Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.06.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)


Član 1.

U Zakonu o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 139/14), u članu 2. stav 1. posle tačke 37) tačka na kraju stava zamenjuje se tačkom sa zapetom i dodaju se tač. 38) do 42), koje glase:

„38) pasivna kamatna stopa označava stopu po kojoj se plaća kamata korisniku platnih usluga za novčana sredstva koja se drže na platnom računu;
39) trajni nalog je instrukcija koju platilac daje pružaocu platnih usluga kod koga ima otvoren platni račun za izvršavanje transfera odobrenja, u redovnim vremenskim razmacima ili na unapred utvrđene datume;
40) dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje računa imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga;
41) zakonit boravak u Republici Srbiji označava boravak fizičkog lica u Republici Srbiji u skladu s propisima kojima se uređuju prebivalište i boravište građana, odnosno boravak stranaca u skladu sa zakonom o strancima, uključujući i stranca koji boravi u Republici Srbiji u skladu sa zakonima kojima se uređuju azil i izbeglice ili na osnovu međunarodnog ugovora;
42) promena platnog računa označava uslugu koju pružalac platnih usluga pruža korisniku u skladu s članom 73i ovog zakona.”.

Član 2.

U članu 3. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 7) ovog člana, odredbe čl. 73a do 73t primenjuju se i na platne transakcije i isprave iz te tačke.”.

Član 3.

U članu 12. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Pružalac platnih usluga može korisnicima platnih usluga naplaćivati naknadu za pružanje informacija, odnosno za ispunjavanje svojih obaveza prema korisnicima platnih usluga utvrđenih u glavi IV ovog dela zakona u skladu sa odredbama te glave zakona.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 4.

U članu 44. stav 3. reči: „korisnik platnih usluga ‒ potrošač” zamenjuju se rečima: „korisnik platnih usluga koji nije pravno lice”.

Član 5.

U članu 51. stav 1. reči: „15.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.000 dinara”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može propisati da platilac snosi gubitke koji proističu iz izvršenja neodobrenih platnih transakcija do iznosa koji je niži od 3.000 dinara, naročito uzimajući u obzir prirodu personalizovanih sigurnosnih elemenata platnog instrumenta i okolnosti pod kojima je platni instrument izgubljen, ukraden ili zloupotrebljen.”.

Član 6.

U članu 55. stav 3. menja se i glasi:

„U slučaju iz stava 2. ovog člana, na zahtev korisnika platnih usluga, pružalac platnih usluga dužan je da odmah preduzme sve razumne mere kako bi korisniku platnih usluga bio vraćen iznos platne transakcije, a pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da u tom cilju sarađuje sa platiočevim pružaocem platnih usluga, kao i da mu pruži sve potrebne informacije kako bi došlo do povraćaja iznosa platne transakcije. Ako u slučaju iz ovog stava ne bude moguć povraćaj novčanih sredstava platiocu, platiočev pružalac platnih usluga će na pismeni zahtev platioca odmah dostaviti sve raspoložive informacije koje su platiocu potrebne za ostvarivanje prava na povraćaj novčanih sredstava (npr. informacije o primaočevom pružaocu platnih usluga i/ili o primaocu plaćanja).”.

Član 7.

U članu 58. posle reči: „nepravilno izvršene platne transakcije” dodaju se zapeta i reči: „ne dovodeći u pitanje obaveze iz člana 55. ovog zakona”.

Član 8.

U članu 64. stav 3. reči: „izuzev čl. 44. i 45. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „izuzev čl. 44, 45. i 55. ovog zakona”.

Član 9.

Posle člana 67. ispod naslova „Glava IV” i „PLATNI RAČUNI” dodaje se naslov odeljka, koji glasi:

„1. Vrste platnih računa”.

Član 10.

U članu 71. stav 1. menja se i glasi:

„Narodna banka Srbije vodi tekuće i druge račune banaka i Narodne banke Srbije, kao i druge račune u skladu s propisima i/ili pravilima rada platnih sistema čiji je operator.”.

Član 11.

Posle člana 71. dodaje se naslov odeljka, koji glasi:

„2. Podaci o platnim računima”.

Član 12.

Posle člana 73. dodaju se čl. 73a do 73t i naslovi iznad tih članova, koji glase:

„3. Pružanje platnih usluga povezanih s platnim računom

Posebna pravila u vezi s pružanjem platnih usluga povezanih s platnim računom

Član 73a

Odredbe čl. 73b do 73t ovog zakona primenjuju se na platne račune koji korisnicima platnih usluga omogućavaju korišćenje usluga iz člana 4. stav 1. tač. 1) i 2) i tačka 3) podtačka (1) ovog zakona.

Usluge povezane s platnim računom, u smislu ovog zakona, označavaju sve usluge koje se odnose na otvaranje, vođenje i gašenje platnog računa, uključujući usluge iz stava 1. ovog člana i dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje računa.

Pružalac platnih usluga u smislu čl. 73b do 73t ovog zakona označava banku, instituciju elektronskog novca, platnu instituciju i javnog poštanskog operatora.

Naknade koje pružalac platnih usluga naplaćuje u smislu ove glave zakona označavaju sve naknade i druge troškove koje korisnik platnih usluga plaća pružaocu platnih usluga za usluge koje su povezane s platnim računom ili u vezi s tim uslugama.

Zabrana diskriminacije

Član 73b

Pri otvaranju računa potrošača koji ima zakonit boravak u Republici Srbiji zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, genetskih osobenosti, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, mesta boravka, kulture, jezika, starosti, seksualnog opredeljenja ili invaliditeta.

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom

Član 73v

Narodna banka Srbije propisuje listu od najmanje deset a najviše dvadeset reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za koje korisnici platnih usluga plaćaju naknade, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji (u daljem tekstu: lista reprezentativnih usluga).

Lista reprezentativnih usluga sadrži utvrđene izraze za svaku pojedinačnu uslugu povezanu s platnim računom i definiciju svake takve usluge.

Pri utvrđivanju liste reprezentativnih usluga, Narodna banka Srbije uzima u obzir usluge koje korisnici platnih usluga najčešće koriste u vezi s platnim računom, kao i usluge koje korisnike platnih usluga izlažu najvećem trošku.

Lista reprezentativnih usluga redovno se ažurira i objavljuje se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom

Član 73g

Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom (u daljem tekstu: pregled usluga i naknada) jeste dokument koji sadrži spisak usluga s liste reprezentativnih usluga koje pružalac platnih usluga ima u ponudi i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku takvu uslugu.

Svaka usluga utvrđena je izrazom i definisana kao u listi reprezentativnih usluga, a moguća dodatna objašnjenja u svemu moraju biti jasna, nedvosmislena i razumljiva.

Pružalac platnih usluga dužan je da u primerenom roku pre zaključenja okvirnog ugovora o platnim uslugama koje se odnose na platni račun (u daljem tekstu: okvirni ugovor o platnom računu), istovremeno s drugim informacijama utvrđenim ovim zakonom, dostavi korisniku platnih usluga i pregled usluga i naknada, bez naknade – na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka, na način koji obezbeđuje dokaz o izvršenom dostavljanju.

Pružalac platnih usluga dužan je da obezbedi da pregled usluga i naknada bude lako dostupan na šalterskim mestima u njegovim prostorijama i na njegovoj internet prezentaciji, s tim da je pružalac platnih usluga dužan da na zahtev korisnika platnih usluga, bez naknade, dostavi ovaj pregled na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržaj i formu pregleda usluga i naknada.

Izveštaj o naplaćenim naknadama

Član 73d

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane s platnim računom (u daljem tekstu: izveštaj o naplaćenim naknadama).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pružalac platnih usluga dostavlja izveštaj o naplaćenim naknadama korisniku platnih usluga koji nije potrošač na zahtev tog korisnika.

Izveštaj o naplaćenim naknadama sadrži i podatke o primenjenim kamatnim stopama i ukupnom iznosu kamate, ako je pružalac platnih usluga naplaćivao i/ili plaćao kamatu u izveštajnom periodu za pojedine usluge povezane s platnim računom.

Pružalac platnih usluga dužan je da u izveštaju o naplaćenim naknadama za usluge utvrđene u listi reprezentativnih usluga koristi izraze i definicije utvrđene u toj listi.

Izveštaj o naplaćenim naknadama sadrži naročito sledeće informacije:

1) pojedinačnu naknadu po svakoj usluzi i učestalost korišćenja svake usluge tokom izveštajnog perioda – a u slučaju da je više usluga obuhvaćeno paketom usluga, informacije o naknadi koja je naplaćena za ceo paket, o tome koliko je puta naknada za paket naplaćena u izveštajnom periodu i o eventualnoj dodatnoj naknadi koja je naplaćena za uslugu koja prelazi obim obuhvaćen naknadom za paket;
2) ukupan iznos svih naknada naplaćenih tokom izveštajnog perioda za svaku uslugu, svaki pruženi paket usluga i usluge koje prelaze obim obuhvaćen naknadom za paket;
3) visinu kamatne stope na dozvoljeno i/ili nedozvoljeno prekoračenje platnog računa, ako je pružalac platnih usluga pružao ovu uslugu u izveštajnom periodu, kao i ukupan iznos naplaćene kamate na dozvoljeno i/ili nedozvoljeno prekoračenje u ovom periodu;
4) visinu pasivne kamatne stope, ako je pružalac platnih usluga u izveštajnom periodu pružao uslugu povezanu s platnim računom na koju se primenjuje ova stopa, kao i ukupan iznos ostvarene kamate u tom periodu;
5) ukupan iznos naknada naplaćenih za sve usluge povezane s platnim računom pružene tokom izveštajnog perioda.

Izveštaj o naplaćenim naknadama mora biti poseban dokument i mora sadržati lako uočljiv i istaknut naslov „Izveštaj o naplaćenim naknadama” na vrhu prve stranice, kako bi se razlikovao od drugih dokumenata. Izveštaj o naplaćenim naknadama mora biti prikazan i strukturiran tako da je jasan i jednostavan za čitanje i ne može sadržati netačne informacije, niti informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o naplaćenim naknadama.

Iznosi naknada i kamata u izveštaju o naplaćenim naknadama izražavaju se u dinarima ili u drugoj valuti o kojoj su se dogovorili korisnik platnih usluga i pružalac platnih usluga, u skladu s propisima kojima se uređuje devizno poslovanje.

Izveštaj o naplaćenim naknadama sastavlja se na srpskom jeziku, odnosno na drugom jeziku u skladu sa okvirnim ugovorom o platnom računu.

Način dostavljanja izveštaja o naknadama utvrđuje se okvirnim ugovorom o platnom računu. Pružalac platnih usluga dužan je da na zahtev korisnika platnih usluga dostavi izveštaj o naplaćenim naknadama na papiru.

Narodna banka Srbije može propisati izgled i sadržaj obrasca izveštaja o naplaćenim naknadama.

Informacije za korisnike platnih usluga u vezi s platnim računima

Član 73đ

Pružaoci platnih usluga dužni su da pri oglašavanju i ugovaranju usluga utvrđenih u listi reprezentativnih usluga koriste izraze i definicije utvrđene u toj listi.

Pružaoci platnih usluga mogu u pregledu usluga i naknada i izveštaju o naplaćenim naknadama, kao dodatak izrazima utvrđenim u listi reprezentativnih usluga, koristiti i nazive određenih proizvoda (brendova).

Pružaoci platnih usluga mogu, pri oglašavanju i ugovaranju usluga utvrđenih u listi reprezentativnih usluga, koristiti nazive određenih proizvoda (brendova), pod uslovom da se na osnovu tih naziva jasno mogu prepoznati usluge definisane u toj listi.

Informacije u vezi s platnim računima utvrđene drugim propisima

Član 73e

Odredbe čl. 73v do 73đ ovog zakona ne isključuju obavezu pružaoca platnih usluga da pruži informacije koje je dužan da pruži u skladu s drugim odredbama ovog zakona i propisima kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Internet prezentacija za upoređivanje naknada

Član 73ž

Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga, i to najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga.

Narodna banka Srbije bliže uređuje sadržinu i način dostavljanja i objavljivanja podataka iz stava 1. ovog člana.

Platni računi u paketu s drugim proizvodom ili uslugom

Član 73z

Ako se usluga otvaranja i vođenja platnog računa nudi u paketu s drugim proizvodom ili uslugom koji nisu povezani s tim računom, pružalac platnih usluga dužan je da obavesti korisnika platnih usluga o mogućnosti otvaranja platnog računa odvojeno od tih proizvoda ili usluga, kao i da mu pruži odvojene informacije u vezi s troškovima i naknadama povezanim sa svakim od drugih proizvoda i usluga ponuđenih u tom paketu.

4. Promena platnog računa

Usluga promene platnog računa

Član 73i

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga koji otvara ili ima otvoren platni račun kod novog pružaoca platnih usluga (u daljem tekstu: novi platni račun) omogući promenu platnog računa u istoj valuti.

Promena platnog računa vrši se isključivo na osnovu ovlašćenja korisnika platnih usluga, sa ili bez gašenja platnog računa koji je otvoren kod prethodnog pružaoca platnih usluga.

Kod promene platnog računa, prethodni pružalac platnih usluga dužan je da novom pružaocu platnih usluga prenese:

1) informacije o svim ili pojedinim trajnim nalozima, višekratnim direktnim zaduženjima i višekratnim transferima odobrenja kod kojih je korisnik platnih usluga primalac plaćanja (u daljem tekstu: prijemni transfer odobrenja);
2) novčana sredstva na platnom računu (raspoloživo pozitivno stanje), ako je korisnik platnih usluga ovlašćenjem iz stava 2. ovog člana tražio i prenos tih sredstava.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje promena računa primenjuju se shodno i na promenu platnog računa korisnika platnih usluga kod istog pružaoca platnih usluga, tj. na promenu platnog računa kada je isti pružalac platnih usluga istovremeno i prethodni i novi pružalac platnih usluga.

Ovlašćenje za promenu platnog računa

Član 73j

Novi pružalac platnih usluga dužan je da započne s preduzimanjem radnji koje se odnose na promenu platnog računa po prijemu ovlašćenja za promenu platnog računa koje je dostavio korisnik platnih usluga iz člana 73i ovog zakona (u daljem tekstu: ovlašćenje).

U slučaju zajedničkog platnog računa, promena platnog računa započinje po prijemu ovlašćenja svih imalaca tog računa.

Ovlašćenje se sastavlja u pismenoj formi, na srpskom ili drugom jeziku o kojem su se strane dogovorile, pri čemu je pružalac platnih usluga dužan da odmah nakon prijema tog ovlašćenja korisniku platnih usluga dostavi njegov primerak ili kopiju kao dokaz o prijemu ovlašćenja.

Ovlašćenjem korisnik platnih usluga daje saglasnost prethodnom i novom pružaocu platnih usluga za preduzimanje svih ili pojedinih radnji kod promene računa koje su ti pružaoci dužni da sprovedu u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenjem korisnik platnih usluga može odrediti trajne naloge, saglasnosti za direktna zaduženja, prijemne transfere odobrenja kao i druge platne usluge čije se izvršenje prenosi na novi platni račun, pod uslovom da novi pružalac platnih usluga pruža te usluge.

Ovlašćenjem korisnik platnih usluga određuje dan početka izvršavanja trajnih naloga i direktnih zaduženja s novog platnog računa, pri čemu ovaj rok ne može biti kraći od šest poslovnih dana od dana kada je novi pružalac platnih usluga primio dokumentaciju od prethodnog pružaoca platnih usluga.

Obaveze pružalaca platnih usluga kod promene platnog računa

Član 73k

Novi pružalac platnih usluga dužan je da u roku od dva poslovna dana od dana prijema ovlašćenja za promenu platnog računa podnese zahtev prethodnom pružaocu platnih usluga da, u skladu s tim ovlašćenjem, sprovede sledeće radnje:

1) dostavi novom pružaocu platnih usluga, kao i korisniku platnih usluga ako je on to izričito zahtevao, listu postojećih trajnih naloga i dostupne informacije o saglasnostima za direktna zaduženja, čije izvršenje je korisnik platnih usluga tražio da se prenese na novi platni račun – u roku od pet poslovnih dana od dana prijema ovog zahteva;
2) dostavi novom pružaocu platnih usluga, kao i korisniku platnih usluga ako je on to izričito zahtevao, dostupne informacije o višekratnim prijemnim transferima odobrenja i direktnim zaduženjima kod kojih je saglasnost data primaocu plaćanja ili pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja, a koja su izvršena na platnom računu korisnika platnih usluga u prethodnih trinaest meseci – u roku od pet poslovnih dana od dana prijema ovog zahteva;
3) odbije izvršenje platne transakcije po osnovu prijemnih transfera odobrenja i direktnih zaduženja počev od dana utvrđenog u ovlašćenju i o razlozima odbijanja obavesti platioca i primaoca plaćanja, ako nema uspostavljen sistem za njihovo automatsko preusmeravanje na novi platni račun;
4) obustavi izvršenje trajnih naloga počev od dana utvrđenog u ovlašćenju;
5) prenese sva novčana sredstva s prethodnog platnog računa (raspoloživo pozitivno stanje) na novi platni račun na dan utvrđen u ovlašćenju;
6) ugasi platni račun na dan utvrđen u ovlašćenju.

Prethodni pružalac platnih usluga dužan je da postupi po zahtevu novog pružaoca platnih usluga na način i u rokovima utvrđenim u stavu 1. ovog člana, u skladu sa ovlašćenjem.

Prethodni pružalac platnih usluga gasi račun ako korisnik platnih usluga nema neizmirenih obaveza po tom računu i ako su izvršene radnje utvrđene u stavu 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana, ne dovodeći u pitanje odredbe ovog zakona koje se odnose na raskid okvirnog ugovora na zahtev korisnika platnih usluga.

Ako nisu ispunjeni uslovi za gašenje računa iz stava 3. ovog člana, prethodni pružalac platnih usluga bez odlaganja o tome obaveštava korisnika platnih usluga.

Novi pružalac platnih usluga, u roku od pet poslovnih dana od dana prijema traženih informacija iz stava 1. ovog člana, a u skladu sa ovlašćenjem i svim primljenim informacijama, sprovodi sledeće radnje:

1) aktivira trajne naloge koje je korisnik platnih usluga odredio u ovlašćenju i izvršava ih počev od dana utvrđenog u ovlašćenju;
2) obezbeđuje uslove za izvršavanje direktnih zaduženja koja je korisnik platnih usluga odredio u ovlašćenju počev od dana utvrđenog u ovlašćenju;
3) obaveštava korisnika platnih usluga i o drugim pravima u vezi sa izvršavanjem direktnih zaduženja koja su ugovorena (npr. pravo da se umanji iznos direktnih zaduženja, da se saglasi sa svakim pojedinačnim direktnim zaduženjem, da blokira direktno zaduženje);
4) platioce koji iniciraju izvršenje višekratnih prijemnih transfera odobrenja koji su utvrđeni u ovlašćenju obaveštava o novom platnom računu korisnika platnih usluga i dostavlja im kopiju ili primerak ovlašćenja;
5) primaoce plaćanja koji iniciraju platnu transakciju za direktno zaduženje platnog računa korisnika platnih usluga, a koji su utvrđeni u ovlašćenju, obaveštava o novom platnom računu i danu od kada će se direktna zaduženja izvršavati s tog platnog računa, pri čemu novi pružalac platnih usluga uz obaveštenje dostavlja i kopiju ili primerak ovlašćenja.

Ako ne raspolaže svim informacijama neophodnim za obaveštavanje iz stava 5. tač. 4) i 5) ovog člana, novi pružalac platnih usluga može od prethodnog pružaoca platnih usluga ili korisnika platnih usluga zahtevati dostavljanje tih informacija.

U slučaju da korisnik platnih usluga odluči da platiocima i/ili primaocima plaćanja neposredno dostavi informacije iz stava 5. tač. 4) i 5) ovog člana, novi pružalac platnih usluga dužan je da u roku iz tog stava u pismenoj formi, na obrascu koji je utvrdio unutrašnjim aktom, dostavi korisniku platnih usluga podatke o novom platnom računu i danu utvrđenom u ovlašćenju od kada će novi pružalac platnih usluga početi da pruža platne usluge u vezi s novim platnim računom.

Prethodni pružalac platnih usluga ne može blokirati platni instrument pre dana utvrđenog u ovlašćenju, kako pružanje platnih usluga korisniku platnih usluga ne bi bilo prekinuto tokom promene platnog računa, ne dovodeći u pitanje odredbe ovog zakona koje se odnose na ograničenje korišćenja platnog instrumenta.

Naknade u vezi s promenom platnog računa

Član 73l

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga na njegov zahtev, bez naknade, dostavi ili učini lako dostupnim informacije o postojećim trajnim nalozima i direktnim zaduženjima koje korisnik platnih usluga ima kod tog pružaoca platnih usluga.

Prethodni pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga ili novom pružaocu platnih usluga bez naknade dostavi informacije iz člana 73k stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona.

Za usluge iz člana 73k ovog zakona, osim usluga utvrđenih u st. 1. i 2. ovog člana, i za gašenje računa – pružalac platnih usluga može naplatiti korisniku platnih usluga koji nije potrošač naknadu koja mora biti razumna, u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga i ne može biti viša od prosečnih naknada koje se za te usluge naplaćuju drugim korisnicima platnih usluga.

Odgovornost za štetu nastalu tokom promene platnog računa

Član 73lj

Pružalac platnih usluga dužan je da bez odlaganja nadoknadi štetu koja je pričinjena korisniku platnih usluga tokom promene platnog računa, usled nepostupanja u skladu s čl. 73j i 73k ovog zakona.

Pružalac platnih usluga nije odgovoran za štetu iz stava 1. ovog člana u slučaju više sile nastale tokom promene platnog računa koja ga je sprečila da izvrši obaveze utvrđene zakonom.

Informacije u vezi s promenom platnog računa

Član 73m

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga učini lako dostupnim informacije o:

1) obavezama i odgovornostima prethodnog i novog pružaoca platnih usluga, u skladu s čl. 73i do 73lj ovog zakona;
2) rokovima za sprovođenje radnji iz člana 73k ovog zakona;
3) naknadama koje se naplaćuju u vezi s promenom platnog računa, ako takve naknade postoje;
4) svim podacima koje je korisnik platnih usluga dužan da dostavi pružaocu platnih usluga;
5) mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Informacije iz stava 1. ovog člana moraju biti dostupne bez naknade, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka, u svim prostorijama pružaoca platnih usluga kojima korisnici platnih usluga imaju pristup, kao i na internet prezentaciji pružaoca platnih usluga.

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga, na njegov zahtev, bez naknade dostavi informacije iz stava 1. ovog člana.

5. Platni račun sa osnovnim uslugama

Pravo potrošača na platni račun sa osnovnim uslugama

Član 73n

Ne dovodeći u pitanje primenu odredaba zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i drugih odredaba ovog zakona, banka je dužna da potrošaču koji ima zakonit boravak u Republici Srbiji a nema otvoren platni račun – na njegov zahtev omogući otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

Banka može omogućiti potrošaču otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama i posredstvom javnog poštanskog operatora, ako javni poštanski operator pruža platne usluge u ime i za račun te banke.

Platni račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.

Osnovne usluge koje se odnose na platni račun iz stava 1. ovog člana obuhvataju:

1) usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa;
2) usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun;
3) usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa na šalterima ili na bankomatima i drugim sličnim uređajima;
4) usluge izvršavanja platnih transakcija, tj. prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to:

(1) direktnim zaduženjem,

(2) korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta,

(3) transferom odobrenja, uključujući trajni nalog, na odgovarajućim uređajima, šalterima banaka i korišćenjem interneta.

Banka je dužna da ponudi usluge iz stava 1. ovog člana pri otvaranju računa iz tog stava samo do onog obima u kojoj te usluge već nudi potrošačima u vezi s drugim platnim računima.

Uslovi za otvaranje, vođenje (korišćenje) i gašenje platnih računa potrošača sa osnovnim uslugama moraju biti nediskriminatorski u smislu člana 73b ovog zakona.

Otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama

Član 73nj

Banka je dužna da na zahtev potrošača otvori platni račun sa osnovnim uslugama, ili da taj zahtev odbije, bez odlaganja, a najkasnije u roku od deset poslovnih dana od dana prijema urednog zahteva.

Banka može odbiti zahtev za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama ako potrošač kod druge banke već ima otvoren platni račun koji mu omogućava korišćenje usluga iz člana 73n ovog zakona, osim ako potrošač da izjavu u pismenoj formi i dostavi obaveštenje druge banke o tome da će platni račun biti ugašen.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, banka je dužna da prethodno proveri da li potrošač ima otvoren platni račun kod druge banke ili, ako ne izvrši ovu proveru, da od potrošača pribavi izjavu u pismenoj formi o tome da li kod druge banke ima otvoren račun koji mu omogućava korišćenje usluga iz člana 73n ovog zakona.

Banke su dužne da međusobno sarađuju u postupku provere iz stava 3. ovog člana. Podaci koje banke prikupljaju i razmenjuju u postupku te provere mogu se pribavljati u skladu s članom 74. stav 4. tačka 1) ovog zakona i koristiti samo u svrhu otvaranja platnog računa sa osnovnim uslugama i u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Banka je dužna da u slučaju odbijanja zahteva za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama bez odlaganja, u pismenoj formi i bez naknade, dostavi potrošaču obaveštenje o odbijanju i razlozima odbijanja, osim ako je to obaveštavanje zabranjeno propisom.

Banka je dužna da u slučaju odbijanja zahteva za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama potrošaču dostavi informacije o pravu na prigovor i pritužbu i o mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa u vezi sa otvaranjem platnog računa sa osnovnim uslugama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama

Član 73o

Banka je dužna da omogući potrošaču izvršavanje neograničenog broja platnih transakcija u vezi sa uslugama iz člana 73n ovog zakona.

Banka je dužna da omogući potrošaču izvršavanje platnih transakcija s platnog računa sa osnovnim uslugama u prostorijama banke i/ili putem interneta, ako banka nudi takvu mogućnost.

Pružanje drugih usluga uz platni račun sa osnovnim uslugama

Član 73p

Banka može potrošaču, na njegov zahtev, odobriti dozvoljeno prekoračenje platnog računa sa osnovnim uslugama i korišćenje kreditne kartice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Banka ne može uslovljavati otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama ugovaranjem dozvoljenog prekoračenja ili kreditne kartice iz stava 1. ovog člana, odnosno ugovaranjem druge dodatne usluge.

Naknade u vezi s platnim računom sa osnovnim uslugama

Član 73r

Banka je dužna da usluge iz člana 73n ovog zakona pruža besplatno ili uz razumnu naknadu, uzimajući u obzir stvarne troškove koje će banka imati.

Narodna banka Srbije može, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja ministarstva nadležnog za socijalna pitanja, propisati i bliže urediti obavezu banke da određene vrste i određen broj platnih usluga iz člana 73n ovog zakona određenim socijalno ugroženim kategorijama potrošača pruža besplatno, a može propisati i ograničenje naknade iz stava 1. ovog člana.

Raskid okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama

Član 73s

Na okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama shodno se primenjuju odredbe glave II ovog zakona, ako ovim članom nije drukčije utvrđeno.

Banka može jednostrano raskinuti okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

1) potrošač je namerno koristio platni račun u protivpravne svrhe;
2) na platnom računu nije izvršena nijedna platna transakcija duže od 24 uzastopna meseca;
3) potrošač je pravo na platni račun sa osnovnim uslugama ostvario na osnovu netačnih informacija;
4) potrošač je naknadno otvorio drugi platni račun koji mu omogućava da koristi usluge iz člana 73n ovog zakona;
5) potrošač više nema zakonit boravak u Republici Srbiji.

Ako raskine okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama zbog ispunjenosti jednog ili više uslova iz stava 2. tač. 2), 4) i 5) ovog člana, banka je dužna da potrošaču bez naknade, u pismenoj formi, na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka, dostavi obaveštenje o razlozima za taj raskid, najkasnije dva meseca pre stupanja na snagu tog raskida, osim ako je to obaveštavanje zabranjeno propisom.

Ako banka raskine okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama zbog ispunjenosti jednog ili oba uslova iz stava 2. tač. 1) i 3) ovog člana, raskid tog ugovora proizvodi pravno dejstvo momentom utvrđivanja ispunjenosti jednog od tih uslova.

Banka je dužna da u obaveštenju o raskidu okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama istakne informacije o pravu potrošača na prigovor i pritužbu i mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Opšte informacije o platnim računima sa osnovnim uslugama

Član 73t

Narodna banka Srbije objavljuje informacije o dostupnosti platnih računa sa osnovnim uslugama, naknadama u vezi s tim računima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na platni račun sa osnovnim uslugama, o pravu potrošača na prigovor i pritužbu i o mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Banka je dužna da potrošaču, bez naknade, učini lako dostupnim informacije i pruži objašnjenja u vezi sa obeležjima platnog računa sa osnovnim uslugama, uslovima korišćenja tog računa, kao i naknadama u vezi s tim računom.

Informacije iz stava 2. ovog člana moraju da sadrže i jasnu naznaku o tome da ugovaranje dodatnih usluga nije uslov za otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.”.

Član 13.

Posle člana 81. dodaju se član 81a i naslov iznad tog člana, koji glase:

„Saradnici i poslovna reputacija

Član 81a

Privredno društvo koje namerava da pruža platne usluge kao platna institucija dužno je da pri podnošenju zahteva iz člana 82. stav 1. ovog zakona, kao i na zahtev Narodne banke Srbije, dostavi spisak saradnika lica koja stiču kvalifikovano učešće, člana organa upravljanja i rukovodioca platne institucije, kao i stvarnog vlasnika platne institucije u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, radi procene njihove poslovne reputacije.

Narodna banka Srbije propisima iz člana 81. stav 5. i člana 82. stav 6. ovog zakona bliže uređuje pojam saradnika iz stava 1. ovog člana.”.

Član 14.

U članu 82. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako je zahtev iz stava 1. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od mesec dana od dana prijema tog zahteva obaveštava društvo iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 2. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji st. 3. do 5. postaju st. 4. do 6.

Član 15.

U članu 104. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Ako je zahtev iz stava 2. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od mesec dana od dana prijema tog zahteva obaveštava platnu instituciju iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 4. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 16.

Član 117. menja se i glasi:

„Član 117.

Na članove organa upravljanja i lica koja će neposredno rukovoditi poslovima izdavanja elektronskog novca u instituciji elektronskog novca (u daljem tekstu: rukovodilac institucije elektronskog novca) shodno se primenjuju odredbe čl. 80. i 81a ovog zakona.”.

Član 17.

U članu 118. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako je zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od 15 dana od dana prijema tog zahteva obaveštava lice iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 2. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji st. 3. do 5. postaju st. 4. do 6.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „u roku iz stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „u roku iz stava 4. ovog člana”.

Posle dosadašnjeg stava 5, koji postaje stav 6, dodaje se stav 7, koji glasi:

„U postupku odlučivanja o zahtevu za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuje član 81a ovog zakona.”.

Član 18.

U članu 127. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako je zahtev iz stava 1. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od mesec dana od dana prijema tog zahteva obaveštava privredno društvo iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 2. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji st. 3. do 7. postaju st. 4. do 8.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „rešenju iz stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „rešenju iz stava 4. ovog člana”.

Član 19.

U članu 135. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ako je zahtev iz stava 4. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od mesec dana od dana prijema tog zahteva obaveštava instituciju elektronskog novca iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 5. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 20.

U članu 146. stav 2. reči: „za upravljanje radom platnog sistema” brišu se, a reči: „tim poslovima” zamenjuju se rečima: „radom platnog sistema”.

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Na člana organa upravljanja operatora iz stava 1. ovog člana i rukovodioca platnog sistema shodno se primenjuju čl. 80. i 81a ovog zakona.

Na lice s kvalifikovanim učešćem u operatoru iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe čl. 81. i 81a ovog zakona.”.

Član 21.

U članu 151. stav 1. tačka 1) reč: „rešenje” zamenjuje se rečju: „dokaz”, a reč: „akt” briše se.

U tački 6) reči: „odnosno predlog ovog ugovora sa izjavama budućih učesnika u platnom sistemu da će zaključiti taj ugovor odmah po dobijanju dozvole za rad platnog sistema” i zapeta ispred tih reči ‒ brišu se.

U tački 7) reči: „i sistema unutrašnjih kontrola, kao i opis upravljanja rizicima,” ‒ brišu se.

U tački 8) reči: „kao i odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo” i zapeta ispred tih reči ‒ brišu se.

Posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

„U postupku odlučivanja o zahtevu iz stava 1. ovog člana, shodno se primenjuje član 81a ovog zakona.

Ako je zahtev iz stava 1. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od mesec dana od dana prijema tog zahteva obaveštava lice iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 5. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 8. i 9.

Član 22.

U članu 152. stav 1. reči: „100.000 evra” zamenjuju se rečima: „1.000.000 evra”.

Član 23.

U članu 153. stav 1. tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „odnosno ako oceni da predlogom pravila rada platnog sistema taj podnosilac neće moći da obezbedi stabilan i siguran rad platnog sistema.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Podnosilac zahteva kome je zahtev za davanje dozvole za rad platnog sistema odbijen ne može podneti novi zahtev u roku od godinu dana od dana tog odbijanja.”.

Član 24.

U članu 156. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) odgovarajući sistem upravljanja, koji naročito uključuje upravljanje rizicima, i sistem unutrašnjih kontrola.”.

Tačka 3) briše se.

Član 25.

U članu 157. stav 1. reči „100.000 evra” zamenjuju se rečima „1.000.000 evra”.

Član 26.

U članu 158. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Ako je zahtev iz stava 1. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od 15 dana od dana prijema tog zahteva obaveštava operatora iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 3. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji st. 4. do 6. postaju st. 5. do 7.

Član 27.

U članu 178. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Narodna banka Srbije ima pravo da u svakom trenutku od nadležnog organa koji vodi evidenciju o osuđivanosti za kaznena dela zahteva podatke o osuđivanosti lica, njegovih saradnika, kao i stvarnog vlasnika tog lica u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, na koje se odnose zahtevi i obaveštenja koji se Narodnoj banci Srbije dostavljaju u skladu sa ovim zakonom, odnosno čija je poslovna reputacija značajna za postupanje i odlučivanje po tim zahtevima, odnosno obaveštenjima.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 28.

Posle člana 196. dodaju se čl. 196a do 196v i naslovi iznad tih članova, koji glase:

„Lista reprezentativnih usluga nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Član 196a

Narodna banka Srbije propisuje, objavljuje i ažurira na svojoj internet prezentaciji listu reprezentativnih usluga usklađenu sa standardizovanom terminologijom Evropske unije.

Pružanje usluge prekogranične promene platnog računa potrošača

Član 196b

Ako potrošač odluči da otvori platni račun kod pružaoca platnih usluga sa sedištem u drugoj državi članici Evropske unije, pružalac platnih usluga sa sedištem u Republici Srbiji kod kojeg taj potrošač ima otvoren platni račun dužan je da, na zahtev potrošača, preduzme sledeće radnje:

1) potrošaču bez naknade dostavi listu postojećih trajnih naloga i saglasnosti za direktna zaduženja datih tom pružaocu platnih usluga i raspoložive informacije o višekratnim prijemnim transferima odobrenja i direktnim zaduženjima kod kojih je saglasnost data samo primaocu plaćanja, a na osnovu kojih je odobren, odnosno zadužen platni račun potrošača u prethodnih trinaest meseci, s tim da novi pružalac platnih usluga nema obavezu pružanja onih usluga s liste iz ove tačke koje nema u svojoj ponudi;
2) prenese sva novčana sredstva s prethodnog platnog računa (raspoloživo pozitivno stanje) na novi platni račun, pod uslovom da zahtev sadrži sve neophodne informacije koje omogućavaju identifikaciju novog pružaoca platnih usluga i novog platnog računa;
3) ugasi platni račun potrošača.

Pružalac platnih usluga, ako potrošač nema neizmirenih obaveza po platnom računu, preduzima radnje iz stava 1. ovog člana na dan koji je potrošač odredio, a najranije šestog poslovnog dana od dana prijema zahteva od potrošača, osim ako je u konkretnom slučaju dogovoren kraći rok ili ako je okvirnim ugovorom na osnovu kojeg je otvoren platni račun utvrđen duži rok u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Pružalac platnih usluga bez odlaganja obaveštava potrošača u slučaju da potrošač ima neizmirene obaveze po platnom računu prema tom pružaocu koje sprečavaju gašenje ovog računa.

Odredbe ovog člana odnose se na korisnike platnih usluga koji nisu potrošači ako je nacionalnim zakonodavstvom druge države članice Evropske unije u kojoj novi pružalac platnih usluga obavlja delatnost utvrđeno da i ovi korisnici imaju pravo na promenu platnog računa u smislu odredaba ovog zakona.

Pravo na platni račun sa osnovnim uslugama nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Član 196v

Potrošač koji ima zakonit boravak na teritoriji Evropske unije, uključujući potrošače bez stalne adrese i tražioce azila, kao i potrošače kojima nije odobren boravak, ali čije proterivanje nije moguće iz pravnih ili činjeničnih razloga – ima pravo da otvori i koristi platni račun sa osnovnim uslugama kod banke, bez obzira na mesto boravka.

Odredbe člana 73b i člana 73n stav 6. ovog zakona primenjuju se kod otvaranja i korišćenja računa iz stava 1. ovog člana.

Na raskid okvirnog ugovora o otvaranju i vođenju računa iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 73s ovog zakona, s tim što je dovoljan uslov za raskid ugovora i to što potrošač iz stava 1. ovog člana više nema zakonit boravak na teritoriji Evropske unije.

Zakonit boravak u Evropskoj uniji, u smislu ovog zakona, predstavlja pravo fizičkog lica da boravi u državi članici Evropske unije na osnovu propisa Evropske unije ili nacionalnog zakonodavstva, uključujući i fizička lica koja nemaju stalnu adresu i tražioce azila, u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima.”.

Član 29.

U članu 204. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ako je zahtev za saglasnost iz stava 1. ovog člana neuredan, Narodna banka Srbije u roku od mesec dana od dana prijema tog zahteva obaveštava instituciju elektronskog novca iz tog stava na koji način da uredi taj zahtev, u kom slučaju rok iz stava 2. ovog člana počinje da teče od dana kada je podnet uredan zahtev u skladu sa obaveštenjem iz ovog stava.”.

Dosadašnji st. 3. do 5. postaju st. 4. do 6.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „propisom iz stava 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „propisom iz stava 4. ovog člana”.

Član 30.

U članu 211. stav 1. menja se i glasi:

„Narodna banka Srbije sarađuje sa Evropskom centralnom bankom, nacionalnim centralnim bankama država članica, nadležnim organima drugih država članica koji su odgovorni za davanje dozvole i nadzor nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i platnim sistemima, kao i za vršenje nadzora kod pružalaca platnih usluga u vezi s njihovim obavezama koje se odnose na transparentnost i uporedivost naknada koje naplaćuju potrošačima u vezi s platnim računima, poštovanjem prava potrošača kod promene platnog računa i načinom ostvarivanja njihovog prava na otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama, odnosno čija je nadležnost utvrđena propisima Evropske unije ili države članice koji se odnose na pružaoce platnih usluga, izdavaoce elektronskog novca i platne sisteme, organima čija je nadležnost utvrđena propisima Evropske unije ili druge države članice kojima se uređuju zaštita podataka o ličnosti ili sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugim nadležnim organima Evropske unije ili države članice.”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. do 8, koji glase:

„Narodna banka Srbije može u okviru saradnje iz stava 1. ovog člana naznačiti nadležnom organu države članice da se podaci i informacije iz stava 4. ovog člana mogu obelodaniti i razmenjivati s trećim licima samo uz njenu izričitu saglasnost i u svrhu za koju je dala saglasnost.

Narodna banka Srbije ne može otkrivati i razmenjivati s trećim licima podatke i informacije koje je dobila u okviru saradnje iz stava 1. ovog člana bez izričite saglasnosti organa koji su joj te informacije i podatke dostavili, niti ih može koristiti u drugu svrhu osim one za koju su ti organi dali saglasnost – izuzev u opravdanim okolnostima u skladu sa zakonom, pri čemu će Narodna banka Srbije o tome odmah obavestiti organ koji joj je poslao informacije.

Narodna banka Srbije može odbiti zahtev za saradnju iz stava 1. ovog člana i razmenu informacija i podataka iz stava 4. ovog člana samo u sledećim slučajevima:

1) ako bi nadzorna aktivnost ili razmena informacija mogla negativno uticati na suverenitet, bezbednost ili javni poredak Republike Srbije;
2) ako su već pokrenuti sudski postupci protiv istih lica i za iste radnje pred nadležnim organima Republike Srbije;
3) ako je već donesena pravnosnažna presuda protiv istih lica i za iste radnje u Republici Srbiji.

Ako Narodna banka Srbije ili nadležni organ druge države članice odbije zahtev za saradnju ili ne postupi po takvom zahtevu u razumnom roku, organ po čijem zahtevu nije postupljeno može zahtevati posredovanje Evropskog tela za bankarstvo u skladu s propisima kojima se uređuje rad tog organa.”.

Član 31.

U članu 215. tačka 49) posle reči: „ne preduzme” dodaje se reč: „odmah”, a posle reči: „o toku novčanih sredstava platne transakcije” dodaju se reči: „i ne obavesti odmah pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja”.

Posle tačke 52) tačka na kraju stava zamenjuje se tačkom sa zapetom i dodaju se tač. 53) do 87), koje glase:

„53) ako korisniku platnih usluga nije dostavio pregled usluga i naknada pre zaključenja okvirnog ugovora o platnom računu ili ga nije dostavio na način utvrđen u članu 73g stav 3. ovog zakona (član 73g stav 3);
54) ako nije obezbedio da pregled usluga i naknada bude lako dostupan na šalterskim mestima u njegovim prostorijama i na njegovoj internet prezentaciji ili ako ovaj pregled nije dostavio korisniku platnih usluga na njegov zahtev, bez naknade, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka (član 73g stav 4);
55) ako pregled usluga i naknada koji je dostavio korisniku platnih usluga u skladu s članom 73g st. 3. i 4. ovog zakona ili koji je učinio lako dostupnim u skladu sa stavom 4. tog člana nije sačinio u skladu s propisom Narodne banke Srbije iz stava 5. tog člana (član 73g stav 5);
56) ako korisniku platnih usluga nije dostavio izveštaj o naplaćenim naknadama najmanje jednom godišnje ili mu je naplatio dostavljanje ovog izveštaja (član 73d stav 1);
57) ako izveštaj o naplaćenim naknadama nije sačinjen u skladu s članom 73d st. 2. do 9. ovog zakona (član 73d st. 2. do 9);
58) ako pri oglašavanju i ugovaranju usluga utvrđenih u listi reprezentativnih usluga ne koristi izraze i definicije utvrđene u toj listi ili koristi nazive određenih proizvoda (brendova) na osnovu kojih se ne mogu jasno prepoznati usluge definisane u toj listi (član 73đ st. 1. i 3);
59) ako korisnika platnih usluga ne obavesti o mogućnosti otvaranja platnog računa odvojeno od proizvoda ili usluga koji nisu povezani s tim računom, a nude se u paketu usluga otvaranja i vođenja platnog računa ili ako u tom slučaju korisniku platnih usluga ne pruži odvojene informacije u vezi s troškovima i naknadama povezanim sa svakim od drugih proizvoda i usluga ponuđenih u tom paketu (član 73z);
60) ako korisniku platnih usluga koji otvara ili ima otvoren platni račun kod pružaoca platnih usluga ne omogući promenu platnog računa u istoj valuti (član 73i st. 1. i 4);
61) ako kod promene platnog računa na novog pružaoca platnih usluga ne prenese informacije o svim ili pojedinim trajnim nalozima, višekratnim direktnim zaduženjima i prijemnim transferima odobrenja i/ili ne prenese, na zahtev korisnika platnih usluga, novčana sredstva na platnom računu (član 73i stav 3);
62) ako po prijemu ovlašćenja ne započne s preduzimanjem radnji koje se odnose na promenu platnog računa (član 73j st. 1. i 2);
63) ako korisniku platnih usluga nije dostavio primerak ili kopiju ovlašćenja iz člana 73j ovog zakona odmah nakon prijema tog ovlašćenja (član 73j stav 3);
64) ako, kao novi pružalac platnih usluga, ne podnese prethodnom pružaocu platnih usluga zahtev iz člana 73k stav 1. ovog zakona na propisan način i/ili u propisanom roku (član 73k stav 1);
65) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, ne postupi po zahtevu novog pružaoca platnih usluga iz člana 73k stav 1. ovog zakona na propisan način i/ili u propisanom roku (član 73k stav 2);
66) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, ne ugasi račun u skladu s članom 73k stav 3. ovog zakona (član 73k stav 3);
67) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, ne obavesti potrošača bez odlaganja o tome da nisu ispunjeni uslovi za gašenje računa (član 73k stav 4);
68) ako, kao novi pružalac platnih usluga, ne postupi u skladu s članom 73k stav 5. ovog zakona (član 73k stav 5);
69) ako, kao novi pružalac platnih usluga, ne postupi u skladu s članom 73k stav 7. ovog zakona (član 73k stav 7);
70) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, blokira platni instrument suprotno članu 73k stav 8. ovog zakona (član 73k stav 8);
71) ako korisniku platnih usluga ne učini lako dostupnim informacije o postojećim trajnim nalozima i direktnim zaduženjima ili mu ih ne dostavi, odnosno dostavi uz naknadu (član 73l stav 1);
72) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, korisniku platnih usluga ili novom pružaocu platnih usluga ne dostavi informacije iz člana 73k stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona i/ili ih dostavi uz naknadu (član 73l stav 2);
73) ako naplati naknadu suprotno članu 73l stav 3. ovog zakona (član 73l stav 3);
74) ako korisniku platnih usluga bez odlaganja ne nadoknadi štetu koja mu je pričinjena tokom promene platnog računa, usled nepostupanja u skladu s čl. 73j i 73k ovog zakona (član 73lj stav 1);
75) ako korisniku platnih usluga ne učini na propisan način lako dostupnim informacije u vezi s promenom platnog računa na način iz člana 73m ovog zakona i/ili to učini uz naknadu (član 73m);
76) ako po prijemu urednog zahteva potrošača za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama ne postupi u propisanom roku (član 73nj stav 1);
77) ako zahtev potrošača za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama odbije suprotno članu 73nj st. 2. i 3. ovog zakona (član 73nj st. 2. i 3);
78) ako u slučaju odbijanja zahteva potrošača za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama ne obavesti potrošača o odbijanju i razlozima za odbijanje, odnosno ne dostavi mu informaciju o pravu na prigovor i pritužbu i mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa (član 73nj st. 5. i 6);
79) ako ne omogući potrošaču izvršavanje neograničenog broja transakcija pri korišćenju platnog računa sa osnovnim uslugama ili izvršavanje platnih transakcija s tog računa u prostorijama banke i/ili putem interneta, kada banka nudi takvu mogućnost (član 73o);
80) ako uslovljava otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama ugovaranjem dozvoljenog prekoračenja ili kreditne kartice, odnosno ugovaranjem druge dodatne usluge (član 73p stav 2);
81) ako naknade u vezi s platnim računom sa osnovnim uslugama naplaćuje više nego što je propisano ili ne pruža besplatno određene vrste i određen broj platnih usluga iz člana 73n ovog zakona određenim socijalno ugroženim kategorijama potrošača u skladu s propisom Narodne banke Srbije iz člana 73r stav 2. ovog zakona (član 73r);
82) ako jednostrano raskine ugovor suprotno članu 73s ovog zakona (član 73s);
83) ako obaveštenje o raskidu ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama ne dostavi potrošaču u pismenoj formi ili mu ga ne dostavi najkasnije dva meseca pre stupanja na snagu tog raskida, odnosno ako mu to obaveštenje dostavi uz naknadu (član 73s stav 3);
84) ako obaveštenje o raskidu ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama ne sadrži informaciju o pravu potrošača na prigovor i pritužbu i mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa (član 73s stav 5);
85) ako potrošaču ne učini lako dostupnim informacije o platnim računima sa osnovnim uslugama i/ili ne pruži objašnjenja iz člana 73t stav 2. ovog zakona ili to učini uz naknadu (član 73t stav 2);
86) ako ne postupi na propisan način i/ili u propisanom roku iz člana 196b ovog zakona (član 196b);
87) ako povredi prava u vezi s platnim računima potrošača iz člana 196v ovog zakona (član 196v).”.

Član 32.

Narodna banka Srbije doneće propise za sprovođenje ovog zakona koje je dužna da donese – najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 33.

Banke su dužne da svoje poslovanje i unutrašnje akte usklade sa odredbama ovog zakona do dana početka njegove primene.

Banke su dužne da, najkasnije mesec dana pre početka primene ovog zakona, usklade zaključene ugovore kojima se uređuju usluge povezane s platnim računom i da predlog tih ugovora koji će se primenjivati od dana početka primene ovog zakona dostave korisnicima platnih usluga.

Ako korisnik platnih usluga nije pre početka primene ovog zakona pismeno obavestio banku da odbija predlog iz stava 2. ovog člana, smatraće se da se saglasio s tim predlogom, o čemu je banka dužna da ga obavesti istovremeno s dostavljanjem tog predloga.

Banka može, osim na način utvrđen u st. 2. i 3. ovog člana, izvršiti usklađivanje ugovora kojima se uređuju usluge povezane s platnim računom i usklađivanjem opštih uslova poslovanja koji se primenjuju na ove ugovore.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, banke su dužne da, najkasnije mesec dana pre početka primene ovog zakona, korisnike platnih usluga s kojima imaju zaključene ugovore iz tog stava obaveste o tome da su izvršile usklađivanje opštih uslova poslovanja sa odredbama ovog zakona i ove uslove učine dostupnim tim korisnicima.

Ako su odredbe ugovora iz stava 4. ovog člana suprotne odredbama usklađenih opštih uslova poslovanja, odnosno odredbama ovog zakona – od dana početka primene ovog zakona, na ugovorni odnos između banke i korisnika platnih usluga primenjuju se odredbe tih uslova, odnosno ovog zakona.

Narodna banka Srbije može propisati bliže uslove i način usklađivanja iz ovog člana.

Narodna banka Srbije preduzeće mere iz svoje nadležnosti prema banci koja ne postupi u skladu sa odredbama ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke i ovim zakonom.

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se istekom devet meseci od dana stupanja na snagu, osim odredaba čl. 28. do 30. ovog zakona, koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print