Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.06.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)


Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 – dr. zakon),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17 i 117/17), u Prilogu 8. „Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku” u delu „HIII. Zakonski osnov za oslobađanje od plaćanja akcize” reči:

„Član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

13”


zamenjuju se rečima:

„Član 19a. stav 1. tačka 1a) Zakona o akcizama

13”,


a reči:

„Član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

14”


zamenjuju se rečima:

„Član 19a. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama

14”.


Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print