoružanja i opreme i nabavku rezervnih delova, sitnog inventara i potrošnog materijala;

7) troškove osiguranja svih učesnika i tehnike koja se koristi u multinacionalnim operacijama;

8) sanitetsko obezbeđenje i transport učesnika u multinacionalnim operacijama koji ne mogu biti zbrinuti u medicinskim jedinicama operativne zone;

9) troškove lečenja u inostranstvu i zemlji i troškove naknade štete;

10) ukupne troškove nabavke posmrtne opreme, organizaciju sahrane lica koje je izgubilo život u multinacionalnoj operaciji, pripremu službenih dokumenata i socijalno zbrinjavanje članova njegove porodice;

11) naknadu štete trećim licima za štetu učinjenu tokom izvođenja multinacionalne operacije;

12) troškove boravka u objektima predviđenim za odmor i rekreaciju;

13) troškove eventualne pravne pomoći;

14) ostale troškove za potrebe pripreme, logističke održivosti i učešća u multinacionalnoj operaciji, kao i za dezangažovanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane iz multinacionalne operacije.”.

Član 15.

Član 40. menja se i glasi:

„Član 40.

Pokretne stvari u javnoj svojini, radovi i usluge za potrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama obezbeđuju se u zemlji, u skladu sa propisima kojima se uređuje pribavljanje i raspolaganje sredstvima kod budžetskih korisnika.

Vlada propisuje uslove, način pribavljanja i raspolaganja pokretnim stvarima u javnoj svojini i način vođenja evidencije, kao i način pribavljanja radova i usluga u inostranstvu za potrebe pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane angažovanih u multinacionalnim operacijama.

Evidencija iz stava 2. ovog člana vodi se u obliku pomoćne knjige u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu i sadrži: naziv, nomenklaturni broj, jedinicu mere, vrstu i kategoriju pokretnih stvari, kao i druga knjigovodstvena obeležja.”.

Član 16.

Propisi doneti za izvršavanje Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 18.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane angažovani u multinacionalnim operacijama na osnovu važeće odluke Narodne skupštine o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama nastavljaju sa angažovanjem u multinacionalnim operacijama i u narednoj godini do donošenja odluka u skladu sa čl. 2. i 3. ovog zakona.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print