Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.05.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)


Na osnovu člana 49. stav 2. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17), u članu 6. reči: „pečat i potpis platioca/primaoca (overa)”, zamenjuju se rečima: „potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca”.

Član 2.

U Prilogu 1 − Plan računa za uplatu javnih prihoda, na rednom broju 149, u koloni 5 – Opis, reči: „KROV 2017” zamenjuju se rečima: „KROV 2018”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print