Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.05.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)


Na osnovu člana 49. st. 1. i 3. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

Član 1.

U Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Službeni glasnik RS”, br. 90/13, 25/15, 2/16 i 44/17), u Prilogu 1, Deo 1 – Lista ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih supstanci, smeša ili proizvoda, posle rednog broja ograničenja i zabrane 64. dodaju se redni brojevi ograničenja i zabrana 65, 66, 67. i 68, koje glase:

65. Neorganske amonijumove soli

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje celuloznih izolacionih smeša ili proizvoda koji sadrže neorganske amonijumove soli posle 31. decembra 2018. godine, ako je emisija amonijaka iz tih smeša ili proizvoda veća ili jednaka od definisane granične vrednosti zapreminske koncentracije od 3 ppm (2,12 mg/m3).

Usklađenost sa definisanom graničnom vrednosti emisije amonijaka dokazuje se u skladu sa standardom SRPS CEN/TS 16516 i to pod sledećim uslovima:

(a) umesto 28 dana, ispitivanje mora trajati najmanje 14 dana;

(b) emisiju gasa iz amonijaka treba meriti najmanje jednom dnevno tokom ispitivanja;

(v) granične vrednosti se ne mogu dostići niti prekoračiti nijednom u bilo kom merenju tokom ispitivanja;

(g) relativna vlažnost mora biti 90%;

(d) upotrebljava se odgovarajuća metoda za merenje emisije gasovitog amonijaka;

(đ) stopa opterećenja, izražena pomoću debljine i gustine beleži se tokom uzorkovanja celuloznih izolacionih smeša i proizvoda koji se ispituju.

Snabdevač celulozne izolacione smeše koja sadrži neorganske amonijumove soli obaveštava svakog daljeg korisnika u lancu snabdevanja ili potrošača o maksimalno dozvoljenoj stopi opterećenja smeše izraženoj kroz vrednosti debljine i gustine. Dalji korisnik celulozne izolacione smeše koja sadrži neorganske amonijumove soli obezbeđuje da ne dođe do prekoračenja maksimalno dozvoljene stope opterećenja dobijene od strane snabdevača.

2. Odredbe iz tačke 1. ne primenjuju se kada se celulozna izolaciona smeša koja sadrži neorganske amonijumove soli stavljaju u promet i koriste isključivo za proizvodnju celuloznih izolacionih proizvoda.

66. Bisfenol A

CAS broj 80-05-7

ES broj 201-245-8

Zabranjeno je stavljanje u promet posle 30. juna 2020. godine termičkog papir koji sadrži 0,02% (m/m) ili više Bisfenola A.

67. Bis(pentabromofenil) etar

(dekabromodifeniletar; decaBDE)

CAS broj 1163-19-5

EZ broj 214-604-9

1. Zabranjena je proizvodnja ili stavljanje u promet ove supstance posle 2. marta 2021. godine.

2. Zabranjena je proizvodnja ili stavljanje u promet:

(a) kao sastojka drugih supstanci;

(b) kao sastojka u smešama;

(v) proizvoda ili njihovih delova koji sadrže ovu supstancu u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 0,1% (m/m), posle 2. marta 2022.

3. Tač. 1. i 2. ne primenjuju se na supstance, sastojke druge supstance ili smeše koja su u upotrebi ili će se upotrebljavati:

(a) u proizvodnji vazduhoplova do 2. marta 2027. godine;

(b) u proizvodnji rezervnih delova za bilo koji od sledećih proizvoda:

1) vazduhoplov proizveden pre 2. marta 2027. godine;

2) motorna vozila koja su uređena propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, poljoprivredna i šumska vozila koja su uređena propisima o poljoprivrednim i šumskim vozilima ili mašina koje su uređene propisima o bezbednosti mašina, proizvedenih pre 2. marta 2022. godine.

4. Odredbe iz tačke 2. podtačka (v) ne primenjuje se na sledeće:

(a) proizvode stavljene u promet pre 2. marta 2022. godine;

(b) vazduhoplove proizvedene u skladu sa tačkom 3. podtačka (a);

(v) rezervne delove za vazduhoplove, vozila ili mašine proizvedene u skladu sa tačkom 3. podtačka (b);

(g) električne i elektronske komponente koje koja su uređene propisima o električnom i elektronskim proizvodima.

68. Prefluorooktanska kiselina (PFOA)

CAS broj 335-67-1

ES broj 206-397-9

i njene soli.

Sve srodne supstance (uključujući njihove soli i polimere) sa lineranom ili razganatom perfluoroheptilonom grupom formule C7F15 koja je, kao jedan od strukturnih elemenata, direktno vezan na drugi atom ugljenika.

Sve srodne supstance (uključujući njihove soli i polimere) sa lineranom ili razganatom perfluorooktilnom grupom formule C8F17 kao jednim od strukturnih elemenata.

Sledeće supsance nisu obuhvaćene ovom zabranom:

– C8F17-X, pri čemu je X = F, Cl, Br.

– C8F17-C (= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ ili C8F17-CF2-X′ (pri čemu je X′ = bilo koja grupa, uključujući soli).

1. Zabranjena je proizvodnja kao i stavljanje u promet kao supstance posle 4. jula 2020.

2. Posle 4. jula 2020. zabranjena je proizvodnja i stavljanje u promet:

a) kao sastojka drugih supstanci;

b) kao sastojka u smešama;

v) proizvoda koji sadrže ovu supstancu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 25 ppb za PFOA, uključujući njihove soli, ili 1000 ppb za jednu ili kombinaciju srodnih supstanci.

3. Odredbe iz tač. 1. i 2. primenjuju se posle:

(a) 4. jula 2022. na:

1) opremu koja se koristi za proizvodnju poluprovodnika;

2) štamparske boje na bazi lateksa;

(b) 4. jula 2023. na:

1) tekstil za zaštitnu opremu radnika;

2) membrane namenjene za korišćenje u medicinskim tekstilima, filtraciji pri prečišćavanju vode, proizvodnim procesima i tretmanu efluenata;

3) plazma nanopremaza;

(v) 4. jula 2032. na medicinska sredstva osim za implantabilna medicinska sredstva koja su uređena propisima o lekovima i medicinskim sredstvima.

4. Odredbe iz tač. 1. i 2. ne primenjuju se na:

(a) perfluorooktan sufonsku kiselinu i njene derivate (PFOS) iz Priloga 2 – Lista zabranjenih i ograničenih RORѕ supstanci;

(b) proizvodnju supstanci koje nastaju kao neizbežan nusproizvod proizvodnje fluorovanih hemikalija sa ugljenikovim lancem dužine od najviše šest atoma;

(v) supstance koje se upotrebljavaju ili će se upotrebljavati kao izolovani intermedijeri koji se transportuju;

(g) supstance, kao sastojka drugih supstanci ili u smešama koje se upotrebljavaju ili će se upotrebljavati:

1) u proizvodnji implantabilnih medicinskih sredstava koja su uređena propisima o lekovima i medicinskim sredstvima;

2) u fotografskim premazima koji se nanose na filmove, papir ili štamparske ploče;

3) u fotolitografskim postupcima za poluprovodnike ili u postupcima nagrizanja za složene poluprovodnike;

d) koncentrovane smeše za pene za gašenje požara koje su stavljene u promet pre 4. jula 2020. a koje se upotrebljavaju ili će se upotrebljavati za proizvodnju drugih pena za gašenje požara.

5. Tačka 2. podtačka (b) ne primenjuje se na smeše pena za gašenje požara koje su:

a) stavljene u promet pre 4. jula 2020. ili

b) proizvedene u skladu sa tačkom 4. podtačkom (d), za potrebe usavršavanja uz uslov da su emisije u životnu sredinu minimizirane, a sakupljeni efluenti bezbedno odloženi.

6. Odredbe tačke 2. podtačke (v) ne primenjuje se na:

a) proizvode stavljene na tržište pre 4. jula 2020;

b) implantabilna medicinska sredstava proizvedenim u skladu sa tačkom 4. podtačkom (g) alineja 1);

v) proizvode presvučene fotografskim premazima navedenim u tački 4. podtačka (g) alineja 2);

g) poluprovodnike ili složene poluprovodnike navedene u tački 4. podtačka (g) alineja 3).

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print