Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)


Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon) i člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

1. U Odluci o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta („Službeni glasnik RS”, broj 14/14), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovi za prinudnu naplatu iz člana 47. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona dostavljaju se Narodnoj banci Srbije – Prinudnoj naplati – organizacionoj jedinici u Kragujevcu u čijem su delokrugu prijem, kontrola i unos osnova i naloga (u daljem tekstu: Prinudna naplata u Kragujevcu).

Osnove za prinudnu naplatu iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: osnovi) i akte o obustavi/prekidu izvršenja izdavaoci osnova dostavljaju elektronski, kao elektronski dokument, koji potpisuju kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Izuzetno, izdavaoci osnova, osim javnih izvršitelja, koji nisu tehnički osposobljeni za dostavljanje elektronskih dokumenata u skladu sa stavom 2. ove tačke – osnove i akte iz tog stava mogu neposredno predati Prinudnoj naplati u Kragujevcu radnim danima do 12.00 časova ili ih dostaviti poštom.

Dostavljanje poštom iz stava 3. ove tačke vrši se tako što se svi osnovi i akti o obustavi/prekidu izvršenja, uz posebne dostavnice za svaki taj osnov, odnosno akt (overene potpisom ovlašćenog lica i pečatom izdavaoca osnova, odnosno akta) i specifikaciju o sadržini pošiljke (redni broj, broj osnova, odnosno akta – rešenja i sl., potpis ovlašćenog lica i pečat izdavaoca osnova, odnosno akta), pakuju u jednu pošiljku i što se, odmah nakon njene predaje pošti, drugi primerak specifikacije na kome je upisan broj ove pošiljke – elektronski dostavlja Prinudnoj naplati u Kragujevcu (npr. faksom, imejlom).

Osnovi za prinudnu naplatu koje Prinudna naplata u Kragujevcu primi od javnih izvršitelja, na način propisan u stavu 2. ove tačke do 24.00 časa svakog radnog dana, zavode se u evidenciju o primljenim/vraćenim osnovima za prinudnu naplatu narednog radnog dana.

Akti o obustavi/prekidu izvršenja koje Prinudna naplata u Kragujevcu primi posle 16.00 časova svakog radnog dana zavode se u evidenciju narednog radnog dana.”.

2. U tački 5. stav 1. podtačka 2), alineja sedma menja se i glasi:

„– račun izvršenja budžeta, izvedeni matični broj (na bazi JBJKS) i naziv direktnog korisnika budžetskih sredstava ako je kao izvršni dužnik naznačena Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.”.

3. U tački 6. stav 1, reč: „naplati” zamenjuje se rečju: „bazi”, a posle reči: „evidentirane” dodaje se reč: „neizvršene”.

4. Posle tačke 11. dodaje se tačka 11a, koja glasi:

„11a. Narodna banka Srbije vodi evidenciju o broju dana blokade računa dužnika.

Evidencija iz stava 1. ove tačke sadrži podatke o poslovnom imenu, odnosno nazivu dužnika, njegovom matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB), tekućem računu, kao i danu početka i danu prestanka blokade računa, i ti se podaci objavljuju na internet prezentaciji Narodne banke Srbije. Podaci o danima blokade računa prikazuju se za period od prethodne tri godine od dana upita.

Evidentirani broj dana blokade računa ispravlja se na osnovu akta izdavaoca osnova ili na osnovu akta drugog nadležnog organa kojim se osnov ili nalog za prinudnu naplatu po kojem dužnik ima evidentirane dane blokade računa stavlja van snage, ukida ili privremeno ukida, a može se ispraviti i ako dužnik overenim kopijama izvoda o stanju sredstava na svojim računima kod banaka dokaže da je u periodu blokade računa na ovim računima na kraju dana imao iznos sredstava veći od iznosa blokade.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije može, na zahtev zainteresovanih lica, davati sledeće potvrde:

– potvrdu da dužnik nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati;
– potvrdu o broju dana blokade;
– potvrdu o redosledu naplate određenog naloga blokade;
– potvrdu o ukupnom iznosu neizvršenih osnova i naloga u prinudnoj naplati;
– potvrdu o evidentiranim neizvršenim osnovima i nalozima – spisak svih neizvršenih osnova i naloga;
– potvrdu o izvršenoj prinudnoj naplati osnova i naloga;
– potvrdu o izvršenom rešenju;
– potvrdu o izvršenju menice.

Zahtev za izdavanje potvrde iz stava 4. ove tačke podnosi se isključivo preko internet prezentacije Narodne banke Srbije, unošenjem podataka o dužniku i vrsti potvrde koja se traži, kao i podatka o tome da li zahtev podnosi fizičko ili pravno lice.

Izuzetno od stava 5. ove tačke, sindikati, skupštine zgrade/saveti zgrade, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste matične brojeve zahtev za izdavanje potvrda podnose pismenim putem.

Podaci o iznosu blokade i broju dana blokade mogu se registrovanim korisnicima davati i preko sistema veb-servisa Narodne banke Srbije.

Potvrda iz stava 4. ove tačke izdaje se nakon što podnosilac zahteva uplati naknadu propisanu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.”.

5. U tački 14. stav 1, reč: „poreskog” briše se.

6. U tački 17, posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„U slučaju iz stava 1. ove tačke, kao i kada je naknada iz tačke 10. ove odluke naplaćena od pogrešnog dužnika ili u većem iznosu (npr. dva ili više puta po istom osnovu) – Prinudna naplata vrši povraćaj pogrešno naplaćene naknade.

Povraćaj naplaćene naknade Prinudna naplata vrši i kada se banka koja je napravila grešku u platnom prometu, sa dokazom o izvršenom povraćaju pogrešno usmerenih sredstava, obrati Prinudnoj naplati u Kragujevcu sa zahtevom radi ponovnog unosa u prinudnu naplatu osnova i naloga za tu naplatu.”.

7. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, broj 48/10).

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print