Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.06.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2017)


Na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Na osnovu člana 79. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK

o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala


Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/14, 11/15, 1/16, 5/16, 10/16 i 13/16), posle nastavnog plana i programa za obrazovni profil Mašinski tehničar za reparaturu, dodaju se nastavni planovi i programi stručnih predmeta za obrazovne profile Avio-tehničar za vazduhoplov i motor, Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova, Avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova, Mehatroničar za raketne sisteme i Mehatroničar za radarske sisteme, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”, a primenjuje se od školske 2017/2018. godine.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL
AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR

STANDARD KVALIFIKACIJE, CILJEVI I ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA

1. Naziv kvalifikacije: Avio-tehničar za vazduhoplov i motor

2. Sektor – područje rada: Mašinstvo i obrada metala

3. Nivo kvalifikacije: IV

4. Svrha kvalifikacije: Održavanje i opsluživanje borbenih vazduhoplova.

5. Način sticanja kvalifikacije: Kvalifikacija se stiče nakon uspešno završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja.

6. Trajanje: Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije traje četiri godine.

7. Način provere: Dostignutost ishoda programa srednjeg stručnog obrazovanja se proverava na maturskom ispitu koji sprovodi srednja škola.

8. Zasnovanost kvalifikacije: Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima stručnog obrazovanja i ishodima stručnog obrazovanja. Prava obaveze i dužnosti Avio-tehničar za vazduhoplov i motor definisane su dokumentom Evropske komisije (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) tj. Pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima, kao i Pravilom Vazduhoplovno tehničke službe (br. 119-9/85), zatim Pravilnikom o održavanju vojne opreme i naoružanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (SVL br. 6/2013) i funkcionalnim nadležnostima regulisanim u Uputstvima o radu jedinica Vojske Srbije u kojima se regulišu mere, radnje i postupci tehničkog osoblja za održavanje borbenih vazduhoplova.

8.1. Opis rada

Dužnosti – stručne kompetencije: – Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona;

– Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih helikoptera;

– Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema turbomlaznih motora;

– Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema klipnih motora;

– Opsluživanje i servisiranje borbenih vazduhoplova;

– Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova;

– Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance).

Dužnosti – stručne kompetencije

Zadaci – jedinice kompetencija

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona

– pregled ispravnosti elemenata, komponenti i sistema borbenih aviona;

– analiza kvara elemenata, komponenti i sistema borbenih aviona;

– otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenti i sistema borbenih aviona;

– montaža i demontaža osnovnih elemenata i komponenata i sistema borbenih aviona;

– podešavanje elemenata i komponenata sistema borbenih aviona.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih helikoptera

– pregled ispravnosti elemenata, komponenti i sistemaborbenih helikoptera;

– analiza kvara elemenata, komponenti i sistema borbenih helikoptera;

– otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenti i sistema borbenih helikoptera;

– montaža i demontaža osnovnih elemenata i komponenata sistema borbenih helikoptera;

– podešavanje elemenata i komponenata sistemaborbenih helikoptera;

– trakiranje lopatica i analiza vibracija.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema turbomlaznih motora

– pregled ispravnosti elemenata, komponenti i sistema turbomlaznih motora;

– analiza kvara elemenata, komponenti i sistema turbomlaznih motora;

– otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenti i sistema turbomlaznih motora;

– montaža i demontaža osnovnih elemenata i komponenata i sistema turbomlaznih motora;

– podešavanje elemenata i komponenata turbomlaznih motora:

– instalacija pogonske grupe;

– skladištenje motora i zaštita;

– praćenje parametara motora i rad na zemlji.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema klipnih motora

– pregled ispravnosti elemenata, komponenti i sistema klipnih motora;

– analiza kvara elemenata, komponenti i sistema klipnih motora;

– otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenti i sistema klipnih motora;

– montaža i demontaža osnovnih elemenata i komponenata sistema klipnih motora;

– podešavanje elemenata i komponenata podešavanje elemenata, komponenata i sistema klipnih motora;

– skladištenje i zaštita motora;

– praćenje parametara motora i rad na zemlji;

– instalacija pogonske grupe.

Opsluživanje i servisiranje borbenih vazduhoplova

– prihvat i otpremanje borbenog vazduhoplova na let;

– pregled i provera funkcionisanja sistema borbenih vazduhoplova;

– provera i punjenje borbenih vazduhoplova sa propisanim tečnostima i fluidima;

– priprema zemaljskih sredstava, priključenje i napajanje sa uređajima za pregled i startovanje borbenih vazduhoplova;

– utvrđivanje pripremljenosti i ispravnosti borbenih vazduhoplova za upotrebu;

– dokumentovanje o spremnosti borbenog vazduhoplova za upotrebu u tehničkoj dokumentaciji borbenog vazduhoplova – VOB-055;

– parkiranje, smeštaj i zaštita borbenih vazduhoplova na stajanci.

Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova

– razumevanje tehničke dokumentacije borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

– popunjavanje tehničke dokumentacije borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

– odabir i korišćenje kataloga delova proizvođača;

– stručno komuniciranje sa kolegama na srpskom i engleskom jeziku.

Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance)

– poštovanje ljudskih mogućnosti i ograničenja;

– izbegavanje opasnosti na radnom mestu;

– upravljanje greškama;

– primena propisanih mera zaštite;

– vođenje računa o međuljudskim odnosima;

– primena važećih standarda i propisa koji se koriste pri održavanju borbenih vazduhoplova.


Napomena: Kategorija dozvole A podeljena je na podkategorije, s obzirom na kombinacije aviona, helikoptera, turbanskih i klipnih pogonskih grupa.

Potkategorije su:

– A 1.1 Avioni ca turbinskom pogonskom grupom

– A 1.2 Avioni sa klipnom pogonskom grupom

– A 1.3 Helikopteri sa turbinskom pogonskom grupom

– A 1.4 Helikopteri sa klipnom pogonskom grupom

8.1.1. Ekstremni uslovi pod kojima se obavljaju dužnosti:

buka koja onemogućava normalnu komunikaciju;

loše osvetljenje (nedostatak dnevne svetlosti, veštačko osvetljenje);

jake vibracije;

rad u skučenom prostoru;

rad na ekstremnim temperaturama;

smenski rad;

rad sa opasnim materijama;

8.1.2. Izloženost rizicima pri obavljanju dužnosti:

rizik od mehaničkih povreda;

rizik od hemijskih povreda;

rizik od različitih profesionalnih oboljenja;

rizik od izlaganja uzrocima stresa.

8.2. Ciljevi stručnog obrazovanja:

Cilj, stručnog obrazovanja za kvalifikaciju AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR je osposobljavanje učenika da stekne osnove znanja za rad na održavanju i opsluživanju borbenih vazduhoplova koji se koriste u Vojsci Srbije.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:

– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

– timski rad;

– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

8.3. Po završenom programu obrazovanja, lice će biti u stanju da:

Stručne kompetencije

Znanja

Veštine

Sposobnosti i stavovi

Po završenom programu obrazovanja, lice će biti u stanju da:

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema borbenih aviona

– razlikuje osnovne sisteme borbenih aviona;

– poznaje osnovne propise i rokove rada pojedinih uređaja i delova opreme i borbenih aviona u celini;

– koristi odgovarajuća znanja iz računarstva i informacione tehnologije;

– razlikuje osnovne elemente, komponente i strukturu borbenih aviona;

– objasni princip rada sistema borbenih aviona;

– objasni način funkcionisanja i ulogu osnovnih elemenata komponenata i strukture borbenih aviona;

– razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju na borbenom avionu.

– koristi alat i rukuje specifičnom opremom neophodnom za sprovođenje održavanja borbenih aviona;

– odabira i koristi kataloge delova proizvođača;

– vrši proveru komponenata osnovnih sistema i strukture borbenih aviona;

– utvrdi kvar i vrstu greške na osnovnim sistemima i strukturi borbenih aviona;

– vrši montažu i demontažu osnovnih delova na borbenom avionu;

– otkloni jednostavne kvarove na borbenom avionu (navedene u Knjižici održavanja borbenog aviona VOB – 055 i u PART – 145);

– ispituje i podešava komponente osnovnih sistema i delove konstrukcije borbenih aviona;

– primenjuje informacione tehnologije za održavanje borbenih aviona;

– vodi propisanu tehničku dokumentaciju borbenog aviona.

– savesno, odgovorno i uredno obavlja poverene mu poslove

– pozitivno se odnosi prema primeni zaštitnih mera na radnom mestu

– ispoljava ljubaznost, komunikativnost, preduzimljivost, nenametljivost i fleksibilnost u odnosu prema klijentima i saradnicima

– ispoljava pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti opreme i sredstava za rad

– efikasno organizuje vreme

– ispoljava pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima

Vršenje pregledaispravnosti i otklanjanjemanjih neispravnostielemenata, komponenata isistema borbenih helikoptera

– razlikuje osnovne sisteme borbenih helikoptera;

– poznaje osnovne propise i rokove rada pojedinih uređaja i delova opreme i borbenih helikoptera u celini;

– koristi odgovarajuća znanja iz računarstva i informacione tehnologije;

– razlikuje osnovne elemente, komponente i strukturu borbenih helikoptera;

– objasni princip rada sistema borbenih helikoptera;

– objasni način funkcionisanja i ulogu osnovnih elemenata, komponenata i strukture borbenih helikoptera;

– razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju na borbenom helikopteru.

– koristi alat neophodan za sprovođenje održavanja borbenih helikoptera;

– vrši proveru komponenata sistema borbenih helikoptera;

– utvrdi kvar i vrstu greške na sistemima borbenih helikoptera;

– otkloni jednostavne kvarove na borbenom helikopteru (navedene u Knjižici održavanja borbenog aviona VOB – 055 i u PART – 145);

– održava i podešava elemente sistema borbenih helikoptera;

– primenjuje informacione tehnologije za održavanje borbenih helikoptera;

– vodi propisanu tehničku dokumentaciju borbenih helikoptera.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnostielemenata, komponenata isistema turbomlaznih motora

– objasni princip rada turbomlaznih motora;

– razlikuje osnovne sisteme turbomlaznih motora;

– razlikuje osnovne elemente, komponente i strukturu turbomlaznih motora;

– objasni princip rada sistema turbomlaznih motora;

– razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju kod turbomlaznih motora

– koristi alat neophodan za sprovođenje održavanja turbomlaznih motora;

– vrši proveru komponenata sistema turbomlaznih motora;

– utvrdi kvar i vrstu greške na sistemima turbomlaznih motora;

– otkloni jednostavne kvarove na turbomlaznom motoru (navedene u Knjižici održavanja borbenog aviona VOB-055 i u PART-145);

– održava i podešava elemente sistema turbomlaznih motora;

– vodi tehničku dokumentaciju turbomlaznih motora.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata i sistema klipnih motora

– objasni princip rada klipnih motora;

– razlikuje osnovne sisteme klipnih motora;

– razlikuje osnovne elemente, komponente i strukturu klipnih motora;

– objasni princip rada sistema klipnih motora;

– razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju kod klipnih motora.

– koristi alat neophodan za sprovođenje održavanja klipnih motora:

– vrši proveru komponenata sistema klipnih motora;

– utvrdi kvar i vrstu greške na sistemima klipnih motora;

– otkloni jednostavne kvarove na klipnom motoru (navedene u Knjižici održavanja borbenog aviona VOB-055 i u PART-145);

– održava i podešava elemente sistema klipnih motora;

– vodi tehničku dokumentaciju klipnih motora.

Opsluživanje i servisiranje borbenih vazduhoplova

– poznaje propise i specifične procedure pripreme borbenih vazduhoplova za upotrebu;

– objasni procedure punjenja borbenih vazduhoplova tečnostima i gasovima;

– poznaje postupke za utvrđivanje pripremljenosti borbenog vazduhoplova za let;

– objasni radnje i postupke servisiranja borbenih vazduhoplova sa spoljnim zemaljskim agregatima;

– poznaje i koristi sredstava za punjenje i agregate za napajanje borbenih vazduhoplova.

– vrši prihvat i parkiranje borbenog vazduhoplova sa leta;

– koristi neophodan alat i opremu u procesu opsluživanja vazduhoplova;

– rasporedi zemaljska sredstva neophodna za servisiranje vazduhoplova;

– dopuni vazduhoplov sa tečnostima i gasovima;

– priključuje zemaljske agregate za ispitivanje i pokretanje vazduhoplova;

– utvrđuje pripremljenost i ispravnost vazduhoplova za let;

– referiše posadu borbenog vazduhoplova o pripremljenosti za let po propisanoj terminologiji.

Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova

– poznaje vazduhoplovno tehničku dokumentaciju u sistemu održavanja borbenih vazduhoplova;

– razlikuje vazduhoplovno tehničku dokumentaciju po vrsti i tipu borbenih vazduhoplova;

– poznaje vazduhoplovno tehničku korespondenciju primenjenu za održavanje i opsluživanje vazduhoplova;

– poznaje terminologiju za korespondenciju sa posadom za prijem podataka i izveštavanje o stanju borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku.

– odabira, čita i koristi vazduhoplovno tehničku dokumentaciju za održavanje i opsluživanje borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

– detektuje i otklanja neispravnosti na sistemima borbenih vazduhoplova korišćenjem vazduhoplovno tehničke dokumentacije na srpskom i engleskom jeziku;

– vrši korespodenciju sa kolegama u skladu sa propisanom terminologijom na srpskom i engleskom jeziku;

– vrši prijem i predaju izveštaja o stanju vazduhoplova i njegovih sistema sa posadom borbenog vazduhoplova primenjenom korespodencijom na srpskom i engleskom jeziku.

Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance)

– razume značaj proučavanja ljudskog faktora:

– poznaje opasnosti svog radnog mesta;

– objasni fiziološke karakteristike čoveka;

– objasni psihološke karakteristike čoveka;

– poznaje načine upravljanja greškama;

– razlikuje važeće standarde i propise koji se primenjuju pri održavanju vazduhoplova.

– primenjuje mere zaštite na radu.


B: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

Rb.

Lista izbornih predmeta

RAZRED

I

II

III

IV

Stručni predmeti

1.

Hemija

2

2.

Mehanika

2

3.

Ekologija i zaštita životne sredine

2

4.

Istorija vazduhoplovstva

2

5.

Prva pomoć

2

6.

Preduzetništvo

2

7.

Čvrstoća aviona

2

8.

Motorna vozila

2


Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I RAZRED

časova

II RAZRED

časova

III RAZRED

časova

IV RAZRED

časova

UKUPNO

časova

Čas odeljenskog starešine

70

70

70

64

274

Dodatni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

Dopunski rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

Pripremni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120


* Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Ekskurzija

do 3 dana

do 5 dana

do 5 nastavnih dana

do 5 nastavnih dana

Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture

2 časa nedeljno

Treći strani jezik

2 časa nedeljno

Drugi predmeti *

1–2 časa nedeljno

Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, sekcije i drugo)

30–60 časova godišnje

Društvene aktivnosti – đački parlament, učeničke zadruge

15–30 časova godišnje

Kulturna i javna delatnost škole

2 radna dana


* Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili po programima koji su prethodno doneti.

Ostvarivanje školskog programa po nedeljama

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Razredno časovna nastava

35

35

35

32

Mentorski rad (blok praktične nastave)

2

2

2

2

Obavezne vannastavne aktivnosti

2

2

2

2

Maturski ispit

3

Ukupno radnih nedelja

39

39

39

39


Podela odeljenja na grupe

Predviđen broj učenika u odeljenju je 24.

Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V), praktičnu nastavu (PN) i nastavu u bloku (B):

Razred

Predmet

Godišnji fond časova

Broj učenika u grupi

**Potrebno angažovanje pomoćnog nastavnika

Vežbe

Praktična nastava

Blok praktične nastave

I

Materijali vazduhoplova

35

12

da

Osnove elektrotehnike i elektronike

70

12

da

Stručni engleski jezik

70

12

Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

70

12

Računarstvo i informatika

105

12

Alati i merenja

32

30

12

da

Elementi letelica

38

30

12

da

II

Stručni engleski jezik

70

12

Računari

70

12

Osnove termodinamike

16

8

da

Osnove hidraulike

19

8

da

Struktura vazduhoplova

35

35

30

8

da

Električna i elektronska oprema

16

16

8

da

Konstrukcija klipnih motora

19

19

30

8

da

III

Stručni engleski jezik

70

12

Primena računara u održavanju letelica

70

12

Hidro-pneumatski sistemi aviona

16

32

8

da

Konstrukcija turbomlaznih motora

19

38

30

8

da

Sistemi klipnih motora i elise

16

48

30

8

da

Aerodinamika i struktura helikoptera

19

57

8

da

IV

Stručni engleski jezik

70

12

Primena računara u održavanju letelica

64

12

Sistemi aviona

32

96

30

8

da

Sistemi turbomlaznih motora

16

32

30

8

da

Sistemi helikoptera

16

32

8

da


** Časove vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku realizuje predmetni nastavnik, a pomoćni nastavnik obavlja poslove pripreme za izvođenje časova vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku. Pod neposrednim rukovodstvom nastavnika demonstrira radni zadatak, pruža pomoć pri radu sa učenicima na časovima vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku (u kabinetu, specijalizovanoj učionici, radionici škole) za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka.

Planira i trebuje potrebne materijale i sredstva za rad na času. Obavlja radne zadatke za koje učenici nisu kompetentni.

Mesto realizacije nastave, programa vežbi, praktične nastave, praktične nastave u blok definisano je u delu „NASTAVNI PROGRAMI”, odeljak „PREPORUČENE AKTIVNOSTI I NAČIN OSTVARIVANjA MODULA”.

A2: OBAVEZNI STRUČNI PREDMETI

Naziv predmeta:

FIZIKA

Ciljevi predmeta:

– Razvijanje sposobnosti razumevanja potrebe izučavanja fizike i njene povezanosti sa strukom.

– Razvijanje sposobnosti jasnog i logičkog izlaganja svoga mišljenja.

– Razvijanje sposobnosti za kvantitativno rešavanje fizičkih problema.

– Razvijanje sistematičnosti i preciznosti u izražavanju, rešavanju zadataka i proračunavanju traženih vrednosti.

– Upoznavanje učenika sa metodama istraživanja u fizici.

– Razvijanje naučnog načina mišljenja, logičkog zaključivanja i kritičkog razmišljanja.

– Upoznavanje učenika sa ulogom čoveka u menjanju prirode i zaštita čovekove okoline.

– Sticanje osnovnih znanja iz tehničke kulture.

– Razvijanje interesovanja za prirodne nauke i sticanje osnova za politehničko obrazovanje.

– Sticanje radnih navika.

– Razvijanje sposobnosti za samostalno korišćenje literature i drugih izvora znanja.

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovne fizičke veličine i vektori

• Osposobljavanje učenika da objasni mesto i značaj fizike za razvoj društva.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne fizičke veličine.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi osnovne operacije sa vektorima.

• objasni značaj fizike kao fundamentalne nauke i njen uticaj na razvoj tehničkih nauka i disciplina;

• koristi jedinice osnovnih i izvedenih veličina u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica;

• navede razliku između fizičkih skalarnih i vektorskih veličina i navede primere za te veličine;

• razlikuje i koristi osnovne operacije sa vektorima;

• Fizika – oblast i priroda naučne discipline.

• Razvoj fizike kao nauke i njen uticaj na formiranje i razvoj tehničkih nauka.

• Fizički ogledi i zakoni, fizičke veličine i formule.

• Sistematizacija fizičkih veličina (Međunarodni sistem jedinica).

• Skalarne i vektorske fizičke veličine.

• Osnovne operacije sa vektorima: sabiranje i oduzimanje vektora na primeru fizičkih veličina (brzina, ubrzanje, sila, vektor položaja), skalarni i vektorski proizvod vektora.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave / učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Kinematika

• Sticanje osnovnih znanja iz kinematike.

• razlikuje vrste kretanja materijalne tačke;

• koristi referentne sisteme;

• odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijalne tačke;

• razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike;

• ucrta brzinu i ubrzanje prema zadatim podacima i izračuna nepoznate veličine;

• Mehaničko kretanje, referentni sistem, vektor položaja, vektor pomeraja.

• Putanja, podela kretanja prema putanji, put.

• Srednja i trenutna brzina.

• Srednje i trenutno ubrzanje.

• Podela kretanja prema brzini.

• Ravnomerno pravolinijsko kretanje.

• Grafičko predstavljanje zavisnosti v=f(t) i s=f(t).

• Ravnomerno ubrzano i ubrzano pravolinijsko kretanje.

• Grafičko predstavljanje zavisnosti a=f(t) i v=f(t).

• Ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje.

• Kružno kretanje.

• Rotaciono kretanje čvrstih tela.

• Ugaoni pomeraj, ugaona brzina.

• Ugaono ubrzanje.

Okvirni broj časova po temama

• Osnovne fizičke veličine i vektori (10 časova)

• Kinematika (14 časova)

• Dinamika (18 časova)

• Supstancija i agregatna stanja (6 časova)

• Mehanika fluida (10 časova)

• Termodinamika (8 časova)

• Oscilacije (4 časa)

Dinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz dinamike.

• navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke;

• proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom konstantne sile;

• razlikuje kinetičku i potencijalnu energiju;

• objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije;

• objasni mehanički rad, snagu i stepen korisnog dejstva;

• proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela (translatorno, ravno, obrtno);

• razlikuje osnovne zakone održanja;

• Sila, masa i impuls.

• Njutnovi zakoni mehanike.

• Energija (kinetička i potencijalna).

• Trenje, koeficijent trenja, trenje kotrljanja.

• Centripetalna sila.

• Inercijalni i neinercijalni referentni sistemi, centrifugalna sila.

• Mehanički rad i snaga, stepen korisnog dejstva.

• Potencijalna kinetička i ukupna mehanička energija.

• Moment sile, moment inercije.

• Moment impulsa.

• Osnovna jednačina dinamike rotacionog kretanja, žiroskop.

• Zakon održanja (impulsa, mehaničke energije).

Supstancija i agregatna stanja

• Sticanje osnovnih znanja o supstanciji i agregatnim stanjima.

• razlikuje strukturu supstancije;

• razume i razlikuje strukturu molekula i međusobno delovanje molekula;

• razlikuje agregatna stanja i shvata osobine čvrstih tela;

• Priroda supstancije, hemijski elementi i jedinjenja.

• Struktura atoma i molekula, međumolekulske sile.

• Agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito, promene agregatnih stanja.

Mehanika fluida

• Sticanje osnovnih znanja iz mehanike fluida.

• objasni pojam fluida;

• razlikuje pojmove statičkog, hidrodinamičkog i dinamičkog pritiska;

• objasni jednačinu kontinuiteta;

• objasni Bernulijevu jednačinu;

• Pojam fluida, potisak, pritisak, barometri.

• Specifična težina i gustina.

• Viskoznost, strujanje fluida, stišljivost.

• Jednačina kontinuiteta.

• Bernulijeva jednačina, Venturiova cev.

• Statički, dinamički i ukupni pritisak.

Termodinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz termodinamike.

• objasni pojam idealnog gasa i veličine koje opisuju stanje gasa;

• objasni razliku između toplote i temperature;

• koristi različite temperaturne skale;

• proračuna količinu toplote;

• Pojam idealnog gasa termodinamičke veličine.

• Temperatura, termometri, temperaturne skale: Celzijusova, Farenhajtova i Kelvinova.

• Jednačina stanja idealnog gasa.

• Količina toplote, specifični toplotni kapacitet.

Oscilacije

• Sticanje osnovnih znanja o oscilacijama.

• objasni pojam oscilacija, njihov nastanak i karakteristične veličine oscilatornog kretanja (period, učestanost, amplituda);

• razlikuje slobodne, prinudne i prigušene oscilacije;

• obrazloži pojam rezonancije i uoči njenu primenu u svakodnevnom životu;

• Oscilacije u mehanici, harmonijske oscilacije.

• Slobodne, prinudne, prigušene oscilacije.

• Rezonancija.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Aerodinamika – Konstrukcija turbomlaznih motora

– Osnove elektrotehnike i elektronike – Sistemi klipnih motora i elisa

– Alati i merenja – Aerodinamika i struktura helikoptera

– Osnove termodinamike – Mehanika

– Osnove hidraulike – Tehnička mehanika sa mehanizmima

– Električna i elektronska oprema – Čvrstoća aviona

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

Naziv predmeta:

MATERIJALI VAZDUHOPLOVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Vazduhoplovni materijali – gvožđe

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji tehničkog gvožđa.

• Sticanje znanja o upotrebi gvožđa i čelika u vazduhoplovstvu.

• Sticanje znanja o toplotnoj obradi i primeni čelika.

• objasni vrste i podelu tehničkih materijala;

• definiše pojam tehnologije materijala;

• objasni podelu i izbor materijala;

• objasni osobine materijala;

• objasni karakteristike i svojstva livenih gvožđa;

• navede primenu livenog gvožđa;

• objasni podelu čelika;

• objasni karakteristike i svojstva čelika;

• objasni označavanje čelika;

• objasni toplotne obrade čelika;

• navede primenu čelika;

• koristi stručnu literaturu, kataloge i priručnike;

• Vrste i podela tehničkih materijala.

• Definicija tehnologije materijala i njen zadatak.

• Podela i izbor materijala.

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih legura gvožđa upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Osobine materijala: mehaničke, hemijske, fizičke.

• Livena gvožđa: belo i sivo.

• Karakteristike i svojstva livenog gvožđa.

• Označavanje livenog gvožđa.

• Primena livenog gvožđa.

• Podela čelika prema:

– hemijskom sastavu;

– ugljenični i legirani;

– prema nameni;

– konstrkcioni i alatni.

• Karakteristike i svojstva čelika.

• Označavanje čelika.

• Toplotna obrada čelika: kaljenje, otpuštanje, cementacija i nitriranje.

• Primena čelika.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijski nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za strukturu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Vazduhoplovni materijali – gvožđe (8+8 časova)

• Vazduhoplovni materijali – materijali koji ne sadrže gvožđe (8 +8 časova)

• Vazduhoplovni materijali – kompoziti i nemetali (14 +14 časova)

• Korozija (5+5 časova)

Vazduhoplovni materijali – materijali koji ne sadrže gvožđe

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji obojenih metala.

• Sticanje znanja o toplotnoj obradi i primeni obojenih metala.

• objasni karakteristike i svojstva obojenih metala;

• objasni obeležavanje obojenih metala;

• objasni toplotne obrade obojenih metala;

• navede primenu obojenih metala;

• koristi stručnu literaturu, kataloge i priručnike;

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih negvozdenih materijala upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Toplotna obrada i primena negvozdenih materijala.

• Karakteristike, svojstva i označavanje:

– aluminijuma;

– legura aluminijuma;

– bakra;

– legura bakra;

– nikla;

– legura nikla;

– magnezijuma;

– legura magnezijuma;

– titanijuma;

– legura titanijuma.

• Toplotna obrada obojenih legura.

• Primena obojenih metala.

Vazduhoplovni materijali – kompoziti i nemetali

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji kompozitnih i nemetalnih materijala.

• Sticanje znanja o otkrivanju nedostataka i načinu popravka kompozitnih materijala.

• objasni karakteristike, svojstva i indentifikaciju kompozitnih i nemetalnih materijala;

• objasni postupke oblikovanja kompozitnih materijala;

• objasni otkrivanje nedostataka u kompozitnim materijalima;

• objasni popravke kompozitnih materijala

• navede primenu kompozitnih i nemetalnih materijala;

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih kompozita i nemetala, izuzev drveta i platna, upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Zaptivne smese i vezivni materijali.

• Matrice kompozitnih materijala.

• Armirajuća vlakna kompozita.

• Oblikovanja kompozitnih materijala.

• Otkrivanje nedostataka u kompozitnim materijalima.

• Popravka kompozitnih materijala.

• Primena kompozitnih materijala.

• Konstrukcijske metode drvenih struktura vazduhoplova.

• Karakteristike, svojstva i tipovi drveta i lepkova upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Zaštita i održavanje drvenih struktura.

• Tipovi nedostataka drvenih struktura.

• Otkrivanje nedostataka u drvenim strukturama.

• Popravka drvenih struktura.

• Platno aviona.

• Metode provere za platno.

• Osobine, vrste i primena, način dobijanja platna.

• Tipovi nedostataka platna.

• Popravka platna aviona.

• Karakteristike i svojstva nemetalnih materijala:

– plastične mase;

– guma;

– keramika;

– lepkovi;

– staklo;

– tkanine;

– boje i lakovi;

– zaptivni i izolacioni.

• Primena nemetalnih materijala.

Korozija

• Sticanje znanja o tipovima korozije, njenom prepoznavanju i zaštiti.

• objasni tipove korozije;

• objasni načine prepoznavanja korozije;

• objasni vrste zaštite od korozije;

• Osnove hemije.

• Galvanskog procesa.

• Tipovi korozije.

– hemijska korozija;

– elektrohemijska korozija;

– interkristalna korozija;

– eroziona i kavitaciona korozija.

• Uzroci pojave korozije.

• Vrste materijala, osetljivost na koroziju.

• Prepoznavanje korozije.

• Zaštita od korozije:

– premazivanje uljima i mastima;

– premazivanjem bojama i lakovima;

– hemijsko bojenje;

– emajliranje;

– zaštita fosfatiranjem;

– zaštita anodnom oksidacijom;

– zaštitne prevlake metalnog porekla.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Borbeni avioni i helikopteri

– Elementi letelica

– Borbeni sistemi

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi turbomlaznih motora

– Sistemi helikoptera

– Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Elektrostatika

• Sticanje osnovnih znanja o elektromagnetici

• definiše i objasni elektrostatičke veličine: statičko naelektrisanje, Kulonov zakon, električno polje, potencijal i napon u električnom polju i njihove merne jedinice

• definiše i objasni pojam kapacitivnosti i kondenzatora i odgovarajuće merne jedinice

• redno i paralelno poveže kondezatore i izračuna ekvivalentnu kapacitivnost

• Pojam naelektrisanja

• Kulonov zakon

• Električno polje

• Rad, potencijal i napon u el. polju

• Kapacitivnost i kondenzatori

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za elektrotehniku

Elektrodinamika i jednosmerne veličine

• Osposobljavanje učenika za primenu pravila i zakona za rešavanje kola jednosmernih struja

• razlikuje jednosmerne od naizmeničnih veličina

• izračuna struje i napone u prostom kolu primenom Omovog i Kirhofovih zakona

• izračuna ekvivalentnu otpornost za rednu i paralelnu vezu otpornosti izračuna ekvivalentnu otpornost za rednu i paralelnu vezu otpornosti

• izračuna gubitke – disipaciju na otpornicima.

• reši složeno električno kolo primenom prvog i drugog Kirhofovog zakona

• Električno kolo

• Električna struja

• Prvi i drugi Kirhofov zakon

• Džulov zakon

• Omov zakon

• Električni rad i električna snaga

• Otpornost

• Redna i paralelna veza otpornika

Elektromagnetika

• Sticanje osnovnih znanja o elektromagnetici

• objasni magnetno polje i definiše vektor magnetne indukcije

• objasni magnetni fluks

• zapiše i objasni Faradejev zakon

• objasni i definiše silu na provodnik kroz koji protiče elekrična struja i koji se nalazi u magnetnom polju

• Sila između dva provodnika kroz koje protiču električne struje

• Magnetno polje vektor magnetne indukcije

• Magnetni fluks

• Faradejev zakon

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Elektrostatika (10 časova)

• Elektrodinamika i jednosmerne veličine (10 časova)

• Elektromagnetika (10 časova)

• Naizmenične struje (10 časova)

• Elektronika (30 časova)

Naizmenične struje

• Primeni stečena znanja iz elektromagnetike i objasni proizvodnju i potrošnju električne energije

• navede parametre naizmeničnih veličina

• objasni nastanak naizmeničnih struja

• primeni znanje o nastanku naizmeničnih struja na generatore

• poveže i primeni Faradejev zakon sa principom rada transformatora

• Nastanak naizmeničnih struja

• Karakteristične veličine

• Sinhroni generator

• Motor jednosmerne struje

• Transformator

Poluprovodničke komponente: diode i tranzistori

• Sticanje osnovnih znanja o poluprovodničkim komponentama

• objasni i definiše način rada dioda

• razlikuje tipove dioda i njihove simbole po vrsti i definiše njihovu oblast primene

• objasni način polarizacije pojedinih tipova dioda

• objasni gde i kao se upotrebljavaju pojedini tipovi dioda

• objasni kako radi ispravljačko kolo sa diodama

• objasni i definiše način rada tranzistora

• razlikuje tipove tranzistora i njihove simbole po vrsti i definiše njihovu oblast primene

PN spojevi

• Direktno i inverzno polarisan PN spoj

• Dioda u električnom kolu

• Usmerač sa jednom diodom

• Usmerač sa dve diode

• Usmerač sa četiri diode

• N-P-N tranzistor

• P-N-P tranzistor

• Osnovne struje N-P-N tranzistora

• Snimanje karakteristika

N-P-N tranzistora

• Jednosmerni režim rada

N-P-N tranzistora

• Grafička analiza pojačavačke funkcije N-P-N tranzistora


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Matematika

– Alati i merenja

– Električna i elektronska oprema

– Sistemi aviona

Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Start point

• Upoznavanje sa osnovama komunikacije

• se predstavi, upozna sa sagovornikom i upotrebi uobičajene fraze koje se koriste u toj situaciji

• kaže osnovne podatke o sebi i postavi pitanje sagovorniku

• My name’s Hanif

• He’s British

• Are you in the army?

• Off duty: greetings and goodbyes

• Personal identification

• Military vehicles

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Start point (6 časova)

• Boot camp (10 časova)

• To be a soldier (10 časova)

• Military organisation (10 časova)

• Sports and fitness (8 časova)

• A visitor to the base (10 časova)

• Military technology (16 časova)

Boot camp

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu sadašnjeg vremena

• koristi vojni alfabet

• kratko opiše osnovni vojni trening

• usmeno i pismeno navede brojeve do 100

• pravilno upotrebljava fraze vezane za satnicu i iskazivanje tačnog vremena

• US Army basic combat training

• From civilian to soldier

• Weapons and equipment

• Off – duty: a visit to the PX

• A day in the life

• The 24 – hour clock

To be a soldier

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu prošlog vremena

• opiše vojnu uniformu i opremu

• Great military leaders

• The fighting Pattons

• A career in the military

• Military uniform

• Uniforms and tactical gear

Military organisation

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• navede činove u vojsci

• pravilno obrati podređenom i nadređenom vojniku

• usmeno i pismeno navede redne brojeve

• pravilno upotrebljava velike brojeve

• Army organisation

• Armour, artillery and engineer formations

• Modes of address

• A drink with friends

• Large formations

Sports and fitness

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu sadašnjeg trajnog vremena

• pravilno upotrebljava izraze sa play i do

• ukratko opiše neke sportove i odgovarajuću sportsku opremu

• opiše vojni poligon

• Sports

• What are you doing?

• PT kit

• Off duty: free time activities

• Sports and fitness

• The assault course

A visitor to the base

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• imenuje objekte u vojnoj bazi

• nabroji jedinice pešadije

• opiše okolinu vojne baze

• Tidworth camp

• A tour of the camp

• PWRR

• Off duty: The local area

• Functions and responsibilities

Military technology

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• nabroji neke vojne izume

• imenuje neke vojne letelice i vozila

• imenuje osnovne delove tenka

• opiše višenamenska vozila

• nabroji osnovne oblike i materijale

• Military inventions

• Aircraft, vehicles and naval ships

• Armoured fighting vehicles

• Multi-purpose vehicles

• Strykers

• Tank

• Military technology then and now

• Submarine


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

The NATO school

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• kratko opiše istoriju NATO-a

• navede imena nekih naroda i pune nazive nekih zemalja, kao i sve izvedenice koje su nastale od tih naziva

• prevede vremensku prognozu

• The history of NATO

• I’m doing a course in Germany

• Billeting

• Weather forecast

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• The NATO school (10 časova)

• Fit to fight (10 časova)

• War games (10 časova)

• Peacekeeping (10 časova)

• Headquarters (10 časova)

• Convoy (10 časova)

• Patrol (10 časova)

Fit to fight

• Upoznavanje sa osnovnom terminologijom vezanom za hranu i bolesti

• diskutuje na temu zdravstvenih problema i navede postupke prve pomoći prilikom lakših povreda

• An army marches on its stomach

• Off – duty: eatingout

• Sick call

• First aid

War games

• Upoznavanje sa terminologijom vezanom za vojne vežbe

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju koja je vezana za temu vojnih vežbi

• Exercise Bright Star

• Terrain analysis

• Maps and terrain

• Company commander’s briefing 1&2

Peacekeeping

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• kratko opiše mirovne operacije UN

• u usmenom govoru upotrebljava fraze ljubaznog obraćanja: please, excuse me, thank you, I’m sorry…

• ukratko opiše proces uklanjanja mina

• UN peacekeeping operations

• Off – duty: being polite

• Mines and demining

Headquarters

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• imenuje delove puške

• obavi telefonski razgovor u vojnoj kancelariji

• izda ljubazna i direktna naređenja

• pozove nekoga da dođe, ljubazno prihvati ili odbije poziv uz upotrebu odgovarajućih fraza i izraza za te situacije

• Sector HQ West

• Camp orders

• Please hold the line

• Orders

• Off – duty: an invitation

Convoy

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• ukratko opiše konvoj sa humanitarnom pomoći i vozila

• imenuje osnovne alate za popravljanje vozila

• Convoy briefing

• The route

• Vehicle maintenance

Patrol

• Opis situacije ili osobe

• opiše datu situaciju

• opiše fizički izgled ljudi

• opiše vojnika pod punom ratnom opremom

• pošalje radio poruku

• The briefing

• The observation post

• Off – duty: describing people

• Patrol kit

• Hello C2O. Thisis C21. Message. Over.


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Parachute regiment

• Diskusija o vojnoj bazi, treningu, činovima u vojsci

• diskutuje na temu vojne baze i treninga

• nabroji činove u vojsci

• nabroji neke sportove i terene na kojima se oni igraju

• opiše opremu i naoružanje koje se koristi na vežbama

• The parachute regiment

• The battle for Mount Longdon

• In the Falklands/Malvinas

• Personal equipment

• The platoon training programme

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

The battalion

• Opis vojnih jedinica

• opiše vojne jedinice

• na odogovarajući način se obrati nadređenom oficiru

• diskutuje na temu fudbala

• Battalion organisation

• Battalion HQ

• Range day

• The Football Match

• Exercise Mountain Trail

Military observer

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše UNMO

• pošalje izveštaj putem radija

• prihvati i odbije poziv uz upotrebu odgovarajućih fraza i izraza

• UNMO

• Team briefing

• An invitation

• The observation post

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Parachute regiment (9 časova)

• The battalion (7 časova)

• Military observer (6 časova)

• March or die (8 časova)

• The 3d Armored Regiment (8 časova)

• International HQ (8 časova)

• Military airport (7 časova)

• Military aircraft (10 časova)

• Helicopters (7 časova)

March or die

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše Legiju stranaca

• ukratko kaže šta su to specijalne operacije

• Life in the Legion

• Operation Leopard

• Corsica

• Special forces

• Mission in Fantasia

The 3rd Armored Regiment

• Proširenje vokabulara

• opiše tenk

• navede koje se formacije vozila koriste u određenoj situaciji

• Regimental history

• How tanks fight

• Living off post

• Ambushed in Orange

International HQ

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše procedure prilikom zvanične posete

• prilikom telefonskog razgovora izdiktira telefonski broj i internet adresu

• Joint Headquarters

• The visit

• Greetings and instructions

• Telephoning

Military airport

• Upoznavanje učenika sa karakteristikama vojnog aerodroma

• navede i ukratko opiše osnovne odlike, elemente i objekte vojnog aerodroma

• koristi terminologiju vezanu za vojne aerodrome u govoru, pisanju i datom kontekstu

• navede i ukratko opiše funkcije svih službi na vojnom aerodromu kako onih glavnih tako i sporednih

• ukratko opiše dužnosti i vrste osoblja koje opslužuje vojne aerodrome i vojne vazduhoplove

• Airport Layout

• Airport Infrastructure

• Military bases

• Air Force base structure

Military aircraft

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za vojne avione

• ukratko opiše osnovne karakteristike vojnih aviona, njihove osnovne delove i komponente i da koriste terminologiju vezanu za njih u govoru, pisanju i datom kontekstu

• navede vrste vojnih aviona i da ukratko opiše njihove karakteristike, namene i funkcije

• ukratko opiše i navede vrste naoružanja kod vojnih aviona, njihove osobine, funkcije i primene

• ukratko opiše i u osnovnim crtama objasni princip rada pojedinih delova elektro opreme aviona

• ukratko opiše i u osnovnim crtama objasni princip rada pojedinih delova elektronske opreme aviona

• navede osnovne karakteristike i princip rada pogonskih grupa vojnih aviona

• ukratko opiše letačko osoblje u vojnom vazduhoplovu i njihove uloge i zadatke

• ukratko opiše principe letenja i aerodinamičke osobine vojnih aviona i njihove osnovne performanse

• Aircraft Basics: Parts of an Airplane

• Aircraft Basics: Spatial Relationships

• Jobs: Pilot, Air Traffic Control, Maintenance, Pararescue

• Aircraft: The Fighter Jet, Aircraft: UAVs

• Aircraft: The Bomber

• Aircraft: Cargo Planes

• Aircraft: Gunships

• Aircraft: Tankers

• Aircraft: Reconnaissance

Helicopters

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za helikoptere

• ukratko opiše osnovne karakteristike i vrste vojnih helikoptera, njihove osnovne delove i komponente i da koriste terminologiju vezanu za njih u govoru, pisanju i datom kontekstu

• opiše ulogu i značaj vojnih helikoptera u vojnom vazduhoplovstvu kao i da u osnovnim crtama opiše razvoj vojnih helikoptera kroz istoriju

• ukratko opiše i navede vrste naoružanja kod vojnih helikoptera, njihove osobine, funkcije i primene

• ukratko opiše osnovne aerodinamičke osobine helikoptera i njegov princip letenja

• poredi vojne helikoptere i ostale vrste vojnih letelica po njihovoj ulozi, funkciji i osobinama

• Helicopters

• Low level operations

• Resupply missions and personnel recovery

• Special operations: search and rescue


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

64 časa

Razred

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Carrier

• Proširenje vokabulara

• ukratko nabroji vodena prevozna sredstva

• ukratko opiše nosač aviona

• City at sea

• Life onboard

• Boats for beginners

• How carriers work

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Carrier (9 časova)

• Fearless warrior (8 časova)

• Operation orders (8 časova)

• United Nations Police (10 časova)

• Combat Search and Rescue (9 časova)

• Lessons learned (5 časova)

• Rocket systems (5 časova)

• Aircraft systems (5 časova)

• AEW&C systems – Airborne early warning and control (5 časova)

Fearless warrior

• Proširenje vokabulara

• da opiše vojnu vežbu i diskutuje na temu vojnih vežbi

• daje instrukcije pomoću konstrukcije be+to+infinitive

• održi kratak vojni sastanak

• Exercise planning

• Joining instructions

• Lunch in the mess

• Press briefing

• Information briefing

Operation orders

• Proširenje vokabulara

• odredi svoj položaj u odnosu na okolinu

• ispriča događaj, vodeći računa o načinu na koji je priča organizovana

• The battalion operation order

• Soldiers’ stories

• The relief in place

• Platoon assault

United Nations Police

• Proširenje vokabulara

• diskutuje na temu kriminala

• upotrebom upravnog govora opiše događaj

• napiše izveštaj posle obavljene istrage

• Crimes and criminals

• Conflicting accounts

• The incident report

• Investigation

Combat Search and Rescue

• Proširenje vokabulara

• imenuje delove helikoptera

• opiše simptome bolesti i pružanje prve pomoći

• 101st helicopter detachment

• Sick bay

• First aid

• Medic!

Lessons learned

• Proširenje vokabulara

• diskutuje o svojim očekivanjima, planovima i namerama

• Peace support operation

• Checkpoint

• Talking about postings

• Patrol report

Rocket systems

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za raketne sisteme

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju raketnih sistema

• Targeting the Enemy: Targets

• Targeting the Enemy: Air-to-Air Missiles

• Targeting the Enemy: Air-to-Surface Missiles

• Targeting the Enemy: Surface-to-Air Missiles

Aircraft systems

• Sticanje znanja i usvajanje terminologije u vezi sa sistemima aviona.

• nabroji sve sisteme aviona

• nabroji i ukratko opiše funkcije, delove i princip rada svakog od sistema i objasni njihovu povezanost

• prevede i pravilno upotrebi terminologiju vezanu za sisteme aviona u pismenom i usmenom obliku

• popuni potrebnu dokumentaciju

• Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge, U.S. Department of Transportation, FAA.

• Airplane Flying Handbook, U.S. Department of Transportation, FAA.

AEW&C systems – Airborne early warning and control

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za AVAKS sisteme

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju AVAKS sistema

• Modern AEW&C systems characteristics

• AEW&C aircraft types

• Airborne Warning and Control System (AWACS)


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik

– Materijali vazduhoplova

– Borbeni avioni i helikopteri

– Aerodinamika

– Istorija vazduhoplovstva

– Borbeni sistemi

– Primena računara u održavanju letelica

– LJudski faktor

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Alati i merenja

– Elementi letelica

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

TEHNIČKO CRTANjE SA MAŠINSKIM ELEMENTIMA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Tehnički crteži

• Sticanje znanja o standardima i primeni tehničkog crtanja.

• pravilno koristi pribor za tehničko crtanje;

• poznaje standarde i njihovu primenu;

• navede vrste tehničkih crteža i formate papira;

• pretvara dimenzije u skladu sa razmerom;

• navede vrste linija;

• crta linije, koristeći tehničko pismo, ispisuje slova i brojeve (olovkom, tušem na papiru);

• Materijal i pribor za tehničko crtanje.

• Rukovanje priborom i njegovo održavanje.

• Standardi i njihova primena.

• Vrste tehničkih crteža, (formati crteža, razmere na crtežima, previjanje i odlaganje crteža, zaglavlje na crtežima, oprema na crtežima).

• Vrste linija i njihova primena.

• Tehničko pismo.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za tehničko crtanje.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• grafičke radove

Okvirni broj časova po temama

• Tehnički crteži (12 časova)

• Pravila tehničkog crtanja (20 časova)

• Mašinski elementi (38 časova)

Pravila tehničkog crtanja

• Sticanje znanja o pravilima tehničkog crtanja.

• čita tehnički crtež;

• nacrta vidljive i nevidljive ivice;

• prikaže predmet u potrebnom broju projekcija i preseka;

• kotira elemente prema standardima tehničkog crtanja;

• nacrta predmete na tehničkom crtežu primenjujući pravila tehničkog crtanja

• Prikazivanje predmeta na tehničkom crtežu.

• Vidljive i nevidljive ivice.

• Potreban broj projekcija.

• Razmere.

• Preseci i prekidi.

• Šrafiranje preseka.

• Kotiranje elemenata: (kote, kotiranje dužina, uglova, lukova, poluprečnika, prečnika, kvadrata).

• Označavanje nagiba i konusa.

Mašinski elementi

• Osposobljavanje učenika da razlikuje karakteristične mašinske elemente, poznaje principe njihovog funkcionisanja.

• razume neophodnost uvođenja tolerancija i ostvarivanja naleganja;

• objasni načine spajanja dva mašinska dela od istih ili različitih materijala nerazdvojivim i razdvojivim vezama;

• razlikuje namenu osovina i vratila;

• razlikuje vrste ležišta i ležaja, njihovu namenu i princip ugradnje;

• razlikuje vrste spojnica (nabroji vrste spojnica, objasni njihovu ulogu i opiše načine spajanja);

• razlikuje vrste prenosnika snage i njihove elemente;

• prepozna vrstu zupčastog para;

• objasni remeni prenos (princip rada, elementi);

• izmeri nivo buke i vibracije;

• Standardi i standardizacija mašinskih elemenata.

• Pojam tolerancije – obeležavanje i odstupanje od standardne mere.

• Vrste naleganja – računski primeri.

• Tačnost oblika – greške u poprečnom preseku.

• Tačnost položaja – korišćenje tablica.

• Nerazdvojive veze:

– zakovani spojevi;

– zavareni spojevi;

– lemljeni spojevi;

– lepljeni spojevi.

• Razdvojive veze:

– vrste navoja;

– vrste vijaka;

– navojni prenosnici;

– osiguranje spojeva.

• Vratila i osovine:

• Ležajevi.

• Spojnice.

• Vrste prenosnika.

Zupčasti prenos, svojstva zupčanih parova, vrste zupčanika.

Remeni prenos vrste i primena remenih parova.

• Lančani prenosnici.

• Buka i vibracije.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Računari

– Primena računara u održavanju letelica

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Aerodinamika i struktura helikoptera

Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Godišnji fond:

105 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod u informatiku

• Upoznavanje učenika sa značajem i ulogom informatike u savremenom društvu.

• shvati značaj i primenu informatike;

• razlikuje osnovne pojmove: bit, bajt, podatak i obrada podataka;

• pretvara podatke iz jednog u drugi brojčani sistem;

• Predmet izučavanja informatike.

• Značaj informatike u savremenom društvu.

• Osnovni pojmovi: bit, bajt, podatak i obrada podataka.

• Binarno predstavljanje podataka.

• Brojčani sistemi (binarni, dekadni, oktalni i heksadecimalni).

• Pretvaranje iz jednog brojčanog sistema u drugi.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (105 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Uvod u informatiku (9 časova)

• Računarski sistemi i operativni sistemi (21 čas)

• Aplikativni softver (75 časova)

Računarski sistemi i operativni sistemi

• Upoznavanje učenika sa osnovnim delovima računarskih sistema i njihovom funkcijom.

• razlikuje osnovne elemente računarskog sistema i njihovu ulogu;

• poznaje komponente hardvera personalnog računara i njihovu ulogu;

• bezbedno startuje, koristi i isključuje računarski sistem;

• razlikuje računarske softvere i poznaje njihovu namenu;

• poznaje aktuelni grafički operativni sistem i podešava njegove parametre;

• Računarski sistemi i njihovi elementi.

• Računarski softver.

• Komponente hardvera personalnog računara.

• Operativni sistemi.

Aplikativni softver

• Osposobljavanje učenika da koriste programe za obradu teksta, tabelarna izračunavanja, i korišćenje Interneta.

• kreira željeni tekstualni dokument;

• kreira dokumente sa tabelarnim sadržajima;

• koristi internet i njegove osnovne servise (www, e-mail, ftp);

• Program za obradu teksta.

• Program za rad sa tabelama.

• Internet i njegovi mrežni servisi.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik

– Računari

– Primena računara u održavanju letelica

– Sistemi aviona

Naziv predmeta:

BORBENI AVIONI I HELIKOPTERI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Razvoj i podela borbenih aviona i helikoptera

• Upoznavanje sa istorijskim razvojem i podelom borbenih aviona i helikoptera

• navede karakteristike prvih mlaznih aviona

• navede vojne avione prema nameni i vrsti

• navede razvoj i karakteristike aviona za vazdušnu borbu

• navede razvoj i karakteristike aviona za vazduhoplovnu podršku

• imenuje avione za elektronska i protiv elektronska dejstva

• imenuje transportne avione

• imenuje avione za strategijska dejstva

• imenuje avione sa kratkim i vertikalnim poletanjem i sletanjem

• imenuje školsko-borbene avione

• kratko opiše razvoj helikoptera i vertikalnog leta

• ukaže na razvoj vojnih helikoptera

• navede tipove, namenu i karakteristike savremenih borbenih helikoptera

• Karakteristike prvih mlaznih aviona

• Podela vojnih aviona prema nameni i vrsti

• Razvoj i karakteristike aviona za vazdušnu borbu

• Razvoj i karakteristike aviona za vazduhoplovnu podršku

• Avioni za elektronska i protiv elektronska dejstva

• Transportni vojni avioni

• Avioni za strategijska dejstva

• Avioni sa kratkim i vertikalnim poletanjem i sletanjem

• Školsko-borbeni avioni

• Razvoj helikoptera i vertikalnog leta

• Razvoj vojnih helikoptera

• Savremeni borbeni helikopteri

• Na početku geme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Aerodinamičke i konstrkcione karakteristike borbenih aviona i helikoptera

• Razumevanje osnovnih principa konstruisanja borbenih aviona i helikoptera

• definiše posebne zahteve aeroprofila krila borbenih aviona

• napravi pregled karakteristika oblika krila borbenih aviona

• objasni konfiguracije savremenih borbenih aviona

• navede uređaje za promenu aerodinamičkih karakteristika borbenog aviona

• razume karakteristike i funkciju trupa, repnih površina i kabine borbenih aviona

• objasni osnove aerodinamičkih i konstruktivnih karakteristika helikoptera

• opiše način klasifikovanja i podele borbenih helikoptera u skladu sa konstruktivnim rešenjima

• razlikuje konfiguracije savremenih borbenih helikoptera

• Posebni zahtevi aeroprofila krila borbenih aviona

• Karakteristike oblika krila borbenih aviona

• Konfiguracije savremenih borbenih aviona

• Uređaji za promenu aerodinamičkih karakteristika borbenog aviona

• Karakteristike trupa, repnih površina i kabine borbenih aviona

• Osnove aerodinamičkih i konstruktivnih karakteristika borbenih helikoptera

• Klasifikacija i podela u skladu sa konstruktivnim rešenjima

• Konfiguracije savremenih borbenih helikoptera

Okvirni broj časova po temama

• Razvoj i podela vojnih aviona i helikoptera (10 časova)

• Aerodinamičke i konstrukcione karakteristike borbenih aviona i helikoptera (12 časova)

• Posebna oprema borbenih aviona (8 časova)

• Osnovni delovi konstrukcije borbenih helikoptera (8 časova)

• Vrste i namena vojnih helikoptera (12 časova)

• Avioni i helikopteri savremenih armija (8 časova)

• Avioni i helikopteri u naoružanju Vojske Srbije (12 časova)

Posebna oprema borbenih aviona

• Detaljno upoznavanje sa posebnom opremom borbenih aviona

• razume osnovne operativne funkcije i modove rada borbenog aviona za vođenje borbe

• navede elektronske uređaje i sisteme za protivelektronsku borbu u vazduhu

• opiše integraciju i primere integracije elektronske opreme u borbenim avionima

• objasni karakteristike i rad katapultirajućeg sedišta borbenog aviona

• objasni karakteristike i rad pilotskog padobranskog sistema

• Osnovne operativne funkcije i modovi radara borbenog aviona za vođenje borbe

• Elektronski uređaji i sistemi za protivelektronsku borbu u vazduhu

• Integracija i primeri integracije elektronske opreme u borbenim avionima

• Oprema za spasavanje posade borbenog aviona-katapultirajuće sedište

• Oprema za spasavanje posade borbenog aviona-pilotski padobranski sistem

Osnovni delovi konstrukcije borbenih helikoptera

• Upoznavanje sa strukturom borbenih helikoptera

• kratko opiše funkciju rotora kod borbenog helikoptera

• imenuje uzgonske površine kod borbenog helikoptera

• opiše trup borbenog helikoptera

• navede komande leta kod borbenog helikoptera

• opiše transmisiju kod borbenog helikoptera

• Rotor borbenog helikoptera

• Uzgonske površine borbenog helikoptera

• Trup borbenog helikoptera

• Komande leta borbenog helikoptera

• Transmisija kod borbenog helikoptera

Vrste i namena vojnih helikoptera

• Klasifikacija vojnih helikoptera

• navede borbene helikoptere

• navede izviđačke helikoptere

• navede transportne helikoptere

• navede helikoptere opšte namene

• Borbeni helikopteri

• Izviđački helikopteri

• Transportni helikopteri

• Helikopteri opšte namene

Avioni i helikopteri savremenih armija

• Upoznavanje sa tipovima savremenih borbenih aviona

• Upoznavanje sa tipovima savremenih borbenih helikoptera

• imenuje karakteristike borbenih aviona SAD

• imenuje karakteristike borbenih aviona Rusije

• imenuje karakteristike borbenih aviona evropskih zemalja

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera SAD

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera Rusije

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera evropskih zemalja

• Karakteristike borbenih aviona SAD

• Karakteristike borbenih aviona Rusije

• Borbeni avioni evropskih zemalja

• Karakteristike borbenih helikoptera SAD

• Karakteristike borbenih helikoptera Rusije

• Karakteristike borbenih helikoptera evropskih zemalja

Avioni i helikopteri u naoružanju Vojske Srbije

• Prepoznavanje tipova savremenih borbenih aviona kojima raspolaže Vojska Srbija

• Poznavanje tipova helikoptera kojima raspolaže Vojska Srbija

• objasni karakteristike školsko-borbenog aviona „Galeb G – 4”

• objasni karakteristike jurišnog aviona „J 22 – ORAO”

• objasni karakteristike lovačkog aviona „MiG – 21”

• objasni karakteristike lovačkog aviona „MiG – 29”

• objasni karakteristike helikoptera opšte namene „Gazela”

• objasni karakteristike borbenog helikoptera „Gazela”/„Gama”/„Mi – 24”

• objasni karakteristike transportnih helikoptera „Mi – 8”/„Mi – 17”

• Školsko-borbeni avion „Galeb G – 4”

• Jurišni avion „J 22 – ORAO”

• Lovački avion „MiG – 21”

• Lovački avion „MiG – 29”

• Helikopter opšte namene „Gazela”

• Borbeni helikopter „Gazela”/„Gama”/„Mi – 24”

• Transportni helikopter „Mi – 8”/„Mi – 17”


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik – Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Materijali vazduhoplova – Elementi letelica

– Stručni engleski jezik – Aerodinamika i struktura helikoptera

– Aerodinamika – Sistemi aviona

– Istorija vazduhoplovstva – Sistemi helikoptera

– Primena računara u održavanju letelica

Naziv predmeta:

TEHNIČKA MEHANIKA SA MEHANIZMIMA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Kinematika

• Sticanje osnovnih znanja iz kinematike.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne tipove reduktora, njihove elemente i primenu.

• razlikuje vrste kretanja materijalne tačke;

• odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijalne tačke;

• razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike;

• ucrta i brzine i ubrzanja prema zadatim podacima i izračuna nepoznate veličine;

• razlikuje apsolutno i relativno kretanje;

• objasni pojam stepena slobode;

• navede osnovnu podelu mehanizama prema tipu konstrukcije i prema funkciji;

• razlikuje karakteristične tipove mehanizama, njihove sastavne delove i primenu;

• predvidi pomeranje dela mehanizma na osnovu kretanja ostalih njegovih elemenata;

Kinematika tačke:

• Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo);

• Krivolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo);

• Kružno kretanje;

• Harmonijsko oscilatorno kretanje.

Kinematika krutog tela:

• Translatorno kretanje;

• Obrtanje tela oko nepomične ose;

• Ravno kretanje;

• Složeno kretanje.

Kinematika mehanizama:

• Članovi, kinematički parovi, kinematičke veze, stepeni slobode kretanja;

• Konstrkciono-funkcionalna klasifikacija mehanizama;

• Relativno i apsolutno kretanje i analiza pomeranja ključnih članova:

– polužnih;

– kulisnih;

– bregastih;

– zupčastih;

– motornih;

– frikcionih;

– mehanizama sa elastičnim članovima.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Kinematika (32 časa)

• Dinamika (38 časova)

Dinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz dinamike tačke i dinamike sistema.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje karakteristične reduktore, sa aspekta dinamike.

• navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke;

• proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom konstantne sile;

• objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije;

• proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela:

– translatornom;

– ravnom;

– obrtnom;

• uoči sile koje se javljaju u karakterističnim mehanizmima;

• razlikuje prema konstrukciji i nameni tipove reduktora i njihove komponente;

Dinamika materijalne tačke:

• Osnovni zakoni dinamike;

• Pravolinijsko kretanje pod dejstvom konstantne sile;

• Rad, snaga i koeficijent korisnog dejstva;

• Dinamika sistema materijalnih tačaka spoljašnje i unutrašnje sile u sistemu materijalnih tačaka masa i središte sistema;

• Zakon o promeni količine kretanja sistema;

• Kinetička energija i zakon o promeni kinetičke energije sistema;

• Dinamika krutog tela, osnovna jednačina dinamike translatornog kretanja krutog tela, osnovna jednačina dinamike kretanja krutog tela oko nepomične ose, rad i snaga pri obrtnom kretanju osnovne jednačine dinamike ravnog kretanja krutog tela;

• Dinamika mehanizama klasifikacija i analiza sila u mehanizmima;

• Reduktori za velike prenosne odnose:

– harmonijski;

– cikloidni;

• Planetarni reduktori za promenljive prenosne odnose – varijatori.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Fizika

– Mehanika

– Konstrukcija klipnih motora

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Aerodinamika i struktura helikoptera

Naziv predmeta:

AERODINAMIKA

Godišnji fond:

35 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Aerodinamika

• Sticanje osnovnih znanja o aerodinamici.

• objasni značaj i primenu međunarodne standarde atmosfere;

• objasni principe leta aviona;

• navede osnovne delove aviona i objasni njihovu funkciju;

• navede geometrijske parametre aeroprofila i krila;

• objasni principe stvaranja uzgona i otpora;

• koristi dijagrame i čita potrebne podatke iz njih;

• Podela atmosfere.

• Međunarodna standardna atmosfera (ISA), primena u aerodinamici.

• Strujanje oko aerodinamičkih tela (granični sloj, zaustavna tačka, vrtlozi...).

• Geometrijski parametri aeroprofila i krila.

• Aerodinamičke sile:

– uzgona;

– otpora;

– rezultujuća;

• Aerodinamički koeficijenti i aerodinamički moment.

• Narušavanje aeroprofila usled leda, snega, mraza.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

• Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Aerodinamika (15 časova)

• Teorija leta (8 časova)

• Stabilnost i dinamika leta (4 časa)

• Upravljivost aviona (3 časa)

• Aerodinamika velikih brzina (5 časova)

Teorija leta

• Sticanje znanja o performansama stacionarnih i nestacionarnih režima leta aviona.

• poznaje jednačine koje definišu odnos uzgona, otpora, mase (težine) i potiska;

• Odnos između uzgona, težine potiska i otpora.

• Finesa.

• Ustaljeno letenje, osobine.

• Teorija zaokreta.

• Uticaj faktora opterećenja: gubitak uzgona, envelopa leta i strukturalna ograničenja.

• Povećanje uzgona.

• Stacionarni i nestacionarni režimi leta aviona.

Stabilnost i dinamika leta

• Sticanje osnovnih znanja o stabilnosti i dinamici leta aviona.

• definiše pojam stabilnosti aviona;

• razlikuje statičku i dinamičku stabilnost aviona;

• razlikuje i objasni uzdužnu, poprečnu i stabilnost po pravcu;

• razlikuje i poznaje ulogu organa stabilnosti;

• Pojam i definicija stabilnosti.

• Statička i dinamička stabilnost.

• Uzdužna stabilnost (horizontalni stabilizator).

• Poprečna stabilnost (krilo).

• Stabilnost po pravcu (vertikalni stabilizator).

Upravljivost aviona

• Sticanje znanja o aerodinamičkim karakteristikama i komandama leta aviona.

• definiše pojam upravljivosti aviona;

• navede organe upravljanja avionom (komande leta) i objasni princip njihovog delovanja;

• navede uređaje za hiperpotisak i povećanje otpora i objasni efekat njihovog dejstva;

• objasni pojam trimovanja aviona i postupke kontrole graničnog sloja;

• Komande leta i efekti:

– kontrola po nagibu: krilca (eleroni) i spojleri;

– kontrola po visini: krmilo visine (elevatori), stabilizatori, stabilizatori sa promenljivim napadnim uglom i kanari;

– kontrola po pravcu, graničnik kretanja komande pravca.

• Kontrola pomoću krmila visine i nagiba (elevon) i krmila pravca i visine (ruddervator).

• Uređaji za povećanje uzgona, prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca – zakrilca (flaperons).

• Uređaji za stvaranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona, aerodinamičke kočnice.

• Efekti aerodinamičkih pregrada (wing fences), nazubljene napadne ivice.

• Kontrolisanje graničnog sloja, generatori vrtloga (vortex generatori), uređaji za slom uzgona ili uređaji na napadnoj ivici krila.

• Rad i efekat trimera, balansni i antibalansni trimeri, servotrimeri, opružni trimer (spring tabs), protiv teg (mass balance), nagib komandnih površina (control surface bias), aerodinamičke ravnotežne površine.

Aerodinamika velikih brzina

• Sticanje znanja o aerodinamici velikih brzina i karakteristikama leta aviona nadzvučnim brzinama.

• navede karakteristike nadzvučnog strujanja;

• razlikuje vrste udarnih talasa i poznaje njihove karakteristike;

• objasni uticaj stišljivosti na aerodinamičke osobine krila i aviona – kompresibilitet;

• navede oblike trupa, krila i aeroprofila za velike brzine;

• navede faktore koji utiču na strujanje u uvodnicima mlaznih motora;

• Brzina zvuka, podzvučni let, transsonični let, nadzvučni let.

• Mahov broj, kritični Mahov broj, kompresijski udar, udarni talas, aerodinamičko zagrevanje, pravilo površina.

• Faktori koji utiču na tok vazduha u usisniku motora brzih vazduhoplova.

• Uticaj pozitivne strele krila na kritični Mahov broj.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Fizika

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

– Mehanika

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

– Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

RAČUNARI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod u AutoCAD

• Upoznavanje učenika sa prednostima korišćenja programa AutoCAD.

• shvati značaj i primenu
AutoCAD-a;

• AutoCAD i njegove osobine i mogućnosti.

• Osnovni elementi radnog okruženja AutoCAD-a.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket AutoCAD.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Uvod u AutoCAD (2 časa)

• Koordinatni sistemi i crtanje prostih linija definisanjem koordinatnih tačaka (12 časova)

• Podešavanje početnih parametara, crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u (18 časova)

• Izrada teksta, kotiranje i štampanje (14 časova)

• Modeliranje 3D objekata
u AutoCAD-u (24 časa)

Koordinatni sistemi i crtanje prostih linija definisanjem koordinatnih tačaka

• Razvijanje osećaja za dvodimenzionalni radni prostor.

• Osposobljavanje učenika za definisanje koordinatnih tačaka i crtanje uz pomoć istih.

• kontroliše radno okruženje;

• odredi koordinate tačaka u ravni;

• nacrta 2D modele pomoću koordinatnih tačaka;

• Određivanje položaja tačaka u radnom prostoru

– koordinatni sistemi;

– apsolutne koordinate;

– relativne koordinate;

– polarne koordinate;

– metode unošenja koordinatnih tačaka;

– promena koordinatnog sistema.

• Započinjanje crteža u AutoCAD-u:

– komanda LINE;

– crtanje linija direktnim unošenjem rastojanja.

Podešavanje početnih parametara, crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u

• Osposobljavanje učenika za podešavanje početnih parametara u AutoCAD-u.

• Osposobljavanje učenika za izradu osnovnih i složenih dvodimenzionalnih crteža u AutoCAD-u.

• unese početne parametre, format, merne jedinice;

• kontroliše radno okruženje;

• koristi nišane za precizno crtanje;

• organizuje crtež u slojeve;

• efikasno upotrebi vrste i debljinu linija;

• precizno izradi crtež u AutoCAD-u;

• smanji ili uveća crtež u zahtevanoj razmeri;

• uređuje objekte na crtežu;

• izrađuje i upotrebljava blokove;

• Definisanje ulaznih parametara crteža (Drawing Units. Limits).

• Okvir za dijalog Drafting Settings (SNAP and GRID).

• Komande za crtanje – Draw menu (CIRCLE, PLINE, CLINE, POLYGON, RECTANG, SPLINE).

• Komanda Erase.

• Crtanje polilinija i savitljivih krivih.

• Pomoćne komande za izmene pri crtanju – Modify menu (COPY, MIRROR, ROTATE, MOVE).

• Modify menu (TRIM, FILLET, CHAMFER, OFFSET, EXTEND, SCALE):

– obaranje i zaobljavanje ivica objekata.

• Korišćenje opcije Object Snap za precizno crtanje:

– precizno vezivanje objekata za tačke;

– promena veličine objekta;

– promena lokacije i dupliranje objekata.

• Organizovanje crteža u slojeve:

– definisanje i zaključavanje slojeva.

• Efikasna upotreba vrste i debljine linija;

• Izrada i upotreba blokova:

– definisanje i umetanje blokova;

– modifikovanje blokova;

– upotreba ugnežđenih blokova;

– efikasno upravljanje blokovima.

Izrada teksta, kotiranje i štampanje

• Osposobljavanje učenika za pisanje teksta, kotiranje i štampanje u AutoCAD-u.

• piše i uređuje tekst;

• šrafira jednostavne i složene figure;

• kotira dvodimenzionalne i trodimenzionalne figure;

• štampa crteže u AutoCAD-u;

• Tekst:

– pisanje i uređivanje teksta;

– definisanje i korišćenje stilova teksta;

– uređivanje pasusa teksta.

• Šrafiranje

• Kotiranje:

– linearno kotiranje;

– ostale vrste kotiranja;

– kotiranje u prostoru papira i prostoru modela;

– kotni stilovi;

– opcije za stilove;

– izmene kota.

• Štampanje:

– konfigurisanje plotera;

– definisanje stilova štampanja;

– štampanje u AutoCAD-u.

Modeliranje 3D objekata u AutoCAD-u

• Osposobljavanje učenika za izradu 3D objekata.

• objasni razliku između dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih objekata;

• izrađuje površine u 3D;

• modelira 3D tela u AutoCAD-u;

• koristi aplikacije za vizuelizaciju objekata u AutoCAD-u;

• 3D u AutoCAD-u:

– rad sa linijama, polilinijama i 3D polilinijama;

– korišćenje preciznog vezivanja za objekat;

– primena komandi za uređivanje u 3D.

• Izrada površina u 3D:

– tehnike popunjavanja površina.

• 3D mreže:

– obrada mrežastih površina.

• Modeliranje solida:

– pravljenje primitiva;

– rad sa komandama EXTRUDE i REVOLVE;

– rad sa Bulovim 3D komandama;

– upotreba komandi FILLET i CHAMFER;

– uređivanje solida.

• 3D vizualizacija:

– tipovi vizuelizacije;

– izrada pogleda;

– izrada i dodeljivanje materijala;

– svetlo;

– vizualizacija modela;

– štampanje.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik

– Matematika

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Računarstvo i informatika

– Primena računara u održavanju letelica

Naziv predmeta:

BORBENI SISTEMI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnove vazduhoplovnog naoružanja

• Sticanje osnovnih znanja o naoružanju koje koriste vazduhoplovi.

• zna teoriju eksploziva i razlikuje vrste koje se primenjuju kod vazduhoplovnog naoružanja;

• navede, opiše i objasni municiju i granate koja se primenjuje kod vatrenog vazduhoplovnog oružja;

• objasni osnovne karakteristike različitih vrsta raketnog naoružanja

• razlikuje i opiše metode vođenja raketa;

• objasni osnovne karakteristike avio-bombi;

• zna osnove aerodinamike projektila;

• opiše konstruktivne karakteristike raketa i avio-bombi;

• Eksplozivi

• Vatreno oružje

– municija i granate;

– patroni za IC i radarske kontra more.

• Raketno naoružanje

– rakete klase „vazduh–vazduh”;

– rakete klase „vazduh–površina”;

– metode vođenja raketa;

– krstareće rakete.

• Avio-bombe

– slobodno padajuće avio bombe;

– vođene avio bombe.

• Aerodinamika i konstrukcija raketa i avio-bombi

• Upaljači i mehanizmi za detonaciju

• Sistemi za upravljanje vođenog naoružanja

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

• Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• poznaje različite vrste upaljača koji se koriste kod vazduhoplovnog naoružanja i opiše njihov generalni način rada;

• objasni generalni način upravljanja vođenog naoružanja i razlikuje osnovne metode upravljanja;

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Osnovevazduhoplovnog naoružanja (15 časova)

• Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja (7 časova)

• Sistem naoružanja vazduhoplova (15 časova)

• Napadno – navigacijski nišanski sistem (11 časova)

• Avionski senzori i uređaji za elektronsko ratovanje (12 časova)

• Bezbednost posade vazduhoplova (5 časova)

• Vojni komunikacioni sistemi (5 časova)

Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja

• Sticanje osnovnih znanja o načinu i propisima za skladištenja vazduhoplovnog naoružanja.

• definiše namenu skladišta za vazduhoplovno naoružanje;

• definiše osnovnu dokumentaciju za vođenje evidencije i propise skladištenja;

• objasni način pripreme, izdavanja i transporta vazduhoplovnog naoružanja;

• Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja;

– vrste i tipovi skladišta naoružanja;

– skladištenje eksplozivnih predmeta i naoružanja;

– izdavanje na upotrebu vazduhoplovnog naoružanja;

– dokumentacija i propisi skladišta naoružanja.

• Transport vazduhoplovnog naoružanja

Sistem naoružanja vazduhoplova

• Sticanje osnovnih znanja o sistemima naoružanja vazduhoplova.

• navede vrste instalacije vazduhoplovnog naoružanja sa njihovom namenom;

• razlikuje podvesne tačke kod različitih vrsta vazduhoplova za nošenje naoružanja;

• navodi šemu naoružavanja na najpoznatijim vazduhoplovima u primeni;

• objasni namenu bombo nosača i lansera i razlikuje ih po vrsti naoružanja;

• objasni namenu, osnovne komponente i način rada sistema upravljanja naoružanjem;

• Instalacija vazduhoplovnog naoružanja

• Nosači naoružanja

– podvesne tačke vazduhoplovnog naoružanja;

– bombo-nosači;

– lanseri.

• Sistem upravljanja naoružanjem

Napadno – navigacijski nišanski sistem

• Sticanje osnovnih znanja o sistemima operativnih napada.

• navede uređaje i sklopove koji čine napadno-navigacijski nišanski sistem savremenog aviona i objasni njihovu namenu;

• objasni način upotrebe različitog vazduhoplovnog naoružanja;

• opiše način ostvarivanja razmene informacija i navigacijske funkcije vazduhoplova;

• navede i objasni sisteme samozaštite koji se primenjuju na savremenim vazduhoplovima;

• objasni primenu i rad sistema za upozorenje o ozračenosti vazduhoplova i način dobijanja podataka o taktičkoj situaciji u vazdušnom prostoru;

• Upravljanje napadno-navigacijsko nišanskim sistemom

– arhitektura, upravljanje;

– funkcije sistema napada;

– opšta pravila interakcija čovek-računar;

– digitalne mreže, hardver i softver, druge informacione mreže, mreže za video signale, mreže za gašenje signala, MIL – STD-1553B (STANAG 3838 i STANAG 3910), MIL – STD-1773;

• Funkcije upotrebe vođenih raketa

– funkcije rakete klase „vazduh-vazduh”;

– funkcije raketa klase „vazduh- površina”;

• Razmena informacija i saradnja

• Navigacione funkcije

• Samozaštita

– upotreba kontra mera;

– odbrambeni manevri;

– identifikacija – okruženja.

• Uzajamno-tehničke funkcije napada

– svest o taktičkoj situaciji;

– priprema i restitucija misije aviona; hardver i softver;

– sistem za upozorenje;

– sistem za kontrolu i upravljanje misijom;

– upravljanje kompatabilnošću sistema za napad.

Avionski senzori i uređaji za elektronsko ratovanje

• Sticanje osnovnih znanja o senzorima primenjenim na savremenim vazduhoplovima i uređajima za elektronsko ratovanje.

• navede i opiše senzore koji se primenjuju na savremenim vazduhoplovima;

• objasni princip rada različitih senzora i definiše njihove osnovne razlike;

• navede uređaje za identifikaciju ciljeva i prikazivanje podataka u kokpitu vazduhoplova;

• definiše način obrade podataka;

• opiše vrste uređaja za aero-foto snimanje. njihove osnovne razlike i objasni specifičnost fotografije dobijene iz vazduha;

• navede načine za elektronsko ratovanje (ew);

• objasni način rada različitih metoda za elektronsko ratovanje;

• Senzori za osmatranje, nišanjenje i gađanje

– radari;

– infra crveni senzori;

– laserski senzori;

– magnetni senzori;

– sonarni senzori.

• Identifikacija, obrada i prikazivanje podataka o cilju

– identifikacija;

– obrada podataka;

– prikazivanje podataka;

• Aerofoto snimanje

– snimanje;

– optički sistemi;

– specifičnosti fotografija iz vazduha;

– kamere.

• objasni princip rada protiv mera koje koriste vazduhoplovi;

• navede vrste uređaja koje koriste savremeni vazduhoplovi za ew;

• Elektronsko ratovanje

– aktivno elektromagnetski;

– pasivno elektromagnetski;

– infracrveni i laserski sistemi;

– elektromagnetene protivmere;

– uređaji za EW.

Bezbednost posade vazduhoplova

• Sticanje osnovnih znanja o bezbednostiposade vazduhoplova.

• objasni vrste i način rada izbacivih sedišta;

• objasni namenu padobranskog sistema i definiše njegove sastavne delove;

• navede ostalu letačku opremu za bezbednost i objasni njihovu namenu;

• Izbaciva sedišta

• Padobranski sistemi

• Paketi za preživljavanje

• Sistem veza i zaštita od udara

Vojni komunikacioni sistemi

• Sticanje osnovnih znanja o vojnim komunikacionim sistemima.

• poznaje princip rada različitih komunikacionih sistema;

• Vojni komunikacioni sistemi

– taktički kanali za prenos podataka: Veza 11, Veza 16, Veza 22;

– taktički komunikacioni sistemi


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– LJudski faktor

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

VAZDUHOPLOVNI PROPISI I ODRŽAVANjE VOJNIH VAZDUHOPLOVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva

• Poznavanje strukture načina funkcionisanja, ciljevima i zadacima međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva.

• objasni ulogu, strukturu i način funkcionisanja međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva;

• Uloga Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO);

• Uloga Evropske komisije;

• Uloga Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA);

• Uloga država članica i nacionalnih vazduhoplovnih vlasti (NAA);

• Uredba (EZ) br. 216/2008 i njena pravila za implementaciju, Uredbe (EZ) br. 1702/2003 i (EZ) br. 2042/2003;

• Povezanost između različitih Aneksa (Delova) kao što je Deo 21, Deo M, Deo 145, Deo 66, Deo147 i EU OPS.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Međunarodne organizacije civilnog Vazduhoplovstva (2 časa)

• PART – 66 – propis (4 časova)

• PART – 145 i PART M odeljak F propisi (4 časova)

• EU – OPS propis (4 časa)

• PART – M propis (4 časa)

• Primenjivi domaći i međunarodni zahtevi (4 časa)

• Organizacija organa uprave civilnog Vazduhoplovstva (2 časa)

• Zakon o vazdušnom saobraćaju Srbije (2 časa)

• Tehnička podrška u RViPVO (4 časa)

• Vojni aerodrom (4 časova)

• Osnove održavanja tehničkih sistema (10 časova)

• Održavanje i opsluživanje vojnih vazduhoplova (12 časova)

• Zaštita (4 časa)

• Snabdevanje (5 časova)

• Procedure održavanja aviona Vojske Srbije (5 časova)

PART – 66 propis

• Poznavanje zahteva koje treba da ispuni ovlašćeno vazduhoplovno osoblje za tehničko održavanje vazduhoplova prema PART – 66 standardima.

• objasni zahteve u pogledu potrebnih kvalifikacija za ovlašćenog vazduhoplovnog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova prema PART – 66 standardima;

• objasni načine ukidanja, suspenzije ili promenu PART – 66 licence za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni zahteve za podobnost lica koja stiču ovlašćenja za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni kategorije i prava ovlašćenog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova po pitanju ovlašćenja;

• objasni zahteve u pogledu iskustva;

• objasni zahteve u vezi kontinuiteta licence za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni zahteve u vezi ovlašćenja i obuke za tip aviona;

• objasni zahteve u vezi medicinske sposobnosti ovlašćenog vazduhoplovnog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova;

• Osnovni zahtevi za ovlašćeno osoblje.

• Ukidanje, suspenzija ili promena PART 66 licence za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Zahtevi za podobnost lica koja stiču ovlašćenja za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Kategorije i prava ovlašćenog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova po pitanju ovlašćenja.

• Zahtevi u pogledu iskustva.

• Kontinuitet licenci za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Ovlašćenja i obuka za tip aviona.

• Medicinska sposobnost.

PART – 145 i PART M odeljak F propisi

• Poznavanje zahteva ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova koji se koriste u komercijalne svrhe.

• objasni zahteve i uslove pod kojima se izdaje dozvola za izvođenje radova održavanja vazduhoplova koji se koriste u komercijalne svrhe;

• poznaje uslove kontinuiteta dozvole za održavanje vazduhoplova;

• poznaje prikaz ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova;

• poznaje prikaz ovlašćene organizacije za specijalne radove;

• PART 145 i PART M odeljak F.

• Opšti zahtevi.

• Zahtevi u pogledu radnog prostora.

• Zahtevi u pogledu stručnog osoblja.

• Zahtevi u pogledu opreme, alata i materijala.

• Zahtevi o plovidbenosti.

• Zahtevi za ovlašćenje za radove održavanja.

• Obaveze ovlašćene organizacije po pitanju ne propisanih bezbedonosnih uslova.

• Procedura održavanja i sistem kvaliteta

• Prikaz ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova.

• Ovlašćene organizacije za specijalizovane radove.

• Dužnosti i odgovornosti rukovodilaca ovlašćene organizacije.

• Overa radova održavanja.

EU – OPS propis

• Upoznavanje sa standardima i uslova pod kojima se izdaje dozvola.

• za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja avionima i helikopterima.

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja avionima;

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja helikopterima;

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja operaterima;

• EU – OPS PART1.

• EU – OPS PART2.

• Komercijalni vazdušni saobraćaj.

• Uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta (AOC).

• Odgovornosti operatora.

• Dokumenti koji se moraju nositi.

• Plakatiranje u vazduhoplovu (oznake).

PART – M propis

• Upoznavanje sa zahtevima ovlašćene organizacije za održavanje.

• objasni zahteve i uslove pod kojima se tehnički održava vazduhoplov koji se ne koristi u komercijalne svrhe;

• poznaje program i standarde održavanja vazduhoplova koji se ne koriste u komercijalne svrhe;

• poznaje tipove ovlašćenja za održavanje vazduhoplova koji se ne koriste u komercijalne svrhe;

• Sadržaj standarda.

• PART – M.

• Sposobnost za let.

• Program održavanja aviona.

• Otklanjanje defekta.

• Standardi održavanja.

• Ovlašćeno osoblje za održavanje.

• Zapisi o održavanju.

Primenjivi domaći i međunarodni zahtevi

• Upoznavanje sa domaćim i međunarodnim primenljivim zahtevima.

• objasni domaće zahteve i uslove pod kojima se tehnički održava vazduhoplov;

• poznaje program i način provere i nadzora održavanja;

• poznaje dokumentaciju o održavanju;

• Primenljivi domaći i međunarodni zahtevi.

• Programi održavanja, provere i nadzor održavanja.

• Nalozi za plovidbenost.

• Servisni bilteni, servisne informacije proizvođača.

• Modifikacije i popravke.

• Dokumentacija o održavanju.

• Priručnik za održavanje, priručnik za popravku strukture, ilustrovani katalog

delova, itd.

• Glavna lista minimalne ispravnosti opreme (MMEL), lista minimalne ispravnosti opreme (MEL), liste izveštaja o odstupanjima (Dispatch Deviation Lists).

• ETOPS, održavanje i zahtevi za otpremu;

• Letenje u svim vremenskim uslovima, letenje u kategoriji 2/3.

Organizacija organa uprave civilnog vazduhoplovstva

• Upoznavanje sa organima vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije.

• objasni koji su organi vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije;

• objasni nadležnosti organa uprave civilnog vazduhoplovstva Srbije na osnovu ustava i zakona;

• Organi i vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije.

• Nadležnosti na osnovu ustava i zakona.

Zakon o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije

• Upoznavanje sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije.

• objasni cilj Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije;

• Cilj zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije.

• Bezbednost vazdušne plovidbe.

• Održavanje vazduhoplova.

• Inspekcija bezbednosti vazdušne plovidbe.

• Prekršaji i krivična dela u vazdušnoj plovidbi.

Tehnička podrška u RViPVO

• Sticanje osnovnih znanja o funkcionisanju tehničke podrške u RViPVO.

• Objasni osnovne pojmove za tehničku podršku u sistemu logistike odbrane;

• Navede sadržaje tehničke podrške u RViPVO;

• Definiše elemente tehničke podrške u RViPVO;

• Poznaje organizaciju tehničke podrške RViPVO po nivoima organizovanja;

• Razlikuje nadležnosti upravnih i izvršnih organa tehniče podrške u RViPVO;

• Upotrebljava osnovna dokumenta tehničke podrške za vojne vazduhoplove;

• Tehnička podrška u sistemu logistike odbrane.

• Sadrži tehničke podrške u sistemu logistike odbrane.

• Organizacija tehničke podrške u RViPVO.

• Elementi tehničke podrške u RViPVO.

• Organizacija tehničke podrške u RViPVO.

– upravni organi tehničke podrške;

– izvršni organi tehničke podrške;

• Dokumenta tehničke podrške.

Vojni aerodrom

• Poznavanje vojnog aerodroma, njegovih elemenata i zadataka jedinica tehničke podrške.

• Definiše namenu i pojam vojnog aerodroma;

• Navede i organizacijsku strukturu na vojnom aerodromu i objasni namenu jedinica;

• Navede elemente infrastrukture vojnog aerodroma i opiše osnovne;

• Objasni namenu i definiše zadatke jedinica tehničke podrške na vojnom aerodromu;

• Razlikuje jedinice vojnog aerodroma po realizaciji sadržaja tehničke podrške;

• Osnovni pojmovi vojnog aerodroma.

• Organizacijska struktura vojnog aerodroma.

• Elementi infrastrukture vojnog aerodroma.

• Jedinice tehničke podrške na vojnom aerodromu.

Osnove

održavanja tehničkih sistema

Sticanje osnovnih znanja o teoriji održavanja tehničkih sistema.

• Poznaje osnovne pojmove i ciljeve u održavanju tehničkih sistema;

• Definiše svojstva tehničkog sistema;

• Navede i definiše parametre koji određuju efektivnost tehničkog sistema;

• Objasni faze životnog ciklusa i parametre za obračun njegovih troškova;

• Definiše i objasni moguća stanja tehničkog sistema i modelovanje procesa njegovog održavanja;

• Navede elemente strategije održavanja i objasni koncepciju, organizaciju, metodologiju i tehnologiju održavanja

• Objasni metode optimizacije sistema održavanja;

• Definiše obeležja sistema održavanja i objasni svaku karakteristiku posebno;

• Objasni način i elemente tehničke pripreme održavanja;

• Objasni sadržaje i načine izvršenja kontrole kvaliteta u održavanju;

• Pojam i ciljevi održavanja tehničkih sistema.

• Pojam tehničkog sistema.

• Efektivnost tehničkog sistema.

• Životni ciklus tehničkog sistema.

• Proces održavanja tehničkog sistema.

stanja tehničkog sistema,

model procesa održavanja.

• Strategija održavanja tehničkih sistema

koncepcija održavanja,

organizacija održavanja,

metodologija održavanja,

tehnologija održavanja.

• Modeliranje i optimizacija sistema održavanja.

• Karakteristike sistema održavanja.

• Tehnička priprema održavanja.

• Kontrola kvaliteta u održavanju.

Održavanje i opsluživanje vojnih vazduhoplova

Sticanje znanja o organizaciji i nivoima održavanja vojnih vazduhoplova.

• Poznaje organizaciju održavanja u avijacijskim jedinicama i razlikuje je po nivoima;

• Definiše vidove održavanje vojnih vazduhoplova i razlikuje ih po obimu

• Navede i objasni nadležnosti i postupke prvog nivoa održavanja i definiše zadatke poslužioca vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni nadležnosti, sadržaje i postupke drugog nivoa održavanja vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni nadležnosti i sadržaje trećeg nivoa održavanja vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni sadržaje kontrolno tehničkih pregleda;

• Pojam, postupci i organizacija održavanja vojnih vazduhoplova.

• Vidovi održavanja.

• Prvi nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Drugi nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Treći nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Kontrolni pregledi.

• Osnove vazduhoplovnih vojnih propisa.

• Program održavanja vojnih vazduhoplova.

Zaštita

Sticanje znanja o merama zaštite u održavanju vojnih vazduhoplova

• Poznaje i primenjuje mere zaštite u procesu održavanja vojnih vazduhoplova;

• Zaštita resursa;

• Protivpožarna zaštita;

• Bezbednost i zaštita zdravlja;

• Mere bezbednosti pri radu sa vazduhoplovnim sredstvima;

Snabdevanje

Sticanje osnovnih znanja o snabdevanju vazduhoplovnih sredstava

• Navede i objasni procese i principe snabdevanja vazduhoplovnih sredstava.

• Definiše izvore snabdevanja;

• Objasni procedure skladištenja vazduhoplovnih sredstava;

• Navede i razlikuje tipove skladišta i magacine;

• Opiše način upravljanja i vođenja dokumentacije u skladištima;

• Osnovni pojmovi snabdevanja vazduhoplovnih sredstava;

• Izvori snabdevanja;

• Skladištenje vazduhoplovnih sredstava

procedure popune skladišta;

skladišta;

magacini;

upravljanje i raspolaganje i dokumentacija;

mere zaštite.

Procedure održavanja aviona Vojske Srbije

Osposobljavanje učenika za izvršenje osnovnog održavanja na težišnim vazduhoplovima u Vojsci Srbije

• Obavlja osnovne radnje postupka osnovnog održavanja aviona
„J 22 – ORAO”;

• Obavlja osnovne radnje postupka osnovnog održavanja aviona
„MiG – 29”;

• Osnovno održavanje aviona
„J 22 – ORAO”.

• Osnovno održavanja aviona
„MiG – 29”.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Borbeni sistemi

– Primena računara u održavanju letelica

– LJudski faktor

– Alati i merenja

– Elementi letelica

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

PRIMENA RAČUNARA U ODRŽAVANjU LETELICA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovni principi modeliranja

• Upoznavanje učenika sa principima modeliranja.

• shvati značaj i primenu programskog paketa CATIA;

• razlikuje osnovne osobine programskog paketa CATIA;

• poznaje osnovne principe modeliranja;

• Tehnologija programa CATIA.

• Osobine sistema.

• Konfiguracije programa.

• Okruženje programskog paketa CATIA.

• Izbor ravni za skiciranje i orijentaciju.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket CATIA.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Osnovni principi modeliranja (6 časova)

• Alati za skiciranje (10 časova)

• Alati za kreiranje delova (20 časova)

• Modeliranje elemenata letelica (34 časa)

Alati za skiciranje

• Osposobljavanje učenika za izradu skica.

• razlikuje osnovne principe skiciranja;

• koristi alate za zumiranje i rotaciju skice;

• uočava greške prilikom dimenzionisanje skice;

• formira ravni za skiciranje;

• koristi osnovne relacije pri skiciranju;

• izrađuje skice;

• Osnovni pojmovi.

• Koordinatni sistem.

• Principi dimenzionisanja prilikom skiciranja.

• Osnovni pogledi pri skiciranju.

• Zumiranje i rotacija skice.

• Skiciranje kružnica, poligona, parabola, splajnova.

• Nedovoljno dimenzionisane, u potpunosti dimenzionisane i predimenzionisane skice.

• Ravni za skiciranje.

• Relacije: horizontalnost, vertikalnost, paralelnost, upravnost, tangentnost, podudarnost, koncentričnost, jednakost, fiksiranje elemenata, simetričnost.

• 3D skice.

Alati za kreiranje delova

• Osposobljavanje učenika za izradu modela standardnih i nestandardnih mašinskih elemenata.

• izrađuje profilisane i presečne modele;

• definiše tipske forme;

• izrađuje osnovne i složene geometrijske i tehnološke tipske forme;

• izrađuje standardne i nestandardne mašinske elemente;

• Geometrijski primitivi i njihovi parametri.

• Profilni modeli (izvlačenje i rotacija) i presečni modeli.

• Tipske forme („feature”) i njihovi parametri.

• Geometrijske tipske forme:

– zaobljena ivica (zaobljena jedna i više ivica, zaobljena ivica konstantnim i promenljivim radijusom, zaobljena ivica kružno, eliptično i složeno);

– zakošena ivica konstantnom i promenjivom dužinom);

– tankozidni elementi (konstantne i promenjive debljine zida);

– tipske forme za isecanje i nadgradnju.

• Tehnološke tipske forme:

– rupe;

– otvori;

– livački i dr.;

– navoj;

– žljebovi.

• Složene tipske forme (skup više geometrijskih i tehnoloških tipskih formi)

Modeliranje elemenata letelica

• Osposobljavanje učenika za izradu modela elemenata letilica.

• modelira osnovne elemente letilica;

• modelira aerodinamičke elemente letilica;

• Stajni trap

• Klipni motor letilice

• Hidro-pneumatske komponente:

– elementi ventila;

– elementi filtera;

– elementi pumpe.

• Aerodinamički elementi:

– elise;

– krilo.


Naziv predmeta:

PRIMENA RAČUNARA U ODRŽAVANjU LETELICA

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Alati za rad sa sklopovima

• Osposobljavanje učenika za izradu sklopova.

• poznaje principe spajanja elemenata u sklop;

• koristi principe spajanja elemenata;

• izrađuje i koristi šeme montaže;

• izmodelira sklop letelice;

• Principi spajanja elemenata u sklop:

– slepljivanje površina poravnanje površina, ivica i temena;

– saosna sklapanja;

– umetanja;

– zavojni spojevi.

• Šema montaže.

• Formiranje sklopa letelica.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket CATIA.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Alati za rad sa sklopovima (16 časova)

• Generisanje tehničke dokumentacije (28 časova)

• Analiza modela (20 časova)

Generisanje tehničke dokumentacije

• Osposobljavanje učenika da generiše tehničku dokumentaciju sklopa i elemenata letilica.

• formira radionički crtež;

• koristi osnovne i pomoćne preseke i poglede;

• generiše tehničku dokumentaciju na osnovu urađenih delova aviona;

• Formiranje radioničkih i sklopnih crteža na osnovu modela.

• Pogledi.

• Preseci.

• Generisanje tehničke dokumentacije sklopa i delova aviona.

Analiza modela

• Osposobljavanje učenika da izvrši kinematsku analizu.

• izvrši kinematsku analizu;

• diskutuje o dobijenim rezultatima;

• Formiranje jednostavnih mehanizama na osnovu modela.

• Kinematska analiza modela.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Računarstvo i informatika

– Računari

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

LJUDSKI FAKTOR

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

LJudska dostignuća i ograničenja

• Upoznavanje sa značajnim fiziološkim i psihološkim karakteristikama čoveka.

• razume značaj ljudske greške za bezbednost vazdušnog saobraćaja;

• razume odnos elemenata u sistemu čovek – mašina – sredina;

• objasni šta je atmosfera, navede sastav i slojeve atmosfere;

• navede organe za disanje;

• objasni koji je uticaj nedostatka kiseonika na čoveka;

• objasni šta je hipoksija;

• nabroji vrste hipoksije i navede preventivne mere;

• objasni do čega dovodi nagli pad pritiska u vazduhoplovu – šta je disbarizam, kako nastaje i koje su mere zaštite;

• objasni koji su efekti ubrzanja na organizam;

• objasni šta su kinetoze i mere zaštite;

• objasni građu i fiziologiju čula vida i njegov značaj u vazduhoplovstvu;

• objasni građu i fiziologiju čula sluha i njegov značaj u vazduhoplovstvu;

• objasni razliku između iluzija i halucinacija;

• nabroji vrste iluzija;

• objasni proces opažanja kod čoveka;

• objasni značaj i karakteristike pažnje;

• objasni šta je učenje;

• navede vrste učenja i objasni karakteristike svake vrste;

• objasni šta je i koji je značaj pamćenja;

• navede i objasni vrste memorija (senzorna, radna dugotrajna i motorna memorija);

• objasni šta je zaboravljanje i koji je značaj zaboravljanja;

• Potreba proučavanja uticaja ljudskih faktora.

• Slučajevi koji se pripisuju ljudskim faktorima.

• LJudske greške – „Marfijev zakon”.

• Atmosfera – sastav i slojevi.

• Efekti letenja na organizam – hipoksija.

• Efekti letenja na organizam – disbarizam.

• Efekti ubrzanja – kinetoze.

• Vid.

• Sluh.

• Obrada podataka.

• Iluzije i halucinacije.

• Percepcija i pažnja.

• Učenje.

• Pamćenje i zaboravljanje.

• Klaustrofobija i fizički pristup.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vrši se kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• LJudska dostignuća i ograničenja (20 časova)

• Socijalna psihologija (10 časova)

• Faktori koji utiču na radne rezultate (10 časova)

• Fizički uslovi rada (8 časova)

• Komunikacija (8 časova)

• LJudska greška (5 časova)

• Opasnost na radnom mestu (3 časa)

Socijalna psihologija

• Upoznavanje sa ponašanjem čoveka u grupi, komunikacijom i problemima rada u malim grupama.

• objasni šta je grupa i nabroji koje su vrste grupa;

• razlikuje individualnu i grupnu odgovornost u radu;

• objasni pod kojim uslovima je pojedinac efikasniji u grupi nego individualno;

• objasni kako grupa deluje na pojedinca (pojam socijalnog pritiska);

• navede karakteristike tima;

• navede i objasni tipove rukovođenja;

• nabroji psihološke karakteristike vođe;

• objasni motivacioni proces i definiše pojam motiva;

• navede hijerarhiju motiva;

• objasni razliku homeostaznih i nehomeostaznih motiva;

• objasni šta su frustracije;

• Grupe i vrste grupa.

• Odgovornost (pojedinačna i grupna).

• Motivacija i demotivacija.

• Frustracije.

• Konflikti.

• Pritisak grupe.

• Pitanja „kulture”.

• Uticaj socijalnog pritiska na čoveka.

• Timski rad.

• Rukovođenje, nadzor i vođstvo.

Faktori koji utiču na radne rezultate

• Upoznavanje sa faktorima koji utiču na radne rezultate.

• objasni šta su emocije i navede organske promene koje ih prate;

• navede i objasni vrste emocija prema složenosti (koje su to osnovne, a koje složene emocije);

• navede i objasni vrste emocija prema jačini i trajanju;

• objasni šta je stres, a šta stresor;

• objasni šta je trauma;

• objasni šta su neuroze, psihoneuroze, psihoze, psihosomatska oboljenja i hipohondrija;

• Fizička kondicija i zdravlje.

• Stres kod kuće i na poslu.

• Vremensko ograničenje i krajnji rokovi.

• Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost.

• Značaj emocija za mentalno zdravlje.

• Opterećenost poslom.

• Cirkadijalni ritam.

• Spavanje i umor, smenski rad.

• Alkohol i zloupotreba droga.

• objasni fenomen „sagorevanja” na poslu i njegovu prevenciju;;

• objasni karakteristike cirkadijalnog ritma;

• objasni značaj sna i odnos spavanja i radnog učinka

• objasni šta je umor i kako utiče na radnu efikasnost;

• navede vrste umora;

• objasni uticaj semenskog rada na umor;

• objasni uticaj alkohola na čoveka i radnu efikasnost;

• objasni uticaj droga na funkcionisanje čoveka;

Fizički uslovi rada

• Upoznavanje sa fizičkim karakteristika-ma radne sredine i njihovim efektom na radni učinak čoveka.

• objasni šta je buka;

• objasni efekte buke na čoveka;

• objasni efekte isparenja na čoveka;

• objasni značaj osvetljenja na radnom mestu;

• objasni uticaj temperature na radni učinak čoveka;

• objasni šta su vibracije;

• objasni štetno dejstvo vibracija na čoveka;

• Buka i isparenja.

• Osvetljenje.

• Klima i temperatura.

• Vibracije.

• Radno okruženje.

Komunikacija

• Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz komunikacije.

• objasni značaj komunikacije;

• objasni razliku između verbalne i neverbalne komunikacije;

• objasni opštu šemu protoka i prijema informacija;

• objasni vrste konflikata;

• razlikuje konotativno i denotativno značenje;

• navede kako izbeći nesporazume u komunikaciji;

• Verbalna komunikacija.

• Neverbalne komunikacija.

• Komunikacija unutar tima i između timova.

• Vođenje dnevnika (rada) i zapisa.

• Postizanje ažurnosti, aktuelnosti.

• Prosleđivanje podataka.

• Proces prijema i protoka informacija.

• Razumljivost u govornoj komunikaciji.

• Distorzije i maskiranje govora i signala.

• Nesporazumi u komunikaciji.

LJudska greška

• Upoznavanje sa tipovima ljudskih grešaka.

• objasni model greške;

• objasni nastanak greške i navede objasni unutrašnje faktore (kognitivni stil) i spoljašnje (ergonomski, ekonomski i socijalni);

• objasni proces donošenja odluke (struktura, ograničenja, procena rizika i praktična primena);

• razlikuje tipove grešaka na poslovima održavanja;

• reprodukuje statističke podatke o učestalosti udesa usled ljudske greške;

• navede kako mogu da se izbegnu greške;

• Fizički rad.

• Zadaci koji se ponavljaju.

• Vizuelni nadzor.

• Kompleksni sistemi.

• Modeli grešaka i teorija.

• Tipovi grešaka na poslovima održavanja.

• Kontekst grešaka (tj. nezgoda).

• Učešće grešaka/umešnost (udesi).

• Izbegavanje i kontrolisanje grešaka.

Opasnost na radnom mestu

• Upoznavanje sa opasnostima na radnom mestu.

• objasni šta sve predstavlja opasnost i navede kako izbeći opasne situacije;

• Prepoznavanje i izbegavanje opasnosti.

• Suočavanje sa opasnim situacijama.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Psihologija

– Biologija (odabrane teme)*

– Stručni engleski jezik

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Alati i merenja

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

ALATI I MERENjA

Trajanje predmeta:

78 časova

Razred:

prvi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za primenu propisanih mera zaštite na radu i mera u slučaju vanrednih situacija.

• Osposobljavanje učenika za rukovanje alatima, priborom i mernom opremom.

• navede mere zaštite na radu i mere zaštite životne sredine;

• navede i obezbedi potrebne radne uslove na radnom mestu;

• koristi i sprovodi mere zaštite na radu i zaštite životne sredine;

• preduzme odgovarajuće mere u slučajevima vanrednih situacija;

• razlikuje vrste ručnog alata, pribora i specijalne opreme;

• rukuje alatima, priborom i specijalnom opremom;

• odabere alat potreban za izvršenje zadate operacije;

• proveri tačnost alata i merne opreme i po potrebi je kalibriše;

• razlikuje standarde za kalibraciju;

• razlikuje vrste merenja;

• opiše vrste mernih instrumenata i način njihovog korišćenja;

• meri ne električne veličine (dužinu, širinu, dubinu...);

• održava, čisti i odlaže alat, pribor i specijalnu opremu;

• Mere zaštite pri radu sa:

– električnom strujom;

– gasovima;

– uljima;

– hemikalijama.

• Pravilnik o bezbednosti i merama zaštite na radu.

• Uputstvo za preduzimanje odgovarajućih mera u slučajevima vanrednih situacija.

• Pravilnik o radnoj i tehnološkoj disciplini.

• Alati, pribori i specijalna oprema:

– ručni alat (turpije, makaze, čekići, obeleživači, testere...);

– električno ručni alat;

– električni alat.

• Merenje, postupci i greške merenja.

• Merni isntrumenti (merilo sa nonijusom, mikrometar...).

• Čišćenje alata, podmazivanje.

• Kalibrisanje alata i opreme.

• Standardi za kalibraciju.

• Rukovanje materijalima Metali (limovi)

– Označavanje i proračun mere pri savijanju;

– Obrada lima, uključujući savijanje i oblikovanje;

• Kontrola limarskih radova.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• praktična nastava (32 časa)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Praktična nastavase realizuje u školskoj radionici.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Praktična nastavarealizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Vazduhoplovni propisi

– Elementi letelica

– Električna i elektronska oprema

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi turbomlaznih motora

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

ELEMENTI LETELICA

Trajanje predmeta:

87 časova

Razred:

prvi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne mašinske elemente i njihovu upotrebu kod letelica.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje tehnike uklanjanja korozije i zaštite.

• koristi i primeni standarde iz oblasti vazduhoplovnih standarda;

• razlikuje vrste električne užadi i konektora;

• spaja, ispituje i izoluje električnu užad i konektore;

• postavlja i vrši zaštitu električnih vodova;

• razlikuje vrste cevi i creva;

• objasni tehnike savijanja, širenja i spajanja cevi i creva;

• pregleda, ispita i razlikuje oznake na cevima i crevima;

• razlikuje vrste opruga;

• objasni primenu i ulogu opruga;

• razlikuje vrste ležajeva;

• objasni primenu i ulogu ležajeva;

• očisti i podmaže ležajeve;

• razlikuje načine prenosa snage;

• razlikuje vrste i karakteristike elemenata za prenos snage;

• razlikuje vrste užadi i način njihove upotrebe;

• objasni postupak pregleda i kontrole užadi;

• sprovodi jednostavnije postupke pregleda i kontrole užadi;

• koristi tablice standardnih mašinskih elemenata za prenos snage;

• uklanja koroziju i nanosi zaštitu;

• razlikuje metode mekog lemljenja, provera zalemljenih spojeva;

• razlikuje metode zavarivanja i tvrdog lemljenja;

• razlikuje metode lepljenja i pregled spojeva.

• razlikuje i primeni različite tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja modela;

• Standardizacija u vazduhoplovstvu i primena ostalih standarda.

• Električna užad i konektori (tehnike spajanja, ispitivanja, izolacije, pakovanja i zaštite).

• Cevi i creva – tehnike savijanja, širenja, spajanja, pregleda i ispitivanje cevi i creva.

• Opruge – vrste i primena.

• Ležajevi – vrste i primena.

• Prenosnici snage – zupčanici, remenice i lančanici.

• Kontrolna užad – izrada, pregled, kontrola i ispitivanje.

• Uklanjanje korozije, procena i ponovna zaštita.

• Zavarivanje, tvrdo lemljenje, meko lemljenje.

• Tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• praktična nastava (38 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Praktična nastavase realizuje u školskoj radionici.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Praktična nastavarealizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Borbeni avioni i helikopteri

– Aerodinamika

– Primena računara u održavanju letelica

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Alati i merenja

– Električna i elektronska oprema

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Hidro – pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi turbomlaznih motora

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

OSNOVE TERMODINAMIKE

Trajanje predmeta:

32 časa

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Sticanje znanja o režimima strujanja tečnosti.

• Upoznavanje učenika sa osnovnim veličinama stanja idealnog gasa.

• Sticanje znanja o promenama stanja idealnog gasa.

• Upoznavanje učenika sa prvim i drugim zakonom termodinamike.

• Sticanje znanja o desnokretnim kružnim procesima.

• Upoznavanje učenika sa reakcijama goriva i donjom toplotnom moći.

• objasni pojmove energija, idealan gas, idealan ciklus;

• razlikuje idealne i realne gasove;

• objasni i primeni jednačinu stanja idealnog gasa;

• objasni promene stanja idealnog gasa;

• razume i razlikuje različite režime strujanja tečnosti;

• objasni i razume osnovne gasne zakone;

• objasni i razume prvi zakon termodinamike;

• objasni i razume drugi zakon termodinamike;

• razlikuje kružne procese;

• odredi termodinamički stepen korisnosti;

• razlikuje vrste goriva;

• objasni pojam toplotne moći goriva;

• Osnovni pojmovi (energija, idealan gas).

• Osnovne veličine stanja idealnog gasa.

• Jednačina stanja idealnog gasa.

• Promena stanja idealnog gasa.

• Izobarska promena stanja.

• Izohorska promena stanja.

• Izotermska promena stanja.

• Izentropska promena stanja.

• Opšta politropska promena stanja.

• Osnovni gasni zakoni.

• Prvi zakon termodinamike.

• Drugi zakon termodinamike.

• Karno-ov desnokretni kružni proces.

• Oto-ov desnokretni kružni proces.

• Dizel-ov desnokretni kružni proces.

• Džul-ov desnokretni kružni proces.

• Termodinamički stepen korisnosti.

• Osnovno poznavanje vrste i kvaliteta goriva.

• Reakcija goriva i donja toplotna moć.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika – Sistemi klipnih motora i elisa

– Stručni engleski jezik – Sistemi turbomlaznih motora

– Konstrukcija klipnih motora – Hemija

– Konstrukcija turbomlaznih motora – Motorna vozila

Naziv predmeta:

OSNOVE HIDRAULIKE

Trajanje predmeta:

38 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Sticanje znanja o vrstama fluida koje se koriste u hidrauličkim sistemima za prenos energije

• Sticanje znanja o režimima strujanja tečnosti

• Sticanje znanja o osnovnim komponentama hidrauličkog i pneumatskog sistema

• razlikuje vrste fluida;

• objasni i primeni Paskalov zakon;

• objasni i primeni Arhimedov zakon;

• razume i razlikuje različite režime strujanja tečnosti;

• objasni i razume pojmove protoka i srednje brzine;

• razlikuje vrste strujanja;

• razlikuje komponente hidrauličkog sistema i njihove simbole;

• razlikuje vrste gasova koji se koriste u pneumatskim sistemima za prenos energije;

• razlikuje komponente pneumatskog sistema i njihove simbole;

• Fizička svojstva fluida.

• Vrste fluida koje se koriste u hidrauličkim sistemima za prenos energije.

• Hidrostatički pritisak i Paskalov zakon.

• Pritisak tečnosti na dno suda.

• Potisak.

• Arhimedov zakon.

• Strujanje tečnosti.

• Elementi režima strujanja tečnosti.

• Režimi strujanja tečnosti.

• Protok i srednja brzina.

• Vrste strujanja.

• Otpor strujanja tečnosti.

• Komponente hidrauličkog sistema i njihovi simboli.

• Pneumostatika.

• Protok, jednačina kontinuiteta; Bernulijeva jednačina; otpori strujanja.

• Vrste gasova koji se koriste u pneumatskim sistemima za prenos energije.

• Komponente pneumatskog sistema i njihovi simboli.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika – Sistemi klipnih motora i elisa

– Materijali vazduhoplova – Sistemi aviona

– Stručni engleski jezik – Sistemi turbomlaznih motora

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima – Sistemi helikoptera

– Aerodinamika – Hemija

– Hidro-pneumatski sistemi aviona – Motorna vozila

Naziv predmeta:

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

135 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje trupa, sedišta, vrata i prozora aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje krila aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje nosača i gondola aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje repnih površina aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje komandi leta aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje mehanizacije krila

• Osposobljavanje učenika za proveru, održavanje i podešavanje elemenata i sekcija strukture aviona

• Osposobljavanje učenika za spajanje strukture aviona pomoću zakivaka i vijaka i otklanjanje nepravilnosti kod ovih veza

• Osposobljavanje učenika za sprovođenje površinske zaštite aviona

• definiše ulogu trupa aviona;

• klasifikuje vrste trupa;

• objasni konstruktivne elemente trupa;

• skicira konstruktivne elemente trupa;

• definiše ulogu sedišta, vrata i prozora;

• objasni konstrukciju sedišta, vrata i prozora;

• objasni ulogu krila aviona;

• navede konstruktivne elemente krila;

• objasni konstruktivne elemente krila ;

• skicira osnovne konstruktivne elemente na krilu;

• objasni ulogu rezervoara;

• objasni zahteve koji se postavljaju za repne površine aviona;

• objasni ulogu delova repnih površina aviona;

• objasni konstruktivne elemente repnih površina aviona;

• skicira osnovne konstruktivne elemente na repnim površinama aviona;

• objasni reglažu i kompenzaciju repnih površina;

• skicira aerodinamičku kompenzaciju komandnih površina repa;

• objasni ulogu i podelu komandi leta aviona;

• objasni ulogu i podelu ručnih komandi leta aviona;

• objasni ulogu i podelu nožnih komandi leta aviona;

• navede tipove prenosnih elemenata komandi leta aviona;

• skicira kinematiku ručnih komandi leta aviona;

• objasni ciljeve ugradnje mehanizacije krila aviona;

• objasni ulogu delova mehanizacije krila aviona;

• skicira krilo sa njegovom mehanizacijom;

• skicira tipove zakrilaca i predkrilaca;

• čita tehničku dokumentaciju;

• vizuelno proveri ispravnost;

• utvrdi vrstu kvara;

• otkloni kvar na osnovu propisane procedure;

• evidentira proveru i intervenciju na osnovu propisane procedure;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• navede zahteve plovidbenosti za strukturalnu čvrstoću;

• klasifikuje strukturu;

• objasni koncepcije dozvoljenih opterećenja strukture;

• objasni opterećenja i vrste naponskih stanja u strukturi;

• skicira slobodnom rukom avion u tri projekcije i obeleži osnovne delove aviona;

• objasni ulogu osnovnih delova aviona;

• navede podelu aviona prema nameni;

• objasni metode konstrukcije pojedinih elemenata i sekcija strukture aviona;

• razlikuje vrste zakivaka;

• objasni odabir zakivaka i izabere odgovarajući zakivak;

• odredi rastojanja između zakivaka;

• objasni procese zakivanja;

• razlikuje vrste alata za zakivanje;

• izvede zakivanje;

• prepozna loše zakovane spojeve;

• izvede skidanje zakivaka;

• objasni vijčane spojeve;

• objasni odabir vijaka;

• izvede spajanje vijčanom vezom;

Trup aviona:

• uloga trupa;

• oblici trupa;

• konstrukcijske karakteristike trupa;

• okviri trupa;

• uzdužnice trupa;

• okovi – veze;

• sedišta;

• vrata;

• prozori;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 52/53/56;

• test procedura;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Krilo aviona:

• uloga krila;

• oblici krila;

• konstruktivni elementi krila;

• ramenjače krila;

• uzdužnice krila;

• rebra krila;

• ivice i lukovi krila;

• rezervoari;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 57;

• test procedura;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• nosači motora;

• gondole aviona;

• konstruktivni elementi nosača motora;

• protivpožarne pregrade;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 54.

Repne površine aviona:

• vrste repnih površina aviona: horizontalne i vertikalne;

• uloga repnih površina aviona;

• horizontalne repne površine aviona;

• vertikalne repne površine aviona;

• konstruktivni elementi repnih površina aviona;

• reglaža i kompenzacija repnih površina aviona;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 55;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Komande leta aviona:

• uloga i podela komandi leta aviona;

• ručne komande aviona;

• nožne komande aviona;

• kinematika komandi leta aviona;

• prenosni elementi komandi leta aviona, mehanički (meki i kruti);

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 56;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Mehanizacija krila:

• uloga mehanizacije krila aviona;

• zakrilca;

• predkrilca;

• interceptori;

• krilca;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 57;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Elementi i sekcije strukture aviona:

• zahtevi plovidbenosti za strukturalnu čvrstoću;

• klasifikacija strukture na: primarnu, sekundarnu i tercijalnu;

• koncepcija dozvoljenih opterećenja strukture: pouzdana i siguran vek;

• opterećenja i vrste naponskog stanja;

• osnovni delovi aviona;

• podela aviona prema nameni;

• metode konstrukcije: okviri, stringeri, pregrade, vrste oplate, konstrukcija poda, ramenjače i dablere;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

• praktična nastava (35 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u radionicama.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

• objasni vrste površinskih zaštita;

• objasni postupke sprovođenja različitih vrsta površinskih zaštita;

• objasni čišćenje površine aviona;

• razlikuje i prepozna vrstu korozije;

• čita tehničku dokumentaciju;

• vizuelno proveri ispravnost strukture pomoću odgovarajućih procedura pregleda;

• detektuje i utvrdi vrstu neispravnosti, kvara;

• otkloni neispravnost, kvar na osnovu propisane procedure;

• evidentira proveru i intervenciju u propisanu dokumentaciju;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

Tehnike spajanja strukture:

• odabir zakivaka;

• zakivni spojevi, raspored i rastojanje zakivaka;

• alat za zakivanje i bušenje rupa;

• ugradnja zakivaka;

• kontrola zakovanih spojeva;

• skidanje zakivaka;

• vijčani spojevi;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Metode površinske zaštite:

• vrste površinskih zaštita:

– hromiranje;

– galvanska zaštita;

– farbanje.

• postupci i sprovođenje površinskih zaštita;

• čišćenje površine aviona;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Borbeni avioni i helikopteri

– Aerodinamika

– Primena računara u održavanju letelica

– Elementi letelica

– Električna i elektronska oprema

– Konstrukcija klipnih motora

– Hidro – pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

– Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA

Trajanje predmeta:

48 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljava za proveru i utvrđivanje stanja komponenata sistema za obezbeđivanje električne energije.

• Osposobljava za vršenje provere komponenata sistema svetala.

• Proširivanje znanja o principima rada i osnovnim delovima sistema elektronske opreme i njihovoj povezanosti sa drugim sistemima aviona.

• razlikuje tipove sistema za obezbeđivanje električne energije;

• objasni rad sistema za obezbeđivanje električne energije;

• razlikuje komponente sistema svetala i njihove radne karakteristike;

• razlikuje elemente sistema elektronske opreme aviona i njihove radne karakteristike;

• objasni rad sistema svetala;

• razlikuje tipove sistema svetala;

• objasni rad sistema elektronske opreme aviona;

• razlikuje komponente sistema elektronske opreme aviona i poznaje radne karakteristike;

• vizuelnu proveru ispravnosti sistema pomoću odgovarajućih test procedura;

• evidentira podatke o izvršenom pregledu ili intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• distribuira i skladišti dokumentaciju;

• izvrši evidenciju propisane dokumentacije;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

Električni sistemi aviona (ATA 24):

• osnovni delovi električnog sistema;

• podela izvora napajanja električnom energijom;

• instalacija i rad baterija;

• proizvodnja jednosmerne struje;

• proizvodnja naizmenične struje;

• proizvodnja struje u slučaju nužde;

• regulacija napona;

• raspodela električne energije;

• pretvarači: transformatori, invertori, ispravljači;

• zaštita električnih kola;

• spoljni/zemaljski izvori napajanja;

• zaštita od statičkog elektriciteta i groma;

• uputstvo za održavanje električnog sistema;

• test procedure.

Svetla (ATA 33):

• spoljna svetla: navigaciona, za sletanje, taksiranje, za otkrivanje leda;

• unutrašnja svetla: kabinska, kokpit, prtljažni prostor;

• svetla u vanrednim okolnostima;

• priručnik za održavanje;

• test procedure.

Avionika:

• osnovni principi rada sistema automatskog letenja (ATA22);

• osnovni principi rada komunikacionog sistema (ATA 23);

• osnovni principi rada sistema za navigaciju (ATA34);

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

• praktična nastava (16 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u radionicama.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• integrisana modularna avionika (ATA 42);

• kabinski sistemi (ATA 44);

• informacioni sistemi (ATA 46);

• veza sa ostalim sistemima;

• priručnik za održavanje;

• oprema za testiranje avionike;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

• Vežbe se realizuju u kabinetima sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastavarealizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastaveučenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Osnove elektrotehnike i elektronike

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Sistemi aviona

– Sistemi turbomlaznih motora

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

KONSTRUKCIJA KLIPNIH MOTORA

Trajanje predmeta:

87 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje osnovnih konstruktivnih elemenata radnog mehanizma klipnog motora.

• razlikuje osnovne vrste motora i njihove karakteristike;

• objasni način rada klipnih motora;

• razlikuje osnovne elemente klipnog motora;

• razlikuje osnovne termodinamičke cikluse i njihove karakteristike;

• izračuna i meri snagu klipnog motora;

• razlikuje faktore koji utiču na snagu motora;

• objasni ulogu radnog mehanizma klipnog motora;

• navede konstruktivne elemente radnog mehanizma i prepoznaje njihova različita konstruktivna rešenja;

• objasni ulogu elemenata radnog mehanizma

• čita tehničku dokumentaciju;

• proveri funkcionisanje radnog mehanizma

• utvrdi kvar i vrstu kvara;

• otkloni neispravnost radnog mehanizma na osnovu propisane procedure;

• evidentira podatke o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

Osnove:

• pojam i podela termičkih motora;

• stepeni korisnosti (mehanički, termički, zapreminski);

• radna zapremina i stepen kompresije;

• termodinamički ciklusi: OTO i Dizel;

• vrsta motora (radni procesi četvorotaktnog i dvotaktnog klipnog motora, njihova konstrukcija) i redosled paljenja (OTO i Dizel).

Performanse motora:

• proračun i merenje snage;

• faktori koji utiču na snagu motora;

• smeša goriva i predpaljenje.

Konstrukcija motora:

• kućište motora, radilica, bregasto vratilo, korito (karter) motora;

• reduktor;

• klipovi i cilindri;

• spojne poluge usisavanje i izduv;

• sistem ventila;

• reduktor propelera;

• vrste i tipovi kvarova;

• test procedure;

• priručnik za održavanje.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

• praktična nastava (19 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u radionicama.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Aerodinamika

– Elementi letelica

– Osnove termodinamike

– Osnove hidraulike

– Električna i elektronska oprema

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

HIDRO-PNEUMATSKI SISTEMI AVIONA

Trajanje predmeta:

64 časa

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje hidrauličkih sistema.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje pneumatskog/vakum sistema.

• razlikuje tipove sistema;

• objasni rad sistema;

• čita tehničku dokumentaciju;

• razlikuje komponente sistema i njihove radne karakteristike;

• vizuelno proveri ispravnost sistema na osnovu odgovarajućih test procedura;

• utvrdi kvar i vrstu kvara;

• otkloni neispravnost sistema otklanjajući kvar na osnovu propisane procedure;

• podesi rad sistema;

• evidentira podatke o izvršenom pregledu ili intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• distribuira i skladišti dokumentaciju;

• izvrši evidenciju propisane dokumentacije

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

Hidraulični pogon (ATA 29):

• Prikaz hidrauličkog sistema:

– osnovne šeme hidrauličkog sistema

– detaljan prikaz simbola koji se koriste u prikazivanju sistem

• Vrste fluida.

• Osnovne komponente sistema:

– konstruktivne vrste pumpi;

– konstruktivni izgledi ventila i motora.

• Izvor pritiska: električni, mehanički, pneumatski:

– Stvaranje pritiska (mehaničkim, električnim i pneumatskim putem);

– Razvodnici, cevovodi i dr.;

– Konstruktivni izgled razvodnika, cevovoda i dr.

• Izvor pritiska u slučaju opasnosti.

• Kontrola pritiska:

– prikaz sistema za stvaranje pritiska;

– prikaz sistema za stvaranje pritiska u vanrednim okolnostima i načini kontrole pritiska.

• Distribucija snage:

– raspodela hidrotečnosti pod pritiskom;

– prikaz sistema za raspodelu hidrotečnosti.

• Indikacija i sistem upozorenja:

– sistem za indikaciju i upozorenja;

– prikaz sistema za indikaciju i upozorenja.

• Prikaz veza sa drugim sistemima na vazduhoplovu.

Pneumatika/vakuum (ATA 36):

• Prikaz pneumatskog/vakuum sistema:

– osnovne komponente pneumatskog i vakuum sistem;

– principi rada komponenti sistema.

• Izvori: motor/APU, kompresori, rezervoari, zemaljski uređaji:

– izvori energije, kontrola i regulacija pritiska;

– detaljan prikaz simbola koji se koriste u prikazivanju sistema.

• Kontrola pritiska:

– pokazivači, upozorenja i veze sa drugim sistemima;

– detaljan prikaz pokazivača, upozorenja i veze sa drugim sistemima na vazduhoplovima.

• Distribucija:

– raspodela pneumatske energije pod pritiskom;

– prikaz sistema za raspodelu hidrotečnosti.

• Indikacije i upozorenja:

– sistem za indikaciju i upozorenja;

– prikaz sistema za indikaciju i upozorenja.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

• praktična nastava (32 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

• Veza sa ostalim sistemima.

• Priručnik za održavanje.

• Test procedure.

• Dokumentacija.

• Podešavanje radnih parametara opreme.

• Evidentiranje podataka o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju.

• Distribuiranje i skladištenje dokumentacije.

• Sprovođenje mera lične zaštite i zaštite radne okoline.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Osnove hidraulike

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Sistemi aviona

– Sistemi turbomlaznih motora

Naziv predmeta:

KONSTRUKCIJA TURBOMLAZNIH MOTORA

Trajanje predmeta:

106 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje osnovnih konstruktivnih elemenata turbomlaznih motora.

• razlikuje termodinamički ciklus turbomlaznog motora;

• uočava razliku u termodinamičkim ciklusima u radu klipnog i turbomlaznog motora;

• razlikuje osnovne vrste turbomlaznih motora;

• poznaje način izračunavanja i merenja performansi turbomlaznih pogonskih grupa;

• objasni način rada osnovnih vrsta turbomlaznih pogonskih grupa;

• razlikuje režime rada turbomlaznih pogonskih grupa;

• navede osnovne konstruktivne elemente turbomlaznih pogonskih grupa i prepoznaje njihova različita konstruktivna izvođenja;

• objasni način rada osnovnih konstruktivnih elemenata turbomlaznih pogonskih grupa;

• čita tehničku dokumentaciju;

• proveri funkcionisanje turbomlazne pogonske grupe;

• utvrdi kvar i vrstu kvara;

• otkloni neispravnost sistema na osnovu propisane procedure;

• evidentira podatke o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• Potencijalna energija, kinetička energija, Njutnovi zakoni kretanja, brajtonov ciklus.

• Veza između sile, rada, snage, energije, brzine, ubrzanja.

• Strukturni sklop i rad turbomlaznih, turboventilatorskih, turbovratilnih, turboprop motora.

• Osnovne komponente i konstrukcija turbomlaznog motora.

Performanse motora:

• Maksimalni potisak motora, efektivni potisak motora, snaga sa prigušivačem mlaznika, raspodela potiska, rezultantni potisak, potisak konjske snage, ekvivalentna konjska snaga dobijena na osovini turbine, specifična potrošnja goriva;

• Efikasnost motora;

• Stepen dvostrujnosti i stepen porasta pritiska u motoru (epr);

• Pritisak, temperatura i brzina protoka gasa;

• Režimi motora, statički potisak, uticaj brzine, visine i tople klime, ravnomerni režim, ograničenja.

Uvodnik:

• Dovodni vod kompresora;

• Efekti raznih konfiguracija uvodnika;

• Zaštita od leda.

Kompresori:

• Aksijalni i centrifugalni tipovi;

• Strukturna svojstva i principi rada i primene;

• Balansiranje ventilatora;

• Rad;

• Uzroci i posledice stolinga i pumpanja kompresora;

• Metodi kontrolisanja protoka vazduha: ventili za ispuštanje, promenljive sprovodne lopatice uvodnika, promenljive lopatice statora, rotirajuće lopatice statora;

• Stepen kompresora.

Komora sagorevanja:

• Strukturna svojstva i principi rada.

Turbinska sekcija:

• Rad i karakteristike različitih tipova lopatica turbina;

• Spajanje (ugradnja) lopatica na disk;

• Sprovodne lopatice u mlazniku;

• Uzroci i posledice naprezanja i puzanja turbinskih lopatica.

Izduvnik:

• Strukturna svojstva i principi rada;

• Sužavajući, šireći i mlaznik sa promenljivim presekom;

• Smanjenje buke motora;

• Reverseri potiska.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

• praktična nastava (38 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Podela turbomlaznih pogonskih grupa

Turboprop motori:

• Slobodna turbina, turbina sa gasnom vezom, turbina sa zupčastom vezom;

• Reduktori;

• Integrisane kontrole motora i propelera;

• Zaštita od prekoračenja brzine.

Turboosovinski motori:

• Izrada, pogonski sistemi, reduktori, spojnice, kontrolni sistemi;

• Pomoćni izvor snage (APU);

• Upotreba, način rada, sistemi zaštite.

Instalacija pogonske grupe:

• Konfiguracija protivpožarnih zidova, poklopaca, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova, creva, cevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje, drenažnih otvora;

• Vrste i tipovi kvara;

• Test procedure;

• Priručnik za održavanje.

Skladištenje motora i zaštita.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Aerodinamika

– Primena računara u održavanju letelica

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Alati i merenja

– Elementi letelica

– Osnove termodinamike

– Osnove hidraulike

– Struktura vazduhoplova

– Električna i elektronska oprema

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi turbomlaznih motora

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

SISTEMI KLIPNIH MOTORA I ELISA

Trajanje predmeta:

110 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČINOSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje elisa.

• Osposobljavanje učenika da prati parametre rada klipnih motora i poznaje proceduru ugradnje klipne pogonske grupe.

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje sistema klipnih motora.

• razlikuje vrste elisa i njihovu ulogu;

• navede geometrijske i aerodinamičke parametre elisa;

• poznaje konstruktivne metode i materijale elisa;

• razlikuje režime rada elise i načine njihove promene;

• kontroliše putanju krakova;

• utvrdi vrstu i stepen oštećenja elise;

• otkloni oštećenja na elisi na osnovu propisane procedure;

• navede glavne pokazatelje rada klipnih motora;

• objasni značaj i uticaj parametara klipnih motora na njegove performanse;

• poznaje postupak ugradnje klipne pogonske grupe;

• razlikuje komponente ugradnje i njihove radne karakteristike;

• prati parametre rada motora i poredi ih sa propisanim vrednostima;

• dokumentaciju;

• razlikuje osnovne vrste sistema klipnih motora;

• objasni način rada svakog od sistema;

• razlikuje osnovne komponente svakog sistema i njihove radne karakteristike;

• čita tehničku dokumentaciju;

• proveri funkcionisanje svakog sistema;

• utvrdi kvar i vrstu kvara;

Elise:

• Teorija krakova elise;

• Veliki/mali ugao kraka, suprotni ugao kraka, napadni ugao, broj obrtaja;

• Klizanje elise;

• Aerodinamičke, centrifugalne i potisne sile;

• Obrtni moment;

• Relativni protok vazduha na napadnom uglu kraka;

• Vibracije i rezonance.

Konstrukcija elise:

• Konstrukcione metode i materijali upotrebljeni kod kompozitnih i metalnih elisa;

• Položaj kraka, gornja površina kraka, trup kraka, donja površina kraka, kućište;

• Elise sa promenljivim i nepromenljivim korakom, elisa sa konstantnim brojem obrtaja;

• Instalacija propelera/kape propelera.

Kontrola koraka elise:

• Kontrola brzine i metode promene koraka, mehanička, električna/elektronska;

• Postavljanje propelera u položaj za jedrenje i negativni korak;

• Zaštita od prekoračenja brzine.

Zaštita od zaleđivanja:

• Električna oprema za odleđivanje i fluidi za odleđivanje.

Održavanje elise:

• Statičko i dinamičko balansiranje;

• Trakiranje krakova elise;

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

• praktična nastava (48 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

• otkloni neispravnost sistema na osnovu propisane procedure;

• evidentira podatke o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• Procena oštećenja krakova, erozija, korozija, šteta od udara stranih predmeta;

• Delaminacija;

• Radovi na elisi/šeme popravke;

• Rad motora sa elisom.

Skladištenje i konzervisanje elise:

• Konzervisanje i dekonzervisanje elise;

• Šeme opravke;

• Oprema, alat i pribor za merenje;

• Metode ispitivanja bez razaranja;

• Priručnici za održavanje;

• Test procedure.

Sistemi klipnih motora:

• Sistemi parametara motora;

• Broj obrtaja motora;

• Temperatura glave cilindra;

• Temperatura sredstava za hlađenje;

• Pritisak i temperatura ulja;

• Temperatura izduvnih gasova;

• Pritisak i protok goriva;

• Pritisak punjenja motora.

Praćenje parametara motora i rad na zemlji:

• Postupci za startovanje i probu motora na zemlji;

• Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora;

• Pregled motora i komponenata prema kriterijumima, tolerancijama i podacima dobijenim od proizvođača.

Gorivni sistem motora:

• Karburatori:

– vrste, konstrukcija i način rada;

– zaleđivanje i grejanje.

• Direktno ubrizgavanje goriva:

– vrste, konstrukcija i način rada.

• Elektronska kontrola motora:

– upotreba elektronske kontrole motora uključujući FADEC;

– izgled sistema i komponente.

Startovanje i sistem paljenja:

• Sistemi za startovanje;

• Tipovi magneta, konstrukcija i način rada;

• Snop provodnika paljenja, svećice;

• Niskonaponski i visokonaponski sistemi;

Usisavanje, izduvavanje i rashladni sistemi:

• Konstrukcija i način rada: usisnog sistema uključujući alternativni vazdušni sistem;

• Izduvni i rashladni sistem motora;

• Test procedura.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Električna i elektronska oprema

– Hidro – pneumatski sistemi aviona

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

AERODINAMIKA I STRUKTURA HELIKOPTERA

Trajanje predmeta:

95 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje za vizuelnu procenu pravilnog funkcionisanja obrtnih uzgonskih površina.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema upravljanja helikopterom.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje karakterističnih parametara lopatica nosećeg i repnog rotora.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje vibracionih karakteristika helikoptera.

• objasni osnovne karakteristike helikoptera kao letelica;

• navede tipove helikoptera;

• navede osnovne delove helikoptera;

• objasni različite tipove režima leta helikoptera;

• objasni rad vitalnih aerodinamičkih delova helikoptera;

• objasni način funkcionisanja nosećeg i repnog rotora;

• utvrdi vrstu nepravilnosti u funkcionisanju nosećeg i repnog rotora primenom propisane procedure;

• razlikuje tipove sistema upravljanja helikopterom;

• objasni rad sistema upravljanja helikopterom;

• čita tehničku dokumentaciju;

Teorija leta – aerodinamika nosećeg rotora:

• Terminologija;

• Efekti žiroskopske precesije;

• Reakcija obrtnog momenta i kontrola pravca;

• Asimetrija uzgona, gubitak uzgona na kraku rotora;

• Tendencija translacije i korekcija;

• Koriolisov efekat i kompenzacija;

• Stanje kružnih vrtloga, kontrola snage, korak kraka (prevlačenje);

• Autorotacija;

• Uticaj zemlje;

• Standardna dokumentacija;

• Test procedura;

Sistemi komandi leta:

• Upravljanje ciklikom;

• Upravljanje kolektivom;

• Automat nagiba ploče;

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

• praktična nastava (57 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema transmisije.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje strukture helikoptera.

• razlikuje komponente sistema upravljanja helikopterom i njihove radne karakteristike;

• otkloni neispravnost sistema upravljanja helikopterom na osnovu propisane procedure;

• podesi radne parametre sistema upravljanja ;

• razlikuje karakteristične konstruktivne parametre lopatica;

• objasni funkcionisanje lopatica;

• odredi težište lopatice;

• merenjem odredi vrednosti karakterističnih parametara lopatica;

• utvrdi uzrok odstupanja karakterističnih parametara;

• otkloni neispravnost sistema podešavanjem odgovarajućih parametara lopatica;

• razlikuje tipove vibracija helikoptera;

• objasni uzroke nastajanja vibracija helikoptera;

• razlikuje vibracione karakteristike komponente sistema helikoptera;

• merenjem odredi nivo vibracija komponenata;

• detektuje uzrok i utvrdi vrstu vibracija;

• otkloni uzroke vibracija na osnovu propisane procedure;

• podesi vibracione karakteristike komponenti sistema;

• razlikuje tipove sistema transmisije;

• objasni rad sistema transmisije;

• razlikuje komponente sistema transmisije i njihove radne karakteristike;

• vizuelno proveri ispravnosti sistema transmisije na osnovu odgovarajuće test procedure;

• otkloni neispravnost sistema transmisije na osnovu propisane procedure;

• podesi radne parametre sistema transmisije;

• razlikuje tipove i sekcije strukture helikoptera;

• utvrdi stanje strukture helikoptera;

• čita tehničku dokumentaciju;

• razlikuje komponente strukture helikoptera i njihove radne i funkcionalne karakteristike;

• vizuelno proveri ispravnost strukture helikoptera na osnovu odgovarajućih test procedura;

• utvrdi kvar i vrstu kvara;

• otkloni neispravnost strukture helikoptera na osnovu propisane procedure;

• podesi radne i funkcionalne karakteristike strukture helikoptera;

• evidentira podatke o izvršenom pregledu u propisanu dokumentaciju;

• distribuira i čuva dokumentaciju na propisani način;

• primenjuje mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• Kontrola pravca: kontrola obrtnog momenta, repni rotor, protok vazduha;

• Glava nosećeg rotora: konstrukcija i operativne karakteristike;

• Stabilizatori krakova: konstrukcija i funkcija;

• Krakovi rotora: konstrukcija i način veze krakova nosećeg i repnog rotora;

• Uravnoteženje, fiksni i fleksibilni stabilizatori;

• Način upravljanja: ručni, hidraulični, električni, i „fly by wire”;

Trakiranje lopatica i analiza vibracija:

• Podešavanje rotora;

• Trakiranje nosećeg i repnog rotora;

• Statičko i dinamičko balansiranje;

• Vrste vibracija, način redukovanja vibracija;

• Rezonanca tla;

• Priručnik za održavanje;

• Oprema za merenje;

• Test procedura;

• Dokumentacija.

Prenos snage:

• Menjačke kutije nosećeg i repnog rotora;

• Spojnice, slobodne obrtne jedinice i kočnice rotora;

• Priručnik za održavanje;

• Test procedure;

• Dokumentacija.

Struktura zmaja:

• Zahtevi plovidbenosti za strukturalnu čvrstoću;

• Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna i tercijarna;

• Pouzdanost, bezbednost, sistem tolerancije grešaka;

• Identifikacioni sistem zona i stanica;

• Pritisak, napon, deformacija, kompresija, smicanje, uvijanje, zatezanje, „hoop stress”, zamor;

• Propis o dreniranju i ventilaciji;

• Propis o instaliranju sistema;

• Propis o zaštiti od udara groma;

• Konstrukcijske metode za: trup vazduhoplova sa nosećom oplatom, okvire trupa vazduhoplova, stringere, ramenjače, pregrade, okvire, dablere, upornice, veze, grede, struktura poda, ojačanja, postavljanje oplate, zaštita od korozije;

• Nosač, stabilizator i veze za podvesni teret;

• Instalacija sedišta;

• Vrata: konstrukcija, mehanizmi, upotreba i bezbednosni mehanizmi;

• Konstrukcija prozora i vetrobranskog stakla;

• Skladištenje goriva;

• Protivpožarne pregrade;

• Nosači motora;

• Tehnike spajanja strukture: zakivni spojevi, vijčani spojevi, veze;

• Metode površinske zaštite: hromiranje, galvanska zaštita, farbanje;

• Čišćenje površine;

• Simetrija trupa: održavanje simetrije i kontrola

• Priručnik za održavanje;

• Procedure pregleda;

• Mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Aerodinamika

– Borbeni avioni i helikopteri

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

SISTEMI AVIONA

Trajanje predmeta:

190 časova

Razred:

četvrti


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema za gorivo aviona.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema za klimatizaciju i presurizaciju aviona.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema za zaštitu od leda i kiše aviona.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema za zaštitu od požara na avionu.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema instrumenata aviona.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje ugrađenog sistema za održavanje aviona.

• Osposobljavanje učenika za proveru, održavanje i podešavanje komponenti i sistema opreme i enterijera aviona.

• Osposobljavanje učenika za proveru, održavanje i podešavanje sistema za vodu na avionu.

• Osposobljavanje učenika za proveru, održavanje i podešavanje sistema za snabdevanje kiseonikom

• razlikuje tipove sistema;

• objasni rad sistema;

• razlikuje komponente sistema i poznaje njihove radne karakteristike;

• vizuelno proveri ispravnost sistema na osnovu odgovarajućih test procedura;

• utvrdi kvar i vrstu kvara;

• otkloni neispravnost sistema na osnovu propisane procedure;

• podesi rad sistema;

• evidentira podatke o izvršenom pregledu ili intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• distribuira i skladišti dokumentaciju;

• izvrši evidenciju propisane dokumentacije;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• razlikuje i klasifikuje uslove nastajanja leda na površinama aviona;

• razlikuje instrumente sistema;

• objasni rad instrumenata;

• čita tehničku dokumentaciju;

• objasni zahteve sistema održavanja;

• čita ili unosi odgovarajuće podatke u bazu podataka;

• uskladi funkcionisanje sistema;

• vrši kontrolu i nadzor strukture prema propisanoj proceduri;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

Gorivni sistemi (ATA 28)

• Prikaz sistema;

• Rezervoari goriva;

• Sistemi dovoda goriva;

• Ispuštanje goriva u letu, ventilacija, dreniranje goriva;

• Unakrsno napajanje i transfer goriva;

• Indikacija i upozorenje;

• Dopunjavanje goriva i pražnjenje;

• Uravnoteženje količine goriva u sistemu.

Klimatizacija i presurizacija kabine (ATA 21)

• Dovod vazduha:

– izvori dovoda vazduha uključujući i motor, APU i zemaljski uređaj.

• Klimatizacija:

– sistemi klimatizacije;

– uređaji za kruženje vazduha i pare;

– sistem razvođenja;

– sistem za kontrolu protoka, temperature i vlažnosti.

• Presurizacija:

– sistemi za presurizaciju;

– kontrola i indikacija uključujući kontrolne i bezbednosne ventile;

– kontroleri pritiska u kabini.

• Sigurnosne i upozoravajuće naprave:

– zaštitni i upozoravajući uređaji.

Zaštita od leda i kiše (ATA 30):

• Formiranje leda, vrste leda i otkrivanje leda;

• Sistemi protiv zaleđivanja: električni, toplovazdušni i hemijski;

• Sistemi za odleđivanje: električni, pneumatski, hemijski;

• Zaštita od kiše i odstranjivanje kiše;

• Grejanje priključka za dopunu i dreniranje goriva;

• Sistemi brisača.

Zaštita od požara (ATA 26):

• Detekcija dima i požara i sistem za upozorenje;

• Sistemi za gašenje požara;

• Testiranje sistema;

• Prenosni uređaji za gašenje požara.

Sistemi instrumenata (ATA 31):

• Pito-statika: visinomer, brzinomer, indikator vertikalne brzine;

• Žiroskop: veštački horizont, pokazivač pravca, pokazivač smera, pokazivač horizontalnog položaja vazduhoplova, pokazivač nagiba i klizanja, korektor nagiba;

• Kompas: direktno očitavanje, daljinsko očitavanje;

• Indikator napadnog ugla, sistem indikacije gubitka uzgona;

• Ostali sistemi indikacije.

Ugrađeni sistem za održavanje (ATA 45):

• Centralni kompjuteri za održavanje;

• Sistem za unos podataka;

• Sistem elektronske biblioteke;

• Štampanje;

• Nadzor strukture (nadzor tolerisanih oštećenja);

Oprema i unutrašnje opremanje (ATA 25):

• Propis o opremi za slučaj opasnosti;

• Sedišta i pojasevi;

• Nacrt kabine;

• Raspored opreme u kabini;

• Instalacija unutrašnje opreme;

• Oprema za zabavu;

• Instalacija kuhinje;

• Oprema za prihvat i čuvanje prtljaga;

• Avionske stepenice.

Voda/otpad (ATA 38):

• Prikaz vodovodnog sistema, dovod, Distribucija, servisiranje i ispuštanje;

• Prikaz sistema toaleta, ispiranje i servisiranje;

• Korozija.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (32 časova)

• kabinetske vežbe (32 časova)

• praktična nastava (96 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Kiseonik (ATA 35):

• Prikaz sistema: kokpit, kabina;

• Izvori, skladište, punjenje i distribucija;

• Regulacija dovoda;

• Indikacije i upozorenja.

Stajni trap (ATA 32):

• Konstrukcija, ublažavanje udara;

• Sistem za izvlačenje i uvlačenje: standardan i u slučaju nužde;

• Indikacije i upozorenje;

• Točkovi, kočnice, sistem protiv blokiranja i autokočenje;

• Gume;

• Upravljanje;

Komande leta (ATA 27):

• Glavne površine: eleroni, elevatori, kormilo pravca, spojler;

• Kontrola uravnoteženja vazduhoplova;

• Uređaji za povećanje uzgona;

• Upravljanje sistemom: ručno;

• Osigurači komandnih površina;

• Uravnoteženje sistema;

• Sistem zaštite od gubitka uzgona;

• Priručnik za održavanje;

• Test procedure;

• Dokumentacija;

• Podešavanje radnih parametara opreme;

• Evidentiranje podataka o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• Distribuiranje i skladištenje dokumentacije;

• Sprovođenje mera lične zaštite i zaštite radne okoline.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Borbeni sistemi

– Primena računara u održavanju letelica

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Električna i elektronska oprema

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Sistemi turbomlaznih motora

Naziv predmeta:

SISTEMI TURBOMLAZNIH MOTORA

Trajanje predmeta:

110 časa

Razred:

četvrti


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje sistema turbomlaznih motora.

• Osposobljavanje učenika da prati parametre rada i poznaje proceduru ugradnje turbomlazne pogonske grupe.

• poznaje svojstva i specifičnosti maziva i goriva;

• razlikuje osnovne vrste sistema turbomlaznih motora;

• objasni način rada svakog od sistema turbomlaznih motora;

• razlikuje osnovne komponente svakog sistema turbomlaznih motora i njihove radne karakteristike;

• proveri funkcionisanje svakog sistema turbomlaznih motora;

• otkloni neispravnost sistema turbomlaznih motora na osnovu propisane procedure;

• navede glavne parametre rada turbomlaznih motora;

• objasni značaj i uticaj parametara rada turbomlaznih motora na njegove performanse;

• poznaje postupak ugradnje turbomlazne pogonske grupe;

• razlikuje komponente ugradnje i njihove karakteristike;

• čita tehničku dokumentaciju;

• utvrdi kvar i vrstu kvara;

• prati parametre rada motora i poredi ih sa propisanim vrednostima;

Maziva i goriva:

• Svojstva i specifikacije;

• Dodaci gorivu;

• Predostrožnost u pogledu bezbednosti.

Sistemi za podmazivanje:

• Rad sistema/prikaz i komponente.

Gorivni sistemi:

• Upotreba elektronske kontrole motora i sistema za merenje goriva uključujući elektronsku kontrolu motora (FADEC);

• prikaz sistema i komponente.

Vazdušni sistemi:

• Rad sistema raspodele vazduha u motoru i sistema kontrole odleđivanja, uključujući unutrašnji rashladni sistem, zaptivanje i spoljni vazdušni servis.

Sistemi za pokretanje i paljenje:

• Rad sistema motora za pokretanje i njegovih komponenata;

• Sistemi i komponente za paljenje;

• Sigurnosni zahtevi održavanja.

Pomoćni izvor snage (APU):

• Upotreba, način rada, sistemi zaštite.

Sistem za povećanje snage

• Rad i primena;

• Ubrizgavanje vode, smeša voda-metanol;

• Sistemi za dopunsko sagorevanje.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

• praktična nastava (48 časa)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

• evidentira podatke o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

Sistemi za zaštitu od požara:

• Rad na detekciji i sistemi za gašenje.

Sistemi parametara motora;

• Temperatura izduvnih gasova/sistemi merenja temperature između stepena turbine;

• Pokazivanje potiska motora: stepen porasta pritiska u motoru (epr), sistemi za merenje pritiska na izlazu motora ili u mlazniku motora;

• Pritisak i temperatura ulja;

• Pritisak i protok goriva;

• Brzina motora;

• Merenje i indikacija vibracija;

• Obrtni moment motora;

• Snaga.

Praćenje parametara motora i rad na zemlji:

• Postupci za startovanje i probu motora na zemlji;

• Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora;

• Praćenje rada motora (uključujući analizu ulja, vibracije i pregled boroskopom);

• Pregled motora i komponenata prema kriterijumima, tolerancijama i podacima dobijenim od proizvođača;

• Čišćenje/pranje kompresora;

• Šteta nastala udarom stranog tela u motor;

• Priručnik za održavanje;

• Test procedure;

• Dokumentacija;

• Podešavanje radnih parametara opreme;

• Evidentiranje podataka o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• Distribuiranje i skladištenje dokumentacije;

• Sprovođenje mera lične zaštite i zaštite radne okoline.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Aerodinamika

– Primena računara u održavanju letelica

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Osnove termodinamike

– Osnove hidraulike

– Električna i elektronska oprema

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

SISTEMI HELIKOPTERA

Trajanje predmeta:

80 časa

Razred:

četvrti


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema za obezbeđivanje životnih uslova u kabinama helikoptera.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje opreme i enterijera helikoptera.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema protivpožarne zaštite.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema zaštite od leda i kiše.

• razlikuje vrste sistema za obezbeđivanje životnih uslova u kabinama helikoptera;

• razlikuje tipove opreme;

• razlikuje komponente opreme i njihove radne karakteristike;

• razlikuje tipove sistema protivpožarne zaštite;

• objasni uslove pod kojima nastaje led na različitim površinama helikoptera i vrste leda;

• razlikuje tipove sistema za zaštitu od leda i kiše;

• razlikuje tipove (vrste) sistema instrumenata;

• objasni rad različitih tipova (vrsta) instrumenata;

• razlikuje tipove sistema za obezbeđivanje električne energije;

• objasni rad sistema za obezbeđivanje električne energije;

• razlikuje elemente sistema svetala i njihove radne karakteristike;

Klimatizacija (ATA 21):

• Dovod vazduha:

– izvori dovoda vazduha uključujući motor i zemaljski uređaj.

• Klimatizacija:

– sistemi klimatizacija;

– sistemi razvođenja;

– sistem za kontrolu protoka i temperature;

– zaštitni i upozoravajući uređaji.

Oprema i unutrašnje opremanje (ATA 25):

• Propis o opremi za slučaj opasnosti;

• Sedišta i pojasevi;

• Sistemi za dizanje;

• Sistemi za sletanje na vodu u slučaju nužde;

• Nacrt kabine, smeštanje tereta;

• Raspored opreme u kabini;

• Instalacija unutrašnje opreme.

Zaštita od požara (ATA 26):

• Detekcija dima i požara i sistem za upozorenje;

• Sistemi za gašenje požara;

• Testiranje sistema.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

• praktična nastava (32 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje elektronskih sistema helikoptera i uočavanje analogije sa odgovarajućim sistemima na avionima.

• Osposobljavanje za proveru i utvrđivanje stanja komponenata sistema za obezbeđivanje električne energije.

• Osposobljavanje za proveru komponenti sistema svetala

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema za gorivo.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje hidrauličnog sistema.

• Osposobljavanje za proveru, održavanje i podešavanje sistema stajnih trapova.

• Osposobljava za proveru, održavanje i podešavanje pneumatskog i vakuum sistema.

• objasni rad sistema svetala;

• razlikuje tipove sistema za gorivo;

• objasni rad sistema za gorivo;

• razlikuje tipove hidrauličkih sistema;

• razlikuje tipove stajnih organa i njihove delove;

• razlikuje tipove pneumatskih/vakum sistema;

• dokumentacija;

• primeni mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• vizuelno proveri ispravnosti pojedinačnih vrsta sistema na osnovu odgovarajućih test procedura;

Zaštita od leda i kiše (ATA 30):

• Formiranje leda, vrste leda i otkrivanje leda;

• Sistemi protiv zaleđivanja i sistemi za odleđivanje;

• Električni, toplovazdušni i hemijski;

• Zaštita od kiše i odstranjivanje kiše;

• Grejanje priključka za dopunu i dreniranje goriva.

Sistemi instrumenata/avionika:

• Sistemi instrumenata (ATA 31):

– pito-statika: visinomer, brzinomer, indikator vertikalne brzine;

– žiroskop: veštački horizont, pokazivač pravca, pokazivač smera, pokazivač horizontalnog položaja vazduhoplova, pokazivač nagiba i klizanja, korektor nagiba;

– kompas: direktno očitavanje, daljinsko očitavanje;

– sistem za indikaciju vibracija – hums (praćenje rada sistema);

– ostali sistemi indikacije;

• Avionika:

– osnove rada sistema;

– automatsko letenje (ATA 22);

– komunikacija (ATA 23);

– sistem navigacije (ATA 34);

Gorivni sistemi (ATA 28):

• Prikaz sistema;

• Rezervoari goriva;

• Sistemi dovoda;

• Ispuštanje goriva u letu, ventilacija, dreniranje goriva;

• Unakrsno napajanje i transfer goriva;

• Indikacija i upozorenje;

• Dopunjavanje goriva i pražnjenje;

Svetla (ATA 33):

• Spoljna: navigacija, sletanje, taksiranje, led;

• Unutrašnja: kabina, kokpit, prtljažni prostor;

• U slučaju nužde.

Hidraulični pogon (ATA 29):

• Prikaz sistema;

• Vrste fluida;

• Hidraulični rezervoari i akumulatori;

• Izvor pritiska: električni, mehanički, pneumatski;

• Izvor pritiska u slučaju opasnosti;

• Kontrola pritiska;

• Distribucija snage;

• Indikacija i sistem upozorenja;

• Veza s drugim sistemima;

Stajni trap (ATA 32):

• Konstrukcija, ublažavanje udara;

• Sistem za izvlačenje i uvlačenje: standardan i u slučaju nužde;

• Indikacije i upozorenje;

• Točkovi, gume, kočnice;

• Upravljanje;

• Skije, plovci.

Pneumatika/vakuum (ATA 36):

• Prikaz sistema;

• Izvori: motor, kompresori, rezervoari, zemaljski uređaji;

• Kontrola pritiska;

• Distribucija;

• Indikacije i upozorenja;

• Veza sa ostalim sistemima;

• Priručnik za održavanje;

• Test procedure;

• Dokumentacija;

• Podešavanje radnih parametara opreme;

• Sprovođenje mera lične zaštite i zaštite radne okoline.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Električna i elektronska oprema

– Hidro-pneumatski sistemi aviona

– Sistemi klipnih motora i elisa

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Sistemi turbomlaznih motora

B. IZBORNI PREDMETI

Naziv predmeta:

HEMIJA

Ciljevi predmeta:

– Razvoj funkcionalnog sistema hemijskog znanja kao podrške za izučavanje stručnih predmeta;

– Razumevanje odnosa između strukture supstanci, njihovih svojstava kao i mogućnosti njihove primene;

– Razumevanje prirodnih pojava i procesa i hemijskog pristupa u njihovom izučavanju;

– Razvoj hemijske funkcionalne pismenosti;

– Prepoznavanje, razumevanje i primena hemijskih znanja u svakodnevnom životu i profesionalnom radu;

– Razumevanje korisnosti od hemijske proizvodnje za odabranu struku;

– Razvoj sposobnosti za sagledavanje potencijalnih rizika, mogućnosti prevencije i mera zaštite pri hemijskim nezgodama u svakodnevnom životu i profesionalnom radu;

– Razvoj odgovornog stava prema korišćenju supstanci u svakodnevnom životu i u profesionalnom radu;

– Razvoj komunikativnosti i spremnosti za saradnju i timski rad;

– Razvoj odgovornosti. sistematičnosti, preciznosti i pozitivnog stava prema učenju;

– Razvoj svesti o sopstvenim znanjima i potrebi za daljim profesionalnim napredovanjem.

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Struktura supstanci

• Razumevanje koncepta o korpuskularnoj građi supstanci.

• Razumevanje odnosa između strukture supstanci i njihovih svojstava.

• Razumevanje uticaja međumolekulskih sila na fizička svojstva supstanci.

• objasni elektroneutralnost atoma;

• objasni pojam izotopa i primenu izotopa;

• razlikuje atom od jona;

• napiše simbole elemenata i formule jedinjenja;

• objasni da su elektroni u elektronskom omotaču raspoređeni prema principu minimuma energije;

• odredi broj valentnih elektrona;

• objasni uzrok hemijskog vezivanja atoma i tipove hemijskih veza;

• razlikuje jonsku vezu od kovalentne veze;

• razlikuje nepolarnu od polarne kovalentne veze;

• objasni da svojstva hemijskih jedinjenja zavise od tipa hemijeke veze;

• definiše pojam relativne atomske mase i pojam relativne molekulske mase;

• objasni pojam količine supstance i povezanost količine supstance sa masom supstance;

• objasni kvantitativno značenje simbola i formula;

• Građa atoma, atomski i maseni broj.

• Hemijski simboli i formule.

• Struktura elektronskog omotača.

• Relativna atomska i molekulska masa.

• Jonska veza.

• Kovalentna veza.

• Metalna veza.

• Kristali: atomski, jonski i molekulski.

• Količina supstance i molarna masa.

Demonstracioni ogledi:

• reaktivnost elemenata 1. grupe PSE.

• bojenje plamena.

• upoređivanje reaktivnosti elemenata 17. grupe PSE.

• sublimacija joda.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

• demonstracioni ogledi

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

Teorijska nastava se realizuje u:

• odgovarajućem kabinetu

• specijalizovanoj učionici

• učionici

Preporuke za realizaciju sadržaja programa

• neophodna predznanja ponoviti uz maksimalno angažovanje učenika;

• novo gradivo obraditi uvođenjem što više primera iz realnog života i podsticati učenike na razmišljanje i samostalno zaključivanje;

• u nastavi se izvode svi predviđeni demonstracioni ogledi, kako bi učenici razumeli značaj hemijskog eksperimenta kao primarnog izvora znanja i osnovnog metoda saznavanja u hemiji;

• nastavnik bira primere i demonstracione oglede u skladu sa potrebama struke;

• prilagoditi razmatranje kvantitativnog aspekta hemijskih reakcija potrebama obrazovnog profila;

• upućivati učenike na pretraživanje različitih izvora. primenom savremenih tehnologija za prikupljanje hemijskih podataka;

• ukazivati na korisnost i štetnost hemijskih proizvoda po zdravlje ljudi;

• ukazivati na povezanost hemije sa tehničko-tehnološkim, socio-ekonomskim i društvenim naukama;

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Disperzni sistemi

• Razvoj koncepta o korpuskularnoj građi supstance na osnovu razumevanja odnosa komponenti u disperznom sistemu.

• Razumevanje odnosa između kvalitativnog sastava disperznog sistema i njegovih svojstava.

• Razumevanje odnosa između kvantitativnog sastava disperznog sistema i njegovih svojstava.

• Sagledavanje značaja primene disperznih sistema u svakodnevnom životu i profesionalnom radu.

• objasni da su disperzni sistemi smeše više čistih supstanci;

• razlikuje disperznu fazu i disperzno sredstvo;

• objasni pojam homogene smeše;

• objasni pojam i navede primenu aerosola, suspenzija, emulzija i koloida

• objasni uticaj temperature na rastvorljivost supstanci;

• izračuna maseni procentni sadržaj rastvora;

• objasni pojam količinske koncentracije rastvora;

• Disperzni sistemi.

• Rastvorljivost.

• Maseni procentni sadržaj rastvora.

• Količinska koncentracija rastvora.

Demonstracioni ogledi:

• pripremanje rastvora poznate količinske koncentracije;

• pripremanje rastvora poznatog masenog procentnog sadržaja;

• razmena energije između sistema i okoline (rastvaranje amonijum – hlorida i rastvaranje natrijum – hidroksida u vodi).

Hemijske reakcije

• Razumevanje koncepta održanja materije kroz principe održanja mase i energije.

• Razvoj koncepta o korpuskularnoj građi supstance na osnovu razumevanja hemijskih reakcija.

• objasni da hemijska promena znači nastajanje novih supstanci, raskidanjem starih i stvaranjem novih hemijskih veza;

• razlikuje reakcije sinteze i analize;

• napiše jednačine za hemijske reakcije;

• primeni znanja iz stehiometrijskog izračunavanja na hemijskim jednačinama;

• objasni da su neke reakcije egzotermne a neke endotermne u razmeni energije sa okolinom;

• navede faktore koji utiču na brzinu hemijske reakcije;

• Hemijske reakcije.

• Hemijske jednačine.

• Reakcije sinteze i analize.

• Stehiometrijska izračunavanja na osnovu hemijskih jednačina.

• Toplotni efekat pri hemijskim reakcijama.

• Brzina hemijske reakcije.

• Faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije.

• Hemijska ravnoteža.

• Elektroliti.

• Elektrolitička disocijacija kiselina, baza i soli.

• pH vrednost.

• Oksido-redukcioni procesi.

• objasni pojam hemijske ravnoteže;

• razlikuje konačne i ravnotežne hemijske reakcije;

• ilustruje primerima značaj hemijske ravnoteže za procese iz svakodnevnog života;

• prikaže elektrolitičku disocijaciju kiselina, baza i soli hemijskim jednačinama;

• razlikuje kiselu, baznu i neutralnu sredinu na osnovu rN vrednosti rastvora;

• objasni pojam elektrolita;

• objasni pojam jakih i slabih elektrolita;

• objasni naponski niz elemenata;

• objasni procese oksidacije i redukcije kao otpuštanja i primanja elektrona;

• objasni da je u oksido – redukcionim reakcijama broj otpuštenih elektrona jednak broju primljenih elektrona;

• objasni šta je oksidacioni broj i kako se određuje oksidacioni broj atoma u molekulu;

• objasni da se pri oksidaciji oksidacioni broj povećava, a pri redukciji oksidacioni broj smanjuje;

• odredi oksidaciono i redukciono sredstvo na osnovu hemijske jednačine;

• objasni pojam elektrolize;

• objasni pojam korozije;

• navede postupke zaštite od korozije

• Elektroliza.

• Korozija.

Demonstracioni ogledi:

• kretanje čestica kao uslov za hemijsku reakciju (reakcija između gasovitog amonijaka i gasovitog hlorovodonika).

Okvirni broj časova po temama

• Struktura supstanci (10 časova)

• Disperzioni sistemi (8 časova)

• Hemijske reakcije (18 časova)

• Hemija elemenata i jedinjenja (32 časa)

• Hemijski aspekti zagađivanja životne sredine (2 časa)

Hemija elemenata i jedinjenja

• Razumevanje odnosa strukture supstanci i njihovih svojstava.

• Sagledavanje značaja primene elemenata i jedinjenja u profesionalnom radu i svakodnevnom životu.

• Razumevanje značaja i primene elemenata, jedinjenja i legura u tehničko – tehnološkim procesima.

• objašnjava periodičnu promenu svojstava elemenata u PSE;

• razlikuje metale, nemetale i metaloide i objasni stabilnost atoma plemenitih gasova;

• opisuje karakteristična svojstva nemetala: vodonika, kiseonika, azota, ugljenika, silicijuma, fosfora, sumpora, hlora i njihovih važnijih jedinjenja, kao i njihov uticaj na živi svet;

• opisuje karakteristična svojstva metala: natrijuma, kalijuma, magnezijuma, kalcijuma, aluminijuma i olova i njihovih važnijih jedinjenja, kao i njihov uticaj na živi svet;

• navede opšta svojstva prelaznih metala i njihovih jedinjenja i njihovu primenu u struci;

• opisuje svojstva atoma ugljenika u organskim molekulima;

• poznaje klasifikaciju organskih jedinjenja (prema strukturi i vrsti hemijskih veza);

• objašnjava kako hemijska svojstva zavise od prirode hemijske veze;

• objašnjava hemijska svojstva organskih jedinjenja koja imaju primenu u struci i svakodnevnom životu;

• Stabilnost atoma plemenitih gasova.

• Uporedni pregled i opšta svojstva elemenata 17., 16., 15., 14., 13. i 12. grupe PSE.

• Uporedni pregled i opšta svojstva elemenata 1. i 2. grupe PSE.

• Opšte karakteristike prelaznih elemenata i njihova praktična primena.

• Svojstva atoma ugljenika.

• Klasifikacije organskih jedinjenja.

• Tipovi organskih reakcija.

• Osnovne klase organskih jedinjenja.

• Biološki važna organska jedinjenja (ugljeni hidrati, masti, proteini).

Demonstracioni ogledi:

• reakcija magnezijuma i aluminijuma sa sirćetnom kiselinom;

• dejstvo sirćetne kiseline na predmete od bakra;

• pripremanje penušavih osvežavajućih pića

• dokazivanje skroba rastvorom joda;

• rastvaranje skroba u toploj i hladnoj vodi;

• zgrušavanje proteina limunskom kiselinom;

Hemijski aspekti zagađivanja životne sredine

• Razvoj odgovornog stava prema korišćenju supstanci u svakodnevnom životu i profesionalnom radu.

• Razumevanje i prosuđivanje načina odlaganja i uništavanja hemijskih zagađivača životne sredine.

• objasni štetno dejstvo nekih supstanci na životnu sredinu i zdravlje ljudi;

• navodi najčešće izvore zagađivanja atmosfere, vode i tla;

• objasni značaj prečišćavanja vode i vazduha;

• objasni značaj pravilnog odlaganja sekundarnih sirovina;

• Zagađivanje atmosfere, vode i tla.

• Izvori zagađivanja.

• Prečišćavanje vode i vazduha.

• Zaštita i odlaganje sekundarnih sirovina.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Osnove hidraulike

– Ekologija i zaštita životne sredine

– Prva pomoć

Naziv predmeta:

MEHANIKA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Statika

• Sticanje osnovnih znanja iz statike.

• navede aksiome statike;

• izračuna reakcije veza;

• razloži silu na komponente;

• razume i primeni teoremu o paralelnom prenošenju sile;

• postavi uslove ravnoteže sistema proizvoljnih sila u ravni;

• odredi težišta linija, figura i tela;

• odredi reakcije veza ravanskih nosača;

• nacrta statičke dijagrame za karakteristične ravanske nosače;

• izračuna unutrašnje sile u štapovima rešetkastih nosača;

• razlikuje vrste trenja;

• navede karakteristične primere pozitivnog i negativnog dejstva trenja;

• Sistem sučeljnih sila:

– apsolutno kruto telo;

– sila;

– ekvivalentni sistemi sila;

– uravnoteženi sistem sila;

– aksiome statike;

– veze i reakcije veza;

– razlaganje sile;

– moment sile za tačku.

• Varinjonova teorema

• Sistem proizvoljnih sila u ravni:

– slaganje paralelnih sila;

– spreg i moment sprega;

– teorema o paralelnom;

– prenošenju sile;

– redukcija sile i sistema sila na tačku;

– glavni vektor i glavni moment;

– uslovi ravnoteže sistema proizvoljnih sila u ravni.

• Težište i centar masa:

– sistem vezanih paralelnih sila;

– određivanje težišta linija;

– ravanskih figura i tela.

• Ravanski nosači oslonci i ležišta prostih nosača, vrste nosača i opterećenja

• Ravanski nosači:

– oslonci i ležišta prostih nosača;

– vrste nosača i opterećenja;

– određivanje reakcija veza punih ravanskih nosača;

– statički dijagrami kod proste grede, konzole i grede sa prepustima.

• Rešetkasti nosači:

– vrste rešetkastih nosača;

– unutrašnje sile u štapovima.

• Kremonin plan sila

• Trenje:

– vrste trenja.

• Kulonov zakon

• Trenje klizanja i trenje kotrljanja.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Statika (40 časova)

• Otpornost materijala (30 časova)

Otpornost materijala

• Sticanje osnovnih znanja iz otpornosti materijala.

• navede vrste naprezanja;

• nacrta dijagram i objasni Hukov zakon za aksijalno naprezanje;

• dimenzioniše aksijalno napregnut štap;

• razlikuje napone i deformacije koji se javljaju pri karakterističnim naprezanjima (aksijalno naprezanje, smicanje, uvijanje, savijanje);

• izračuna momente inercije složenih figura;

• proračuna nosač izložen savijanju;

• Aksijalno naprezanje:

– deformacije, naponi;

– dilatacije.

• Hukov zakon:

– dimenzionisanje štapa;

– dozvoljeni napon i stepen sigurnosti

• Smicanje:

– naponi i deformacije.

• Hukov zakon pri smicanju

– modul klizanja.

• Geometrijske karakteristike ravnih i poprečnih preseka:

– statički moment površine;

– momenti inercije;

– elipsa inercije;

– glavni centralni momenti;

– inercije složenih figura.

• Uvijanje:

– naponi i deformacije;

– dijagrami momenata uvijanja.

• Savijanje:

– čisto savijanje;

– normalni naponi;

– otporni momenti ravanskih preseka.

• Proračun nosača izloženih savijanju.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Fizika

– Aerodinamika

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

– Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovni pojmovi ekologije

• Proširivanje znanja o predmetu istraživanja i značaju ekologije.

• Shvatanje strukture ekosistema/biosfere i ppoceca koji se u njima odvijaju.

• Razumevanje značaja biodiverziteta za opstanak života na Zemlji.

• definiše predmet istraživanja i značaj ekologije;

• objasni strukturu ekosistema;

• objasni procese koji se odigravaju u ekosistemu;

• analizira međusobne odnose organizama u lancima ishrane;

• objasni strukturu biosfere;

• analizira biogeohemijske cikluse u biosferi;

• utvrđuje značaj biodiverziteta za opstanak života na Zemlji;

• Definicija, predmet istraživanja i značaj ekologije.

• Struktura ekosistema.

• Procesi koji se odigravaju u ekosistemu.

• Biodiverzitet.

• Biosfera kao jedinstveni ekološki sistem Zemlje.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temi

Osnovni pojmovi ekologije (7 časova)

Čovekov odnos prema životnoj sredini (antropogeni faktor) (8 časova)

Zagađenje i toksikologija (8 časova)

Zagađivanje i zaštita vazduha (13 časova)

Zagađivanje i zaštita voda kao životnog resursa (8 časova)

Zagađivanje i zaštita zemljišta (8 časova)

Radioaktivno zagađivanje i zaštita (5 časova)

Zagađivanje i zaštita hrane (5 časova)

Pravo i zakonska regulativa za zaštitu životne sredine (4 časa)

Monitoring sistem i zaštita prirode (4 časa)

Čovekov odnos prema životnoj sredini (antropogeni faktor)

• Proširivanje znanja o odnosu čoveka prema životnoj sredini.

• objasni pojmove životna sredina i antropogeni faktor;

• objasni negativan uticaj navede klasifikaciju ekoloških faktora čoveka na životnu sredinu;

• Životna sredina i ekološki faktori.

• Klasifikacija ekoloških faktora.

• Uticaj razvoja čovečanstva na životnu sredinu globalno i lokalno.

• Promene u životnoj sredini pod uticajem čoveka: promene fizičkih uslova sredine, promene u sastavu živog sveta, introdukcija.

Zagađenje i toksikologija

• Upoznavanje sa pojmovima zagađenja i toksikologije.

• objasni pojmove zagađenje i zaštita životne sredine;

• objasni pojmove toksin i toksikologija;

• klasifikuje toksikante i toksične efekte;

• objasni mogućnost neutralizacije štetnog dejstva toksina;

• objasni značaj upravljanja rizicima;

• Izvori i vrste zagađivanja životne sredine.

• Toksikologija i ekotoksikologija, klasifikacija toksikanata.

• Toksični efekti – vrste i načini trovanja. mutageno. kancerogeno i teratogeno dejstvo.

• Zdravstvene posledice (nervni. imuni, endokrini sistem) mogućnost neutralizacije.

• Rizici – upravljanje. hemijski udesi (akcidenti).

Zagađivanje i zaštita vazduha

• U poznavanje sazagađivanjem vazduha i merama zaštite vazduha od zagađivanja.

• navede izvore i klasifikuje zagađujuće materije u vazduhu;

• objasni nastanak i posledice ozonskih rupa. kiselih kiša i efekte staklene bašte;

• objasni vezu između saobraćaja i zagađenosti vazduha, navede mogućnosti korišćenja ekološkog goriva;

• objasni problem globalnog zagađivanja;

• objasni posledice dejstva na biljni i životinjski svet i ljudsko zdravlje;

• objasni moguće mere zaštite vazduha od zagađivanja;

• Izvori zagađenja, klasifikacija zagađujućih materija i njihovi efekti.

• Posledica zagađenja: efekat staklene bašte. kisele kiše, ozonske rupe.

• Uticaj vremena i klime na aerozagađenje.

• Vazdušni i kopneni saobraćaj i zagađivanje vazduha.

• Energetska potrošnja savremenog čoveka, obnovljivi i neobnovljivi resursi, biodizel.

• Efekti zagađenja na živi svet i zdravlje ljudi.

• Mere zaštite vazduha od zagađivanja, propisi aviokompanija.

• Zagađenost vazduha u lokalnoj sredini.

Zagađivanje i zaštita voda kao životnog resursa

• Upoznavanje sa zagađivanjem voda i mogućim merama zaštite voda od zagađivanja.

• navede izvore zagađivanja vode a klasifikuje kategorije voda po kvalitetu;

• razlikuje prirodno, hemijsko, fizičko i biološko zagađivanje voda;

• objasni povezanost zagađivanja vazduha i vode i značaj prečišćavanja otpadnih voda;

• razlikuje kategorije voda uz pomoć bioindikatora;

• Izvori zagađivanja voda, određivanje kvaliteta vode.

• Načini zagađivanja: hemijsko. biološko, fizičko.

• Zagađivanje vode putem zagađenog vazduha.

• Načini i metode prečišćavanja otpadnih voda.

• Kontrola kvaliteta vode u lokalnoj sredini.

• Mere zaštite voda od zagađivanja.

Zagađivanje i zaštita zemljišta

• Upoznavanje sa ugrožavanjem zemljišta i mogućim merama zaštite zemljišta od zagađivanja.

• objasni kriterijume za određivanje kvaliteta zemljišta, načine zagađivanja i ugrožavanja zemljišta

• objasni problem deponovanja čvrstog komunalnog i opasnog otpada i značaj smanjivanja količine komunalnog otpada

• objasni značaj reciklaže i primene mera za zaštitu zemljišta od zagađivanja;

• Kvalitet zemljišta i kriterijumi kvaliteta.

• Načini zagađivanja zemljišta.

• Čvrste otpadne materije iz grada, opasne materije.

• Obrada, upravljanje, prerada i deponovanje, otpadnih materija, sanitarne deponije.

• Proizvodni procesi sa manje otpada, reciklaža – pojam, primeri.

Radioaktivno zagađivanje i zaštita

• Upoznavanje sa radioaktivnim zagađivanjem, biološkim efektima i merama zaštite od radijacije.

• definiše pojam radijacije;

• navede vrste n izvore radijacije (prirodne i veštačke);

• navede posledice radioaktivnog zagađivanja životne sredine i globalni problem nuklearnog otpada;

• navede mere zaštite i načine kontrole radijacije u životnoj i radnoj sredini;

• Radioaktivnost, izvori i vrste radijacije, prirodna i veštačka radioaktivnost.

• Posledice radioaktivnog zagađivanja po žive sisteme.

• Nuklearni otpad – pojam i klasifikacija. globalni problem deponovanja.

• Mere zaštite od radijacije u životnoj i radnoj sredini, dozvoljene doze zračenja.

Zagađivanje i zaštita hrane

• Upoznavanje saizvorima zagađivanja hrane i meramazaštite hrane od zagađivanja.

• razlikuje fizičko, hemijsko, biološko i radioaktivno zagađivanje hrane;

• objasni zdravstvene efekte zagađene hrane;

• razlikuje moguće mere i načine zaštite hrane od zagađivanja i objasni značaj zdrave ishrane;

• izradi sopstveni nedeljni jelovnik baziran na principima zdrave ishrane;

• Načini zagađivanja hrane.

• Efekti zagađene hrane na organizam, bio akumulacija.

• Mere zaštite hrane od zagađivanja, značaj zdravog načina ishrane.

Pravo i zakonska regulativa za zaštitu životne sredine

• Upoznavanje saprincipima politike i prava za zaštitu životne sredine.

• objasni važnost zakonskog regulisanja zaštite i očuvanja životne sredine;

• Pravo na zdravu životnu sredinu.

• Ustav Republike Srbije, Arhuska konvencija, Bečka konvencija za zaštitu ozonskog omotača, Montrealski protokol, CITES konvencija, NATURA 2000, Dunavska komisija, Savska komisija.

• Okvirna konvencija UN o promeni klime i Kjoto protokol.

• Zakon o zaštiti prirode.

Monitoring sistem i zaštita prirode

• Upoznavanje sa oblicima praćenja promena kvaliteta i zaštite životne sredine.

• definiše pojam monitoringa, navede vrste i značaj monitoringa;

• navede oblike zaštite prirode i prirodnih dobara;

• navede oblike biomonitoringa za praćenje zagađenosti vazduha, vode i zemljišta u okruženju;

• Monitoring, značaj i vrste.

• Zaštita prirode i prirodnih dobara – nacionalni parkovi i prirodni rezervati.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Biologija (odabrane teme)*

– Materijali vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Hemija

Naziv predmeta:

ISTORIJA VAZDUHOPLOVSTVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod

• Sticanje osnovnih znanja o najranijim idejama o letenju.

• razume značenje pojma „vazduhoplovstvo” i shvati šta on podrazumeva;

• objasni dugovečnost ideje o letenju;

• Pojam razvoja vazduhoplovstva.

• Mitovi o letenju u starom veku.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Uvod (3 časa)

• Renesansa – idejna platforma vazduhoplovstva (3 časa)

Renesansa – idejna platforma vazduhoplovstva

• Sticanje osnovnih znanja o prvim naučnim razradama ideje letenja i konstruisanja vazduhoplova.

• razume ulogu Leonarda da Vinčija u stvaranju prvih naučno zasnovanih teorija o letenju i konstruisanju letećih sprava;

• navede prve pokušaje konstruisanja letećih sprava;

• Leonardo da Vinči vizionar, začetnik istorije vazduhoplovstva.

• Prve leteće sprave.

Mesto i značaj prve industrijske revolucije u razvoju vazduhoplovstva

• Upoznavanje učenika sa značajem određenih naučnih i tehničkih dostignuća iz vremena prve industrijske revolucije u razvoju vazduhoplovstva.

• objasni vezu između naučnih i tehničkih dostignuća i pojave prvih letelica;

• objasni karakteristike prvih uspešno konstruisanih letelica;

• navede osnovne činjenice o proboju na polju jedriličarstva;

• Naučna i tehnička dostignuća prve industrijske revolucije u službi letenja.

• Era aerostata (baloni i cepelini).

• Parna mašina u vazduhoplovstvu.

• Početak jedriličarstva (1891–1896) Oto Lilijental.

Druga industrijska revolucija – prvo doba avijacije

• Sticanje osnovnih znanja o uticaju druge industrijske revolucije na pojavu dinamičkih letećih mašina (aviona).

• razume uticaj i značaj druge industrijske revolucije na pojavu avijacije;

• navede mesto i vreme nastanka prvih međunarodnih organizacija u vazduhoplovstvu i njihov značaj;

• objasni prve uspehe Jugoslovena na polju vazduhoplovstva;

• Let braće Rajt – trijumf čovečanstva.

• Značaj druge industrijske revolucije u istoriji vazduhoplovstva.

• Institucionalizacija vazduhoplovstva i stvaranje FIA (ederation Aeronautique Internationale).

• Južni Sloveni u pionirskom dobu avijacije (1903–1913).

Vazduhoplovstvo u Prvom svetskom ratu

• Upoznavanje sa osnovnim tekovinama razvoja vazduhoplovstva u vreme Prvog svetskog rata.

• razume značaj razvoja vazduhoplovstva u Prvom svetskom ratu;

• objasni uticaj razvoja vazduhoplovstva na strategiju ratovanja;

• poveže uticaj Prvog svetskog rata na razvoj vazduhoplovne industrije;

• objasni razvoj Srpskog vojnog vazduhoplovstva u Prvom svetskom ratu;

• Avion kao novo oružje (izviđači, lovci, bombarderi).

• Prvi dvoboji – početak rata u vazduhu.

• Srpsko vojno vazduhoplovstvo u Prvom svetskom ratu.

• Uticaj Prvog svetskog rata na ubrzani razvoj vazduhoplovstva i vazduhoplovne industrije.

• Mesto i značaj prve industrijske revolucije u razvoju vazduhoplovstva (7 časova)

• Druga industrijska revolucija – prvo doba avijacije (7 časova)

• Vazduhoplovstvo u Prvom svetskom ratu (7 časova)

• Razvoj vazduhoplovstva u međuratnom periodu 1918–1939 (12 časova)

• Vazduhoplovstvo u Drugom svetskom ratu (18 časova)

• Posleratni razvoj vazduhoplovstva (7 časova)

• Razvoj Jugoslovenskog vazduhoplovstva posle Drugog svetskog rata (6 časova)

Razvoj vazduhoplovstva u međuratnom periodu 1918 – 1939.

• Sticanje osnovnih znanja o povećanju značaja vazduhoplovstva u mirnodopske svrhe.

• objasni značaj razvoja vazduhoplovstva u mirnodopske svrhe;

• navede krupna dostignuća u razvoju vazduhoplovstva između dva svetska rata;

• uoči povezanost razvoja vazduhoplovstva i uspostavljanja vazdušnog saobraćaja;

• navede karakteristike razvoja vazduhoplovstva i vazduhoplovne industrije u Kraljevini Jugoslaviji;

• objasni značaj razvoja prvih mlaznih motora;

• razume pojavu autožira kao preteče prvih helikoptera;

• objasni zašto je period između dva svetska rata „zlatna era vazduhoplovstva”;

• Uspostavljanje vazdušnog saobraćaja.

• Prvi prekookeanski letovi.

• Padobranstvo (potreba, sport, temelj novih rodova vojske).

• Autožir – preteča helikoptera.

• Razvoj vazduhoplovstva u Kraljevini Jugoslaviji.

• Začeci jugoslovenske vazduhoplovne industrije.

• Tragedija ,,Hindenburg-a” – tužan kraj velike ere dirižabla.

• Prvi letovi aviona na mlazni pogon (nagoveštaj nove ere).

Vazduhoplovstvo u Drugom svetskom ratu

• Upoznavanje sa ulogom vazdušnih snaga u novim ratnim strategijama tokom Drugog svetskog rata.

• objasni uticaj novih tehničko-tehnoloških dostignuća na razvoj vazduhoplovstva tokom Drugog svetskog rata;

• poveže razvoj vazduhoplovstva sa razvojem novih strategija ratovanja;

• navede velike bitke u vazdušnom prostoru;

• objasni pojavu nosača aviona i njihov značaj kao prvog strateškog oružja;

• objasni značaj i ulogu Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva u Drugom svetskom ratu;

• objasni potencijalni presudni značaj strateških bombardera za ishod ratnog sukoba;

• razume mesto i ulogu ratnog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije na početku Drugog svetskog rata;

• Značaj i mesto vazdušnih snaga u Drugom svetskom ratu.

• Avijacija i desantne snage kao osnova „blickriga”.

• Nebo – ratno poprište; ,,Bitka za Britaniju”.

• Radar – novo oružje u vazduhoplovstvu.

• Veliki vazdušni desanti u Drugom svetskom ratu.

• Nosači aviona – strateško oružje u Drugom svetskom ratu.

• Pojava raketnog oružja (FAU – 1, FAU – 2).

• Strategijski bombarderi i atomska bomba.

• Borbeni avioni na mlazni pogon u Drugom svetskom ratu.

• Odbrana neba nad Beogradom (6. april 1941.).

• Novi početak Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva 1944.

Posleratni razvoj vazduhoplovstva

• Upoznavanje sa ključnom ulogom mlaznih motora, novih tehničko – tehnoloških dostignuća u posleratnom vazduhoplovstvu i osvajanju svemira.

• shvati vezu razvoja mlaznih motora i ubrzanog svestranog napretka vazduhoplovstva;

• objasni uticaj novih tehničko – tehnoloških dostignuća na razvoj savremenog vazduhoplovstva i osvajanja svemira;

• objasni osnovne principe letenja primenjene stvaranjem novih letelica, helikoptera;

• Doba mlaznih aviona.

• Helikopteri – nova dimenzija letenja.

• ,,V/STOL” avioni za vertikalno poletanje i sletanje.

• proboj u kosmos.

Razvoj Jugoslovenskog vazduhoplovstva posle Drugog svetskog rata

• Upoznavanje sa bitnim momentima razvoja vazduhoplovstva i vazduhoplovne industrije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata.

• objasni ulogu i značaj osnivanja i razvoja nacionalne aviokompanije;

• navede najveće uspehe jugoslovenske avio industrije posle Drugog svetskog rata i mesto te industrije u svetu (1960–1990);

• Osnivanje Jugoslovenskog aerotransporta (JAT) 01.04.1947.

• Jugoslovenska vazduhoplovna industrija od 1946. do 1991.

• Najznačajniji rezultati jugoslovenske vazduhoplovne industrije.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Istorija

– Istorija (odabrane teme)*

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Aerodinamika

Naziv predmeta:

PRVA POMOĆ

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Prvi kontakt sa povređenim

• Upoznavanje učenika sa značajem pružanja prve pomoći.

• objasni značaj i ciljeve prve pomoći;

• objasni načine obezbeđenja terena;

• objasni plan akcije spasavanja;

• primenjuje postupak pregleda i utvrđivanja vrste povreda;

• Pojam, ciljevi i principi prve pomoći.

• Načini obezbeđivanja terena i smanjenje rizika.

• Postupak na mestu nesreće i plan akcije spasavanja.

• Postupak pregleda i utvrđivanje vrste povrede.

• Postupak s odećom i obućom.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

1. praćenje ostvarenosti ishoda

2. testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Prvi kontakt sa povređenim (10 časova)

• Sredstva za pružanje prve pomoći (8 časova)

• Poremećaj svesti (10 časova)

• Oživljavanje – kardiopulmonalna reanimacija (11 časova)

• Krvarenje i rane (8 časova)

• Povrede kostiju i zglobova (6 časova)

• Naglo nastala oboljenja (2 časa)

• Termičke povrede (3 časa)

• Hemijske i biološke povrede (3 časa)

• Specifične vrste povreda – kraš, blast (4 časa)

• Transport povređenog (3 časa)

• Prva pomoć u masovnim nesrećama (2 časa)

Sredstva za pružanje prve pomoći

• Upoznavanje učenika sa upotrebom standardnih i improvizovanih sredstava za pružanje prve pomoći.

• navede standardni, priručni i improvizovani zavojni materijal;

• objasni tehnike korišćenja zavojnog materijala;

• primenjuje tehnike korišćenja standardnih i improvizovanih zavojnih materijala;

• Standardni, priručni i improvizovani zavojni materijal.

• Tehnike i načini primene zavojnog materijala.

• Zavijanje glave, trupa, gornjih i donjih ekstremiteta.

Poremećaj svesti

• Upoznavanje učenika sa uzrocima nastanka nesvestice i besvesnog stanja i tehnikama pružanja prve pomoći.

• objasni uzroke, znake i posledice nesvestice;

• objasni i razlikuje znake i oblike gubitka svesti;

• primenjuje tehnike sprečavanja gubitka svesti i tehnike pružanja prve pomoći povređenog u besvesnom stanju;

• Uzroci nastanka nesvestice, znaci i posledice nesvesnog stanja.

• Nesvestica, padavica, histerija, fras, potres mozga, moždani udar, poremećaj koncentracije šećera u krvi, trovanje alkoholom, lekovima, koma.

• Prva pomoć povređenom u nesvesnom stanju – bočni koma položaj.

Oživljavanje (kardiopulmonalna reanimacija)

• Upoznavanje učenika sa značajem reanimacije i načinom njene primene.

• navede ciljeve reanimacije;

• navede metode reanimacije;

• objasni postupke veštačkog disanja;

• demonstrira postupke veštačkog disanja;

• objasni postupke masaže srca;

• demonstrira postupke masaže srca;

• objasni kombinovano oživljavanje;

• demonstrira postupak kombinovanog oživljavanja;

• objasni specifičnosti reanimacije kod različitih uzrasta povređenih;

• Pojam i ciljevi reanimacije.

• Prestanak disanja i rada srca, prohodnost disajnih puteva.

• Veštačko disanje, manuelne metode.

• Spoljašnja masaža srca, kombinovano oživljavanje.

• Specifičnost reanimacije kod odojčadi, male dece i odraslih.

Krvarenje i rane

• Upoznavanje učenika sa podelom i posledicama krvarenja i rana.

• opiše vrste krvarenja;

• navede posledice krvarenja;

• objasni i demonstrira tehnike zaustavljanja krvarenja;

• objasni pojam i podelu rana;

• navede tehnike zbrinjavanja povređenih;

• objasni tehnike zbrinjavanja povređenih;

• demonstrira tehnike zbrinjavanja povređenih;

• Pojam krvarenja, podela i posledice krvarenja.

• Znaci iskvarenosti, načini zaustavljanja krvarenja.

• Postupak s amputiranim delom tela.

• Pojam rane, vrste rana i uzroci povređivanja.

• Postupci zbrinjavanja, tehnike previjanja zavojem.

Povrede kostiju i zglobova

• Upoznavanje učenika sa vrstama povreda kostiju i zglobova i tehnikama zbrinjavanja.

• opiše vrste povreda kostiju i zglobova;

• navede posledice povreda kostiju i zglobova;

• navede tehnike zbrinjavanja povređenih;

• objasni tehnike zbrinjavanja povređenih;

• demonstrira tehnike zbrinjavanja povređenih;

• Povrede zglobova i kostiju i posledice.

• Pojam i pravila imobilizacije.

• Imobilizacija ramenog pojasa, gornjih ekstremiteta i grudnog koša.

• Imobilizacija donjih ekstremiteta i karlice.

Naglo nastala oboljenja

• Upoznavanje učenika sa pojmom i primerima naglo nastalih oboljenja.

• navede razliku između naglo nastalih oboljenja i naglo nastalih stanja;

• navede primere naglo nastalih oboljenja i naglo nastalih stanja;

• objasni tehnike zbrinjavanja osoba sa naglo nastalim stanjima;

• Pojam naglo nastalih stanja i oboljenja.

• Primeri naglo nastalih stanja: srčane tegobe, bronhijalna astma, alergijske reakcije, trovanja, moždani udar, devijantna ponašanja.

• Tehnike zbrinjavanja osoba sa naglo nastalim stanjima.

Termičke povrede

• Upoznavanje učenika sa uzrocima i vrstama termičkih povreda.

• opiše povrede nastale dejstvom visoke temperature;

• opiše povrede nastale dejstvom niske temperature;

• objasni principe i načine zbrinjavanja kod termičkih povreda;

• Pojam termičkih povreda.

• Povrede nastale dejstvom visoke temperature – toplotni udar, sunčanica, opekotine.

• Povrede nastale dejstvom niske temperature – smrzavanje, smrzotine.

• Principi i načini zbrinjavanja povređenih visokim i niskim temperaturama.

Hemijske i biološke povrede

• Upoznavanje učenika sa uzrocima i vrstama trovanja.

• navede uzroke hemijskih povreda;

• objasni posledice hemijskih povreda;

• navede uzroke bioloških povreda;

• objasni posledice bioloških povreda;

• objasni postupak zbrinjavanja povređenog;

• Pojam i uzroci hemijskih povreda.

• Hemijske povrede: opekotine, nagla trovanja, udisanje i gutanje otrova.

• Trovanja u mirnodopskim uslovima.

• Biološke povrede – ujedi životinja.

• Postupci zbrinjavanja povređenih.

Specifične vrste povreda (kraš, blast)

• Upoznavanje učenika sa kraš i blast povredama, politraumom.

• objasni pojam specifičnih povreda;

• objasni uzrok kraš i blast povrede, politraume;

• navede načine i postupke zbrinjavanja povređenih;

• Pojam specifičnih povreda.

• Uzroci i priroda politraume, kraš i blast povrede i njihove posledice.

• Postupci zbrinjavanja povređenih.

Transport povređenog

• Upoznavanje učenika sa vrstama i načinom transporta povređenog.

• objasni moguće načine transporta povređenih;

• objasni način nege povređenih tokom transporta;

• Transport povređenih – sa jednim i dva spasioca.

• Nega povređenih tokom transporta prema tipu povrede.

• Transport povređenih sa odgovarajućim pomagalima.

Prva pomoć u masovnim nesrećama

• Upoznavanje učenika sa principima timskog rada u zbrinjavanju povređenih u masovnim nesrećama.

• objasni značaj timskog rada u masovnim nesrećama;

• navede pravila timskog rada;

• primeni pravila timskog rada pri zbrinjavanju u masovnim nesrećama;

• Principi ekipnog rada u zbrinjavanju povređenih.

• Pravila timskog rada.

• Timski rad u saobraćajnoj nesreći, građevinskoj nesreći, evakuaciji iz aviona.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Biologija (odabrane teme)*

– LJudski faktor

– Hemija

Naziv predmeta:

PREDUZETNIŠTVO

Ciljevi predmeta:

– Razvijanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja.

– Razvijanje preduzetničkih vrednosti i sposobnosti da se prepoznaju preduzetničke mogućnosti u lokalnoj sredini i deluje u skladu sa tim.

– Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina mišljenja.

– Razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orjentaciji.

– Osposobljavanje za aktivno traženje posla (zapošljavanje i samozapošljavanje).

– Osposobljavanje za izradu jednostavnog plana poslovanja male firme.

– Multidisciplinarni pristup i orijentacija na praksu.

– Razvijanje osnove za kontinuirano učenje.

– Razvijanje odgovornog odnosa prema očuvanju prirodnih resursa i ekološke ravnoteže.

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN

OSTVARIVANjA PROGRAMA

Preduzetništvo i preduzetnik

• Razumevanje pojma i značaja preduzetništva.

• Prepoznavanje osobenosti preduzetnika.

• navede adekvatne primere preduzetništva iz lokalnog okruženja;

• navede karakteristike preduzetnika;

• objasni značaj motivacionih faktora u preduzetništvu;

• dovede u odnos pojmove inovativnost, preduzimljivost i preduzetništvo;

• prepozna različite načine otpočinjanja posla u lokalnoj zajednici;

• Pojam, razvoj i značaj preduzetništva.

• Profil i karakteristike uspešnog preduzetnika.

• Motivi preduzetnika.

• Tehnike i kriterijumi za utvrđivanje preduzetničkih predispozicija.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja/obavezom učenika da u toku nastave redovno formiraju radnu svesku.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• vežbe (70 časova)

Metode rada

Radioničarski (sve interaktivne metode).

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na 2 grupe.

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• aktivnost učenika na času

• redovnost i preglednost radne sveske

• domaće zadatke

• testove znanja

• izradu praktičnih radova (marketing, organizaciono – proizvodni i finansijski plan)

• izradu konačne verzije biznis plana

• prezentaciju

Okvirni broj časova po temama

• Preduzetništvo i preduzetnik (6 časova)

• Razvijanje i procena poslovnih ideja, marketing plan (14 časova)

• Upravljanje i organizacija (24 časa)

• Ekonomija poslovanja (18 časova)

• Učenički projekt prezentacija poslovnog plana (8 časova)

Preporuke zarealizaciju nastave

Preduzetništvo i preduzetnik:

Dati primer uspešnog preduzetnika i/ili pozvati na čas gosta – preduzetnika koji bi govorio učenicima o svojim iskustvima ili poseta uspešnom preduzetniku.

Razvijanje i procena poslovnih ideja,

marketing plan

• Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i procenu poslovnih ideja.

• Upoznavanje učenika sa elementima marketing plana.

• Razvijanje smisla za timski rad.

• primeni kreativne tehnike izbora, selekcije i vrednovanja poslovnih ideja;

• prepozna sadržaj i značaj biznis plana;

• istraži međusobno delovanje faktora koji utiču na tržište: cena, proizvod, mesto, promocija i ličnost;

• prikupi i analizira informacije o tržištu i razvija individualnu marketing strategiju;

• razvije samopouzdanje u sprovođenju terenskih ispitivanja;

• samostalno izradi marketing plan u pripremi biznis plana;

• prezentuje marketing plan kao deo sopstvenog biznis plana;

• Traganje za poslovnim idejama.

• Procena poslovnih mogućnosti za novi poslovni poduhvat.

• SWOT analiza.

• Struktura biznis plana i marketing plana kao njegovog dela.

• Elementi marketing miksa (5P) – (proizvod/usluga, cena, kanali distribucije, promocija, ličnost).

• Rad na terenu – istraživanje tržišta.

• Prezentacija marketing plana za odabranu biznis ideju.

Razvijanje i procenaposlovnih ideja i marketing plan:

Koristiti oluju ideja i vođenje diskusije da se učenicima pomogne u kreativnom smišljanju biznis ideja i odabiru najpovoljnije. Preporučiti učenicima da biznis ideje traže u okviru svog područja rada ali ne insistirati na tome. Učenici se dele na grupe okupljene oko jedne poslovne ideje u kojima ostaju do kraja. Grupe učenika okupljene oko jedne poslovne ideje vrše istraživanje tržišta po nastavnikovim uputstvima. Poželjno je organizovati posetu malim preduzećima gde će se učenici informisati o načinu delovanja i opstanka tog preduzeća na tržištu.

Upravljanje n organizacija, pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

• Upoznavanje učenika sa suštinom osnovnih menadžment funkcija i veština.

• Upoznavanje učenika sa specifičnostima upravljanja proizvodnjom/uslugama i ljudskim resursima.

• Upoznavanje učenika sa značajem korišćenja informacionih tehnologija za savremeno poslovanje.

• Davanje osnovnih uputstava gde doći do neophodnih informacija.

• navede osobine uspešnog menadžera;

• objasni osnove menadžmenta usluga/proizvodnje;

• objasni na jednostavnom primeru pojam i vrste troškova, cenu koštanja i investicije;

• izračuna prag rentabilnosti na jednostavnom primeru;

• objasni značaj proizvodnog plana i izradi proizvodni plan za sopstvenu biznis ideju u najjednostavnijem obliku (samostalno ili uz pomoć nastavnika);

• uviđa značaj planiranja i odabira ljudskih resursa za potrebe organizacije;

• koristi gantogram;

• objasni značaj informacionih tehnologija za savremeno poslovanje;

• shvati važnost neprekidnog inoviranja proizvoda ili usluga;

• izabere najpovoljniju organizacionu i pravnu formu privredne aktivnosti;

• izradi i prezentuje organizacioni plan za sopstvenu biznis ideju;

• samostalno sačini ili popuni osnovnu poslovnu dokumentaciju;

• Menadžment funkcije (Planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola).

• Pojam i vrste troškova, cena koštanja.

• Investicije.

• Prelomna tačka rentabilnosti.

• Menadžment proizvodnje – upravljanje proizvodnim procesom/uslugom Upravljanje ljudskim resursima.

• Upravljanje vremenom.

• Inženjering vrednosti.

• Informacione tehnologije u poslovanju.

• Pravni aspekt pokretanja biznisa.

Upravljanje i organizacija:

Preporučene sadržaje po temama učenik savladava na jednostavnim primerima uz pomoć nastavnika.

Metode rada

Mini predavanja.

Simulacija.

Studija slučaja.

Diskusija.

Davati uputstava učenicima gde i kako da dođu do neophodnih informacija. Koristiti sajtove za prikupljanje informacija (www.apr.gov.rs., www.sme.gov. rs. i drugi).

Osnovna poslovna dokumentacija: CV, molba, žalba, izveštaj, zapisnik...

Poseta socijalnim partnerima na lokalnom nivou (opština, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i sl.).

Ekonomija poslovanja, finansijski plan

• Razumevanje značaja bilansa stanja, bilansa uspeha i tokova gotovine kao najvažnijih finansijskih izveštaja u biznis planu.

• Prepoznavanje profita/dobiti kao osnovnog motiva poslovanja.

• Razumevanje značaja likvidnosti u poslovanju preduzeća.

• sastavi bilans stanja na najjednostavnijem primeru;

• sastavi bilans uspeha i utvrdi poslovni rezultat na najjednostavnijem primeru;

• napravi razliku između prihoda i rashoda s jedne strane i priliva i odliva novca sa druge strane;

• na najjednostavnijem primeru navede moguće načine finansiranja sopstvene delatnosti;

• informiše se u odgovarajućim institucijama o svim relevantnim pitanjima od značaja za pokretanje biznisa;

• identifikuje načine za održavanje likvidnosti u poslovanju preduzeća;

• sastavi finansijski plan za sopstvenu biznis ideju samostalno ili uz pomoć nastavnika;

• prezentuje finansijski plan za svoju biznis ideju;

• Bilans stanja.

• Bilans uspeha.

• Bilans tokova gotovine (cash flow).

• Izvori finansiranja.

• Institucije i infrastruktura za podršku preduzetništvu.

• Priprema i prezentacija finansijskog plana.

Ekonomija poslovanja, finansijski plan:

Koristiti formular za biznis plan Nacionalne službe zapošljavanja.

Koristiti najjednostavnije tabele za izradu bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova.

Obraditi sadržaj na najjednostavnijim primerima iz prakse.

Metode rada:

Mini predavanja.

Simulacija.

Studija slučaja.

Diskusija.

Učenički projekti – prezentacija poslovnog plana

• Osposobiti učenika da razume i dovede u vezu sve delove biznis plana.

• Osposobljavanje učenika u veštinama prezentacije biznis plana.

• samostalno ili uz pomoć nastavnika da poveže sve urađene delove biznis plana;

• izradi konačan (jednostavan) biznis plan za sopstvenu biznis ideju;

• prezentuje biznis plan u okviru javnog časa iz predmeta preduzetništvo;

• Izrada celovitog biznis plana za sopstvenu biznis ideju.

• Prezentacija pojedinačnih/grupnih biznis planova i diskusija.

Učenički projekt – prezentacija poslovnog plana:

Pozvati na javni čas uspešnog preduzetnika, predstavnike škole, lokalne samouprave i banaka za procenu realnosti i inovativnosti biznis plana. Prema mogućnosti nagraditi najbolje radove. U prezentaciji koristiti sva raspoloživa sredstva za vizuelizaciju a posebno prezentaciju u power point-u.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Svi stručni predmeti

Naziv predmeta:

ČVRSTOĆA AVIONA

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Sile koje deluju na avion

• Sticanje znanja o vrstama sila koje deluju na avion.

• objasni vrste napona;

• objasni vrste i podelu sila koje deluju na avion;

• nacrta aeroprofil krila i na njemu razloži aerodinamičku silu na njene komponente;

• napiše izraze za aerodinamičku silu i njene komponente;

• objasni inercijalne sile;

• objasni udarne sile;

• objasni sile od posledica rada motora;

• Osnovi elasto mehanike.

• Sile koje deluju na avion:

– aerodinamičke sile;

– inercijalne sile;

– udarne sile;

– sile posledice rada motora.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Sile koje deluju na avion (12 časova)

• Koeficijent opterećenja i anvelopa leta aviona (12 časova)

• Opterećenje krila (12 časova)

• Opterećenje trupa (10 časova)

• Opterećenje repnih površina (8 časova)

• Opterećenje motorskih nosača (5 časova)

• Konstrukcije koje se primenjuju pri izradi aviona (5 časova)

Koeficijent opterećenja i anvelopa leta aviona

• Sticanje znanja o koeficijentu opterećenja aviona.

• Sticanje znanja o anvelopi leta aviona.

• objasni kako se određuje koeficijent opterećenja;

• objasni i nacrta razne slučajeve leta aviona;

• objasni simetrična opterećenja;

• objasni izdržljivost posade i stepen sigurnosti;

• objasni i nacrta anvelopu leta aviona;

• Koeficijent opterećenja aviona.

• Razni slučajevi leta aviona.

• Simetrična opterećenja aviona.

• Izdržljivost posade i stepen sigurnosti.

• Anvelopa leta aviona.

Opterećenje krila

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima krila.

• Sticanje znanja o izradi dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja krila.

• objasni osnovna opterećenja krila: aerodinamičko i opterećenje krila koja zavise od mase;

• objasni postupak izrade dijagrama transverzalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja krila;

• nacrta dijagrame transverzalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja krila;

• objasni opterećenja ramenjačnog i kesonskog krila;

• dimenzioniše ramenjaču krila;

• Aerodinamičko opterećenje krila.

• Opterećenja krila koja zavise od mase.

• Dijagram transvezalnih sila krila.

• Dijagram momenta savijanja krila.

• Dijagram momenta uvijanja krila.

• Opterećenje ramenjačnog krila.

• Opterećenje kesonskog krila.

• Dimenzionisanje ramenjače krila.

Opterećenje trupa

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima trupa.

• Sticanje znanja o izradi dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja trupa.

• objasni osnovna opterećenja trupa;

• objasni postupak izrade dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja trupa;

• nacrta dijagrame transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja trupa;

• Opterećenje trupa.

• Dijagram transvezalnih sila trupa.

• Dijagram momenta savijanja trupa.

• Dijagram momenta uvijanja trupa.

Opterećenje repnih površina

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima repnih površina.

• Sticanje znanja o izradi dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja repnih površina.

• objasni osnovna opterećenja repnih površina;

• objasni postupak izrade dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja repnih površina;

• nacrta dijagrame transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja repnih površina;

• Opterećenje horizontalnog repa.

• Opterećenje vertikalnog repa.

• Dijagrami sila i momenata repnih površina.

Opterećenje motorskih nosača

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima motorskog nosača.

• objasni osnovna opterećenja motorskog nosača;

• Opterećenje motorskog nosača.

• Spoljašnja opterećenja motorskog nosača.

Konstrukcije koje se primenjuju pri izradi aviona

• Sticanje znanja o konstrukcijama koje se primenjuju pri izradi aviona.

• objasni osnovne konstrukcije koje se primenjuju pri izradi aviona;

• LJuskasta konstrukcija.

• Tankozida greda.

• Rešetkaste konstrukcije.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Mehanika

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Aerodinamika

– Struktura vazduhoplova

– Konstrukcija klipnih motora

– Konstrukcija turbomlaznih motora

– Aerodinamika i struktura helikoptera

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

MOTORNA VOZILA

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Razvoj i podela motornih vozila

• Usvajanje znanja o razvoju i podeli motornih vozila.

• poznaje razvoj motornih vozila;

• navede podelu motornih vozila;

• Razvoj motornih vozila.

• Podela motornih vozila.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

teorijska nastava (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Razvoj i podela motornih vozila (2 časa)

• Karoserija vozila (4 časa)

• Motor sa unutrašnjim sagorevanjem (14 časova)

• Razvodni mehanizam (4 časa)

• Sistemi napajanja motora gorivom (4 časa)

• Sistem za paljenje (4 časa)

• Sistem za podmazivanje (4 časa)

Karoserija vozila

• Usvajanje znanja o razvoju o funkciji, delovima i osnovnim karakteristikama karoserije vozila.

• poznaje osnovne karakteristike šasije;

• navede funkciju i osnovne karakteristike samonoseće karoserije;

• poznaje osnovne karakteristike donjeg postroja;

• navede funkciju i osnovne karakteristike vešanja vozila;

• nabroji osnovne karakteristike kuglastih zglobova;

• poznaje osnovne karakteristike glavčine točkova;

• navede funkciju i način korišćenja opruge, gibnjeva, amortizera i pneumatika kod motornih vozila;

• Šasija.

• Samonoseća karoserija.

• Donji postroj.

• Vešanje vozila.

• Kuglasti zglobovi.

• Glavčine točkova.

• Opruge.

• Gibnjevi.

• Amortizeri.

• Pneumatici.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

• Usvajanje znanja o vrsti i termodinamičkim osnovama rada, delovima, funkcijama i osnovnim karakteristikama motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

• definiše termodinamičke osnove rada oto-motora;

• definiše termodinamičke osnove rada dizel-motora;

• opiše radne procese četvorotaktnog motora;

• opiše radne procese dvotaktnog motora;

• razume postojanje gornje i donje mrtve tačke;

• navede osnovne karakteristike cilindarskog bloka i raspored cilindara;

• navede osnovne karakteristike glave motora;

• Termodinamičke osnove rada oto-motora.

• Termodinamičke osnove rada dizel-motora.

• Radni procesi četvorotaktnog motora.

• Radni procesi dvotaktnog motora.

• Gornja i donja mrtva tačka.

• Cilindarski blok i raspored cilindara.

• Glava motora.

• Poklopac motora.

• Korito motora.

• Košuljice cilindara.

• Klipovi motora.

• Klipni prstenovi.

• navede osnovne karakteristike poklopca motora;

• navede funkciju i osnovne osobine korita motora;

• objasni funkciju košuljice cilindara;

• navede osnovne karakteristike klipova i klipnih prstenova motora;

• objasni način rada mehanizma klip, klipnjača, osovinica klipa i radilica;

• navede osnovne karakteristike ležećih i letećih ležajeva kolenastog vratila

• navede osnovne karakteristike zamajca motora;

• objasni način kontrole uravnoteženosti radilice;

• poznaje način kontrole zamajca;

• Sklop klip – klipnjača, osovinica klipa, radilica.

• Ležeći i leteći ležaji kolenastog vratila.

• Zamajac motora.

• Kontrola uravnoteženosti radilice.

• Kontrola zamajca.

• Sistem za hlađenje motora (4 časa)

• Transmisija (4 časa)

• Mehanizam za upravljanje (4 časa)

• Kočioni sistem (4 časa)

• Električna instalacija (6 časova)

• Vučne karakteristike vozila (6 časova)

Razvodni mehanizam

• Usvajanje znanja o nameni, delovima i načinima funkcionisanja razvodnog mehanizma.

• navede funkciju, namenu i osnovne karakteristike bregaste osovine;

• razlikuje pogone bregaste osovine;

• navede funkciju i način rada ventila;

• navede osnovne osobine vođice i opruge ventila;

• poznaje osnovne karakteristike sedišta ventila;

• Bregasta osovina.

• Pogon bregaste osovine.

• Ventili.

• Vođice i opruge ventila.

• Sedišta ventila.

Sistemi napajanja motora gorivom

• Usvajanje znanja o delovima, osnovnim karakteristikama, načinu rada i održavanja sistema za napajanje motora gorivom.

• navede vrste i osnovne karakteristike motornih goriva;

• objasni način napajanja oto-motora gorivom;

• poznaje osnovne osobine rezervoara za gorivo;

• navede funkciju i način rada pumpe za gorivo;

• navede funkciju i način rada karburatora;

• poznaje način rada uređaja za ubrizgavanje benzina;

• nabroji vrste i funkciju filtera za gorivo;

• objasni način napajanja dizel-motora gorivom;

• navede funkciju pumpe visokog pritiska;

• Motorna goriva.

• Napajanje oto-motora gorivom.

• Rezervoar za gorivo.

• Pumpa za gorivo.

• Karburator.

• Uređaj za ubrizgavanje benzina.

• Filteri za motorno gorivo.

• Napajanje dizel – motora gorivom.

• Pumpa visokog pritiska.

Sistem za paljenje

• Usvajanje znanja o, osnovnim karakteristikama, načinu rada i održavanja sistema za paljenje.

• navede osnovne karakteristike akumulatora;

• objasni funkciju i način rada startera;

• poznaje funkciju i način rada bobine;

• objasni baterijsko paljenje;

• objasni kondenzatorsko paljenje;

• navede funkciju razvodnika paljenja;

• razlikuje vrste i način korišćenja kablova;

• definiše funkciju svećica za paljenje;

• definiše tiristorsko paljenje;

• Baterija – akumulator.

• Starter.

• Bobina.

• Baterijsko paljenje.

• Kondenzatorsko paljenje.

• Razvodnik paljenja.

• Kablovi.

• Svećice za paljenje.

• Tiristorsko paljenje.

Sistem za podmazivanje

• Usvajanje znanja o delovima i načinu funkcionisanja sistema za podmazivanje.

• definiše funkciju sistema za podmazivanje;

• poznaje osnovne delove sistema za podmazivanje;

• razlikuje vrste i osnovne osobine ulja za podmazivanje;

• navede osnovne karakteristike pumpi za ulje;

• navede osnovne karakteristike filtera za ulje;

• Sistemi podmazivanja.

• Ulje za podmazivanje.

• Pumpa za ulje.

• Filter za ulje.

Sistem za hlađenje motora

• Usvajanje znanja o delovima i načinu funkcionisanja sistema za hlađenje motora.

• poznaje način hlađenja vodom;

• definiše funkciju i osnovne karakteristike hladnjaka;

• objasni osnovne karakteristike pumpe za vodu;

• definiše funkciju ventilatora;

• poznaje način rada regulatora temperature;

• razlikuje tečnosti za hlađenje motora;

• objasni način hlađenja vazduhom;

• Hlađenje vodom.

• Hladnjak.

• Pumpa za vodu.

• Ventilator.

• Regulatori temperature.

• Tečnost za hlađenje motora.

• Hlađenje vazduhom.

Transmisija

• Usvajanje znanja o osnovnim karakteristikama transmisije.

• navede osnovne karakteristike spojnica;

• poznaje mehanizam isključivanja spojnice;

• navede osnovne karakteristike i način rada menjača stepena prenosa;

• poznaje funkciju poluosovine;

• definiše način rada kardanskog vratila;

• navede osnovne karakteristike diferencijala;

• Spojnica.

• Mehanizam isključivanja spojnice.

• Menjač stepena prenosa.

• Poluosovine.

• Kardansko vratilo.

• Diferencijal.

Mehanizam za upravljanje

• Usvajanje znanja o delovima i načinu rada mehanizma za upravljanje.

• poznaje delove upravljačkog mehanizma;

• definiše rad mehanizma za upravljanje;

• objasni funkciju i osnovne karakteristike točka upravljača;

• objasni funkciju i osnovne karakteristike spone komande upravljača;

• Upravljački mehanizam.

• Točak upravljača.

• Spona komande upravljača.

Kočioni sistem

• Usvajanje znanja o delovima i načinu rada kočionog sistema.

• objasni funkciju i osnovne karakteristike glavnog kočionog cilindra;

• definiše funkciju pojačavača sile kočenja;

• objasni funkciju i osnovne karakteristike doboša i diskova za kočenje;

• poznaje osnovne karakteristike papuča za doboš i disk kočnice;

• definiše funkciju korektora kočenja;

• objasni funkciju i način rada ručne kočnice;

• Glavni kočioni cilindar.

• Pojačavač sile kočenja.

• Doboši i diskovi kočionog mehanizma točkova.

• Kočione papuče doboš – kočnica.

• Kočione papuče disk kočnica.

• Korektor kočenja.

• Ručna kočnica.

Električna instalacija

• Usvajanje znanja o delovima i načinu rada električnih instalacija.

• definiše način rada svetlosne i zvučne signalizacije vozila;

• poznaje osnovne karakteristike svetlosnih farova;

• definiše način funkcionisanja stop-svetla;

• objasni način rada gabaritnih pokazivača skretanja;

• poznaju sistem punjenja akumulatora;

• poznaju osnovne karakteristike alternatora;

• definiše funkciju regulatora napona alternatora;

• definiše rad brisača stakla;

• poznaju osnovne karakteristike elektropokretača;

• Svetlosna i zvučna signalizacija vozila.

• Svetlosni farovi.

• Signalizacija stop-svetla.

• Gabaritna svetla i pokazivači skretanja.

• Sistem punjenja akumulatora.

• Alternator.

• Regulator napona alternatora.

• Elektromotor brisača stakla.

• Elektropokretač.

Vučne karakteristike vozila

• Usvajanje znanja o silama koje deluju na vozilo i uticajima na vučne sile i sile otpora.

• definiše značaj obrtnog momenta motora;

• odredi poluprečnik kotrljanja;

• izračuna stepen korisnosti transmisije;

• definiše uticaj prenosnog odnosa i broja stepena prenosa menjača;

• odredi sile otpora kotrljanja i uspona;

• objasni uticaj ukupne težine;

• objasni sile otpora vazduha;

• objasni uticaj oblika automobila;

• Obrtni moment motora.

• Poluprečnik kotrljanja.

• Stepen korisnosti transmisije.

• Uticaj prenosnog odnosa i broja stepena prenosa menjača.

• Sile otpora kotrljanja.

• Sile otpora uspona.

• Uticaj ukupne težine.

• Sile otpora vazduha.

• Uticaj oblika automobila.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Električna i elektronska oprema

– Osnove termodinamike

– Osnove hidraulike

– Konstrukcija klipnih motora

Preporuke za pripremu (izradu) individualnog obrazovnog plana za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška

– za obrazovni profil Avio-tehničar za vazduhoplov i motor u području rada Mašinstvo i obrada metala –

Za učenike kojima je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, napredovanja i drugih razloga, potrebna dodatna podrška u vaspitno-obrazovnom ili obrazovno-vaspitnom radu, kao i za učenike sa izuzetnim sposobnostima, ustanova donosi individualni obrazovni plan.

Cilj individualnog obrazovnog plana jeste postizanje optimalnog uključivanja učenika u redovan obrazovno-vaspitni rad i njegovo osamostaljivanje u vršnjačkom kolektivu kao i za učenike sa izuzetnim sposobnostima.

Individualnim obrazovnim planom za obrazovanje Avio-tehničar za vazduhoplov i motor utvrđuje se prilagođen i obogaćen način obrazovanja i vaspitanja učenika, a posebno na:

– ciljeve obrazovno-vaspitnog rada za obrazovni profil Avio-tehničar za vazduhoplov i motor;

– standard kvalifikacija za obrazovni profil Avio-tehničar za vazduhoplov i motor;

– svrhu kvalifikacije kao i način sticanja kvalifikacije za obrazovni profil Avio-tehničar za vazduhoplov i motor;

– nastavni plan i program za obrazovni profil Avio-tehničar za vazduhoplov i motor;

– dnevni raspored časova nastave u odeljenju, dnevni raspored rada sa licem koje mu pruža dodatnu podršku i raspored rada u posebnoj grupi u kojoj mu se pruža dodatna podrška, kao i učestalost podrške;

– individualni program po predmetima, odnosno sadržaje u predmetima koji se obrađuju u odeljenju i radu sa dodatnom podrškom;

– individualan način rada nastavnika, odnosno individualan pristup prilagođen vrsti smetnje kao i za rad za učenike sa izuzetnim sposobnostima.

Bliži uslovi za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku regulisani su Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku („Službeni glasnik RS”, broj 63/10).

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan regulisani su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik RS”, broj 76/10).

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNIH PREDMETAZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR
ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA

STANDARD KVALIFIKACIJE, CILJEVI I ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA

1. Naziv kvalifikacije: Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

2. Sektor – područje rada: Mašinstvo i obrada metala

3. Nivo kvalifikacije: IV

4. Svrha kvalifikacije: Održavanje elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova.

5. Način sticanja kvalifikacije: Kvalifikacija se stiče nakon uspešno završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja.

6. Trajanje: Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije traje četiri godine.

7. Način provere: Dostignutost ishoda programa srednjeg stručnog obrazovanja se proverava na maturskom ispitu koji sprovodi srednja škola.

8. Zasnovanost kvalifikacije: Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima stručnog obrazovanja i ishodima stručnog obrazovanja. Prava obaveze i dužnosti Avio – tehničar za elektro opremu vazduhoplovadefinisane su dokumentom Evropske komisije (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) tj. pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima, kao i Pravilom Vazduhoplovno tehničke službe (broj 119-9/85), zatim Pravilnikom o održavanju vojne opreme i naoružanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (SVL broj 6/2013) i funkcionalnim nadležnostima regulisanim u Uputstvima o radu jedinica Vojske Srbije u kojima se regulišu mere, radnje i postupci tehničkog osoblja za održavanje borbenih vazduhoplova.

8.1. Opis rada

Dužnosti – stručne kompetencije: – Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektro-opreme i sistema naoružanja borbenih aviona;

– Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektro-opreme i sistema naoružanja borbenih helikoptera;

– Opsluživanje i servisiranje uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova;

– Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova;

– Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance).

Dužnosti – stručne kompetencije

Zadaci – jedinice kompetencija

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektro-opreme i sistema naoružanja borbenih aviona

– pregled stanja ispravnosti merne opreme, elektro mehaničkih uređaja, uređaja za osvetljenje, električne mreže, instrumenata i kiseoničke instalacije i drugih uređaja elektro opreme na borbenim avionima;

– pregled stanja sistema naoružanja na borbenim avionima;

– analiza kvarova na uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja borbenih aviona;

– otklanjanje manjih neispravnosti na uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja borbenih aviona;

– upotreba informacionih tehnologija u procesu analiza i opravki borbenih aviona;

– montaža i demontaža glavnih sklopova i zamenjivih delova uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih aviona;

– podešavanje merne opreme, instrumenata, elektro mehaničkih i drugih delova elektro opreme i sistema naoružanja borbenih aviona;

– ispitivanje i funkcionalna provera elektro opreme i sistemima naoružanja borbenih aviona.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata, komponenata elektro – opreme i sistema naoružanja borbenih helikoptera

– pregled stanja ispravnosti merne opreme, elektro mehaničkih uređaja, uređaja za osvetljenje, električne mreže, instrumenata i kiseoničke instalacije i drugih uređaja elektro opreme na borbenim helikopterima;

– pregled stanja sistema naoružanja na borbenim helikopterima;

– analiza kvarova na uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja borbenih helikoptera;

– otklanjanje manjih neispravnosti na uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja borbenih helikoptera;

– upotreba informacionih tehnologija u procesu analiza i opravki borbenih helikoptera;

– montaža i demontaža glavnih sklopova i zamenjivih delova uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih helikoptera;

– podešavanje merne opreme, instrumenata, elektro mehaničkih i drugih delova elektro opreme i sistema naoružanja borbenih helikoptera;

– ispitivanje i funkcionalna provera elektro opreme i sistemima naoružanja borbenih helikoptera .

Opsluživanje i servisiranje uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova

– prethodna i izvršna priprema borbenih vazduhoplova po uređajima elektro opreme;

– prethodna i izvršna priprema borbenih vazduhoplova po sistemima vazduhoplovnog naoružanja;

– provera funkcionisanja uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova;

– servisiranje i rukovanje zemaljskim sredstvima i agregatima namenjenim za napajanje električne instalacije borbenih vazduhoplova;

– upotreba zemaljskih sredstava i agregata za napajanje uređaja elektro opreme na borbenim vazduhoplovima i punjenje sa propisanim tečnostima;

– podvešavanje i punjenje borbenog vazduhoplova sa vazduhoplovnim ubojnim sredstvima;

– utvrđivanje pripremljenosti i ispravnosti borbenog vazduhoplova za izvršenje zadatka po uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja.

Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova

– razumevanje i odabiranje vojno-stručne literature borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

– upotreba softverskih aplikacija, napisanih na srpskom i engleskom jeziku, za obezbeđenje i upotrebu dostupne vazduhoplovne literature i kataloga proizvođača uređaja i delova elektro opreme i vazduhoplovnog naoružanja za borbene vazduhoplove;

– korišćenje eksploatacione dokumentacije po uređajima elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

– popunjavanje tehničke dokumentacije po uređajima elektro opreme i naoružanju borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

– primena vazduhoplovno tehničke korespodencije sa posadom vazduhoplova i kolegama na srpskom i engleskom jeziku;

– razumevanje organizacionih procedura, napisanih na srpskom i engleskom jeziku, pri opsluživanju i servisiranju borbenih vazduhoplova u zemlji i inostranstvu.

Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance)

– poštovanje ljudskih mogućnosti i ograničenja;

– izbegavanje opasnosti na radnom mestu;

– upravljanje greškama;

– primena propisanih mera zaštite;

– vođenje računa o međuljudskim odnosima;

– primena važećih standarda i propisa koji se koriste pri održavanju borbenih vazduhoplova.


Napomena: Kategorija dozvole A podeljena je na podkategorije, s obzirom na kombinacije aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih pogonskih grupa.

Potkategorije su:

– A 1.1 Avioni ca turbinskom pogonskom grupom

– A 1.2 Avioni sa klipnom pogonskom grupom

– A 1.3 Helikopteri sa turbinskom pogonskom grupom

– A 1.4 Helikopteri sa klipnom pogonskom grupom

8.1.1. Ekstremni uslovi pod kojima se obavljaju dužnosti:

buka koja onemogućava normalnu komunikaciju;

loše osvetljenje (nedostatak dnevne svetlosti, veštačko osvetljenje);

jake vibracije;

rad u skučenom prostoru;

rad na ekstremnim temperaturama;

smenski rad;

rad sa opasnim materijama;

8.1.2. Izloženost rizicima pri obavljanju dužnosti:

rizik od mehaničkih povreda;

rizik od hemijskih povreda;

rizik od različitih profesionalnih oboljenja;

rizik od izlaganja uzrocima stresa.

8.2. Ciljevi stručnog obrazovanja:

Cilj, stručnog obrazovanja za kvalifikaciju AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA je osposobljavanje lica za održavanje elektro-opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada. potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnogusavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:

– primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

– primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

– primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

– timski rad;

– upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

– preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

– prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

8.3. Po završenom programu obrazovanja, lice će biti u stanju da:

Stručne kompetencije

Znanja

Veštine

Sposobnosti i stavovi

Po završenom programu obrazovanja. lice će biti u stanju da:

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektro opreme i sistema naoružanja borbenih aviona

– razlikuje osnovne sisteme borbenih aviona;

– poznaje osnovne propise i rokove rada uređaja i delova elektro opreme i sistema naoružanja na borbenim avionima;

– objasni primenu informacione tehnologije i računarstva pri održavanju elektro uređaja i vazduhoplovnog naoružanja borbenih aviona;

– razlikuje uređaje elektro opreme (mernu opremu, električne pogone, električne mreže, uređaje za osvetljenje, kiseoničku instalaciju i druge elektro mehaničke uređaje) i sisteme naoružanja borbenih aviona;

– utvrđuje isticanje rokova rada pojedinih delova uređaja elektro opreme i vazduhoplovnog naoružanja, ugrađenih na borbenom avionu;

– primenjuje različite softverske aplikacije za dijagnostiku, analizu i evidenciju stanja delova uređaja elektro opreme i vazduhoplovnog naoružanja borbenih aviona;

– koristi alat neophodan za ispitivanje i dijagnostiku uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih aviona;

– vrši proveru uređaja, delova i sistema elektro opreme i vazduhoplovnog naoružanja borbenih aviona;

– savesno, odgovorno i uredno obavlja poverene mu poslove

– pozitivno se odnosi prema primeni zaštitnih mera na radnom mestu

– ispoljava ljubaznost, komunikativnost, preduzimljivost, nenametljivost i fleksibilnost u odnosu prema klijentima i saradnicima

– ispoljava pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti opreme i sredstava za rad

– efikasno organizuje vreme

– opiše razmeštaj delova uređaja elektro opreme i sistema naoružanja na borbenim avionima;

– objasni princip rada različitih uređaja elektro opreme i sistema naoružanja primenjenih na borbenim avionima;

– objasni način funkcionalne provere i nadzor nad uređajima elektro opreme i sistema naoružanja na borbenom avionu;

– razlikuje dijagnostičke metode, vrste merenja i merne uređaje koje se koriste pri ispitivanju uređaja elektro opreme i sistemima naoružanja na borbenim avionima;

– razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju na borbenom avionu.

– utvrdi kvar i vrstu greške na uređajima elektro opreme i naoružanja borbenih aviona;

– otkloni jednostavne kvarove na uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja ugrađenih na borbenim aviona (navedenih u Knjižici održavanja borbenog aviona VOB – 055 i posebnim VTUP);

– vrši montažu i demontažu delova uređaja elektro opreme i sistema naoružanja na borbenim avionima;

– ispituje i podešava delove uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih aviona.

– ispoljava pozitivan odnos prema profesionalno – etičkim normama i vrednostima

Vršenje pregledaispravnosti i otklanjanjemanjih neispravnostielemenata i komponenata elektro opreme i sistema naoružanja borbenih helikoptera

– razlikuje osnovne sisteme borbenih helikoptera;

– poznaje osnovne propise i rokove rada uređaja i delova elektro opreme i sistema naoružanja na borbenim helikopterima;

– objasni primenu informacione tehnologije i računarstva pri održavanju elektro uređaja i vazduhoplovnog naoružanja borbenih helikoptera;

– razlikuje uređaje elektro opreme (mernu opremu, električne pogone, električne mreže, uređaje za osvetljenje, kiseoničku instalaciju i druge elektro mehaničke uređaje) i sisteme naoružanja borbenih helikoptera;

– opiše razmeštaj delova uređaja elektro opreme i sistema naoružanja na borbenim helikopterima;

– objasni princip rada različitih uređaja elektro opreme i sistema naoružanja primenjenih na borbenim helikopterima;

– objasni način funkcionalne provere i nadzor nad uređajima elektro opreme i sistema naoružanja na borbenom helikopteru;

– razlikuje dijagnostičke metode, vrste merenja i merne uređaje koje se koriste pri ispitivanju uređaja elektro opreme i sistemima naoružanja na borbenim helikopterima;

– razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju na borbenom helikopteru.

– utvrđuje isticanje rokova rada pojedinih delova uređaja elektro opreme i vazduhoplovnog naoružanja, ugrađenih na borbenom helikopteru;

– primenjuje različite softverske aplikacije za dijagnostiku, analizu i evidenciju stanja delova uređaja elektro opreme i vazduhoplovnog naoružanja borbenih helikoptera;

– koristi alat neophodan za ispitivanje i dijagnostiku uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih helikoptera;

– vrši proveru uređaja, delova i sistema elektro opreme i vazduhoplovnog naoružanja borbenih helikoptera;

– utvrdi kvar i vrstu greške na uređajima elektro opreme i naoružanja borbenih helikoptera;

– otkloni jednostavne kvarove na uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja ugrađenih na borbenim helikopterima (navedenih u Knjižici održavanja borbenog helikoptera (VOB – 055 i posebnim VTUP);

– vrši montažu i demontažu delova uređaja elektro opreme i sistema naoružanja na borbenim helikopterima;

– ispituje i podešava delove uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih helikoptera.

Opsluživanje i servisiranje uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova

– poznaje propise i specifične procedure pripreme borbenih vazduhoplova za let;

– razlikuje procedure punjenja tečnostima i gasovima za rad specifičnih uređaja elektro opreme i naoružanja borbenih vazduhoplova;

– razlikuje vrste i poznaje način upotrebe zemaljskih sistema i agregata neophodnih za napajanje uređaja elektro opreme i naoružanja borbenog vazduhoplova;

– poznaje postupke za prethodnu i izvršnu pripremu i utvrđivanje pripremljenosti borbenog vazduhoplova za let po uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja (posebno navedenih u Knjižici održavanja VOB-055);

– poznaje postupak i organizaciono tehničke procedure za pripremu i naoružavanje borbenog vazduhoplova.

– vrši prethodnu i izvršnu pripremu borbenih vazduhoplova za zadatak po uređajima elektro opreme i sistemima naoružanja (posebno navedenih u Knjižici održavanja VOB – 055);

– raspoređuje i rukuje zemaljskim sredstvima neophodnim za servisiranje elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova;

– priključuje zemaljske agregate neophodne za napajanje električne instalacije borbenih vazduhoplova;

– vrši dopunjavanje sa tečnostima i gasovima neophodnim za rad posebnih uređaja elektro opreme i sistema naoružanja borbenih vazduhoplova;

– utvrđuje i dokumentuje pripremljenost i ispravnost borbenog vazduhoplova za zadatak po uređajima elektro opreme i naoružanja borbenog vazduhoplova (posebno navedenih u Knjižici VOB – 055).

Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova

– poznaje tehničku dokumentaciju u sistemu održavanja borbenih vazduhoplova;

– navede, razlikuje i popunjava vazduhoplovno tehničku dokumentaciju za elektro opremu i vazduhoplovno naoružanje po vrsti i tipu borbenih vazduhoplova;

– poznaje vazduhoplovno tehničku korespondenciju primenjenu za održavanje i opsluživanje borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku.

– odabira, čita i koristi tehničku dokumentaciju za održavanje i opsluživanje borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

– koristi tehničku dokumentaciju i popunjava obrasce prateće eksploatacione dokumentacije, po elektro opremi i sistemima naoružanja borbenih vazduhoplova, na srpskom i engleskom jeziku;

– vrši korespodenciju sa kolegama u skladu sa propisanom terminologijom na srpskom i engleskom jeziku;

– vrši prijem i predaju informacija o stanju uređaja elektro opreme i naoružanja borbenog vazduhoplova primenjenom korespodencijom na srpskom i engleskom jeziku.

Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance)

– razume značaj proučavanja ljudskog faktora:

– poznaje opasnosti svog radnog mesta;

– objasni fiziološke karakteristike čoveka;

– objasni psihološke karakteristike čoveka;

– poznaje načine upravljanja greškama;

– razlikuje važeće standarde i propise koji se primenjuju pri održavanju vazduhoplova.

– primenjuje mere zaštite na radu.


B: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

Rb.

Lista izbornih predmeta

RAZRED

I

II

III

IV

Stručni predmeti

1.

Hemija

2

2.

Mehanika

2

3.

Ekologija i zaštita životne sredine

2

4.

Istorija vazduhoplovstva

2

5.

Prva pomoć

2

6.

Preduzetništvo

2

7.

Čvrstoća aviona

2

8.

Motorna vozila

2


Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I RAZRED

časova

II RAZRED

časova

III RAZRED

časova

IV RAZRED

časova

UKUPNO

časova

Čas odeljenskog starešine

70

70

70

64

274

Dodatni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

Dopunski rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

Pripremni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120


* Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Ekskurzija

do 3 dana

do 5 dana

do 5 nastavnih dana

do 5 nastavnih dana

Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture

2 časa nedeljno

Treći strani jezik

2 časa nedeljno

Drugi predmeti *

1–2 časa nedeljno

Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, sekcije i drugo)

30–60 časova godišnje

Društvene aktivnosti – đački parlament, učeničke zadruge

15–30 časova godišnje

Kulturna i javna delatnost škole

2 radna dana


* Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili po programima koji su prethodno doneti.

Ostvarivanje školskog programa po nedeljama

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Razredno časovna nastava

35

35

35

32

Mentorski rad (blok praktične nastave)

2

2

2

2

Obavezne vannastavne aktivnosti

2

2

2

2

Maturski ispit

3

Ukupno radnih nedelja

39

39

39

39


Podela odeljenja na grupe

Predviđen broj učenika u odeljenju je 24.

Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V), praktičnu nastavu (PN) i nastavu u bloku (B):

Razred

Predmet

Godišnji fond časova

Broj učenika u grupi

**Potrebno angažovanje pomoćnog nastavnika

Vežbe

Praktična nastava

Blok praktične nastave

I

Materijali vazduhoplova

35

12

da

Osnove elektrotehnike i elektronike

70

12

da

Stručni engleski jezik

70

12

Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

70

12

Računarstvo i informatika

105

12

Alati i merenja

32

30

12

da

Elementi letelica

38

30

12

da

II

Stručni engleski jezik

70

12

Računari

70

12

Električna i elektronska merenja

16

8

da

Struktura vazduhoplova

35

35

30

8

da

Osnove digitalne i impulsne elektronike

35

8

da

Osnove automatizacije

35

8

da

Tehnologija elektromaterijala

19

30

8

da

III

Stručni engleski jezik

70

12

Primena računara u održavanju letelica

70

12

Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

16

48

30

8

da

Pogonske grupe vazduhoplova

19

57

30

8

da

Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

70

8

da

IV

Stručni engleski jezik

64

12

Primena računara u održavanju letelica

64

12

Naoružanje borbenih vazduhoplova

64

192

60

8

da


** Časove vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku realizuje predmetni nastavnik, a pomoćni nastavnik obavlja poslove pripreme za izvođenje časova vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku. Pod neposrednim rukovodstvom nastavnika demonstira radni zadatak, pruža pomoć pri radu sa učenicima na časovima vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku (u kabinetu, specijalizovanoj učionici, radionici škole) za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka.

Planira i trebuje potrebne materijale i sredstva za rad na času. Obavlja radne zadatke za koje učenici nisu kompetentni.

Mesto realizacije nastave, programa vežbi, praktične nastave, praktične astave u blok definisano je u delu „NASTAVNI PROGRAMI”, odeljak „PREPORUČENE AKTIVNOSTI I NAČIN OSTVARIVANjA MODULA”.

A2: OBAVEZNI STRUČNI PREDMETI

Naziv predmeta:

FIZIKA

Ciljevi predmeta:

− Razvijanje sposobnosti razumevanja potrebe izučavanja fizike i njene povezanosti sa strukom.

− Razvijanje sposobnosti jasnog i logičkog izlaganja svoga mišljenja.

− Razvijanje sposobnosti za kvantitativno rešavanje fizičkih problema.

− Razvijanje sistematičnosti i preciznosti u izražavanju, rešavanju zadataka i proračunavanju traženih vrednosti.

− Upoznavanje učenika sa metodama istraživanja u fizici.

− Razvijanje naučnog načina mišljenja, logičkog zaključivanja i kritičkog razmišljanja.

− Upoznavanje učenika sa ulogom čoveka u menjanju prirode i zaštita čovekove okoline.

− Sticanje osnovnih znanja iz tehničke kulture.

− Razvijanje interesovanja za prirodne nauke i sticanje osnova za politehničko obrazovanje.

− Sticanje radnih navika.

− Razvijanje sposobnosti za samostalno korišćenje literature i drugih izvora znanja.

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovne fizičke veličine i vektori

• Osposobljavanje učenika da objasni mesto i značaj fizike za razvoj društva.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne fizičke veličine.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi osnovne operacije sa vektorima.

• objasni značaj fizike kao fundamentalne nauke i njen uticaj na razvoj tehničkih nauka i disciplina;

• koristi jedinice osnovnih i izvedenih veličina u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica;

• navede razliku između fizičkih skalarnih i vektorskih veličina i navede primere za te veličine;

• razlikuje i koristi osnovne operacije sa vektorima;

• Fizika – oblast i priroda naučne discipline.

• Razvoj fizike kao nauke i njen uticaj na formiranje i razvoj tehničkih nauka.

• Fizički ogledi i zakoni, fizičke veličine i formule.

• Sistematizacija fizičkih veličina (Međunarodni sistem jedinica).

• Skalarne i vektorske fizičke veličine.

• Osnovne operacije sa vektorima: sabiranje i oduzimanje vektora na primeru fizičkih veličina (brzina, ubrzanje, sila, vektor položaja), skalarni i vektorski proizvod vektora.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Osnovne fizičke veličine i vektori (10 časova)

• Kinematika (14 časova)

• Dinamika (18 časova)

• Supstancija i agregatna stanja (6 časova)

• Mehanika fluida (10 časova)

• Termodinamika (8 časova)

• Oscilacije (4 časa)

Kinematika

• Sticanje osnovnih znanja iz kinematike.

• razlikuje vrste kretanja materijalne tačke;

• koristi referentne sisteme;

• odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijalne tačke;

• razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike;

• ucrta brzinu i ubrzanje prema zadatim podacima i izračuna nepoznate veličine;

• Mehaničko kretanje, referentni sistem, vektor položaja, vektor pomeraja.

• Putanja, podela kretanja prema putanji, put.

• Srednja i trenutna brzina.

• Srednje i trenutno ubrzanje.

• Podela kretanja prema brzini.

• Ravnomerno pravolinijsko kretanje.

• Grafičko predstavljanje zavisnosti v=f(t) i s=f(t).

• Ravnomerno ubrzano i ubrzano pravolinijsko kretanje.

• Grafičko predstavljanje zavisnosti a=f(t) i v=f(t).

• Ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje.

• Kružno kretanje.

• Rotaciono kretanje čvrstih tela.

• Ugaoni pomeraj, ugaona brzina.

• Ugaono ubrzanje.

Dinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz dinamike.

• navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke;

• proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom konstantne sile;

• razlikuje kinetičku i potencijalnu energiju;

• objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije;

• objasni mehanički rad, snagu i stepen korisnog dejstva;

• proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela (translatorno, ravno, obrtno);

• razlikuje osnovne zakone održanja;

• Sila, masa i impuls.

• Njutnovi zakoni mehanike.

• Energija (kinetička i potencijalna).

• Trenje, koeficijent trenja, trenje kotrljanja.

• Centripetalna sila.

• Inercijalni i neinercijalni referentni sistemi, centrifugalna sila.

• Mehanički rad i snaga, stepen korisnog dejstva.

• Potencijalna kinetička i ukupna mehanička energija.

• Moment sile, moment inercije.

• Moment impulsa.

• Osnovna jednačina dinamike rotacionog kretanja, žiroskop.

• Zakon održanja (impulsa, mehaničke energije).

Supstancija i agregatna stanja

• Sticanje osnovnih znanja o supstanciji i agregatnim stanjima.

• razlikuje strukturu supstancije;

• razume i razlikuje strukturu molekula i međusobno delovanje molekula;

• razlikuje agregatna stanja i shvata osobine čvrstih tela;

• Priroda supstancije, hemijski elementi i jedinjenja.

• Struktura atoma i molekula, međumolekulske sile.

• Agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito, promene agregatnih stanja.

Mehanika fluida

• Sticanje osnovnih znanja iz mehanike fluida.

• objasni pojam fluida;

• razlikuje pojmove statičkog, hidrodinamičkog i dinamičkog pritiska;

• objasni jednačinu kontinuiteta;

• objasni Bernulijevu jednačinu;

• Pojam fluida, potisak, pritisak, barometri.

• Specifična težina i gustina.

• Viskoznost, strujanje fluida, stišljivost.

• Jednačina kontinuiteta.

• Bernulijeva jednačina, Venturiova cev.

• Statički, dinamički i ukupni pritisak.

Termodinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz termodinamike.

• objasni pojam idealnog gasa i veličine koje opisuju stanje gasa;

• objasni razliku između toplote i temperature;

• koristi različite temperaturne skale;

• proračuna količinu toplote;

• Pojam idealnog gasa termodinamičke veličine.

• Temperatura, termometri, temperaturne skale: Celzijusova, Farenhajtova i Kelvinova.

• Jednačina stanja idealnog gasa.

• Količina toplote, specifični toplotni kapacitet.

Oscilacije

• Sticanje osnovnih znanja o oscilacijama.

• objasni pojam oscilacija, njihov nastanak i karakteristične veličine oscilatornog kretanja (period, učestanost, amplituda);

• razlikuje slobodne, prinudne i prigušene oscilacije;

• obrazloži pojam rezonancije i uoči njenu primenu u svakodnevnom životu;

• Oscilacije u mehanici, harmonijske oscilacije.

• Slobodne, prinudne, prigušene oscilacije.

• Rezonancija.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Mehanika

– Aerodinamika

– Osnove elektrotehnike i elektronike

– Alati i merenja

– Električna i elektronska merenja

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Tehnologija elektromaterijala

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

MATERIJALI VAZDUHOPLOVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Vazduhoplovni materijali – gvožđe

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji tehničkog gvožđa.

• Sticanje znanja o upotrebi gvožđa i čelika u vazduhoplovstvu.

• Sticanje znanja o toplotnoj obradi i primeni čelika.

• objasni vrste i podelu tehničkih materijala;

• definiše pojam tehnologije materijala;

• objasni podelu i izbor materijala;

• objasni osobine materijala;

• objasni karakteristike i svojstva livenih gvožđa;

• navede primenu livenog gvožđa;

• objasni podelu čelika;

• objasni karakteristike i svojstva čelika;

• objasni označavanje čelika;

• objasni toplotne obrade čelika;

• navede primenu čelika;

• koristi stručnu literaturu, kataloge i priručnike;

• Vrste i podela tehničkih materijala.

• Definicija tehnologije materijala i njen zadatak.

• Podela i izbor materijala.

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih legura gvožđa upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Osobine materijala: mehaničke, hemijske, fizičke.

• Livena gvožđa: belo i sivo.

• Karakteristike i svojstva livenog gvožđa.

• Označavanje livenog gvožđa.

• Primena livenog gvožđa.

• Podela čelika prema:

− hemijskom sastavu;

− ugljenični i legirani;

− prema nameni;

− konstrkcioni i alatni.

• Karakteristike i svojstva čelika.

• Označavanje čelika.

• Toplotna obrada čelika: kaljenje, otpuštanje, cementacija i nitriranje.

• Primena čelika.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijski nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za strukturu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Vazduhoplovni materijali – gvožđe (8 + 8 časova)

• Vazduhoplovni materijali – materijali koji ne sadrže gvožđe (8 + 8 časova)

• Vazduhoplovni materijali – kompoziti i nemetali (14 + 14 časova)

• Korozija (5 + 5 časova)

Vazduhoplovni materijali – materijali koji ne sadrže gvožđe

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji obojenih metala.

• Sticanje znanja o toplotnoj obradi i primeni obojenih metala.

• objasni karakteristike i svojstva obojenih metala;

• objasni obeležavanje obojenih metala;

• objasni toplotne obrade obojenih metala;

• navede primenu obojenih metala;

• koristi stručnu literaturu, kataloge i priručnike;

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih negvozdenih materijala upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Toplotna obrada i primena negvozdenih materijala.

• Karakteristike, svojstva i označavanje:

− aluminijuma;

− legura aluminijuma;

− bakra;

− legura bakra;

− nikla;

− legura nikla;

− magnezijuma;

− legura magnezijuma;

− titanijuma;

− legura titanijuma.

• Toplotna obrada obojenih legura.

• Primena obojenih metala.

Vazduhoplovni materijali – kompoziti i nemetali

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji kompozitnih i nemetalnih materijala.

• Sticanje znanja o otkrivanju nedostataka i načinu popravka kompozitnih materijala.

• objasni karakteristike, svojstva i indentifikaciju kompozitnih i nemetalnih materijala;

• objasni postupke oblikovanja kompozitnih materijala;

• objasni otkrivanje nedostataka u kompozitnim materijalima;

• objasni popravke kompozitnih materijala

• navede primenu kompozitnih i nemetalnih materijala;

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih kompozita i nemetala, izuzev drveta i platna, upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Zaptivne smese i vezivni materijali.

• Matrice kompozitnih materijala.

• Armirajuća vlakna kompozita.

• Oblikovanja kompozitnih materijala.

• Otkrivanje nedostataka u kompozitnim materijalima.

• Popravka kompozitnih materijala.

• Primena kompozitnih materijala.

• Konstrukcijske metode drvenih struktura vazduhoplova.

• Karakteristike, svojstva i tipovi drveta i lepkova upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Zaštita i održavanje drvenih struktura.

• Tipovi nedostataka drvenih struktura.

• Otkrivanje nedostataka u drvenim strukturama.

• Popravka drvenih struktura.

• Platno aviona.

• Metode provere za platno.

• Osobine, vrste i primena, način dobijanja platna.

• Tipovi nedostataka platna.

• Popravka platna aviona.

• Karakteristike i svojstva nemetalnih materijala:

− plastične mase;

− guma;

− keramika;

− lepkovi;

− staklo;

− tkanine;

− boje i lakovi;

− zaptivni i izolacioni.

• Primena nemetalnih materijala.

Korozija

• Sticanje znanja o tipovima korozije, njenom prepoznavanju i zaštiti.

• objasni tipove korozije;

• objasni načine prepoznavanja korozije;

• objasni vrste zaštite od korozije;

• Osnove hemije.

• Galvanskog procesa.

• Tipovi korozije.

− hemijska korozija;

− elektrohemijska korozija;

− interkristalna korozija;

− eroziona i kavitaciona korozija.

• Uzroci pojave korozije.

• Vrste materijala, osetljivost na koroziju.

• Prepoznavanje korozije.

• Zaštita od korozije:

− premazivanje uljima i mastima;

− premazivanjem bojama i lakovima;

− hemijsko bojenje;

− emajliranje;

− zaštita fosfatiranjem;

− zaštita anodnom oksidacijom;

− zaštitne prevlake metalnog porekla.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Tehnologija elektromaterijala

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

– Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Elektrostatika

• Sticanje osnovnih znanja o elektromagnetici

• definiše i objasni elektrostatičke veličine: statičko naelektrisanje, Kulonov zakon, električno polje, potencijal i napon u električnom polju i njihove merne jedinice

• definiše i objasni pojam kapacitivnosti i kondenzatora i odgovarajuće merne jedinice

• redno i paralelno poveže kondezatore i izračuna ekvivalentnu kapacitivnost

• Pojam naelektrisanja

• Kulonov zakon

• Električno polje

• Rad, potencijal i napon u el. polju

• Kapacitivnost i kondenzatori

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za elektrotehniku

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Elektrodinamika i jednosmerne veličine

• Osposobljavanje učenika za primenu pravila i zakona za rešavanje kola jednosmernih struja

• razlikuje jednosmerne od naizmeničnih veličina

• izračuna struje i napone u prostom kolu primenom Omovog i Kirhofovih zakona

• izračuna ekvivalentnu otpornost za rednu i paralelnu vezu otpornosti izračuna ekvivalentnu otpornost za rednu i paralelnu vezu otpornosti

• izračuna gubitke – disipaciju na otpornicima.

• reši složeno električno kolo primenom prvog i drugog Kirhofovog zakona

• Električno kolo

• Električna struja

• Prvi i drugi Kirhofov zakon

• Džulov zakon

• Omov zakon

• Električni rad i električna snaga

• Otpornost

• Redna i paralelna veza otpornika

Elektromagnetika

• Sticanje osnovnih znanja o elektromagnetici

• objasni magnetno polje i definiše vektor magnetne indukcije

• objasni magnetni fluks

• zapiše i objasni Faradejev zakon

• objasni i definiše silu na provodnik kroz koji protiče elekrična struja i koji se nalazi u magnetnom polju

• Sila između dva provodnika kroz koje protiču električne struje

• Magnetno polje vektor magnetne indukcije

• Magnetni fluks

• Faradejev zakon

Naizmenične struje

• Primeni stečena znanja iz elektromagnetike i objasni proizvodnju i potrošnju električne energije

• navede parametre naizmeničnih veličina

• objasni nastanak naizmeničnih struja

• primeni znanje o nastanku naizmeničnih struja na generatore

• poveže i primeni Faradejev zakon sa principom rada transformatora

• Nastanak naizmeničnih struja

• Karakteristične veličine

• Sinhroni generator

• Motor jednosmerne struje

• Transformator

Okvirni broj časova po temama

• Elektrostatika (10 časova)

• Elektrodinamika i jednosmerne veličine (10 časova)

• Elektromagnetika (10 časova)

• Naizmenične struje (10 časova)

Elektronika (30 časova)

Poluprovodničke komponente: diode i tranzistori

• Sticanje osnovnih znanja o poluprovodničkim komponentama

• objasni i definiše način rada dioda

• razlikuje tipove dioda i njihove simbole po vrsti i definiše njihovu oblast primene

• objasni način polarizacije pojedinih tipova dioda

• objasni gde i kao se upotrebljavaju pojedini tipovi dioda

• objasni kako radi ispravljačko kolo sa diodama

• objasni i definiše način rada tranzistora

• razlikuje tipove tranzistora i njihove simbole po vrsti i definiše njihovu oblast primene

PN spojevi

• Direktno i inverzno polarisan PN spoj

• Dioda u električnom kolu

• Usmerač sa jednom diodom

• Usmerač sa dve diode

• Usmerač sa četiri diode

• N-P-N tranzistor

• P-N-P tranzistor

• Osnovne struje N-P-N tranzistora

• Snimanje karakteristika

N-P-N tranzistora

• Jednosmerni režim rada

N-P-N tranzistora

• Grafička analiza pojačavačke funkcije N-P-N tranzistora


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Matematika

– Alati i merenja

– Električna i elektronska merenja

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Tehnologija elektromaterijala

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Start point

• Upoznavanje sa osnovama komunikacije

• se predstavi, upozna sa sagovornikom i upotrebi uobičajene fraze koje se koriste u toj situaciji

• kaže osnovne podatke o sebi i postavi pitanje sagovorniku

• My name’s Hanif

• He’s British

• Are you in the army?

• Off duty: greetings and goodbyes

• Personal identification

• Military vehicles

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Start point (6 časova)

• Boot camp (10 časova)

• To be a soldier (10 časova)

• Military organisation (10 časova)

• Sports and fitness (8 časova)

• A visitor to the base (10 časova)

• Military technology (16 časova)

Boot camp

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu sadašnjeg vremena

• koristi vojni alfabet

• kratko opiše osnovni vojni trening

• usmeno i pismeno navede brojeve do 100

• pravilno upotrebljava fraze vezane za satnicu i iskazivanje tačnog vremena

• US Army basic combat training

• From civilian to soldier

• Weapons and equipment

• Off – duty: a visit to the PX

• A day in the life

• The 24 – hour clock

To be a soldier

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu prošlog vremena

• opiše vojnu uniformu i opremu

• Great military leaders

• The fighting Pattons

• A career in the military

• Military uniform

• Uniforms and tactical gear

Military organisation

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• navede činove u vojsci

• pravilno obrati podređenom i nadređenom vojniku

• usmeno i pismeno navede redne brojeve

• pravilno upotrebljava velike brojeve

• Army organisation

• Armour, artillery and engineer formations

• Modes of address

• A drink with friends

• Large formations

Sports and fitness

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu sadašnjeg trajnog vremena

• pravilno upotrebljava izraze sa play i do

• ukratko opiše neke sportove i odgovarajuću sportsku opremu

• opiše vojni poligon

• Sports

• What are you doing?

• PT kit

• Off duty: free time activities

• Sports and fitness

• The assault course

A visitor to the base

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• imenuje objekte u vojnoj bazi

• nabroji jedinice pešadije

• opiše okolinu vojne baze

• Tidworth camp

• A tour of the camp

• PWRR

• Off duty: The local area

• Functions and responsibilities

Military technology

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• nabroji neke vojne izume

• imenuje neke vojne letelice i vozila

• imenuje ocnovne delove tenka

• opiše višenamenska vozila

• nabroji osnovne oblike i materijale

• Military inventions

• Aircraft, vehicles and naval ships

• Armoured fighting vehicles

• Multi-purpose vehicles

• Strykers

• Tank

• Military technology then and now

• Submarine


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

The NATO school

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• kratko opiše istoriju NATO – a

• navede imena nekih naroda i pune nazive nekih zemalja, kao i sve izvedenice koje su nastale od tih naziva

• prevede vremensku prognozu

• The history of NATO

• I’m doing a course in Germany

• Billeting

• Weather forecast

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• The NATO school (10 časova)

• Fit to fight (10 časova)

• War games (10 časova)

• Peacekeeping (10 časova)

• Headquarters (10 časova)

• Convoy (10 časova)

• Patrol (10 časova)

Fit to fight

• Upoznavanje sa osnovnom terminologijom vezanom za hranu i bolesti

• diskutuje na temu zdravstvenih problema i navede postupke prve pomoći prilikom lakših povreda

• An army marches on its stomach

• Off-duty: eatingout

• Sick call

• First aid

War games

• Upoznavanje sa terminologijom vezanom za vojne vežbe

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju koja je vezana za temu vojnih vežbi

• Exercise Bright Star

• Terrain analysis

• Maps and terrain

• Company commander’s briefing 1&2

Peacekeeping

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• kratko opiše mirovne operacije UN

• u usmenom govoru upotrebljava fraze ljubaznog obraćanja: please, excuse me, thank you, I’m sorry…

• ukratko opiše proces uklanjanja mina

• UN peacekeeping operations

• Off-duty: being polite

• Mines and demining

Headquarters

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• imenuje delove puške

• obavi telefonski razgovor u vojnoj kancelariji

• izda ljubazna i direktna naređenja

• pozove nekoga da dođe, ljubazno prihvati ili odbije poziv uz upotrebu odgovarajućih fraza i izraza za te situacije

• Sector HQ West

• Camp orders

• Please hold the line

• Orders

• Off-duty: an invitation

Convoy

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• ukratko opiše konvoj sa humanitarnom pomoći i vozila

• imenuje osnovne alate za popravljanje vozila

• Convoy briefing

• The route

• Vehicle maintenance

Patrol

• Opis situacije ili osobe

• opiše datu situaciju

• opiše fizički izgled ljudi

• opiše vojnika pod punom ratnom opremom

• pošalje radio poruku

• The briefing

• The observation post

• Off-duty: describing people

• Patrol kit

• Hello C2O. Thisis C21. Message. Over.


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Parachute regiment

• Diskusija o vojnoj bazi, treningu, činovima u vojsci

• diskutuje na temu vojne baze i treninga

• nabroji činove u vojsci

• nabroji neke sportove i terene na kojima se oni igraju

• opiše opremu i naoružanje koje se koristi na vežbama

• The parachute regiment

• The battle for Mount Longdon

• In the Falklands/Malvinas

• Personal equipment

• The platoon training programme

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

The battalion

• Opis vojnih jedinica

• opiše vojne jedinice

• na odogovarajući način se obrati nadređenom oficiru

• diskutuje na temu fudbala

• Battalion organisation

• Battalion HQ

• Range day

• The Football Match

• Exercise Mountain Trail

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Parachute regiment (9 časova)

• The battalion (7 časova)

• Military observer (6 časova)

• March or die (8 časova)

• The 3d Armored Regiment (8 časova)

• International HQ (8 časova)

• Military airport (7 časova)

• Military aircraft (10 časova)

• Helicopters (7 časova)

Military observer

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše UNMO

• pošalje izveštaj putem radija

• prihvati i odbije poziv uz upotrebu odgovarajućih fraza i izraza

• UNMO

• Team briefing

• An invitation

• The observation post

March or die

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše Legiju stranaca

• ukratko kaže šta su to specijalne operacije

• Life in the Legion

• Operation Leopard

• Corsica

• Special forces

• Mission in Fantasia

The 3rd Armored Regiment

• Proširenje vokabulara

• opiše tenk

• navede koje se formacije vozila koriste u određenoj situaciji

• Regimental history

• How tanks fight

• Living off post

• Ambushed in Orange

International HQ

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše procedure prilikom zvanične posete

• prilikom telefonskog razgovora izdiktira telefonski broj i internet adresu

• Joint Headquarters

• The visit

• Greetings and instructions

• Telephoning

Military airport

• Upoznavanje učenika sa karakteristikama vojnog aerodroma

• navede i ukratko opiše osnovne odlike, elemente i objekte vojnog aerodroma

• koristi terminologiju vezanu za vojne aerodrome u govoru, pisanju i datom kontekstu

• navede i ukratko opiše funkcije svih službi na vojnom aerodromu kako onih glavnih tako i sporednih

• ukratko opiše dužnosti i vrste osoblja koje opslužuje vojne aerodrome i vojne vazduhoplove

• Airport Layout

• Airport Infrastructure

• Military bases

• Air Force base structure

Military aircraft

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za vojne avione

• ukratko opiše osnovne karakteristike vojnih aviona, njihove osnovne delove i komponente i da koriste terminologiju vezanu za njih u govoru, pisanju i datom kontekstu

• navede vrste vojnih aviona i da ukratko opiše njihove karakteristike, namene i funkcije

• ukratko opiše i navede vrste naoružanja kod vojnih aviona, njihove osobine, funkcije i primene

• ukratko opiše i u osnovnim crtama objasni princip rada pojedinih delova elektro opreme aviona

• ukratko opiše i u osnovnim crtama objasni princip rada pojedinih delova elektronske opreme aviona

• navede osnovne karakteristike i princip rada pogonskih grupa vojnih aviona

• ukratko opiše letačko osoblje u vojnom vazduhoplovu i njihove uloge i zadatke

• ukratko opiše principe letenja i aerodinamičke osobine vojnih aviona i njihove osnovne performanse

• Aircraft Basics: Parts of an Airplane

• Aircraft Basics: Spatial Relationships

• Jobs: Pilot, Air Traffic Control, Maintenance, Pararescue

• Aircraft: The Fighter Jet, Aircraft: UAVs

• Aircraft: The Bomber

• Aircraft: Cargo Planes

• Aircraft: Gunships

• Aircraft: Tankers

• Aircraft: Reconnaissance

Helicopters

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za helikoptere

• ukratko opiše osnovne karakteristike i vrste vojnih helikoptera, njihove osnovne delove i komponente i da koriste terminologiju vezanu za njih u govoru, pisanju i datom kontekstu

• opiše ulogu i značaj vojnih helikoptera u vojnom vazduhoplovstvu kao i da u osnovnim crtama opiše razvoj vojnih helikoptera kroz istoriju

• ukratko opiše i navede vrste naoružanja kod vojnih helikoptera, njihove osobine, funkcije i primene

• ukratko opiše osnovne aerodinamičke osobine helikoptera i njegov princip letenja

• poredi vojne helikoptere i ostale vrste vojnih letelica po njihovoj ulozi, funkciji i osobinama

• Helicopters

• Low level operations

• Resupply missions and personnel recovery

• Special operations: search and rescue


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

64 časa

Razred

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Carrier

• Proširenje vokabulara

• ukratko nabroji vodena prevozna sredstva

• ukratko opiše nosač aviona

• City at sea

• Life onboard

• Boats for beginners

• How carriers work

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Carrier (9 časova)

• Fearless warrior (8 časova)

• Operation orders (8 časova)

• United Nations Police (10 časova)

• Combat Search and Rescue (9 časova)

• Lessons learned (5 časova)

• Rocket systems (5 časova)

• Aircraft systems (5 časova)

• AEW&C systems – Airborne early warning and control (5 časova)

Fearless warrior

• Proširenje vokabulara

• da opiše vojnu vežbu i diskutuje na temu vojnih vežbi

• daje instrukcije pomoću konstrukcije be+to+infinitive

• održi kratak vojni sastanak

• Exercise planning

• Joining instructions

• Lunch in the mess

• Press briefing

• Information briefing

Operation orders

• Proširenje vokabulara

• odredi svoj položaj u odnosu na okolinu

• ispriča događaj, vodeći računa o načinu na koji je priča organizovana

• The battalion operation order

• Soldiers’ stories

• The relief in place

• Platoon assault

United Nations Police

• Proširenje vokabulara

• diskutuje na temu kriminala

• upotrebom upravnog govora opiše događaj

• napiše izveštaj posle obavljene istrage

• Crimes and criminals

• Conflicting accounts

• The incident report

• Investigation

Combat Search and Rescue

• Proširenje vokabulara

• imenuje delove helikoptera

• opiše simptome bolesti i pružanje prve pomoći

• 101st helicopter detachment

• Sick bay

• First aid

• Medic!

Lessons learned

• Proširenje vokabulara

• diskutuje o svojim očekivanjima, planovima i namerama

• Peace support operation

• Checkpoint

• Talking about postings

• Patrol report

Rocket systems

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za raketne sisteme

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju raketnih sistema

• Targeting the Enemy: Targets

• Targeting the Enemy: Air-to-Air Missiles

• Targeting the Enemy: Air-to-Surface Missiles

• Targeting the Enemy: Surface-to-Air Missiles

Aircraft systems

• Sticanje znanja i usvajanje terminologije u vezi sa sistemima aviona.

• nabroji sve sisteme aviona

• nabroji i ukratko opiše funkcije, delove i princip rada svakog od sistema i objasni njihovu povezanost

• prevede i pravilno upotrebi terminologiju vezanu za sisteme aviona u pismenom i usmenom obliku

• popuni potrebnu dokumentaciju

• Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge, U.S. Department of Transportation, FAA.

• Airplane Flying Handbook, U.S. Department of Transportation, FAA.

AEW&C systems – Airborne early warning and control

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za AVAKS sisteme

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju AVAKS sistema

• Modern AEW&C systems characteristics

• AEW&C aircraft types

• Airborne Warning and Control System (AWACS)


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik

– Materijali vazduhoplova

– Aerodinamika

– Istorija vazduhoplovstva

– Borbeni avioni i helikopteri

– Borbeni sistemi

– Primena računara u održavanju letelica

– LJudski faktor

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Alati i merenja

– Elementi letelica

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

TEHNIČKO CRTANjE SA MAŠINSKIM ELEMENTIMA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Tehnički crteži

• Sticanje znanja o standardima i primeni tehničkog crtanja.

• pravilno koristi pribor za tehničko crtanje;

• poznaje standarde i njihovu primenu;

• navede vrste tehničkih crteža i formate papira;

• pretvara dimenzije u skladu sa razmerom;

• navede vrste linija;

• crta linije, koristeći tehničko pismo, ispisuje slova i brojeve (olovkom, tušem na papiru);

• Materijal i pribor za tehničko crtanje.

• Rukovanje priborom i njegovo održavanje.

• Standardi i njihova primena.

• Vrste tehničkih crteža, (formati crteža, razmere na crtežima, previjanje i odlaganje crteža, zaglavlje na crtežima, oprema na crtežima).

• Vrste linija i njihova primena.

• Tehničko pismo.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za tehničko crtanje.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• grafičke radove

Okvirni broj časova po temama

• Tehnički crteži (12 časova)

• Pravila tehničkog crtanja (20 časova)

• Mašinski elementi (38 časova)

Pravila tehničkog crtanja

• Sticanje znanja o pravilima tehničkog crtanja.

• čita tehnički crtež;

• nacrta vidljive i nevidljive ivice;

• prikaže predmet u potrebnom broju projekcija i preseka;

• kotira elemente prema standardima tehničkog crtanja;

• nacrta predmete na tehničkom crtežu primenjujući pravila tehničkog crtanja

• Prikazivanje predmeta na tehničkom crtežu.

• Vidljive i nevidljive ivice.

• Potreban broj projekcija.

• Razmere.

• Preseci i prekidi.

• Šrafiranje preseka.

• Kotiranje elemenata: (kote, kotiranje dužina, uglova, lukova, poluprečnika, prečnika, kvadrata).

• Označavanje nagiba i konusa.

Mašinski elementi

• Osposobljavanje učenika da razlikuje karakteristične mašinske elemente, poznaje principe njihovog funkcionisanja.

• razume neophodnost uvođenja tolerancija i ostvarivanja naleganja;

• objasni načine spajanja dva mašinska dela od istih ili različitih materijala nerazdvojivim i razdvojivim vezama;

• razlikuje namenu osovina i vratila;

• razlikuje vrste ležišta i ležaja, njihovu namenu i princip ugradnje;

• razlikuje vrste spojnica (nabroji vrste spojnica, objasni njihovu ulogu i opiše načine spajanja);

• razlikuje vrste prenosnika snage i njihove elemente;

• prepozna vrstu zupčastog para;

• objasni remeni prenos (princip rada, elementi);

• izmeri nivo buke i vibracije;

• Standardi i standardizacija mašinskih elemenata.

• Pojam tolerancije – obeležavanje i odstupanje od standardne mere.

• Vrste naleganja – računski primeri.

• Tačnost oblika – greške u poprečnom preseku.

• Tačnost položaja – korišćenje tablica.

• Nerazdvojive veze:

− zakovani spojevi;

− zavareni spojevi;

− lemljeni spojevi;

− lepljeni spojevi.

• Razdvojive veze:

− vrste navoja;

− vrste vijaka;

− navojni prenosnici;

− osiguranje spojeva.

• Vratila i osovine:

• Ležajevi.

• Spojnice.

• Vrste prenosnika.

• Zupčasti prenos, svojstva zupčanih parova, vrste zupčanika.

• Remeni prenos vrste i primena remenih parova.

• Lančani prenosnici.

• Buka i vibracije.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Mehanika

– Aerodinamika

– Računari

– Primena računara u održavanju letelica

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Godišnji fond:

105 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod u informatiku

• Upoznavanje učenika sa značajem i ulogom informatike u savremenom društvu.

• shvati značaj i primenu informatike;

• razlikuje osnovne pojmove: bit, bajt, podatak i obrada podataka;

• pretvara podatke iz jednog u drugi brojčani sistem;

• Predmet izučavanja informatike.

• Značaj informatike u savremenom društvu.

• Osnovni pojmovi: bit, bajt, podatak i obrada podataka.

• Binarno predstavljanje podataka.

• Brojčani sistemi (binarni, dekadni, oktalni i heksadecimalni).

• Pretvaranje iz jednog brojčanog sistema u drugi.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (105 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Uvod u informatiku (9 časova)

• Računarski sistemi i operativni sistemi (21 čas)

• Aplikativni softver (75 časova)

Računarski sistemi i operativni sistemi

• Upoznavanje učenika sa osnovnim delovima računarskih sistema i njihovom funkcijom.

• razlikuje osnovne elemente računarskog sistema i njihovu ulogu;

• poznaje komponente hardvera personalnog računara i njihovu ulogu;

• bezbedno startuje, koristi i isključuje računarski sistem;

• razlikuje računarske softvere i poznaje njihovu namenu;

• poznaje aktuelni grafički operativni sistem i podešava njegove parametre;

• Računarski sistemi i njihovi elementi.

• Računarski softver.

• Komponente hardvera personalnog računara.

• Operativni sistemi.

Aplikativni softver

• Osposobljavanje učenika da koriste programe za obradu teksta, tabelarna izračunavanja, i korišćenje Interneta.

• kreira željeni tekstualni dokument;

• kreira dokumente sa tabelarnim sadržajima;

• koristi internet i njegove osnovne servise (www, e-mail, ftp);

• Program za obradu teksta.

• Program za rad sa tabelama.

• Internet i njegovi mrežni servisi.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik

– Računari

– Primena računara u održavanju letelica

– Električna i elektronska merenja

– Digitalna elektronika

Naziv predmeta:

BORBENI AVIONI I HELIKOPTERI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Razvoj i podela borbenih aviona i helikoptera

• Upoznavanje sa istorijskim razvojem i podelom borbenih aviona i helikoptera

• navede karakteristike prvih mlaznih aviona

• navede vojne avione prema nameni i vrsti

• navede razvoj i karakteristike aviona za vazdušnu borbu

• navede razvoj i karakteristike aviona za vazduhoplovnu podršku

• imenuje avione za elektronska i protiv elektronska dejstva

• imenuje transportne avione

• imenuje avione za strategijska dejstva

• imenuje avione sa kratkim i vertikalnim poletanjem i sletanjem

• imenuje školsko-borbene avione

• kratko opiše razvoj helikoptera i vertikalnog leta

• ukaže na razvoj vojnih helikoptera

• navede tipove, namenu i karakteristike savremenih borbenih helikoptera

• Karakteristike prvih mlaznih aviona

• Podela vojnih aviona prema nameni i vrsti

• Razvoj i karakteristike aviona za vazdušnu borbu

• Razvoj i karakteristike aviona za vazduhoplovnu podršku

• Avioni za elektronska i protiv elektronska dejstva

• Transportni vojni avioni

• Avioni za strategijska dejstva

• Avioni sa kratkim i vertikalnim poletanjem i sletanjem

• Školsko – borbeni avioni

• Razvoj helikoptera i vertikalnog leta

• Razvoj vojnih helikoptera

• Savremeni borbeni helikopteri

• Na početku geme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Razvoj i podela vojnih aviona i helikoptera (10 časova)

• Aerodinamičke i konstrukcione karakteristike borbenih aviona i helikoptera (12 časova)

Aerodinamičke i konstrkcione karakteristike borbenih aviona i helikoptera

• Razumevanje osnovnih principa konstruisanja borbenih aviona i helikoptera

• definiše posebne zahteve aeroprofila krila borbenih aviona

• napravi pregled karakteristika oblika krila borbenih aviona

• objasni konfiguracije savremenih borbenih aviona

• navede uređaje za promenu aerodinamičkih karakteristika borbenog aviona

• razume karakteristike i funkciju trupa, repnih površina i kabine borbenih aviona

• objasni osnove aerodinamičkih i konstruktivnih karakteristika helikoptera

• opiše način klasifikovanja i podele borbenih helikoptera u skladu sa konstruktivnim rešenjima

• razlikuje konfiguracije savremenih borbenih helikoptera

• Posebni zahtevi aeroprofila krila borbenih aviona

• Karakteristike oblika krila borbenih aviona

• Konfiguracije savremenih borbenih aviona

• Uređaji za promenu aerodinamičkih karakteristika borbenog aviona

• Karakteristike trupa, repnih površina i kabine borbenih aviona

• Osnove aerodinamičkih i konstruktivnih karakteristika borbenih helikoptera

• Klasifikacija i podela u skladu sa konstruktivnim rešenjima

• Konfiguracije savremenih borbenih helikoptera

• Posebna oprema borbenih aviona (8 časova)

• Osnovni delovi konstrukcije borbenih helikoptera (8 časova)

• Vrste i namena vojnih helikoptera (12 časova)

• Avioni i helikopteri savremenih armija (8 časova)

• Avioni i helikopteri u naoružanju Vojske Srbije (12 časova)

Posebna oprema borbenih aviona

• Detaljno upoznavanje sa posebnom opremom borbenih aviona

• razume osnovne operativne funkcije i modove rada borbenog aviona za vođenje borbe

• navede elektronske uređaje i sisteme za protivelektronsku borbu u vazduhu

• opiše integraciju i primere integracije elektronske opreme u borbenim avionima

• objasni karakteristike i rad katapultirajućeg sedišta borbenog aviona

• objasni karakteristike i rad pilotskog padobranskog sistema

• Osnovne operativne funkcije i modovi radara borbenog aviona za vođenje borbe

• Elektronski uređaji i sistemi za protivelektronsku borbu u vazduhu

• Integracija i primeri integracije elektronske opreme u borbenim avionima

• Oprema za spasavanje posade borbenog aviona – katapultirajuće sedište

• Oprema za spasavanje posade borbenog aviona – pilotski padobranski sistem

Osnovni delovi konstrukcije borbenih helikoptera

• Upoznavanje sa strukturom borbenih helikoptera

• kratko opiše funkciju rotora kod borbenog helikoptera

• imenuje uzgonske površine kod borbenog helikoptera

• opiše trup borbenog helikoptera

• navede komande leta kod borbenog helikoptera

• opiše transmisiju kod borbenog helikoptera

• Rotor borbenog helikoptera

• Uzgonske površine borbenog helikoptera

• Trup borbenog helikoptera

• Komande leta borbenog helikoptera

• Transmisija kod borbenog helikoptera

Vrste i namena vojnih helikoptera

• Klasifikacija vojnih helikoptera

• navede borbene helikoptere

• navede izviđačke helikoptere

• navede transportne helikoptere

• navede helikoptere opšte namene

• Borbeni helikopteri

• Izviđački helikopteri

• Transportni helikopteri

• Helikopteri opšte namene

Avioni i helikopteri savremenih armija

• Upoznavanje sa tipovima savremenih borbenih aviona

• Upoznavanje sa tipovima savremenih borbenih helikoptera

• imenuje karakteristike borbenih aviona SAD

• imenuje karakteristike borbenih aviona Rusije

• imenuje karakteristike borbenih aviona evropskih zemalja

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera SAD

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera Rusije

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera evropskih zemalja

• Karakteristike borbenih aviona SAD

• Karakteristike borbenih aviona Rusije

• Borbeni avioni evropskih zemalja

• Karakteristike borbenih helikoptera SAD

• Karakteristike borbenih helikoptera Rusije

• Karakteristike borbenih helikoptera evropskih zemalja

Avioni i helikopteri u naoružanju Vojske Srbije

• Prepoznavanje tipova savremenih borbenih aviona kojima raspolaže Vojska Srbija

• Poznavanje tipova helikoptera kojima raspolaže Vojska Srbija

• objasni karakteristike školsko-borbenog aviona „Galeb G – 4”

• objasni karakteristike jurišnog aviona „J 22 – ORAO”

• objasni karakteristike lovačkog aviona „MiG – 21”

• objasni karakteristike lovačkog aviona „MiG – 29”

• objasni karakteristike helikoptera opšte namene „Gazela”

• objasni karakteristike borbenog helikoptera „Gazela”/„Gama”/„Mi – 24”

• objasni karakteristike transportnih helikoptera „Mi – 8”/„Mi – 17”

• Školsko-borbeni avion „Galeb G – 4”

• Jurišni avion „J 22 – ORAO”

• Lovački avion „MiG – 21”

• Lovački avion „MiG – 29”

• Helikopter opšte namene „Gazela”

• Borbeni helikopter „Gazela”/„Gama”/„Mi – 24”

• Transportni helikopter „Mi – 8”/„Mi – 17”


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik – Primena računara u održavanju letelica

– Materijali vazduhoplova – Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Stručni engleski jezik – Elementi letelica

– Aerodinamika – Pogonske grupe vazduhoplova

– Istorija vazduhoplovstva – Naoružanje borbenih vazduhoplova

– Borbeni sistemi

Naziv predmeta:

TEHNIČKA MEHANIKA SA MEHANIZMIMA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Kinematika

• Sticanje osnovnih znanja iz kinematike.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne tipove reduktora, njihove elemente i primenu.

• razlikuje vrste kretanja materijalne tačke;

• odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijalne tačke;

• razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike;

• ucrta i brzine i ubrzanja prema zadatim podacima i izračuna nepoznate veličine;

• razlikuje apsolutno i relativno kretanje;

• objasni pojam stepena slobode;

• navede osnovnu podelu mehanizama prema tipu konstrukcije i prema funkciji;

• razlikuje karakteristične tipove mehanizama, njihove sastavne delove i primenu;

• predvidi pomeranje dela mehanizma na osnovu kretanja ostalih njegovih elemenata;

Kinematika tačke:

• Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo);

• Krivolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo);

• Kružno kretanje;

• Harmonijsko oscilatorno kretanje.

Kinematika krutog tela:

• Translatorno kretanje;

• Obrtanje tela oko nepomične ose;

• Ravno kretanje;

• Složeno kretanje.

Kinematika mehanizama:

• Članovi, kinematički parovi, kinematičke veze, stepeni slobode kretanja;

• Konstrkciono-funkcionalna klasifikacija mehanizama;

• Relativno i apsolutno kretanje i analiza pomeranja ključnih članova:

− polužnih;

− kulisnih;

− bregastih;

− zupčastih;

− motornih;

− frikcionih;

− mehanizama sa elastičnim članovima.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Kinematika (32 časa)

• Dinamika (38 časova)

Dinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz dinamike tačke i dinamike sistema.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje karakteristične reduktore, sa aspekta dinamike.

• navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke;

• proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom konstantne sile;

• objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije;

• proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela:

− translatornom;

− ravnom;

− obrtnom;

• uoči sile koje se javljaju u karakterističnim mehanizmima;

• razlikuje prema konstrukciji i nameni tipove reduktora i njihove komponente;

Dinamika materijalne tačke:

• Osnovni zakoni dinamike;

• Pravolinijsko kretanje pod dejstvom konstantne sile;

• Rad, snaga i koeficijent korisnog dejstva;

• Dinamika sistema materijalnih tačaka spoljašnje i unutrašnje sile u sistemu materijalnih tačaka masa i središte sistema;

• Zakon o promeni količine kretanja sistema;

• Kinetička energija i zakon o promeni kinetičke energije sistema;

• Dinamika krutog tela, osnovna jednačina dinamike translatornog kretanja krutog tela, osnovna jednačina dinamike kretanja krutog tela oko nepomične ose, rad i snaga pri obrtnom kretanju osnovne jednačine dinamike ravnog kretanja krutog tela;

• Dinamika mehanizama klasifikacija i analiza sila u mehanizmima;

• Reduktori za velike prenosne odnose:

− harmonijski;

− cikloidni;

• Planetarni reduktori za promenljive prenosne odnose – varijatori.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Fizika

– Mehanika

Naziv predmeta:

AERODINAMIKA

Godišnji fond:

35 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Aerodinamika

• Sticanje osnovnih znanja o aerodinamici.

• objasni značaj i primenu međunarodne standarde atmosfere;

• objasni principe leta aviona;

• navede osnovne delove aviona i objasni njihovu funkciju;

• navede geometrijske parametre aeroprofila i krila;

• objasni principe stvaranja uzgona i otpora;

• Podela atmosfere.

• Međunarodna standardna atmosfera (ISA), primena u aerodinamici.

• Strujanje oko aerodinamičkih tela (granični sloj, zaustavna tačka, vrtlozi...)..

• Geometrijski parametri aeroprofila i krila.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

• Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• koristi dijagrame i čita potrebne podatke iz njih;

• Aerodinamičke sile:

− uzgona;

− otpora;

− rezultujuća;

• Aerodinamički koeficijenti i aerodinamički moment.

• Narušavanje aeroprofila usled leda, snega, mraza.

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Aerodinamika (15 časova)

• Teorija leta (8 časova)

• Stabilnost i dinamika leta (4 časa)

• Upravljivost aviona (3 časa)

• Aerodinamika velikih brzina (5 časova)

Teorija leta

• Sticanje znanja o performansama stacionarnih i nestacionarnih režima leta aviona.

• poznaje jednačine koje definišu odnos uzgona, otpora, mase (težine) i potiska;

• Odnos između uzgona, težine potiska i otpora.

• Finesa.

• Ustaljeno letenje, osobine.

• Teorija zaokreta.

• Uticaj faktora opterećenja: gubitak uzgona, envelopa leta i strukturalna ograničenja.

• Povećanje uzgona.

• Stacionarni i nestacionarni režimi leta aviona.

Stabilnost i dinamika leta

• Sticanje osnovnih znanja o stabilnosti i dinamici leta aviona.

• definiše pojam stabilnosti aviona;

• razlikuje statičku i dinamičku stabilnost aviona;

• razlikuje i objasni uzdužnu, poprečnu i stabilnost po pravcu;

• razlikuje i poznaje ulogu organa stabilnosti;

• Pojam i definicija stabilnosti.

• Statička i dinamička stabilnost.

• Uzdužna stabilnost (horizontalni stabilizator).

• Poprečna stabilnost (krilo).

• Stabilnost po pravcu (vertikalni stabilizator).

Upravljivost aviona

• Sticanje znanja o aerodinamičkim karakteristikama i komandama leta aviona.

• definiše pojam upravljivosti aviona;

• navede organe upravljanja avionom (komande leta) i objasni princip njihovog delovanja;

• navede uređaje za hiperpotisak i povećanje otpora i objasni efekat njihovog dejstva;

• objasni pojam trimovanja aviona i postupke kontrole graničnog sloja;

• Komande leta i efekti:

– kontrola po nagibu: krilca (eleroni) i spojleri;

– kontrola po visini: krmilo visine (elevatori), stabilizatori, stabilizatori sa promenljivim napadnim uglom i kanari;

– kontrola po pravcu, graničnik kretanja komande pravca.

• Kontrola pomoću krmila visine i nagiba (elevon) i krmila pravca i visine (ruddervator).

• Uređaji za povećanje uzgona, prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca – zakrilca (flaperons).

• Uređaji za stvaranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona, aerodinamičke kočnice.

• Efekti aerodinamičkih pregrada (wing fences), nazubljene napadne ivice.

• Kontrolisanje graničnog sloja, generatori vrtloga (vortex generatori), uređaji za slom uzgona ili uređaji na napadnoj ivici krila.

• Rad i efekat trimera, balansni i antibalansni trimeri, servotrimeri, opružni trimer (spring tabs), protiv teg (mass balance), nagib komandnih površina (control surface bias), aerodinamičke ravnotežne površine.

Aerodinamika velikih brzina

• Sticanje znanja o aerodinamici velikih brzina i karakteristikama leta aviona nadzvučnim brzinama.

• navede karakteristike nadzvučnog strujanja;

• razlikuje vrste udarnih talasa i poznaje njihove karakteristike;

• objasni uticaj stišljivosti na aerodinamičke osobine krila i aviona – kompresibilitet;

• navede oblike trupa, krila i aeroprofila za velike brzine;

• navede faktore koji utiču na strujanje u uvodnicima mlaznih motora;

• Brzina zvuka, podzvučni let, transsonični let, nadzvučni let.

• Mahov broj, kritični Mahov broj, kompresijski udar, udarni talas, aerodinamičko zagrevanje, pravilo površina.

• Faktori koji utiču na tok vazduha u usisniku motora brzih vazduhoplova.

• Uticaj pozitivne strele krila na kritični Mahov broj.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika – Struktura vazduhoplova

– Fizika – Pogonske grupe vazduhoplova

– Mehanika – Naoružanje borbenih vazduhoplova

– Stručni engleski jezik – Tehnička mehanika sa mehanizmima

– Elementi letelica – Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

RAČUNARI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod u AutoCAD

• Upoznavanje učenika sa prednostima korišćenja programa AutoCAD.

• shvati značaj i primenu AutoCAD-a;

• AutoCAD i njegove osobine i mogućnosti.

• Osnovni elementi radnog okruženja AutoCAD-a.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket AutoCAD.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Uvod u AutoCAD (2 časa)

• Koordinatni sistemi i crtanje prostih linija definisanjem koordinatnih tačaka (12 časova)

• Podešavanje početnih parametara, crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u (18 časova)

• Izrada teksta, kotiranje i štampanje (14 časova)

• Modeliranje 3D objekata u AutoCAD-u (24 časa)

Koordinatni sistemi i crtanje prostih linija definisanjem koordinatnih tačaka

• Razvijanje osećaja za dvodimenzionalni radni prostor.

• Osposobljavanje učenika za definisanje koordinatnih tačaka i crtanje uz pomoć istih.

• kontroliše radno okruženje;

• odredi koordinate tačaka u ravni;

• nacrta 2D modele pomoću koordinatnih tačaka;

• Određivanje položaja tačaka u radnom prostoru

− koordinatni sistemi;

− apsolutne koordinate;

− relativne koordinate;

− polarne koordinate;

− metode unošenja koordinatnih tačaka;

− promena koordinatnog sistema.

• Započinjanje crteža u AutoCAD-u:

− komanda LINE;

− crtanje linija direktnim unošenjem rastojanja.

Podešavanje početnih parametara, crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u

• Osposobljavanje učenika za podešavanje početnih parametara u AutoCAD-u.

• Osposobljavanje učenika za izradu osnovnih i složenih dvodimenzionalnih crteža u AutoCAD-u.

• unese početne parametre, format, merne jedinice;

• kontroliše radno okruženje;

• koristi nišane za precizno crtanje;

• organizuje crtež u slojeve;

• efikasno upotrebi vrste i debljinu linija;

• precizno izradi crtež u AutoCAD-u;

• smanji ili uveća crtež u zahtevanoj razmeri;

• uređuje objekte na crtežu;

• izrađuje i upotrebljava blokove;

• Definisanje ulaznih parametara crteža (Drawing Units. Limits).

• Okvir za dijalog Drafting Settings (SNAP and GRID).

• Komande za crtanje – Draw menu (CIRCLE, PLINE, CLINE, POLYGON, RECTANG, SPLINE).

• Komanda Erase.

• Crtanje polilinija i savitljivih krivih.

• Pomoćne komande za izmene pri crtanju – Modify menu (COPY, MIRROR, ROTATE, MOVE).

• Modify menu (TRIM, FILLET, CHAMFER, OFFSET, EXTEND, SCALE):

− obaranje i zaobljavanje ivica objekata.

• Korišćenje opcije Object Snap za precizno crtanje:

− precizno vezivanje objekata za tačke;

− promena veličine objekta;

− promena lokacije i dupliranje objekata.

• Organizovanje crteža u slojeve:

− definisanje i zaključavanje slojeva.

• Efikasna upotreba vrste i debljine linija;

• Izrada i upotreba blokova:

− definisanje i umetanje blokova;

− modifikovanje blokova;

− upotreba ugnežđenih blokova;

− efikasno upravljanje blokovima.

Izrada teksta, kotiranje i štampanje

• Osposobljavanje učenika za pisanje teksta, kotiranje i štampanje u AutoCAD-u.

• piše i uređuje tekst;

• šrafira jednostavne i složene figure;

• kotira dvodimenzionalne i trodimenzionalne figure;

• štampa crteže u AutoCAD-u;

• Tekst:

− pisanje i uređivanje teksta;

− definisanje i korišćenje stilova teksta;

− uređivanje pasusa teksta.

• Šrafiranje

• Kotiranje:

− linearno kotiranje;

− ostale vrste kotiranja;

− kotiranje u prostoru papira i prostoru modela;

− kotni stilovi;

− opcije za stilove;

− izmene kota.

• Štampanje:

− konfigurisanje plotera;

− definisanje stilova štampanja;

− štampanje u AutoCAD-u.

Modeliranje 3D objekata u AutoCAD-u

• Osposobljavanje učenika za izradu 3D objekata.

• objasni razliku između dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih objekata;

• izrađuje površine u 3D;

• modelira 3D tela u AutoCAD-u;

• koristi aplikacije za vizuelizaciju objekata u AutoCAD-u;

− rad sa linijama, polilinijama i 3D polilinijama;

− korišćenje preciznog vezivanja za objekat;

− primena komandi za uređivanje u 3D.

• 3D u AutoCAD-u:

• Izrada površina u 3D:

− tehnike popunjavanja površina.

• 3D mreže:

− obrada mrežastih površina.

• Modeliranje solida:

− pravljenje primitiva;

− rad sa komandama EXTRUDE i REVOLVE;

− rad sa Bulovim 3D komandama;

− upotreba komandi FILLET i CHAMFER;

− uređivanje solida.

• 3D vizualizacija:

− tipovi vizuelizacije;

− izrada pogleda;

− izrada i dodeljivanje materijala;

− svetlo;

− vizualizacija modela;

− štampanje.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Engleski jezik

– Matematika

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Računarstvo i informatika

– Primena računara u održavanju letelica

– Električna i elektronska merenja

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

BORBENI SISTEMI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovev azduhoplovnog naoružanja

• Sticanje osnovnih znanja o naoružanju koje koriste vazduhoplovi.

• zna teoriju eksploziva i razlikuje vrste koje se primenjuju kod vazduhoplovnog naoružanja;

• navede, opiše i objasni municiju i granate koja se primenjuje kod vatrenog vazduhoplovnog oružja;

• objasni osnovne karakteristike različitih vrsta raketnog naoružanja

• razlikuje i opiše metode vođenja raketa;

• objasni osnovne karakteristike avio-bombi;

• zna osnove aerodinamike projektila;

• opiše konstruktivne karakteristike raketa i avio-bombi;

• poznaje različite vrste upaljača koji se koriste kod vazduhoplovnog naoružanja i opiše njihov generalni način rada;

• objasni generalni način upravljanja vođenog naoružanja i razlikuje osnovne metode upravljanja;

• Eksplozivi

• Vatreno oružje

− municija i granate;

− patroni za IC i radarske kontra more.

• Raketno naoružanje

− rakete klase „vazduh–vazduh”;

− rakete klase „vazduh–površina”;

− metode vođenja raketa;

− krstareće rakete.

• Avio-bombe

− slobodno padajuće avio-bombe;

− vođene avio-bombe.

• Aerodinamika i konstrukcija raketa i avio-bombi

• Upaljači i mehanizmi za detonaciju

• Sistemi za upravljanje vođenog naoružanja

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

• Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Osnovevazduhoplovnog naoružanja (15 časova)

• Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja (7 časova)

• Sistem naoružanja vazduhoplova (15 časova)

• Napadno – navigacijski nišanski sistem (11 časova)

• Avionski senzori i uređaji za elektronsko ratovanje (12 časova)

• Bezbednost posade vazduhoplova (5 časova)

• Vojni komunikacioni sistemi (5 časova)

Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja

• Sticanje osnovnih znanja o načinu i propisima za skladištenja vazduhoplovnog naoružanja.

• definiše namenu skladišta za vazduhoplovno naoružanje;

• definiše osnovnu dokumentaciju za vođenje evidencije i propise skladištenja;

• objasni način pripreme, izdavanja i transporta vazduhoplovnog naoružanja;

• Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja;

− vrste i tipovi skladišta naoružanja;

− skladištenje eksplozivnih predmeta i naoružanja;

− izdavanje na upotrebu vazduhoplovnog naoružanja;

− dokumentacija i propisi skladišta naoružanja.

• Transport vazduhoplovnog naoružanja

Sistem naoružanja vazduhoplova

• Sticanje osnovnih znanja o sistemima naoružanja vazduhoplova.

• navede vrste instalacije vazduhoplovnog naoružanja sa njihovom namenom;

• razlikuje podvesne tačke kod različitih vrsta vazduhoplova za nošenje naoružanja;

• navodi šemu naoružavanja na najpoznatijim vazduhoplovima u primeni;

• objasni namenu bombo nosača i lansera i razlikuje ih po vrsti naoružanja;

• objasni namenu, osnovne komponente i način rada sistema upravljanja naoružanjem;

• Instalacija vazduhoplovnog naoružanja

• Nosači naoružanja

− podvesne tačke vazduhoplovnog naoružanja;

− bombo-nosači;

− lanseri.

• Sistem upravljanja naoružanjem

Napadno-navigacijski nišanski sistem

• Sticanje osnovnih znanja o sistemima operativnih napada.

• navede uređaje i sklopove koji čine napadno-navigacijski nišanski sistem savremenog aviona i objasni njihovu namenu;

• objasni način upotrebe različitog vazduhoplovnog naoružanja;

• opiše način ostvarivanja razmene informacija i navigacijske funkcije vazduhoplova;

• navede i objasni sisteme samozaštite koji se primenjuju na savremenim vazduhoplovima;

• objasni primenu i rad sistema za upozorenje o ozračenosti vazduhoplova i način dobijanja podataka o taktičkoj situaciji u vazdušnom prostoru;

• Upravljanje napadno-navigacijsko nišanskim sistemom

− arhitektura, upravljanje;

− funkcije sistema napada;

− opšta pravila interakcija čovek-računar;

− digitalne mreže, hardver i softver, druge informacione mreže, mreže za video signale, mreže za gašenje signala, MIL – STD-1553B (STANAG 3838 i STANAG 3910), MIL – STD-1773;

• Funkcije upotrebe vođenih raketa

− funkcije rakete klase „vazduh–vazduh”;

− funkcije raketa klase „vazduh–površina”;

• Razmena informacija i saradnja

• Navigacione funkcije

• Samozaštita

− upotreba kontra mera;

− odbrambeni manevri;

− identifikacija – okruženja.

• Uzajamno-tehničke funkcije napada

− svest o taktičkoj situaciji;

− priprema i restitucija misije aviona; hardver i softver;

− sistem za upozorenje;

− sistem za kontrolu i upravljanje misijom;

− upravljanje kompatabilnošću sistema za napad.

Avionski senzori i uređaji za elektronsko ratovanje

• Sticanje osnovnih znanja o senzorima primenjenim na savremenim vazduhoplovima i uređajima za elektronsko ratovanje.

• navede i opiše senzore koji se primenjuju na savremenim vazduhoplovima;

• objasni princip rada različitih senzora i definiše njihove osnovne razlike;

• navede uređaje za identifikaciju ciljeva i prikazivanje podataka u kokpitu vazduhoplova;

• definiše način obrade podataka;

• opiše vrste uređaja za aero-foto snimanje. njihove osnovne razlike i objasni specifičnost fotografije dobijene iz vazduha;

• navede načine za elektronsko ratovanje (ew);

• objasni način rada različitih metoda za elektronsko ratovanje;

• objasni princip rada protiv mera koje koriste vazduhoplovi;

• navede vrste uređaja koje koriste savremeni vazduhoplovi za ew;

• Senzori za osmatranje, nišanjenje i gađanje

− radari;

− infra crveni senzori;

− laserski senzori;

− magnetni senzori;

− sonarni senzori.

• Identifikacija, obrada i prikazivanje podataka o cilju

− identifikacija;

− obrada podataka;

− prikazivanje podataka;

• Aerofoto snimanje

− snimanje;

− optički sistemi;

− specifičnosti fotografija iz vazduha;

− kamere.

• Elektronsko ratovanje

− aktivno elektromagnetski;

− pasivno elektromagnetski;

− infracrveni i laserski sistemi;

− elektromagnetene protivmere;

− uređaji za EW.

Bezbednost posade vazduhoplova

• Sticanje osnovnih znanja o bezbednostiposade vazduhoplova.

• objasni vrste i način rada izbacivih sedišta;

• objasni namenu padobranskog sistema i definiše njegove sastavne delove;

• navede ostalu letačku opremu za bezbednost i objasni njihovu namenu;

• Izbaciva sedišta

• Padobranski sistemi

• Paketi za preživljavanje

• Sistem veza i zaštita od udara

Vojni komunikacioni sistemi

• Sticanje osnovnih znanja o vojnim komunikacionim sistemima.

• poznaje princip rada različitih komunikacionih sistema;

• Vojni komunikacioni sistemi

− taktički kanali za prenos podataka: Veza 11, Veza 16, Veza 22;

− taktički komunikacioni sistemi


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– LJudski faktor

– Sistemi aviona

– Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

VAZDUHOPLOVNI PROPISI I ODRŽAVANjE VOJNIH VAZDUHOPLOVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva

• Poznavanje strukture načina funkcionisanja, ciljevima i zadacima međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva.

• objasni ulogu, strukturu i način funkcionisanja međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva;

• Uloga Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO);

• Uloga Evropske komisije;

• Uloga Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA);

• Uloga država članica i nacionalnih vazduhoplovnih vlasti (NAA);

• Uredba (EZ) br. 216/2008 i njena pravila za implementaciju, Uredbe (EZ) br. 1702/2003 i (EZ) br. 2042/2003;

• Povezanost između različitih Aneksa (Delova) kao što je Deo 21, Deo M, Deo 145, Deo 66, Deo147 i EU OPS.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Međunarodne organizacije civilnog Vazduhoplovstva (2 časa)

• PART – 66 – propis (4 časova)

• PART – 145 i PART M odeljak F propisi (4 časova)

• EU – OPS propis (4 časa)

• PART – M propis (4 časa)

• Primenjivi domaći i međunarodni zahtevi (4 časa)

• Organizacija organa uprave civilnog Vazduhoplovstva (2 časa)

• Zakon o vazdušnom saobraćaju Srbije (2 časa)

• Tehnička podrška u RViPVO
(4 časa)

• Vojni aerodrom (4 časova)

• Osnove održavanja tehničkih sistema (10 časova)

• Održavanje i opsluživanje vojnih vazduhoplova (12 časova)

• Zaštita (4 časa)

• Snabdevanje (5 časova)

• Procedure održavanja aviona Vojske Srbije (5 časova)

PART – 66 propis

• Poznavanje zahteva koje treba da ispuni ovlašćeno vazduhoplovno osoblje za tehničko održavanje vazduhoplova prema PART – 66 standardima.

• objasni zahteve u pogledu potrebnih kvalifikacija za ovlašćenog vazduhoplovnog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova prema PART – 66 standardima;

• objasni načine ukidanja, suspenzije ili promenu PART – 66 licence za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni zahteve za podobnost lica koja stiču ovlašćenja za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni kategorije i prava ovlašćenog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova po pitanju ovlašćenja;

• objasni zahteve u pogledu iskustva;

• objasni zahteve u vezi kontinuiteta licence za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni zahteve u vezi ovlašćenja i obuke za tip aviona;

• objasni zahteve u vezi medicinske sposobnosti ovlašćenog vazduhoplovnog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova;

• Osnovni zahtevi za ovlašćeno osoblje.

• Ukidanje, suspenzija ili promena PART 66 licence za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Zahtevi za podobnost lica koja stiču ovlašćenja za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Kategorije i prava ovlašćenog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova po pitanju ovlašćenja.

• Zahtevi u pogledu iskustva.

• Kontinuitet licenci za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Ovlašćenja i obuka za tip aviona.

• Medicinska sposobnost.

PART – 145 i PART M odeljak F propisi

• Poznavanje zahteva ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova koji se koriste u komercijalne svrhe.

• objasni zahteve i uslove pod kojima se izdaje dozvola za izvođenje radova održavanja vazduhoplova koji se koriste u komercijalne svrhe;

• poznaje uslove kontinuiteta dozvole za održavanje vazduhoplova;

• poznaje prikaz ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova;

• poznaje prikaz ovlašćene organizacije za specijalne radove;

• PART 145 i PART M odeljak F.

• Opšti zahtevi.

• Zahtevi u pogledu radnog prostora.

• Zahtevi u pogledu stručnog osoblja.

• Zahtevi u pogledu opreme, alata i materijala.

• Zahtevi o plovidbenosti.

• Zahtevi za ovlašćenje za radove održavanja.

• Obaveze ovlašćene organizacije po pitanju ne propisanih bezbedonosnih uslova.

• Procedura održavanja i sistem kvaliteta

• Prikaz ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova.

• Ovlašćene organizacije za specijalizovane radove.

• Dužnosti i odgovornosti rukovodilaca ovlašćene organizacije.

• Overa radova održavanja.

EU – OPS propis

• Upoznavanje sa standardima i uslova pod kojima se izdaje dozvola.

• za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja avionima i helikopterima.

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja avionima;

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja helikopterima;

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja operaterima;

• EU – OPS PART1.

• EU – OPS PART2.

• Komercijalni vazdušni saobraćaj.

• Uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta (AOC).

• Odgovornosti operatora.

• Dokumenti koji se moraju nositi.

• Plakatiranje u vazduhoplovu (oznake).

PART – M propis

• Upoznavanje sa zahtevima ovlašćene organizacije za održavanje.

• objasni zahteve i uslove pod kojima se tehnički održava vazduhoplov koji se ne koristi u komercijalne svrhe;

• poznaje program i standarde održavanja vazduhoplova koji se ne koriste u komercijalne svrhe;

• poznaje tipove ovlašćenja za održavanje vazduhoplova koji se ne koriste u komercijalne svrhe;

• Sadržaj standarda.

• PART – M.

• Sposobnost za let.

• Program održavanja aviona.

• Otklanjanje defekta.

• Standardi održavanja.

• Ovlašćeno osoblje za održavanje.

• Zapisi o održavanju.

Primenjivi domaći i međunarodni zahtevi

• Upoznavanje sa domaćim i međunarodnim primenljivim zahtevima.

• objasni domaće zahteve i uslove pod kojima se tehnički održava vazduhoplov;

• poznaje program i način provere i nadzora održavanja;

• poznaje dokumentaciju o održavanju;

• Primenljivi domaći i međunarodni zahtevi.

• Programi održavanja, provere i nadzor održavanja.

• Nalozi za plovidbenost.

• Servisni bilteni, servisne informacije proizvođača.

• Modifikacije i popravke.

• Dokumentacija o održavanju.

• Priručnik za održavanje, priručnik za popravku strukture, ilustrovani katalog

delova, itd.

• Glavna lista minimalne ispravnosti opreme (MMEL), lista minimalne ispravnosti opreme (MEL), liste izveštaja o odstupanjima (Dispatch Deviation Lists).

• ETOPS, održavanje i zahtevi za otpremu;

• Letenje u svim vremenskim uslovima, letenje u kategoriji 2/3.

Organizacija organa uprave civilnog vazduhoplovstva

• Upoznavanje sa organima vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije.

• objasni koji su organi vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije;

• objasni nadležnosti organa uprave civilnog vazduhoplovstva Srbije na osnovu ustava i zakona;

• Organi i vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije.

• Nadležnosti na osnovu ustava i zakona.

Zakon o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije

• Upoznavanje sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije.

• objasni cilj Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije;

• Cilj zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije.

• Bezbednost vazdušne plovidbe.

• Održavanje vazduhoplova.

• Inspekcija bezbednosti vazdušne plovidbe.

• Prekršaji i krivična dela u vazdušnoj plovidbi.

Tehnička podrška u RViPVO

• Sticanje osnovnih znanja o funkcionisanju tehničke podrške u RViPVO.

• Objasni osnovne pojmove za tehničku podršku u sistemu logistike odbrane;

• Navede sadržaje tehničke podrške u RViPVO;

• Definiše elemente tehničke podrške u RViPVO;

• Poznaje organizaciju tehničke podrške RViPVO po nivoima organizovanja;

• Razlikuje nadležnosti upravnih i izvršnih organa tehniče podrške u RViPVO;

• Upotrebljava osnovna dokumenta tehničke podrške za vojne vazduhoplove;

• Tehnička podrška u sistemu logistike odbrane.

• Sadrži tehničke podrške u sistemu logistike odbrane.

• Organizacija tehničke podrške u RViPVO.

• Elementi tehničke podrške u RViPVO.

• Organizacija tehničke podrške u RViPVO.

– upravni organi tehničke podrške;

– izvršni organi tehničke podrške;

• Dokumenta tehničke podrške.

Vojni aerodrom

• Poznavanje vojnog aerodroma, njegovih elemenata i zadataka jedinica tehničke podrške.

• Definiše namenu i pojam vojnog aerodroma;

• Navede i organizacijsku strukturu na vojnom aerodromu i objasni namenu jedinica;

• Navede elemente infrastrukture vojnog aerodroma i opiše osnovne;

• Objasni namenu i definiše zadatke jedinica tehničke podrške na vojnom aerodromu;

• Razlikuje jedinice vojnog aerodroma po realizaciji sadržaja tehničke podrške;

• Osnovni pojmovi vojnog aerodroma.

• Organizacijska struktura vojnog aerodroma.

• Elementi infrastrukture vojnog aerodroma.

• Jedinice tehničke podrške na vojnom aerodromu.

Osnove

održavanja tehničkih sistema

Sticanje osnovnih znanja o teoriji održavanja tehničkih sistema.

• Poznaje osnovne pojmove i ciljeve u održavanju tehničkih sistema;

• Definiše svojstva tehničkog sistema;

• Navede i definiše parametre koji određuju efektivnost tehničkog sistema;

• Objasni faze životnog ciklusa i parametre za obračun njegovih troškova;

• Definiše i objasni moguća stanja tehničkog sistema i modelovanje procesa njegovog održavanja;

• Navede elemente strategije održavanja i objasni koncepciju, organizaciju, metodologiju i tehnologiju održavanja

• Objasni metode optimizacije sistema održavanja;

• Definiše obeležja sistema održavanja i objasni svaku karakteristiku posebno;

• Objasni način i elemente tehničke pripreme održavanja;

• Objasni sadržaje i načine izvršenja kontrole kvaliteta u održavanju;

• Pojam i ciljevi održavanja tehničkih sistema.

• Pojam tehničkog sistema.

• Efektivnost tehničkog sistema.

• Životni ciklus tehničkog sistema.

• Proces održavanja tehničkog sistema.

stanja tehničkog sistema,

model procesa održavanja.

• Strategija održavanja tehničkih sistema

koncepcija održavanja,

organizacija održavanja,

metodologija održavanja,

tehnologija održavanja.

• Modeliranje i optimizacija sistema održavanja.

• Karakteristike sistema održavanja.

• Tehnička priprema održavanja.

• Kontrola kvaliteta u održavanju.

Održavanje i opsluživanje vojnih vazduhoplova

Sticanje znanja o organizaciji i nivoima održavanja vojnih vazduhoplova.

• Poznaje organizaciju održavanja u avijacijskim jedinicama i razlikuje je po nivoima;

• Definiše vidove održavanje vojnih vazduhoplova i razlikuje ih po obimu

• Navede i objasni nadležnosti i postupke prvog nivoa održavanja i definiše zadatke poslužioca vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni nadležnosti, sadržaje i postupke drugog nivoa održavanja vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni nadležnosti i sadržaje trećeg nivoa održavanja vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni sadržaje kontrolno tehničkih pregleda;

• Pojam, postupci i organizacija održavanja vojnih vazduhoplova.

• Vidovi održavanja.

• Prvi nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Drugi nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Treći nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Kontrolni pregledi.

• Osnove vazduhoplovnih vojnih propisa.

• Program održavanja vojnih vazduhoplova.

Zaštita

Sticanje znanja o merama zaštite u održavanju vojnih vazduhoplova

• Poznaje i primenjuje mere zaštite u procesu održavanja vojnih vazduhoplova;

• Zaštita resursa;

• Protivpožarna zaštita;

• Bezbednost i zaštita zdravlja;

• Mere bezbednosti pri radu sa vazduhoplovnim sredstvima;

Snabdevanje

Sticanje osnovnih znanja o snabdevanju vazduhoplovnih sredstava

• Navede i objasni procese i principe snabdevanja vazduhoplovnih sredstava.

• Definiše izvore snabdevanja;

• Objasni procedure skladištenja vazduhoplovnih sredstava;

• Navede i razlikuje tipove skladišta i magacine;

• Opiše način upravljanja i vođenja dokumentacije u skladištima;

• Osnovni pojmovi snabdevanja vazduhoplovnih sredstava;

• Izvori snabdevanja;

• Skladištenje vazduhoplovnih sredstava

procedure popune skladišta;

skladišta;

magacini;

upravljanje i raspolaganje i dokumentacija;

mere zaštite.

Procedure održavanja aviona Vojske Srbije

Osposobljavanje učenika za izvršenje osnovnog održavanja na težišnim vazduhoplovima u Vojsci Srbije

• Obavlja osnovne radnje postupka osnovnog održavanja aviona
„J 22 – ORAO”;

• Obavlja osnovne radnje postupka osnovnog održavanja aviona
„MiG – 29”;

• Osnovno održavanje aviona
„J 22 – ORAO”.

• Osnovno održavanja aviona
„MiG – 29”.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Borbeni avioni i helikopteri

– Borbeni sistemi

– Primena računara u održavanju letelica

– LJudski faktor

– Alati i merenja

– Elementi letelica

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

PRIMENA RAČUNARA U ODRŽAVANjU LETELICA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovni principi modeliranja

• Upoznavanje učenika sa principima modeliranja.

• shvati značaj i primenu programskog paketa CATIA;

• razlikuje osnovne osobine programskog paketa CATIA;

• poznaje osnovne principe modeliranja;

• Tehnologija programa CATIA.

• Osobine sistema.

• Konfiguracije programa.

• Okruženje programskog paketa CATIA.

• Izbor ravni za skiciranje i orijentaciju.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket CATIA.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Osnovni principi modeliranja (6 časova)

• Alati za skiciranje (10 časova)

• Alati za kreiranje delova (20 časova)

• Modeliranje elemenata letelica (34 časa)

Alati za skiciranje

• Osposobljavanje učenika za izradu skica.

• razlikuje osnovne principe skiciranja;

• koristi alate za zumiranje i rotaciju skice;

• uočava greške prilikom dimenzionisanje skice;

• formira ravni za skiciranje;

• koristi osnovne relacije pri skiciranju;

• izrađuje skice;

• Osnovni pojmovi.

• Koordinatni sistem.

• Principi dimenzionisanja prilikom skiciranja.

• Osnovni pogledi pri skiciranju.

• Zumiranje i rotacija skice.

• Skiciranje kružnica, poligona, parabola, splajnova.

• Nedovoljno dimenzionisane, u potpunosti dimenzionisane i predimenzionisane skice.

• Ravni za skiciranje.

• Relacije: horizontalnost, vertikalnost, paralelnost, upravnost, tangentnost, podudarnost, koncentričnost, jednakost, fiksiranje elemenata, simetričnost.

• 3D skice.

Alati za kreiranje delova

• Osposobljavanje učenika za izradu modela standardnih i nestandardnih mašinskih elemenata.

• izrađuje profilisane i presečne modele;

• definiše tipske forme;

• izrađuje osnovne i složene geometrijske i tehnološke tipske forme;

• izrađuje standardne i nestandardne mašinske elemente;

• Geometrijski primitivi i njihovi parametri.

• Profilni modeli (izvlačenje i rotacija) i presečni modeli.

• Tipske forme („feature”) i njihovi parametri.

• Geometrijske tipske forme:

− zaobljena ivica (zaobljena jedna i više ivica, zaobljena ivica konstantnim i promenljivim radijusom, zaobljena ivica kružno, eliptično i složeno);

− zakošena ivica konstantnom i promenjivom dužinom);

− tankozidni elementi (konstantne i promenjive debljine zida);

− tipske forme za isecanje i nadgradnju.

• Tehnološke tipske forme:

− rupe;

− otvori;

− livački i dr.;

− navoj;

− žljebovi.

• Složene tipske forme (skup više geometrijskih i tehnoloških tipskih formi)

Modeliranje elemenata letelica

• Osposobljavanje učenika za izradu modela elemenata letilica.

• modelira osnovne elemente letilica;

• modelira aerodinamičke elemente letilica;

• Stajni trap

• Klipni motor letilice

• Hidro-pneumatske komponente:

− elementi ventila;

− elementi filtera;

− elementi pumpe.

• Aerodinamički elementi:

− elise;

− krilo.


Naziv predmeta:

PRIMENA RAČUNARA U ODRŽAVANjU LETELICA

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Alati za rad sa sklopovima

• Osposobljavanje učenika za izradu sklopova.

• poznaje principe spajanja elemenata u sklop;

• koristi principe spajanja elemenata;

• izrađuje i koristi šeme montaže;

• izmodelira sklop letelice;

• Principi spajanja elemenata u sklop:

− slepljivanje površina poravnanje površina, ivica i temena;

− saosna sklapanja;

− umetanja;

− zavojni spojevi.

• Šema montaže.

• Formiranje sklopa letelica.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (64 časa)

Generisanje tehničke dokumentacije

• Osposobljavanje učenika da generiše tehničku dokumentaciju sklopa i elemenata letilica.

• formira radionički crtež;

• koristi osnovne i pomoćne preseke i poglede;

• generiše tehničku dokumentaciju na osnovu urađenih delova aviona;

• Formiranje radioničkih i sklopnih crteža na osnovu modela.

• Pogledi.

• Preseci.

• Generisanje tehničke dokumentacije sklopa i delova aviona.

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket CATIA.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Alati za rad sa sklopovima (16 časova)

• Generisanje tehničke dokumentacije (28 časova)

• Analiza modela (20 časova)

Analiza modela

• Osposobljavanje učenika da izvrši kinematsku analizu.

• izvrši kinematsku analizu;

• diskutuje o dobijenim rezultatima;

• Formiranje jednostavnih mehanizama na osnovu modela.

• Kinematska analiza modela.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

Engleski jezik

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Računarstvo i informatika

– Računari

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

LJUDSKI FAKTOR

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

LJudska dostignuća i ograničenja

• Upoznavanje sa značajnim fiziološkim i psihološkim karakteristikama čoveka.

• razume značaj ljudske greške za bezbednost vazdušnog saobraćaja;

• razume odnos elemenata u sistemu čovek–mašina–sredina;

• objasni šta je atmosfera, navede sastav i slojeve atmosfere;

• navede organe za disanje;

• objasni koji je uticaj nedostatka kiseonika na čoveka;

• objasni šta je hipoksija;

• nabroji vrste hipoksije i navede preventivne mere;

• objasni do čega dovodi nagli pad pritiska u vazduhoplovu – šta je disbarizam, kako nastaje i koje su mere zaštite;

• objasni koji su efekti ubrzanja na organizam;

• objasni šta su kinetoze i mere zaštite;

• objasni građu i fiziologiju čula vida i njegov značaj u vazduhoplovstvu;

• objasni građu i fiziologiju čula sluha i njegov značaj u vazduhoplovstvu;

• objasni razliku između iluzija i halucinacija;

• nabroji vrste iluzija;

• objasni proces opažanja kod čoveka;

• objasni značaj i karakteristike pažnje;

• objasni šta je učenje;

• Potreba proučavanja uticaja ljudskih faktora.

• Slučajevi koji se pripisuju ljudskim faktorima.

• LJudske greške – „Marfijev zakon”.

• Atmosfera – sastav i slojevi.

• Efekti letenja na organizam – hipoksija.

• Efekti letenja na organizam – disbarizam.

• Efekti ubrzanja – kinetoze.

• Vid.

• Sluh.

• Obrada podataka.

• Iluzije i halucinacije.

• Percepcija i pažnja.

• Učenje.

• Pamćenje i zaboravljanje.

• Klaustrofobija i fizički pristup.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vrši se kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• LJudska dostignuća i ograničenja (20 časova)

• Socijalna psihologija (10 časova)

• Faktori koji utiču na radne rezultate (10 časova)

• Fizički uslovi rada (8 časova)

• Komunikacija (8 časova)

• LJudska greška (5 časova)

• Opasnost na radnom mestu (3 časa)

• navede vrste učenja i objasni karakteristike svake vrste;

• objasni šta je i koji je značaj pamćenja;

• navede i objasni vrste memorija (senzorna, radna dugotrajna i motorna memorija);

• objasni šta je zaboravljanje i koji je značaj zaboravljanja;

Socijalna psihologija

• Upoznavanje sa ponašanjem čoveka u grupi, komunikacijom i problemima rada u malim grupama.

• objasni šta je grupa i nabroji koje su vrste grupa;

• razlikuje individualnu i grupnu odgovornost u radu;

• objasni pod kojim uslovima je pojedinac efikasniji u grupi nego individualno;

• objasni kako grupa deluje na pojedinca (pojam socijalnog pritiska);

• navede karakteristike tima;

• navede i objasni tipove rukovođenja;

• nabroji psihološke karakteristike vođe;

• objasni motivacioni proces i definiše pojam motiva;

• navede hijerarhiju motiva;

• objasni razliku homeostaznih i nehomeostaznih motiva;

• objasni šta su frustracije;

• Grupe i vrste grupa.

• Odgovornost (pojedinačna i grupna).

• Motivacija i demotivacija.

• Frustracije.

• Konflikti.

• Pritisak grupe.

• Pitanja „kulture”.

• Uticaj socijalnog pritiska na čoveka.

• Timski rad.

• Rukovođenje, nadzor i vođstvo.

Faktori koji utiču na radne rezultate

• Upoznavanje sa faktorima koji utiču na radne rezultate.

• objasni šta su emocije i navede organske promene koje ih prate;

• navede i objasni vrste emocija prema složenosti (koje su to osnovne, a koje složene emocije);

• navede i objasni vrste emocija prema jačini i trajanju;

• objasni šta je stres, a šta stresor;

• objasni šta je trauma;

• objasni šta su neuroze, psihoneuroze, psihoze, psihosomatska oboljenja i hipohondrija;

• objasni fenomen „sagorevanja” na poslu i njegovu prevenciju;

• objasni karakteristike cirkadijalnog ritma;

• objasni značaj sna i odnos spavanja i radnog učinka;

• objasni šta je umor i kako utiče na radnu efikasnost;

• navede vrste umora;

• objasni uticaj semenskog rada na umor;

• objasni uticaj alkohola na čoveka i radnu efikasnost;

• objasni uticaj droga na funkcionisanje čoveka;

• Fizička kondicija i zdravlje.

• Stres kod kuće i na poslu.

• Vremensko ograničenje i krajnji rokovi.

• Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost.

• Značaj emocija za mentalno zdravlje.

• Opterećenost poslom.

• Cirkadijalni ritam.

• Spavanje i umor, smenski rad.

• Alkohol i zloupotreba droga.

Fizički uslovi rada

• Upoznavanje sa fizičkim karakteristikama radne sredine i njihovim efektom na radni učinak čoveka.

• objasni šta je buka;

• objasni efekte buke na čoveka;

• objasni efekte isparenja na čoveka;

• objasni značaj osvetljenja na radnom mestu;

• objasni uticaj temperature na radni učinak čoveka;

• objasni šta su vibracije;

• objasni štetno dejstvo vibracija na čoveka;

• Buka i isparenja.

• Osvetljenje.

• Klima i temperatura.

• Vibracije.

• Radno okruženje.

Komunikacija

• Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz komunikacije.

• objasni značaj komunikacije;

• objasni razliku između verbalne i neverbalne komunikacije;

• objasni opštu šemu protoka i prijema informacija;

• objasni vrste konflikata;

• razlikuje konotativno i denotativno značenje;

• navede kako izbeći nesporazume u komunikaciji;

• Verbalna komunikacija.

• Neverbalne komunikacija.

• Komunikacija unutar tima i između timova.

• Vođenje dnevnika (rada) i zapisa.

• Postizanje ažurnosti, aktuelnosti.

• Prosleđivanje podataka.

• Proces prijema i protoka informacija.

• Razumljivost u govornoj komunikaciji.

• Distorzije i maskiranje govora i signala.

• Nesporazumi u komunikaciji.

LJudska greška

• Upoznavanje sa tipovima ljudskih grešaka.

• objasni model greške;

• objasni nastanak greške i navede objasni unutrašnje faktore (kognitivni stil) i spoljašnje (ergonomski, ekonomski i socijalni);

• objasni proces donošenja odluke (struktura, ograničenja, procena rizika i praktična primena);

• razlikuje tipove grešaka na poslovima održavanja;

• reprodukuje statističke podatke o učestalosti udesa usled ljudske greške;

• navede kako mogu da se izbegnu greške;

• Fizički rad.

• Zadaci koji se ponavljaju.

• Vizuelni nadzor.

• Kompleksni sistemi.

• Modeli grešaka i teorija.

• Tipovi grešaka na poslovima održavanja.

• Kontekst grešaka (tj. nezgoda).

• Učešće grešaka/umešnost (udesi).

• Izbegavanje i kontrolisanje grešaka.

Opasnost na radnom mestu

• Upoznavanje sa opasnostima na radnom mestu.

• objasni šta sve predstavlja opasnost i navede kako izbeći opasne situacije;

• Prepoznavanje i izbegavanje opasnosti.

• Suočavanje sa opasnim situacijama.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Psihologija

– Biologija (odabrane teme)*

– Stručni engleski jezik

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Alati i merenja

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

ALATI I MERENjA

Trajanje predmeta:

78 časova

Razred:

prvi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za primenu propisanih mera zaštite na radu i mera u slučaju vanrednih situacija.

• Osposobljavanje učenika za rukovanje alatima, priborom i mernom opremom.

• navede mere zaštite na radu i mere zaštite životne sredine;

• navede i obezbedi potrebne radne uslove na radnom mestu;

• koristi i sprovodi mere zaštite na radu i zaštite životne sredine;

• preduzme odgovarajuće mere u slučajevima vanrednih situacija;

• razlikuje vrste ručnog alata, pribora i specijalne opreme;

• rukuje alatima, priborom i specijalnom opremom;

• odabere alat potreban za izvršenje zadate operacije;

• proveri tačnost alata i merne opreme i po potrebi je kalibriše;

• razlikuje standarde za kalibraciju;

• razlikuje vrste merenja;

• opiše vrste mernih instrumenata i način njihovog korišćenja;

• meri ne električne veličine (dužinu, širinu, dubinu...);

• održava, čisti i odlaže alat, pribor i specijalnu opremu;

• Mere zaštite pri radu sa:

− električnom strujom;

− gasovima;

− uljima;

− hemikalijama.

• Pravilnik o bezbednosti i merama zaštite na radu.

• Uputstvo za preduzimanje odgovarajućih mera u slučajevima vanrednih situacija.

• Pravilnik o radnoj i tehnološkoj disciplini.

• Alati, pribori i specijalna oprema:

− ručni alat (turpije, makaze, čekići, obeleživači, testere...);

− električno ručni alat;

− električni alat.

• Merenje, postupci i greške merenja.

• Merni isntrumenti (merilo sa nonijusom, mikrometar...).

• Čišćenje alata, podmazivanje.

• Kalibrisanje alata i opreme.

• Standardi za kalibraciju.

• Rukovanje materijalima Metali (limovi)

− Označavanje i proračun mere pri savijanju;

− Obrada lima, uključujući savijanje i oblikovanje;

• Kontrola limarskih radova.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• praktična nastava (32 časa)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Praktična nastavase realizuje u školskoj radionici.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Praktična nastavarealizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Vazduhoplovni propisi

– Elementi letelica

– Struktura vazduhoplova

– Pogonske grupe vazduhoplova

Naziv predmeta:

ELEMENTI LETELICA

Trajanje predmeta:

87 časova

Razred:

prvi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne mašinske elemente i njihovu upotrebu kod letelica.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje tehnike uklanjanja korozije i zaštite.

• koristi i primeni standarde iz oblasti vazduhoplovnih standarda;

• razlikuje vrste električne užadi i konektora;

• spaja, ispituje i izoluje električnu užad i konektore;

• postavlja i vrši zaštitu električnih vodova;

• razlikuje vrste cevi i creva;

• objasni tehnike savijanja, širenja i spajanja cevi i creva;

• pregleda, ispita i razlikuje oznake na cevima i crevima;

• razlikuje vrste opruga;

• objasni primenu i ulogu opruga;

• razlikuje vrste ležajeva;

• objasni primenu i ulogu ležajeva;

• očisti i podmaže ležajeve;

• razlikuje načine prenosa snage;

• razlikuje vrste i karakteristike elemenata za prenos snage;

• razlikuje vrste užadi i način njihove upotrebe;

• objasni postupak pregleda i kontrole užadi;

• sprovodi jednostavnije postupke pregleda i kontrole užadi;

• koristi tablice standardnih mašinskih elemenata za prenos snage;

• uklanja koroziju i nanosi zaštitu;

• razlikuje metode mekog lemljenja, provera zalemljenih spojeva;

• razlikuje metode zavarivanja i tvrdog lemljenja;

• razlikuje metode lepljenja i pregled spojeva.

• razlikuje i primeni različite tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja modela;

• Standardizacija u vazduhoplovstvu i primena ostalih standarda.

• Električna užad i konektori (tehnike spajanja, ispitivanja, izolacije, pakovanja i zaštite).

• Cevi i creva – tehnike savijanja, širenja, spajanja, pregleda i ispitivanje cevi i creva.

• Opruge – vrste i primena.

• Ležajevi – vrste i primena.

• Prenosnici snage – zupčanici, remenice i lančanici.

• Kontrolna užad – izrada, pregled, kontrola i ispitivanje.

• Uklanjanje korozije, procena i ponovna zaštita.

• Zavarivanje, tvrdo lemljenje, meko lemljenje.

• Tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• praktična nastava (38 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Praktična nastavase realizuje u školskoj radionici.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Praktična nastavarealizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Aerodinamika

– Primena računara u održavanju letelica

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Alati i merenja

– Struktura vazduhoplova

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA MERENjA

Trajanje predmeta:

32 časa

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje principe rada i konstrukciju električnih mernih instrumenata i mernih metoda i njihovu primenu u električnim merenjima

• definiše opšte pojmove o električnim merenjima

• objasni i definiše princip rada električnih mernih instrumenata i njihovu primenu u praksi

• poveže ampermetar u električno kolo

• poveže voltmetar u električno kolo

• izmeri jačinu električne struje

• izmeri napon

• izmeri otpor, električnu snagu

• izmeri induktivitet, kapacitet i frekvenciju

• Opšti pojmovi o električnim merenjima

• Princip rada električnih mernih instrumenata

• Praktična primena električnih mernih instrumenata

– merenje jačine struje i napona

– merenje otpora pomoću ommetra i univerzalnog instrumenta

– merenje otpora metodom poređenja i Vistonovim mostom

– merenje otpora i snage UI metodom

– merenje snage pomoću vatmetra.

– merenje L i S UI metodom i RLC mostom

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

Podela odeljenja na grupe:

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• Osposobljavanje učenika da razlikuje principe rada i konstrukciju elektronskih mernih instrumenata kroz izučavanje, njihove primene u elektronskim merenjima

• objasni princip rada i koristi katodni osciloskop

• koristi elektronski generator

• koristi digitalne instrumente

• pravilno primeni merne instrumente, merni pribor prema zahtevima u određenom mernom procesu i mernih metoda

• Katodni osciloskop

• Elektronski generatori

• Digitalni instrumenti

• Merni mikroračunari

– podešavanje osciloskopa i frekventno kompenzovane sonde

– merenje jednosmernog i naizmeničnog napona osciloskopom

– merenje frekvencije osciloskopom

– osnovna merenja digitalnim multimetrima


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Osnove elektrotehnike i elektronike

– Alati i merenja

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Tehnologija elektromaterijala

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

Naziv predmeta:

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

135 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje trupa, sedišta, vrata i prozora aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje krila aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje nosača i gondola aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje repnih površina aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje komandi leta aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje mehanizacije krila

• Osposobljavanje učenika za proveru, održavanje i podešavanje elemenata i sekcija strukture aviona

• Osposobljavanje učenika za spajanje strukture aviona pomoću zakivaka i vijaka i otklanjanje nepravilnosti kod ovih veza

• Osposobljavanje učenika za sprovođenje površinske zaštite aviona

• definiše ulogu trupa aviona;

• klasifikuje vrste trupa;

• objasni konstruktivne elemente trupa;

• skicira konstruktivne elemente trupa;

• definiše ulogu sedišta, vrata i prozora;

• objasni konstrukciju sedišta, vrata i prozora;

• objasni ulogu krila aviona;

• navede konstruktivne elemente krila;

• objasni konstruktivne elemente krila ;

• skicira osnovne konstruktivne elemente na krilu;

• objasni ulogu rezervoara;

• objasni zahteve koji se postavljaju za repne površine aviona;

• objasni ulogu delova repnih površina aviona;

• objasni konstruktivne elemente repnih površina aviona;

• skicira osnovne konstruktivne elemente na repnim površinama aviona;

• objasni reglažu i kompenzaciju repnih površina;

• skicira aerodinamičku kompenzaciju komandnih površina repa;

• objasni ulogu i podelu komandi leta aviona;

• objasni ulogu i podelu ručnih komandi leta aviona;

• objasni ulogu i podelu nožnih komandi leta aviona;

Trup aviona:

• uloga trupa;

• oblici trupa;

• konstrukcijske karakteristike trupa;

• okviri trupa;

• uzdužnice trupa;

• okovi – veze;

• sedišta;

• vrata;

• prozori;

• uputstvo za održavanje i proveru
ATA 52/53/56;

• test procedura;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Krilo aviona:

• uloga krila;

• oblici krila;

• konstruktivni elementi krila;

• ramenjače krila;

• uzdužnice krila;

• rebra krila;

• ivice i lukovi krila;

• rezervoari;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 57;

• test procedura;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• nosači motora;

• gondole aviona;

• konstruktivni elementi nosača motora;

• protivpožarne pregrade;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 54.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

• praktična nastava (35 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u radionicama.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

• navede tipove prenosnih elemenata komandi leta aviona;

• skicira kinematiku ručnih komandi leta aviona;

• objasni ciljeve ugradnje mehanizacije krila aviona;

• objasni ulogu delova mehanizacije krila aviona;

• skicira krilo sa njegovom mehanizacijom;

• skicira tipove zakrilaca i predkrilaca;

• čita tehničku dokumentaciju;

• vizuelno proveri ispravnost;

• utvrdi vrstu kvara;

• otkloni kvar na osnovu propisane procedure;

• evidentira proveru i intervenciju na osnovu propisane procedure;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• navede zahteve plovidbenosti za strukturalnu čvrstoću;

• klasifikuje strukturu;

• objasni koncepcije dozvoljenih opterećenja strukture;

• objasni opterećenja i vrste naponskih stanja u strukturi;

• skicira slobodnom rukom avion u tri projekcije i obeleži osnovne delove aviona;

• objasni ulogu osnovnih delova aviona;

• navede podelu aviona prema nameni;

• objasni metode konstrukcije pojedinih elemenata i sekcija strukture aviona;

• razlikuje vrste zakivaka;

• objasni odabir zakivaka i izabere odgovarajući zakivak;

• odredi rastojanja između zakivaka;

• objasni procese zakivanja;

• razlikuje vrste alata za zakivanje;

• izvede zakivanje;

• prepozna loše zakovane spojeve;

• izvede skidanje zakivaka;

• objasni vijčane spojeve;

• objasni odabir vijaka;

• izvede spajanje vijčanom vezom;

• objasni vrste površinskih zaštita;

• objasni postupke sprovođenja različitih vrsta površinskih zaštita;

• objasni čišćenje površine aviona;

• razlikuje i prepozna vrstu korozije;

• čita tehničku dokumentaciju;

• vizuelno proveri ispravnost strukture pomoću odgovarajućih procedura pregleda;

• detektuje i utvrdi vrstu neispravnosti, kvara;

• otkloni neispravnost, kvar na osnovu propisane procedure;

• evidentira proveru i intervenciju u propisanu dokumentaciju;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

Repne površine aviona:

• vrste repnih površina aviona: horizontalne i vertikalne;

• uloga repnih površina aviona;

• horizontalne repne površine aviona;

• vertikalne repne površine aviona;

• konstruktivni elementi repnih površina aviona;

• reglaža i kompenzacija repnih površina aviona;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 55;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Komande leta aviona:

• uloga i podela komandi leta aviona;

• ručne komande aviona;

• nožne komande aviona;

• kinematika komandi leta aviona;

• prenosni elementi komandi leta aviona, mehanički (meki i kruti);

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 56;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Mehanizacija krila:

• uloga mehanizacije krila aviona;

• zakrilca;

• predkrilca;

• interceptori;

• krilca;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 57;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Elementi i sekcije strukture aviona:

• zahtevi plovidbenosti za strukturalnu čvrstoću;

• klasifikacija strukture na: primarnu, sekundarnu i tercijalnu;

• koncepcija dozvoljenih opterećenja strukture: pouzdana i siguran vek;

• opterećenja i vrste naponskog stanja;

• osnovni delovi aviona;

• podela aviona prema nameni;

• metode konstrukcije: okviri, stringeri, pregrade, vrste oplate, konstrukcija poda, ramenjače i dablere;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Tehnike spajanja strukture:

• odabir zakivaka;

• zakivni spojevi, raspored i rastojanje zakivaka;

• alat za zakivanje i bušenje rupa;

• ugradnja zakivaka;

• kontrola zakovanih spojeva;

• skidanje zakivaka;

• vijčani spojevi;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Metode površinske zaštite:

• vrste površinskih zaštita:

– hromiranje;

– galvanska zaštita;

– farbanje.

• postupci i sprovođenje površinskih zaštita;

• čišćenje površine aviona;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART – 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Aerodinamika

– Primena računara u održavanju letelica

– Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

– Elementi letelica

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

– Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

OSNOVE DIGITALNE I IMPULSNE ELEKTRONIKE

Trajanje predmeta:

70 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi komponente digitalnih sistema

• razlikuje analogne i digitalne signale

• objasni primenu binarnog brojnog sistema

• utvrdi funkcije logičkih kola, kombinacionih mreža, flipflopova,registara,brojača i tajmera na maketi ili simulacijom na računaru

• zameni funkciju logičkog kola ekvivalentnom relejnom šemom

• razlikuje vrste memorija i primenjuje ih

• razlikuje vrste displeja i njihovu namenu

• analizira rad digitalnih mreža sastavljenih od različitih digitalnih komponenti na maketi

• koristi analogno-digitalne (A/D) i digitalno-analogne (D/A) pretvarače

• vrši izbor komponenti iz kataloga

• Pojam digitalnih signala

• Brojni sistemi:

– binarni

– heksadecimalni

• Bulova algebra i logička kola (relejna logika i šematski nivo)

• Kombinacione mreže (koder, dekoder, multiplekser, demultiplekser, aritmetička kola)-princip rada i primena

• Memorije (ROM, PROM, EPROM, EEPROM i flash) – princip rada i primena

• Flipflopovi (RS, JK i T) – princip rada i primena

• Registri – princip rada i primena

• RAM memorije – princip rada, vrste i primena

• Brojači – princip rada i primena

• Tajmeri (takter, tajmer sa zakašnjenim uključenjem i odloženim isključenjem) – princip rada i primena

• Displeji (vrste)

• Analogno-digitalni (A/D) i digitalno-analogni (D/A) pretvarači

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljem/ciljevima i ishodima, planom i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave i trajanje

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

Podela odeljenja na grupe:

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testovi znanja

• testovi praktičnih veština

• Osposobljavanje učenika da razlikuje način rada i koristi impulsna kola

• navede osnovna impulsna kola

• objasni fizičke procese, principa rada, grafičko prikazivanje i izvođenje osnovnih proračuna kod impulsnih kola

• objasni prelazne pojave u RC i RL kolima

• objasni princip rada utvrđivača nivoa i amplitudnih ograničavača

• objasni princip rada, primenu i strukturu multivibratora, bloking oscilatora, generatora i pojačavača testerastog napona i testeraste struje

• Analiza impulsnih oscilacija

• Prelazne pojave u RC i RL kolima

• Sprežna vremenska kola

• Utvrđivači nivoa i amplitudni ograničavači

• Veštački vod

• Multivibratori

• Bloking oscilator (cevni i tranzistorski)

• Generatori i pojačavači testerastog napona i testeraste struje


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Osnove elektrotehnike i elektronike

– Alati i merenja

– Električna i elektronska merenja

– Tehnologija elektromaterijala

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

OSNOVE AUTOMATIZACIJE

Trajanje predmeta:

35 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi komponente sistema automatizacije

• objasni osnovne sadržaje iz automatike: komponente sistema automatskog upravljanja (sau), vrste sau i osobine sau

• opiše rad pojačavača sistema automatske regulacije

• objasni princip rada i primenu releja, relejnih kola kao i relejnu zaštitu

• objasni princip rada i oblast primene automatske regulacije i sistema za automatsku regulaciju

• objasni ulogu servo sistema u sistemu automatskog upravljanja

• objasni šta su servo sistemi i servo mehanizmi i čemu služe

• Uvod u automatiku

• Pojačavači u sistemima automatske regulacije

• Releji, relejna kola i relejna zaštita

• Automatska regulacija

• Sistemi za automatsku regulaciju

• Indukatorski sistemi i pozicioni servomehanizmi

• Automatsko upravljanje i servo sistemi

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (35 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe realizuje u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Fizika

– Osnovi elektrotehnike i elektronike

– Računarstvo i informatika

– Računari

– Primena računara u održavanju letelice

– Alati i merenja

– Elementi letelica

– Električna i elektronska merenja

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

TEHNOLOGIJA ELEKTROMATERIJALA

Trajanje predmeta:

68 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne elektromaterijale njihovu upotrebu kod letelica

• poznaje pojam, namenu i osobine elektromaterijala

• proračuna i namota transformator

• izradi ispravljač

• izradi štampanu ploču i pravilno ugradi elemente na istu

• proračuna i izradi NF pojačavač

• izradi digitalni pojačavač

• Tehnologija elektromaterijala

– materijali u elektrotehnici: pojam, namena, osobine i podela elektrotehničkih materijala, agregatno stanje materije.

– opšte o elektroprovodnim materijalima

– materijali (metali) velike provodnosti

– materijali male provodnosti

– otporni materijali

– specijalni provodni materijali

– opšte o elektroizolacionim materijalima

– čvrsti organski izolatori

– tečni organski izolatori

– opšti pojmovi o magnetnim materijalima

– magnetni meki materijali

– magnetni tvrdi materijali

• Elementi elektrouređaja

– otpornici

– kondenzatori

– kalemovi i prigušnice

– transformatori

– modularna tehnika i štampane ploče

– pouzdanost i mikroelektronika

• Vežbe:

– merenje otpora otpornika raznih veličina

– merenje kapaciteta kondenzatora

– merenje induktiviteta kalemova i prigušnica

– izrada kalema sa jezgrom određenog induktiviteta na osnovu proračuna

– izrada transformatora male snage

– izrada štampane ploče za ispravljač

– ispitivanje poluprovodničkih elemenata

– skidanje i zamena integralnih kola sa štampanih ploča

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljem/ciljevima i ishodima, planom i načinom ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave i trajanje

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

• nastava u bloku (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• nastave u bloku

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu

• Blok praktične nastave realizovaće se u jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

• U toku praktične nastaveučenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Osnove elektrotehnike i elektronike

– Električna i elektronska merenja

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

OSNOVE VAZDUHOPLOVNE RAKETNE TEHNIKE

Trajanje predmeta:

110 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Ovladavanje znanjima o principima raketne tehnike borbenog vazduhoplova

• objasni karakterisitike i namenu raketne tehnike.

• razlikuje i definiše rakete u odnosu na njihovu namenu, upotrebu i načinu upravljanja.

• definiše osnovne pojmove i zakone na kojima se zasniva reaktivni pogon.

• nabroji i razlikuje specifičnosti tečnih i čvrstih pogonskih materija raketa.

• definiše vrste raketnih motora i objasni njihov način rada.

• shvata osnovne zakone strujanja fluida i položaj rakete u prostoru.

• definiše aerodinamičke sile i momente i njihov uticaj na raketu u toku leta.

• razlikuje i objasni ulogu aerodinamičkih površina rakete.

• shvata manevarske mogućnosti i definiše jednačine kretanja rakete.

• opiše i razume opšte karakteristike vođenja rakete.

• navede i objasni načine vođenja raketa.

• navede osnovne konstruktivne delove rakete i objasni osnovne principe rada pojedinih delova.

• objasni sastav i zahteve za konstrukciju tela raketa različitih namena.

• opiše i objasni rad uređaja raketa za upravljanje i stabilizaciju pri letu do cilja.

• Opšte o raketnoj tehnici

• Podela raketa prema nameni, upotrebi i načinu upravljanja

• Osnovni pojmovi i zakoni na kojima se zasniva reaktivni pogon

• Pogonske materije za raketne motore

• Raketni motori – pogonska grupa vazduhoplovnih raketa

• Položaj rakete u prostoru i osnovni zakoni strujanja fluida

• Aerodinamičke sile i momenti koji deluju na raketu u toku leta.

• Aerodinamičke površine na raketnim projektilima.

• Manevarske mogućnosti i jednačine kretanja rakete.

• Opšte karakteristike vođenja rakete.

• Sistemi vođenja raketa.

• Opis i razmeštaj delova raketa

• Sastav i zahtevi konstrukcije tela rakete

• Uređaji za upravljanje i stabilizaciju rakete.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljem/ciljevima i ishodima, planom i načinom ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave i trajanje

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

• praktična nastava (48 časova)

• nastava u bloku (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

teorijska nastava

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• nastave u bloku

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se organizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se organizuje u kabinetu

• Praktična nastava se realizuje u jedinicama i ustanovama Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije

• Blok praktične nastave realizovaće seu jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Osnovi elektrotehnike i elektronike

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Tehnologija elektromaterijala

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

125 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje osnovnih konstruktivnih elemenata turbomlaznih motora

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje sistema turbomlaznih motora

• Osposobljavanje učenika da prati parametre rada i poznaje proceduru ugradnje turbomlazne pogonske grupe

• razlikuje osnovne vrste turbomlaznih motora.

• objasni način rada osnovnih vrsta turbomlaznih pogonskih grupa.

• razlikuje režime rada turbomlaznih pogonskih grupa.

• navede osnovne konstruktivne elemente turbomlaznih pogonskih grupa i prepoznaje njihova različita konstruktivna izvođenja.

• objasni rad sistema za podmazivanje.

• objasni rad gorivnog sistema.

• objasni rad vazdušnog sistema.

• objasni rad Sistema za pokretanje i paljenje.

• objasni rad pomoćnog izvora snage (APU).

• objasni rad sistema za zaštitu od požara.

Osnove

• potencijalna energija, kinetička energija, Njutnovi zakoni kretanja, brajtonov ciklus;

• veza između sile, rada, snage, energije, brzine, ubrzanja;

• strukturni sklop i rad turbomlaznih, turboventilatorskih, turbovratilnih, turboprop motora;

• osnovne komponente i konstrukcija turbomlaznog motora.

Performanse motora

• maksimalni potisak motora, efektivni potisak motora, snaga sa prigušivačem mlaznika, raspodela potiska, rezultantni potisak, potisak konjske snage, ekvivalentna konjska snaga dobijena na osovini turbine, specifična potrošnja goriva;

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

• praktična nastava (57 časova)

• nastava u bloku (30 časova)

• efikasnost motora;

• stepen dvostrujnosti i stepen porasta pritiska u motoru (epr);

• pritisak, temperatura i brzina protoka gasa

• režimi motora, statički potisak, uticaj brzine, visine i tople klime, ravnomerni režim, ograničenja.

Uvodnik

• dovodni vod kompresora;

• efekti raznih konfiguracija uvodnika;

• zaštita od leda.

Kompresori

• aksijalni i centrifugalni tipovi;

• strukturna svojstva i principi rada i primene;

• balansiranje ventilatora;

• rad;

• uzroci i posledice stolinga i pumpanja kompresora

• metodi kontrolisanja protoka vazduha: ventili za ispuštanje, promenljive sprovodne lopatice uvodnika, promenljive lopatice statora, rotirajuće lopatice statora;

• stepen kompresora.

Komora sagorevanja

• strukturna svojstva i principi rada.

Turbinska sekcija

• rad i karakteristike različitih tipova lopatica turbina;

• spajanje (ugradnja) lopatica na disk;

• sprovodne lopatice u mlazniku;

• uzroci i posledice naprezanja i puzanja turbinskih lopatica.

Izduvnik

• strukturna svojstva i principi rada;

• sužavajući, šireći i mlaznik sa promenljivim presekom;

• smanjenje buke motora;

• reverseri potiska.

Ležajevi i zaptivke

Podela turbomlaznih pogonskih grupa

Turboprop motori

• slobodna turbina, turbina sa gasnom vezom, turbina sa zupčastom vezom;

• reduktori;

• integrisane kontr;ole motora i propelera;

• zaštita od prekoračenja brzine.

Turboosovinski motori

• izrada, pogonski sistemi, reduktori, spojnice, kontrolni sistemi.

Instalacija pogonske grupe

• konfiguracija protivpožarnih zidova, poklopaca, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova, creva, cevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje, drenažnih otvora.

Maziva i goriva

• svojstva i specifikacije;

• dodaci gorivu;

• predostrožnost u pogledu bezbednosti.

Sistemi za podmazivanje

• rad sistema/prikaz i komponente.

Gorivni sistemi

• upotreba elektronske kontrole motora i sistema za merenje goriva uključujući elektronsku kontrolu motora (FADEC).

• prikaz sistema i komponente;

Vazdušni sistemi

• rad sistema raspodele vazduha u motoru i sistema kontrole odleđivanja, uključujući unutrašnji rashladni sistem, zaptivanje i spoljni vazdušni servis.

Sistemi za pokretanje i paljenje

• rad sistema motora za pokretanje i njegovih komponenata;

• sistemi i komponente za paljenje;

• sigurnosni zahtevi održavanja.

Pomoćni izvor snage (APU)

• upotreba, način rada, sistemi zaštite.

Sistem za povećanje snage

• rad i primena;

• ubrizgavanje vode, smeša voda-metanol;

• sistemi za dopunsko sagorevanje.

Sistemi za zaštitu od požara

• rad na detekciji i sistemi za gašenje.

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• nastave u bloku

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu

• Praktična nastava se realizuje u jedinicama i ustanovama Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije

• Blok praktične nastave realizovaće seu jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Sistemi parametara motora

• temperatura izduvnih gasova/sistemi merenja temperature između stepena turbine;

• pokazivanje potiska motora: stepen porasta pritiska u motoru (epr), sistemi za merenje pritiska na izlazu motora ili u mlazniku motora;

• pritisak i temperatura ulja;

• pritisak i protok goriva;

• brzina motora;

• merenje i indikacija vibracija;

• obrtni moment motora;

• snaga.

Praćenje parametara motora i rad na zemlji

• postupci za startovanje i probu motora na zemlji;

• tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora

• praćenje rada motora (uključujući analizu ulja, vibracije i pregled boroskopom);

• pregled motora i komponenata prema kriterijumima, tolerancijama i podacima dobijenim od proizvođača;

• čišćenje/pranje kompresora;

• šteta nastala udarom stranog tela u motor.

Skladištenje motora i zaštita

• priručnik za održavanje;

• test procedure;

• dokumentacija;

• podešavanje radnih parametara opreme;

• evidentiranje podataka o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• distribuiranje i skladištenje dokumentacije;

• sprovođenje mera lične zaštite i zaštite radne okoline;

• vrste i tipovi kvara;

• test procedure;

• priručnik za održavanje.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Fizika

– Materijalni vazduhoplova

– Aerodinamika

– Primena računara u održavanju letelice

– Alati i merenja

– Elementi letelica

– Električna i elektronska merenja

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

Naziv predmeta:

ELEKTRO OPREMA I SISTEMI VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

140 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za opsluživanje i održavanje elektroopreme i sistema vazduhoplova.

• objasni opšte karakteristike sistema instrumenata.

• objasni princip rada pito – statika.

• objasni princip rada žiroskopa, kompasa.

• razume princip rada Glass cockpit – a.

• objasni opšte karakteristike sistema avionike.

• objasni princip rada sistema za automatsko upravljanje.

• objasni princip rada sistema za komunikaciju.

• objasni princip rada sistema za navigaciju.

• objasni namenu električne mreže.

• objasni strukturu i karakteristike izvora električne energije.

• objasni sastav elektroopreme u sistemu za osvetljenje (spoljnje i unutrašnje).

• objasni tipične elektronske/digitalne sisteme vazduhoplova.

• objasni registratore parametara leta i ugrađene sisteme za održavanje.

• objasni rad sistema za klimatizaciju i presurizaciju kabine.

• objasni rad sistema za zaštitu od požara.

• objasni rad sistema komandi leta.

• Sistemi instrumenata (ATA 31)

– Pito – statika: visinomer, brzinomer, indikator vertikalne brzine;

– Žiroskop: veštački horizont, pokazivač pravca, pokazivač smera, pokazivač horizontalnog položaja vazduhoplova, pokazivač nagiba i klizanja, korektor nagiba;

– Kompas: direktno očitavanje, daljinsko očitavanje;

– Indikator napadnog ugla, sistem upozorenja na gubitak uzgona;

– Pilotska kabina u kojoj se podaci prikazuju na staklu kabine (Glass cockpit);

– Ostali sistemi indikacije.

• Sistemi avionike

– Osnove rada sistema:

Automatsko letenje (ATA 22);

Komunikacija (ATA 23);

Sistem navigacije (ATA 34).

• Klimatizacija i presurizacija kabine (ATA 21)

– dovod vazduha;

– klimatizacija;

– presurizacija;

– sigurnosni i uređaji za upozoravanje.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

• praktična nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu

• objasni rad gorivnog sistema.

• objasni rad hidrauličkog sistema.

• objasni rad sistema za zaštitu od leda i kiše.

• objasni rad pneumatskog i vakum sistema.

• objasni rad sistema za naoružanje.

• Električna energija (ATA 24)

– instalacija i rad baterija;

– proizvodnja jednosmerne struje;

– proizvodnja naizmenične struje;

– proizvodnja struje u slučaju nužde;

– regulacija napona;

– raspodela energije;

– transformatori, inverteri, ispravljači;

– zaštita strujnih kola;

– spoljni/ zemaljski izvori napajanja.

• Oprema i unutrašnje opremanje (ATA 25)

– propis o opremi za slučaj opasnosti;

– sedišta i pojasevi;

– nacrt kabine;

– raspored opreme u kabini;

– instalacija unutrašnje opreme;

– oprema za prihvat i čuvanje prtljaga;

– avionske stepenice.

• Zaštita od požara (ATA 26)

– detekcija dima i požara i sistem za upozorenje;

– sistemi za gašenje požara;

– testiranje sistema;

– prenosni uređaji za gašenje požara.

• Komande leta (ATA 27)

– glavne površine: eleroni, elevatori, kormilo pravca, spojler;

– kontrola uravnoteženja vazduhoplova;

– kontrola aktivnog opterećenja;

– uređaji za povećanje uzgona;

– smanjenje uzgona, aerodinamičke kočnice;

– upravljanje sistemom: ručno, hidraulično, pneumatsko, električno, „fly by wire”;

– veštački osećaj opterećenja na komandama leta, ublaživač bočnih udara u letu, kontrola u odnosu na Mahov broj, graničnik kormila pravca, osigurači komandnih površina;

– uravnoteženje sistema;

– sistem zaštite/upozorenja od gubitka uzgona.

• Gorivni sistemi (ATA 28)

– prikaz sistema;

– rezervoari goriva;

– sistemi dovoda goriva;

– ispuštanje goriva u letu, ventilacija, dreniranje goriva;

– unakrsno napajanje i transfer goriva;

– indikacija i upozorenje;

– dopunjavanje goriva i pražnjenje;

– uravnoteženje količine goriva u sistemu.

• Hidraulični pogon (ATA 29)

– prikaz sistema;

– hidraulične tečnosti;

– hidraulični rezervoari i akumulatori;

– izvor pritiska: električni, mehanički, pneumatski;

– izvor pritiska u slučaju opasnosti;

– filteri;

– kontrola pritiska;

– distribucija snage;

– indikacija i sistem upozorenja;

– veza s drugim sistemima.

• Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

– formiranje leda, vrste leda i otkrivanje leda;

– sistemi protiv zaleđivanja: električni, toplovazdušni i hemijski;

– sistemi za odleđivanje: električni, toplovazdušni, pneumatski, hemijski.

– zaštita od kiše i odstranjivanje kiše;

– grejanje priključka za dopunu i dreniranje goriva;

– sistemi brisača.

• Stajni trap (ATA 32)

– konstrukcija, ublažavanje udara;

– sistem za izvlačenje i uvlačenje: standardan i u slučaju nužde;

– indikacije i upozorenje;

– točkovi, kočnice, sistem protiv klizanja i autokočenje;

– gume;

– upravljanje;

– senzori vazduh/zemlja.

• Svetla (ATA 33)

– spoljna: navigacija, protiv sudara, sletanje, taksiranje, led;

– unutrašnja: kabina, kokpit, prtljažni prostor;

• Praktična nastava se realizuje u jedinicama i ustanovama Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

• Kiseonik (ATA 35)

– prikaz sistema: kokpit, kabina;

– izvori, skladište, punjenje i distribucija;

– regulacija dovoda;

– indikacije i upozorenja.

• Pneumatika/vakum (ATA 36)

– prikaz sistema;

– izvori: motor/APU, kompresori, rezervoari, zemaljski uređaji;

– kontrola pritiska;

– distribucija;

– indikacije i upozorenja;

– veza sa ostalim sistemima.

• Voda/otpad (ATA 38)

– prikaz vodovodnog sistema, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje;

– korozija.

• Ugrađeni sistem za održavanje (ATA 45)

– centralni kompjuteri za održavanje;

– sistem za unos podataka;

– sistem elektronske biblioteke;

– štampanje;

– nadzor strukture (nadzor tolerisanih oštećenja).

• Integrisana modularna avionika (ATA 42)

– funkcije koje se mogu integrisati u module Integrisane modularne avionike (IMA), između ostalog obuhvataju:

– Upravljanje protokom viška vazduha iz motora (Bleed management), kontrolu pritiska, kontrolu ventilacije, kontrolu ventilacije avionike i kokpita, kontrolu temperature, komunikaciju u vazdušnom saobraćaju, ruter komunikacije avionike, električni teret, automatski osigurač, električni sistem BITE, upravljanje gorivom, kontrolu kočenja, kontrolu upravljanja, izvlačenje i uvlačenje stajnog trapa, indikaciju pritiska u gumama, indikaciju pritiska ulja, praćenje temperature kočnica, itd.

– osnovni sistem (Core System); Mrežne komponente (Network Components).

• Kabinski sistemi (ATA 44)

– jedinice i komponente koje služe za zabavu putnika i obezbeđenje komunikacije unutar vazduhoplova (Cabin Intercommunication Data System) i između kabine i zemaljskih stanica (Cabin Network Service) ;

– komunikacija unutar vazduhoplova (Cabin Intercommunication Data System)

– osnovni sistem kabine (Cabin Core System):

– sistem za zabavu tokom leta;

– sistem za eksternu komunikaciju;

– memorijski sistem mase kabine;

– sistem praćenja kabine;

– razni sistemi kabine.

• Informacioni sistemi (ATA 46)

– sistem za opšte informacije o vazduhoplovu (Aircraft General Information system);

– informacioni sistem palube (Flight Deck Information System);

– informacioni sistem održavanja (Maintenance Information System);

– informacioni sistem putničke kabine (Passenger Cabin Information System);

– sistem za razne informacije (Miscellaneous Information System).


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Osnovi elektrotehnike i elektronike

– Računari

– Primena računara u održavanju letelice

– Električna i elektronska merenja

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Tehnologija elektromaterijala

– Naoružanje borbenih vazduhoplova

Naziv predmeta:

NAORUŽANjE BORBENIH VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

380 časova

Razred:

četvrti


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razume pojmove za vazduhoplovno naoružanje u vojnoj bazi, razlikuje vrste vazduhoplovnog naoružanja i shvati način na koji se naoružanje postavlja na borbeni vazduhoplov u zavisnosti od njegove namene.

• opiše razvoj naoružanja vazduhoplova

• shvati pojmove vazduhoplovnog naoružanja u vojnoj bazi

• definiše vazduhoplovno naoružanje prema vrsti i nameni borbenog vazduhoplova

• objasni i opiše način rasporeda naoružanja na vazduhoplovu po varijantama namene

• Razvoj naoružanja vazduhoplova

• Pojmovna određenja naoružanja vazduhoplova

• Podela naoružanja vazduhoplova

• Načelni raspored naoružanja na vazduhoplovu

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (64 časa)

• kabinetske vežbe (64 časa)

• praktična nastava (192 časa)

• nastava u bloku (60 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• nastave u bloku

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu

• Praktična nastava se realizuje u jedinicama i ustanovama Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije

• Blok praktične nastave realizovaće seu jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Osnove o naoružanju vazduhoplova (8 časova)

• Vazduhoplovno raketno naoružanje (16 časova)

• Nevođeni vazduhoplovni raketni projektili (8 časova)

• Vazduhoplovne bombe – avio bombe (12 časova)

• Vatreno naoružanje vazduhoplova – vazduhoplovni topovi (10 časova)

• Naoružanje aviona savremenih armija (4 časa)

• Naoružanje aviona Vojske Srbije (6 časova)

• Osposobljavanje učenika da izvrše pripremu, proveru i naoružavanje aviona sa raketama i osnovno održavanje i podešavanje elemenata raketa i sistema vazduhoplova za njihovo lansiranje.

• definiše i razlikuje vazduhoplovno raketno naoružanje

• poznaje i objasni sisteme vazduhoplova za lansiranje raketa

• opiše rad i proverava uređaje za nošenje i lansiranje raketa

• definiše i opiše rad elemenata vazduhoplovnih raketa

• navede i objasni način rada uređaja vazduhoplova za protivraketnu zaštitu

• poznaje i primenjuje radnje i postupke osnovnog održavanja raketnog naoružanja vazduhoplova i raketa

• poznaje i primenjuje procedure naoružavanja vazduhoplova raketama i mere bezbednosti i zaštite pri tome

• poznaje upaljače vazduhoplovnih raketa i princip rada u skladu sa vrstom upaljača

• Podela vazduhoplovnog raketnog naoružanja

• Sistemi vazduhoplova za raketno naoružanje

• Uređaji vazduhoplova za nošenje i lansiranje raketa

• Konstrukcija vazduhoplovnih raketa

• Uređaji vazduhoplova za protivraketnu zaštitu

• Održavanje raketa i sistema raketnog naoružanja na vazduhoplovu

• Procedure naoružavanja vazduhoplova sa raketama

• Upaljači vazduhoplovnih raketa

• Osposobljavanje učenika da izvrše pripremu, proveru i naoružavanje aviona sa nevođenim raketnim projektilima i osnovno održavanje i podešavanje skupnih nosača i sistema vazduhoplova za njihovo lansiranje.

• definiše i razlikuje nevođene vazduhoplovne raketne projektile i objasni njihove karakteristike u odnosu na vrstu i namenu

• definiše rad i proverava uređaje za nošenje i lansiranje nevođenih raketnih projektila

• definiše i opiše rad elemenata vazduhoplovnih nevođenih raketnih projektila

• poznaje upaljače nevođenih raketnih projektila i princip njihovog rada. Poznaje radnje montaže i demontaže i mere bezbednosti i zaštite pri radu

• poznaje i primenjuje procedure naoružavanja vazduhoplova nevođenim raketnim projektilima i mere bezbednosti i zaštite pri tome

• poznaje i primenjuje radnje i postupke osnovnog održavanja nevođenih raketnih projektila i vazduhoplovnih višecevnih lansera

• Podela i karakteristike nevođenih vazduhoplovnih raketnih projektila

• Nosači i lanseri za nošenje i lansiranje nevođenih vazduhoplovnih raketnih projektila

• Konstrukcija nevođenih raketnih projektila

• Upaljači vazduhoplovnih nevođenih raketnih projektila

• Procedure naoružavanja vazduhoplova sa nevođenim raketnim projektilima

• Održavanje nevođenih raketnih projektila i vazduhoplovnih višecevnih lansera

• Osposobljavanje učenika da izvrše pripremu, proveru i naoružavanje aviona avio bombama i osnovno održavanje i podešavanje avio-bombi i sistema vazduhoplova za njihovo odbacivanje.

• navede osnovne karakteristike, i razlikuje avio-bombe prema vrsti i nameni

• objasni elemente, namenu i rad kompleta bombarderskog naoružanja na avionu

• klasifikuje konstruktivne karakteristike avio-bombi prema nameni

• analizira osnove probojnog i rušećeg dejstva avio-bombe

• analizira osnove parčadnog i kumulativnog dejstva avio-bombe

• poznaje vrste i objasni način rada upaljača avio-bombi

• poznaje i primenjuje radnje i postupke osnovnog održavanja avio-bombi i sistema bombardesrkog naoružanja vazduhoplova

• poznaje i primenjuje procedure naoružavanja vazduhoplova avio-bombama i mere bezbednosti i zaštite pri tome

• Osnovne karakteristike i podela avio-bombi

• Uređaji kompleta bombarderskog naoružanja na avionu

• Konstruktivne karakteristike avio-bombi prema nameni

• Osnove probojnog i rušećeg (fugasnog) dejstva avio-bombe

• Osnove parčadnog i kumulativnog dejstva avio-bombe

• Upaljači avio-bombi

• Održavanje avio-bombi i sistema bombarderskog naoružanja vazduhoplova

• Procedure naoružavanja vazduhoplova sa avio-bombama

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje osnovnih elemenata vazduhoplovnog vatrenog naoružanja

• objasni pojam i podelu vazduhoplovnog vatrenog naoružanja

• navede elemente kompleta vatrenog naoružanja vazduhoplova

• objasni osnovne radnje u ciklusu naoružanja vazduhoplova

• analizira karakteristike vatrenog naoružanja vazduhoplova

• navede osnovne delove i mehanizme vatrenog naoružanja vazduhoplova

• razume osnove balistike

• klasifikuje municiju – granate vatrenog naoružanja vazduhoplova

• poznaje i primenjuje radnje i postupke osnovnog održavanja vazduhoplovnih topova i procedure punjenja topovskim granatama

• Pojam i podela vazduhoplovnog vatrenog naoružanja

• Elementi kompleta vatrenog naoružanja vazduhoplova

• Osnovne radnje u ciklusu automatskog rada vatrenog naoružanja vazduhoplova

• Karakteristike vatrenog naoružanja vazduhoplova

• Osnovni delovi i mehanizmi vatrenog naoružanja vazduhoplova

• Osnove balistike

• Municija-granate vatrenog naoružanja vazduhoplova

• Održavanje vazduhoplovnih topova i procedure punjenja topovskim granatama

• Sticanje osnovnih znanja o naoružanju aviona savremenih armija

• navede karakteristično naoružanje borbenih aviona SAD

• navede karakteristično naoružanje borbenih aviona Rusije

• Karakteristično naoružanje borbenih aviona SAD

• Karakteristično naoružanje borbenih aviona Rusije

• Sticanje znanja o naoružanju aviona Vojske Srbije

• objasni karakteristike naoružanja školsko-borbenog aviona „Galeb G – 4”

• objasni karakteristike naoružanja jurišnog aviona „J 22 – ORAO”

• objasni karakteristike naoružanja lovačkog aviona „MiG – 29”

• Naoružanje školsko-borbenog aviona „Galeb G – 4”

• Naoružanje jurišnog aviona „J 22 – ORAO”

• Naoružanje lovačkog aviona „MiG – 29”


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Osnovi elektrotehnike i elektronike

– Računari

– Primena računara u održavanju letelice

– Alati i merenja

– Električna i elektronska merenja

– Osnove digitalne i impulsne elektronike

– Tehnologija elektromaterijala

– Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

– Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

B. IZBORNI PREDMETI

Naziv predmeta:

HEMIJA

Ciljevi predmeta:

– Razvoj funkcionalnog sistema hemijskog znanja kao podrške za izučavanje stručnih predmeta;

– Razumevanje odnosa između strukture supstanci, njihovih svojstava kao i mogućnosti njihove primene;

– Razumevanje prirodnih pojava i procesa i hemijskog pristupa u njihovom izučavanju;

– Razvoj hemijske funkcionalne pismenosti;

– Prepoznavanje, razumevanje i primena hemijskih znanja u svakodnevnom životu i profesionalnom radu;

– Razumevanje korisnosti od hemijske proizvodnje za odabranu struku;

– Razvoj sposobnosti za sagledavanje potencijalnih rizika, mogućnosti prevencije i mera zaštite pri hemijskim nezgodama u svakodnevnom životu i profesionalnom radu;

– Razvoj odgovornog stava prema korišćenju supstanci u svakodnevnom životu i u profesionalnom radu;

– Razvoj komunikativnosti i spremnosti za saradnju i timski rad;

– Razvoj odgovornosti. sistematičnosti, preciznosti i pozitivnog stava prema učenju;

– Razvoj svesti o sopstvenim znanjima i potrebi za daljim profesionalnim napredovanjem.

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Struktura supstanci

• Razumevanje koncepta o korpuskularnoj građi supstanci.

• Razumevanje odnosa između strukture supstanci i njihovih svojstava.

• Razumevanje uticaja međumolekulskih sila na fizička svojstva supstanci.

• objasni elektroneutralnost atoma;

• objasni pojam izotopa i primenu izotopa;

• razlikuje atom od jona;

• napiše simbole elemenata i formule jedinjenja;

• objasni da su elektroni u elektronskom omotaču raspoređeni prema principu minimuma energije;

• odredi broj valentnih elektrona;

• objasni uzrok hemijskog vezivanja atoma i tipove hemijskih veza;

• razlikuje jonsku vezu od kovalentne veze;

• razlikuje nepolarnu od polarne kovalentne veze;

• objasni da svojstva hemijskih jedinjenja zavise od tipa hemijeke veze;

• Građa atoma, atomski i maseni broj.

• Hemijski simboli i formule.

• Struktura elektronskog omotača.

• Relativna atomska i molekulska masa.

• Jonska veza.

• Kovalentna veza.

• Metalna veza.

• Kristali: atomski, jonski i molekulski.

• Količina supstance i molarna masa.

Demonstracioni ogledi:

• reaktivnost elemenata 1. grupe PSE.

• bojenje plamena.

• upoređivanje reaktivnosti elemenata 17. grupe PSE.

• sublimacija joda.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

• demonstracioni ogledi

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

Teorijska nastava se realizuje u:

• odgovarajućem kabinetu

• specijalizovanoj učionici

• učionici

• definiše pojam relativne atomske mase i pojam relativne molekulske mase;

• objasni pojam količine supstance i povezanost količine supstance sa masom supstance;

• objasni kvantitativno značenje simbola i formula;

Preporuke za realizaciju sadržaja programa

• neophodna predznanja ponoviti uz maksimalno angažovanje učenika;

• novo gradivo obraditi uvođenjem što više primera iz realnog života i podsticati učenike na razmišljanje i samostalno zaključivanje;

• u nastavi se izvode svi predviđeni demonstracioni ogledi, kako bi učenici razumeli značaj hemijskog eksperimenta kao primarnog izvora znanja i osnovnog metoda saznavanja u hemiji;

• nastavnik bira primere i demonstracione oglede u skladu sa potrebama struke;

• prilagoditi razmatranje kvantitativnog aspekta hemijskih reakcija potrebama obrazovnog profila;

• upućivati učenike na pretraživanje različitih izvora. primenom savremenih tehnologija za prikupljanje hemijskih podataka;

• ukazivati na korisnost i štetnost hemijskih proizvoda po zdravlje ljudi;

• ukazivati na povezanost hemije sa tehničko – tehnološkim, socio – ekonomskim i društvenim naukama;

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Struktura supstanci (10 časova)

• Disperzioni sistemi (8 časova)

• Hemijske reakcije (18 časova)

• Hemija elemenata i jedinjenja (32 časa)

• Hemijski aspekti zagađivanja životne sredine (2 časa)

Disperzni sistemi

• Razvoj koncepta o korpuskularnoj građi supstance na osnovu razumevanja odnosa komponenti u disperznom sistemu.

• Razumevanje odnosa između kvalitativnog sastava disperznog sistema i njegovih svojstava.

• Razumevanje odnosa između kvantitativnog sastava disperznog sistema i njegovih svojstava.

• Sagledavanje značaja primene disperznih sistema u svakodnevnom životu i profesionalnom radu.

• objasni da su disperzni sistemi smeše više čistih supstanci;

• razlikuje disperznu fazu i disperzno sredstvo;

• objasni pojam homogene smeše;

• objasni pojam i navede primenu aerosola, suspenzija, emulzija i koloida

• objasni uticaj temperature na rastvorljivost supstanci;

• izračuna maseni procentni sadržaj rastvora;

• objasni pojam količinske koncentracije rastvora;

• Disperzni sistemi.

• Rastvorljivost.

• Maseni procentni sadržaj rastvora.

• Količinska koncentracija rastvora.

Demonstracioni ogledi:

• pripremanje rastvora poznate količinske koncentracije;

• pripremanje rastvora poznatog masenog procentnog sadržaja;

• razmena energije između sistema i okoline (rastvaranje amonijum – hlorida i rastvaranje natrijum – hidroksida u vodi).

Hemijske reakcije

• Razumevanje koncepta održanja materije kroz principe održanja mase i energije.

• Razvoj koncepta o korpuskularnoj građi supstance na osnovu razumevanja hemijskih reakcija.

• objasni da hemijska promena znači nastajanje novih supstanci, raskidanjem starih i stvaranjem novih hemijskih veza;

• razlikuje reakcije sinteze i analize;

• napiše jednačine za hemijske reakcije;

• primeni znanja iz stehiometrijskog izračunavanja na hemijskim jednačinama;

• objasni da su neke reakcije egzotermne a neke endotermne u razmeni energije sa okolinom;

• navede faktore koji utiču na brzinu hemijske reakcije;

• objasni pojam hemijske ravnoteže;

• razlikuje konačne i ravnotežne hemijske reakcije;

• ilustruje primerima značaj hemijske ravnoteže za procese iz svakodnevnog života;

• prikaže elektrolitičku disocijaciju kiselina, baza i soli hemijskim jednačinama;

• razlikuje kiselu, baznu i neutralnu sredinu na osnovu rN vrednosti rastvora;

• objasni pojam elektrolita;

• objasni pojam jakih i slabih elektrolita;

• objasni naponski niz elemenata;

• objasni procese oksidacije i redukcije kao otpuštanja i primanja elektrona;

• objasni da je u oksido-redukcionim reakcijama broj otpuštenih elektrona jednak broju primljenih elektrona;

• objasni šta je oksidacioni broj i kako se određuje oksidacioni broj atoma u molekulu;

• objasni da se pri oksidaciji oksidacioni broj povećava, a pri redukciji oksidacioni broj smanjuje;

• odredi oksidaciono i redukciono sredstvo na osnovu hemijske jednačine;

• objasni pojam elektrolize;

• objasni pojam korozije;

• navede postupke zaštite od korozije

• Hemijske reakcije.

• Hemijske jednačine.

• Reakcije sinteze i analize.

• Stehiometrijska izračunavanja na osnovu hemijskih jednačina.

• Toplotni efekat pri hemijskim reakcijama.

• Brzina hemijske reakcije.

• Faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije.

• Hemijska ravnoteža.

• Elektroliti.

• Elektrolitička disocijacija kiselina, baza i soli.

• pH vrednost.

• Oksido – redukcioni procesi.

• Elektroliza.

• Korozija.

Demonstracioni ogledi:

• kretanje čestica kao uslov za hemijsku reakciju (reakcija između gasovitog amonijaka i gasovitog hlorovodonika).

Hemija elemenata i jedinjenja

• Razumevanje odnosa strukture supstanci i njihovih svojstava.

• Sagledavanje značaja primene elemenata i jedinjenja u profesionalnom radu i svakodnevnom životu.

• Razumevanje značaja i primene elemenata, jedinjenja i legura u tehničko – tehnološkim procesima.

• objašnjava periodičnu promenu svojstava elemenata u PSE;

• razlikuje metale, nemetale i metaloide i objasni stabilnost atoma plemenitih gasova;

• opisuje karakteristična svojstva nemetala: vodonika, kiseonika, azota, ugljenika, silicijuma, fosfora, sumpora, hlora i njihovih važnijih jedinjenja, kao i njihov uticaj na živi svet;

• opisuje karakteristična svojstva metala: natrijuma, kalijuma, magnezijuma, kalcijuma, aluminijuma i olova i njihovih važnijih jedinjenja, kao i njihov uticaj na živi svet;

• navede opšta svojstva prelaznih metala i njihovih jedinjenja i njihovu primenu u struci;

• opisuje svojstva atoma ugljenika u organskim molekulima;

• poznaje klasifikaciju organskih jedinjenja (prema strukturi i vrsti hemijskih veza);

• objašnjava kako hemijska svojstva zavise od prirode hemijske veze;

• objašnjava hemijska svojstva organskih jedinjenja koja imaju primenu u struci i svakodnevnom životu;

• Stabilnost atoma plemenitih gasova.

• Uporedni pregled i opšta svojstva elemenata 17., 16., 15., 14., 13. i 12. grupe PSE.

• Uporedni pregled i opšta svojstva elemenata 1. i 2. grupe PSE.

• Opšte karakteristike prelaznih elemenata i njihova praktična primena.

• Svojstva atoma ugljenika.

• Klasifikacije organskih jedinjenja.

• Tipovi organskih reakcija.

• Osnovne klase organskih jedinjenja.

• Biološki važna organska jedinjenja (ugljeni hidrati, masti, proteini).

Demonstracioni ogledi:

• reakcija magnezijuma i aluminijuma sa sirćetnom kiselinom;

• dejstvo sirćetne kiseline na predmete od bakra;

• pripremanje penušavih osvežavajućih pića

• dokazivanje skroba rastvorom joda;

• rastvaranje skroba u toploj i hladnoj vodi;

• zgrušavanje proteina limunskom kiselinom;

Hemijski aspekti zagađivanja životne sredine

• Razvoj odgovornog stava prema korišćenju supstanci u svakodnevnom životu i profesionalnom radu.

• Razumevanje i prosuđivanje načina odlaganja i uništavanja hemijskih zagađivača životne sredine.

• objasni štetno dejstvo nekih supstanci na životnu sredinu i zdravlje ljudi;

• navodi najčešće izvore zagađivanja atmosfere, vode i tla;

• objasni značaj prečišćavanja vode i vazduha;

• objasni značaj pravilnog odlaganja sekundarnih sirovina;

• Zagađivanje atmosfere, vode i tla.

• Izvori zagađivanja.

• Prečišćavanje vode i vazduha.

• Zaštita i odlaganje sekundarnih sirovina.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Materijali vazduhoplova

– Ekologija i zaštita životne sredine

– Prva pomoć

Naziv predmeta:

MEHANIKA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Statika

• Sticanje osnovnih znanja iz statike.

• navede aksiome statike;

• izračuna reakcije veza;

• razloži silu na komponente;

• razume i primeni teoremu o paralelnom prenošenju sile;

• postavi uslove ravnoteže sistema proizvoljnih sila u ravni;

• odredi težišta linija, figura i tela;

• odredi reakcije veza ravanskih nosača;

• nacrta statičke dijagrame za karakteristične ravanske nosače;

• izračuna unutrašnje sile u štapovima rešetkastih nosača;

• razlikuje vrste trenja;

• navede karakteristične primere pozitivnog i negativnog dejstva trenja;

• Sistem sučeljnih sila:

− apsolutno kruto telo;

− sila;

− ekvivalentni sistemi sila;

− uravnoteženi sistem sila;

− aksiome statike;

− veze i reakcije veza;

− razlaganje sile;

− moment sile za tačku.

• Varinjonova teorema

• Sistem proizvoljnih sila u ravni:

− slaganje paralelnih sila;

− spreg i moment sprega;

− teorema o paralelnom;

− prenošenju sile;

− redukcija sile i sistema sila na tačku;

− glavni vektor i glavni moment;

− uslovi ravnoteže sistema proizvoljnih sila u ravni.

• Težište i centar masa:

− sistem vezanih paralelnih sila;

− određivanje težišta linija;

− ravanskih figura i tela.

• Ravanski nosači oslonci i ležišta prostih nosača, vrste nosača i opterećenja

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Statika (40 časova)

• Otpornost materijala (30 časova)

• Ravanski nosači:

− oslonci i ležišta prostih nosača;

− vrste nosača i opterećenja;

− određivanje reakcija veza punih ravanskih nosača;

− statički dijagrami kod proste grede, konzole i grede sa prepustima.

• Rešetkasti nosači:

− vrste rešetkastih nosača;

− unutrašnje sile u štapovima.

• Kremonin plan sila

• Trenje:

− vrste trenja.

• Kulonov zakon

• Trenje klizanja i trenje kotrljanja.

Otpornost materijala

• Sticanje osnovnih znanja iz otpornosti materijala.

• navede vrste naprezanja;

• nacrta dijagram i objasni Hukov zakon za aksijalno naprezanje;

• dimenzioniše aksijalno napregnut štap;

• razlikuje napone i deformacije koji se javljaju pri karakterističnim naprezanjima (aksijalno naprezanje, smicanje, uvijanje, savijanje);

• izračuna momente inercije složenih figura;

• proračuna nosač izložen savijanju;

• Aksijalno naprezanje:

− deformacije, naponi;

− dilatacije.

• Hukov zakon:

− dimenzionisanje štapa;

− dozvoljeni napon i stepen sigurnosti

• Smicanje:

− naponi i deformacije.

• Hukov zakon pri smicanju

− modul klizanja.

• Geometrijske karakteristike ravnih i poprečnih preseka:

− statički moment površine;

− momenti inercije;

− elipsa inercije;

− glavni centralni momenti;

− inercije složenih figura.

• Uvijanje:

− naponi i deformacije;

− dijagrami momenata uvijanja.

• Savijanje:

− čisto savijanje;

− normalni naponi;

− otporni momenti ravanskih preseka.

• Proračun nosača izloženih savijanju.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Matematika

– Fizika

– Aerodinamika

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

– Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovni pojmovi ekologije

• Proširivanje znanja o predmetu istraživanja i značaju ekologije.

• Shvatanje strukture ekosistema/biosfere i ppoceca koji se u njima odvijaju.

• Razumevanje značaja biodiverziteta za opstanak života na Zemlji.

• definiše predmet istraživanja i značaj ekologije;

• objasni strukturu ekosistema;

• objasni procese koji se odigravaju u ekosistemu;

• analizira međusobne odnose organizama u lancima ishrane;

• objasni strukturu biosfere;

• analizira biogeohemijske cikluse u biosferi;

• utvrđuje značaj biodiverziteta za opstanak života na Zemlji;

• Definicija, predmet istraživanja i značaj ekologije.

• Struktura ekosistema.

• Procesi koji se odigravaju u ekosistemu.

• Biodiverzitet.

• Biosfera kao jedinstveni ekološki sistem Zemlje.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Čovekov odnos prema životnoj sredini (antropogeni faktor)

• Proširivanje znanja o odnosu čoveka prema životnoj sredini.

• objasni pojmove životna sredina i antropogeni faktor;

• objasni negativan uticaj navede klasifikaciju ekoloških faktora čoveka na životnu sredinu;

• Životna sredina i ekološki faktori.

• Klasifikacija ekoloških faktora.

• Uticaj razvoja čovečanstva na životnu sredinu globalno i lokalno.

• Promene u životnoj sredini pod uticajem čoveka: promene fizičkih uslova sredine, promene u sastavu živog sveta, introdukcija.

Zagađenje i toksikologija

• Upoznavanje sa pojmovima zagađenja i toksikologije.

• objasni pojmove zagađenje i zaštita životne sredine;

• objasni pojmove toksin i toksikologija;

• klasifikuje toksikante i toksične efekte;

• objasni mogućnost neutralizacije štetnog dejstva toksina;

• objasni značaj upravljanja rizicima;

• Izvori i vrste zagađivanja životne sredine.

• Toksikologija i ekotoksikologija, klasifikacija toksikanata.

• Toksični efekti – vrste i načini trovanja. mutageno. kancerogeno i teratogeno dejstvo.

• Zdravstvene posledice (nervni. imuni, endokrini sistem) mogućnost neutralizacije.

• Rizici – upravljanje. hemijski udesi (akcidenti).

Okvirni broj časova po temi

Osnovni pojmovi ekologije
(7 časova)

Čovekov odnos prema životnoj sredini (antropogeni faktor)
(8 časova)

Zagađenje i toksikologija (8 časova)

Zagađivanje i zaštita vazduha
(13 časova)

Zagađivanje i zaštita voda kao životnog resursa (8 časova)

Zagađivanje i zaštita zemljišta
(8 časova)

Radioaktivno zagađivanje i zaštita (5 časova)

Zagađivanje i zaštita hrane
(5 časova)

Pravo i zakonska regulativa za zaštitu životne sredine (4 časa)

Monitoring sistem i zaštita prirode (4 časa)

Zagađivanje i zaštita vazduha

• U poznavanje sazagađivanjem vazduha i merama zaštite vazduha od zagađivanja.

• navede izvore i klasifikuje zagađujuće materije u vazduhu;

• objasni nastanak i posledice ozonskih rupa. kiselih kiša i efekte staklene bašte;

• objasni vezu između saobraćaja i zagađenosti vazduha, navede mogućnosti korišćenja ekološkog goriva;

• objasni problem globalnog zagađivanja;

• objasni posledice dejstva na biljni i životinjski svet i ljudsko zdravlje;

• objasni moguće mere zaštite vazduha od zagađivanja;

• Izvori zagađenja, klasifikacija zagađujućih materija i njihovi efekti.

• Posledica zagađenja: efekat staklene bašte. kisele kiše, ozonske rupe.

• Uticaj vremena i klime na aerozagađenje.

• Vazdušni i kopneni saobraćaj i zagađivanje vazduha.

• Energetska potrošnja savremenog čoveka, obnovljivi i neobnovljivi resursi, biodizel.

• Efekti zagađenja na živi svet i zdravlje ljudi.

• Mere zaštite vazduha od zagađivanja, propisi aviokompanija.

• Zagađenost vazduha u lokalnoj sredini.

Zagađivanje i zaštita voda kao životnog resursa

• Upoznavanje sa zagađivanjem voda i mogućim merama zaštite voda od zagađivanja.

• navede izvore zagađivanja vode a klasifikuje kategorije voda po kvalitetu;

• razlikuje prirodno, hemijsko, fizičko i biološko zagađivanje voda;

• objasni povezanost zagađivanja vazduha i vode i značaj prečišćavanja otpadnih voda;

• razlikuje kategorije voda uz pomoć bioindikatora;

• Izvori zagađivanja voda, određivanje kvaliteta vode.

• Načini zagađivanja: hemijsko. biološko, fizičko.

• Zagađivanje vode putem zagađenog vazduha.

• Načini i metode prečišćavanja otpadnih voda.

• Kontrola kvaliteta vode u lokalnoj sredini.

• Mere zaštite voda od zagađivanja.

Zagađivanje i zaštita zemljišta

• Upoznavanje sa ugrožavanjem zemljišta i mogućim merama zaštite zemljišta od zagađivanja.

• objasni kriterijume za određivanje kvaliteta zemljišta, načine zagađivanja i ugrožavanja zemljišta

• objasni problem deponovanja čvrstog komunalnog i opasnog otpada i značaj smanjivanja količine komunalnog otpada

• objasni značaj reciklaže i primene mera za zaštitu zemljišta od zagađivanja;

• Kvalitet zemljišta i kriterijumi kvaliteta.

• Načini zagađivanja zemljišta.

• Čvrste otpadne materije iz grada, opasne materije.

• Obrada, upravljanje, prerada i deponovanje, otpadnih materija, sanitarne deponije.

• Proizvodni procesi sa manje otpada, reciklaža – pojam, primeri.

Radioaktivno zagađivanje i zaštita

• Upoznavanje sa radioaktivnim zagađivanjem, biološkim efektima i merama zaštite od radijacije.

• definiše pojam radijacije;

• navede vrste n izvore radijacije (prirodne i veštačke);

• navede posledice radioaktivnog zagađivanja životne sredine i globalni problem nuklearnog otpada;

• navede mere zaštite i načine kontrole radijacije u životnoj i radnoj sredini;

• Radioaktivnost, izvori i vrste radijacije, prirodna i veštačka radioaktivnost.

• Posledice radioaktivnog zagađivanja po žive sisteme.

• Nuklearni otpad – pojam i klasifikacija. globalni problem deponovanja.

• Mere zaštite od radijacije u životnoj i radnoj sredini, dozvoljene doze zračenja.

Zagađivanje i zaštita hrane

• Upoznavanje saizvorima zagađivanja hrane i meramazaštite hrane od zagađivanja.

• razlikuje fizičko, hemijsko, biološko i radioaktivno zagađivanje hrane;

• objasni zdravstvene efekte zagađene hrane;

• razlikuje moguće mere i načine zaštite hrane od zagađivanja i objasni značaj zdrave ishrane;

• izradi sopstveni nedeljni jelovnik baziran na principima zdrave ishrane;

• Načini zagađivanja hrane.

• Efekti zagađene hrane na organizam, bio akumulacija.

• Mere zaštite hrane od zagađivanja, značaj zdravog načina ishrane.

Pravo i zakonska regulativa za zaštitu životne sredine

• Upoznavanje saprincipima politike i prava za zaštitu životne sredine.

• objasni važnost zakonskog regulisanja zaštite i očuvanja životne sredine;

• Pravo na zdravu životnu sredinu.

• Ustav Republike Srbije, Arhuska konvencija, Bečka konvencija za zaštitu ozonskog omotača, Montrealski protokol, CITES konvencija, NATURA 2000, Dunavska komisija, Savska komisija.

• Okvirna konvencija UN o promeni klime i Kjoto protokol.

• Zakon o zaštiti prirode.

Monitoring sistem i zaštita prirode

• Upoznavanje sa oblicima praćenja promena kvaliteta i zaštite životne sredine.

• definiše pojam monitoringa, navede vrste i značaj monitoringa;

• navede oblike zaštite prirode i prirodnih dobara;

• navede oblike biomonitoringa za praćenje zagađenosti vazduha, vode i zemljišta u okruženju;

• Monitoring, značaj i vrste.

• Zaštita prirode i prirodnih dobara – nacionalni parkovi i prirodni rezervati.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Biologija (odabrane teme)*

– Materijali vazduhoplova

– Pogonske grupe vazduhoplova

– Hemija

Naziv predmeta:

ISTORIJA VAZDUHOPLOVSTVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod

• Sticanje osnovnih znanja o najranijim idejama o letenju.

• razume značenje pojma „vazduhoplovstvo” i shvati šta on podrazumeva;

• objasni dugovečnost ideje o letenju;

• Pojam razvoja vazduhoplovstva.

• Mitovi o letenju u starom veku.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Uvod (3 časa)

• Renesansa – idejna platforma vazduhoplovstva (3 časa)

• Mesto i značaj prve industrijske revolucije u razvoju vazduhoplovstva (7 časova)

• Druga industrijska revolucija – prvo doba avijacije (7 časova)

• Vazduhoplovstvo u Prvom svetskom ratu (7 časova)

• Razvoj vazduhoplovstva u međuratnom periodu 1918–1939 (12 časova)

• Vazduhoplovstvo u Drugom svetskom ratu (18 časova)

• Posleratni razvoj vazduhoplovstva (7 časova)

• Razvoj Jugoslovenskog vazduhoplovstva posle Drugog svetskog rata (6 časova)

Renesansa – idejna platforma vazduhoplovstva

• Sticanje osnovnih znanja o prvim naučnim razradama ideje letenja i konstruisanja vazduhoplova.

• razume ulogu Leonarda da Vinčija u stvaranju prvih naučno zasnovanih teorija o letenju i konstruisanju letećih sprava;

• navede prve pokušaje konstruisanja letećih sprava;

• Leonardo da Vinči vizionar, začetnik istorije vazduhoplovstva.

• Prve leteće sprave.

Mesto i značaj prve industrijske revolucije u razvoju vazduhoplovstva

• Upoznavanje učenika sa značajem određenih naučnih i tehničkih dostignuća iz vremena prve industrijske revolucije u razvoju vazduhoplovstva.

• objasni vezu između naučnih i tehničkih dostignuća i pojave prvih letelica;

• objasni karakteristike prvih uspešno konstruisanih letelica;

• navede osnovne činjenice o proboju na polju jedriličarstva;

• Naučna i tehnička dostignuća prve industrijske revolucije u službi letenja.

• Era aerostata (baloni i cepelini).

• Parna mašina u vazduhoplovstvu.

• Početak jedriličarstva (1891–1896) Oto Lilijental.

Druga industrijska revolucija – prvo doba avijacije

• Sticanje osnovnih znanja o uticaju druge industrijske revolucije na pojavu dinamičkih letećih mašina (aviona).

• razume uticaj i značaj druge industrijske revolucije na pojavu avijacije;

• navede mesto i vreme nastanka prvih međunarodnih organizacija u vazduhoplovstvu i njihov značaj;

• objasni prve uspehe Jugoslovena na polju vazduhoplovstva;

• Let braće Rajt – trijumf čovečanstva.

• Značaj druge industrijske revolucije u istoriji vazduhoplovstva.

• Institucionalizacija vazduhoplovstva i stvaranje FIA (ederation Aeronautique Internationale).

• Južni Sloveni u pionirskom dobu avijacije (1903–1913).

Vazduhoplovstvo u Prvom svetskom ratu

• Upoznavanje sa osnovnim tekovinama razvoja vazduhoplovstva u vreme Prvog svetskog rata.

• razume značaj razvoja vazduhoplovstva u Prvom svetskom ratu;

• objasni uticaj razvoja vazduhoplovstva na strategiju ratovanja;

• poveže uticaj Prvog svetskog rata na razvoj vazduhoplovne industrije;

• objasni razvoj Srpskog vojnog vazduhoplovstva u Prvom svetskom ratu;

• Avion kao novo oružje (izviđači, lovci, bombarderi).

• Prvi dvoboji – početak rata u vazduhu.

• Srpsko vojno vazduhoplovstvo u Prvom svetskom ratu.

• Uticaj Prvog svetskog rata na ubrzani razvoj vazduhoplovstva i vazduhoplovne industrije.

Razvoj vazduhoplovstva u međuratnom periodu 1918–1939.

• Sticanje osnovnih znanja o povećanju značaja vazduhoplovstva u mirnodopske svrhe.

• objasni značaj razvoja vazduhoplovstva u mirnodopske svrhe;

• navede krupna dostignuća u razvoju vazduhoplovstva između dva svetska rata;

• uoči povezanost razvoja vazduhoplovstva i uspostavljanja vazdušnog saobraćaja;

• navede karakteristike razvoja vazduhoplovstva i vazduhoplovne industrije u Kraljevini Jugoslaviji;

• objasni značaj razvoja prvih mlaznih motora;

• razume pojavu autožira kao preteče prvih helikoptera;

• objasni zašto je period između dva svetska rata „zlatna era vazduhoplovstva”;

• Uspostavljanje vazdušnog saobraćaja.

• Prvi prekookeanski letovi.

• Padobranstvo (potreba, sport, temelj novih rodova vojske).

• Autožir – preteča helikoptera.

• Razvoj vazduhoplovstva u Kraljevini Jugoslaviji.

• Začeci jugoslovenske vazduhoplovne industrije.

• Tragedija ,,Hindenburg-a” – tužan kraj velike ere dirižabla.

• Prvi letovi aviona na mlazni pogon (nagoveštaj nove ere).

Vazduhoplovstvo u Drugom svetskom ratu

• Upoznavanje sa ulogom vazdušnih snaga u novim ratnim strategijama tokom Drugog svetskog rata.

• objasni uticaj novih tehničko-tehnoloških dostignuća na razvoj vazduhoplovstva tokom Drugog svetskog rata;

• poveže razvoj vazduhoplovstva sa razvojem novih strategija ratovanja;

• navede velike bitke u vazdušnom prostoru;

• objasni pojavu nosača aviona i njihov značaj kao prvog strateškog oružja;

• objasni značaj i ulogu Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva u Drugom svetskom ratu;

• objasni potencijalni presudni značaj strateških bombardera za ishod ratnog sukoba;

• razume mesto i ulogu ratnog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije na početku Drugog svetskog rata;

• Značaj i mesto vazdušnih snaga u Drugom svetskom ratu.

• Avijacija i desantne snage kao osnova „blickriga”.

• Nebo – ratno poprište; ,,Bitka za Britaniju”.

• Radar – novo oružje u vazduhoplovstvu.

• Veliki vazdušni desanti u Drugom svetskom ratu.

• Nosači aviona – strateško oružje u Drugom svetskom ratu.

• Pojava raketnog oružja (FAU – 1, FAU – 2).

• Strategijski bombarderi i atomska bomba.

• Borbeni avioni na mlazni pogon u Drugom svetskom ratu.

• Odbrana neba nad Beogradom (6. april 1941.).

• Novi početak Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva 1944.

Posleratni razvoj vazduhoplovstva

• Upoznavanje sa ključnom ulogom mlaznih motora, novih tehničko – tehnoloških dostignuća u posleratnom vazduhoplovstvu i osvajanju svemira.

• shvati vezu razvoja mlaznih motora i ubrzanog svestranog napretka vazduhoplovstva;

• objasni uticaj novih tehničko – tehnoloških dostignuća na razvoj savremenog vazduhoplovstva i osvajanja svemira;

• objasni osnovne principe letenja primenjene stvaranjem novih letelica, helikoptera;

• Doba mlaznih aviona.

• Helikopteri – nova dimenzija letenja.

• ,,V/STOL” avioni za vertikalno poletanje i sletanje.

• proboj u kosmos.

Razvoj Jugoslovenskog vazduhoplovstva posle Drugog svetskog rata

• Upoznavanje sa bitnim momentima razvoja vazduhoplovstva i vazduhoplovne industrije u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata.

• objasni ulogu i značaj osnivanja i razvoja nacionalne aviokompanije;

• navede najveće uspehe jugoslovenske avio industrije posle Drugog svetskog rata i mesto te industrije u svetu (1960–1990);

• Osnivanje Jugoslovenskog aerotransporta (JAT) 01.04.1947.

• Jugoslovenska vazduhoplovna industrija od 1946. do 1991.

• Najznačajniji rezultati jugoslovenske vazduhoplovne industrije.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Istorija

– Istorija (odabrane teme)*

– Stručni engleski jezik

– Aerodinamika

– Borbeni avioni i helikopteri

Naziv predmeta:

PRVA POMOĆ

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Prvi kontakt sa povređenim

• Upoznavanje učenika sa značajem pružanja prve pomoći.

• objasni značaj i ciljeve prve pomoći;

• objasni načine obezbeđenja terena;

• objasni plan akcije spasavanja;

• primenjuje postupak pregleda i utvrđivanja vrste povreda;

• Pojam, ciljevi i principi prve pomoći.

• Načini obezbeđivanja terena i smanjenje rizika.

• Postupak na mestu nesreće i plan akcije spasavanja.

• Postupak pregleda i utvrđivanje vrste povrede.

• Postupak s odećom i obućom.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

1. praćenje ostvarenosti ishoda

2. testove znanja

Sredstva za pružanje prve pomoći

• Upoznavanje učenika sa upotrebom standardnih i improvizovanih sredstava za pružanje prve pomoći.

• navede standardni, priručni i improvizovani zavojni materijal;

• objasni tehnike korišćenja zavojnog materijala;

• primenjuje tehnike korišćenja standardnih i improvizovanih zavojnih materijala;

• Standardni, priručni i improvizovani zavojni materijal.

• Tehnike i načini primene zavojnog materijala.

• Zavijanje glave, trupa, gornjih i donjih ekstremiteta.

Poremećaj svesti

• Upoznavanje učenika sa uzrocima nastanka nesvestice i besvesnog stanja i tehnikama pružanja prve pomoći.

• objasni uzroke, znake i posledice nesvestice;

• objasni i razlikuje znake i oblike gubitka svesti;

• primenjuje tehnike sprečavanja gubitka svesti i tehnike pružanja prve pomoći povređenog u besvesnom stanju;

• Uzroci nastanka nesvestice, znaci i posledice nesvesnog stanja.

• Nesvestica, padavica, histerija, fras, potres mozga, moždani udar, poremećaj koncentracije šećera u krvi, trovanje alkoholom, lekovima, koma.

• Prva pomoć povređenom u nesvesnom stanju – bočni koma položaj.

Oživljavanje (kardiopulmonalna reanimacija)

• Upoznavanje učenika sa značajem reanimacije i načinom njene primene.

• navede ciljeve reanimacije;

• navede metode reanimacije;

• objasni postupke veštačkog disanja;

• demonstrira postupke veštačkog disanja;

• objasni postupke masaže srca;

• demonstrira postupke masaže srca;

• objasni kombinovano oživljavanje;

• demonstrira postupak kombinovanog oživljavanja;

• objasni specifičnosti reanimacije kod različitih uzrasta povređenih;

• Pojam i ciljevi reanimacije.

• Prestanak disanja i rada srca, prohodnost disajnih puteva.

• Veštačko disanje, manuelne metode.

• Spoljašnja masaža srca, kombinovano oživljavanje.

• Specifičnost reanimacije kod odojčadi, male dece i odraslih.

Okvirni broj časova po temama

• Prvi kontakt sa povređenim (10 časova)

• Sredstva za pružanje prve pomoći (8 časova)

• Poremećaj svesti (10 časova)

• Oživljavanje – kardiopulmonalna reanimacija (11 časova)

• Krvarenje i rane (8 časova)

• Povrede kostiju i zglobova (6 časova)

• Naglo nastala oboljenja (2 časa)

• Termičke povrede (3 časa)

• Hemijske i biološke povrede (3 časa)

• Specifične vrste povreda – kraš, blast (4 časa)

• Transport povređenog (3 časa)

• Prva pomoć u masovnim nesrećama (2 časa)

Krvarenje i rane

• Upoznavanje učenika sa podelom i posledicama krvarenja i rana.

• opiše vrste krvarenja;

• navede posledice krvarenja;

• objasni i demonstrira tehnike zaustavljanja krvarenja;

• objasni pojam i podelu rana;

• navede tehnike zbrinjavanja povređenih;

• objasni tehnike zbrinjavanja povređenih;

• demonstrira tehnike zbrinjavanja povređenih;

• Pojam krvarenja, podela i posledice krvarenja.

• Znaci iskvarenosti, načini zaustavljanja krvarenja.

• Postupak s amputiranim delom tela.

• Pojam rane, vrste rana i uzroci povređivanja.

• Postupci zbrinjavanja, tehnike previjanja zavojem.

Povrede kostiju i zglobova

• Upoznavanje učenika sa vrstama povreda kostiju i zglobova i tehnikama zbrinjavanja.

• opiše vrste povreda kostiju i zglobova;

• navede posledice povreda kostiju i zglobova;

• navede tehnike zbrinjavanja povređenih;

• objasni tehnike zbrinjavanja povređenih;

• demonstrira tehnike zbrinjavanja povređenih;

• Povrede zglobova i kostiju i posledice.

• Pojam i pravila imobilizacije.

• Imobilizacija ramenog pojasa, gornjih ekstremiteta i grudnog koša.

• Imobilizacija donjih ekstremiteta i karlice.

Naglo nastala oboljenja

• Upoznavanje učenika sa pojmom i primerima naglo nastalih oboljenja.

• navede razliku između naglo nastalih oboljenja i naglo nastalih stanja;

• navede primere naglo nastalih oboljenja i naglo nastalih stanja;

• objasni tehnike zbrinjavanja osoba sa naglo nastalim stanjima;

• Pojam naglo nastalih stanja i oboljenja.

• Primeri naglo nastalih stanja: srčane tegobe, bronhijalna astma, alergijske reakcije, trovanja, moždani udar, devijantna ponašanja.

• Tehnike zbrinjavanja osoba sa naglo nastalim stanjima.

Termičke povrede

• Upoznavanje učenika sa uzrocima i vrstama termičkih povreda.

• opiše povrede nastale dejstvom visoke temperature;

• opiše povrede nastale dejstvom niske temperature;

• objasni principe i načine zbrinjavanja kod termičkih povreda;

• Pojam termičkih povreda.

• Povrede nastale dejstvom visoke temperature – toplotni udar, sunčanica, opekotine.

• Povrede nastale dejstvom niske temperature – smrzavanje, smrzotine.

• Principi i načini zbrinjavanja povređenih visokim i niskim temperaturama.

Hemijske i biološke povrede

• Upoznavanje učenika sa uzrocima i vrstama trovanja.

• navede uzroke hemijskih povreda;

• objasni posledice hemijskih povreda;

• navede uzroke bioloških povreda;

• objasni posledice bioloških povreda;

• objasni postupak zbrinjavanja povređenog;

• Pojam i uzroci hemijskih povreda.

• Hemijske povrede: opekotine, nagla trovanja, udisanje i gutanje otrova.

• Trovanja u mirnodopskim uslovima.

• Biološke povrede – ujedi životinja.

• Postupci zbrinjavanja povređenih.

Specifične vrste povreda (kraš, blast)

• Upoznavanje učenika sa kraš i blast povredama, politraumom.

• objasni pojam specifičnih povreda;

• objasni uzrok kraš i blast povrede, politraume;

• navede načine i postupke zbrinjavanja povređenih;

• Pojam specifičnih povreda.

• Uzroci i priroda politraume, kraš i blast povrede i njihove posledice.

• Postupci zbrinjavanja povređenih.

Transport povređenog

• Upoznavanje učenika sa vrstama i načinom transporta povređenog.

• objasni moguće načine transporta povređenih;

• objasni način nege povređenih tokom transporta;

• Transport povređenih – sa jednim i dva spasioca.

• Nega povređenih tokom transporta prema tipu povrede.

• Transport povređenih sa odgovarajućim pomagalima.

Prva pomoć u masovnim nesrećama

• Upoznavanje učenika sa principima timskog rada u zbrinjavanju povređenih u masovnim nesrećama.

• objasni značaj timskog rada u masovnim nesrećama;

• navede pravila timskog rada;

• primeni pravila timskog rada pri zbrinjavanju u masovnim nesrećama;

• Principi ekipnog rada u zbrinjavanju povređenih.

• Pravila timskog rada.

• Timski rad u saobraćajnoj nesreći, građevinskoj nesreći, evakuaciji iz aviona.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Biologija (odabrane teme)*

− LJudski faktor

− Hemija

Naziv predmeta:

PREDUZETNIŠTVO

Ciljevi predmeta:

− Razvijanje poslovnih i preduzetničkih znanja, veština i ponašanja.

− Razvijanje preduzetničkih vrednosti i sposobnosti da se prepoznaju preduzetničke mogućnosti u lokalnoj sredini i deluje u skladu sa tim.

− Razvijanje poslovnog i preduzetničkog načina mišljenja.

− Razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orjentaciji.

− Osposobljavanje za aktivno traženje posla (zapošljavanje i samozapošljavanje).

− Osposobljavanje za izradu jednostavnog plana poslovanja male firme.

− Multidisciplinarni pristup i orijentacija na praksu.

− Razvijanje osnove za kontinuirano učenje.

− Razvijanje odgovornog odnosa prema očuvanju prirodnih resursa i ekološke ravnoteže.

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN

OSTVARIVANjA PROGRAMA

Preduzetništvo i preduzetnik

• Razumevanje pojma i značaja preduzetništva.

• Prepoznavanje osobenosti preduzetnika.

• navede adekvatne primere preduzetništva iz lokalnog okruženja;

• navede karakteristike preduzetnika;

• objasni značaj motivacionih faktora u preduzetništvu;

• dovede u odnos pojmove inovativnost, preduzimljivost i preduzetništvo;

• prepozna različite načine otpočinjanja posla u lokalnoj zajednici;

• Pojam, razvoj i značaj preduzetništva.

• Profil i karakteristike uspešnog preduzetnika.

• Motivi preduzetnika.

• Tehnike i kriterijumi za utvrđivanje preduzetničkih predispozicija.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja/obavezom učenika da u toku nastave redovno formiraju radnu svesku.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• vežbe (70 časova)

Metode rada

Radioničarski (sve interaktivne metode).

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na 2 grupe.

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• aktivnost učenika na času

• redovnost i preglednost radne sveske

• domaće zadatke

• testove znanja

• izradu praktičnih radova (marketing, organizaciono – proizvodni i finansijski plan)

• izradu konačne verzije biznis plana

• prezentaciju

Okvirni broj časova po temama

• Preduzetništvo i preduzetnik (6 časova)

• Razvijanje i procena poslovnih ideja, marketing plan (14 časova)

• Upravljanje i organizacija (24 časa)

• Ekonomija poslovanja (18 časova)

• Učenički projekt prezentacija poslovnog plana (8 časova)

Preporuke zarealizaciju nastave

Preduzetništvo i preduzetnik: Dati primer uspešnog preduzetnika i/ili pozvati na čas gosta – preduzetnika koji bi govorio učenicima o svojim iskustvima ili poseta uspešnom preduzetniku.

Razvijanje i procena poslovnih ideja,

marketing plan

• Razvijanje sposobnosti za uočavanje, formulisanje i procenu poslovnih ideja.

• Upoznavanje učenika sa elementima marketing plana.

• Razvijanje smisla za timski rad.

• primeni kreativne tehnike izbora, selekcije i vrednovanja poslovnih ideja;

• prepozna sadržaj i značaj biznis plana;

• istraži međusobno delovanje faktora koji utiču na tržište: cena, proizvod, mesto, promocija i ličnost;

• prikupi i analizira informacije o tržištu i razvija individualnu marketing strategiju;

• razvije samopouzdanje u sprovođenju terenskih ispitivanja;

• samostalno izradi marketing plan u pripremi biznis plana;

• prezentuje marketing plan kao deo sopstvenog biznis plana;

• Traganje za poslovnim idejama.

• Procena poslovnih mogućnosti za novi poslovni poduhvat.

• SWOT analiza.

• Struktura biznis plana i marketing plana kao njegovog dela.

• Elementi marketing miksa (5P) – (proizvod/usluga, cena, kanali distribucije, promocija, ličnost).

• Rad na terenu – istraživanje tržišta.

• Prezentacija marketing plana za odabranu biznis ideju.

Razvijanje i procenaposlovnih ideja i marketing plan:

Koristiti oluju ideja i vođenje diskusije da se učenicima pomogne u kreativnom smišljanju biznis ideja i odabiru najpovoljnije. Preporučiti učenicima da biznis ideje traže u okviru svog područja rada ali ne insistirati na tome. Učenici se dele na grupe okupljene oko jedne poslovne ideje u kojima ostaju do kraja. Grupe učenika okupljene oko jedne poslovne ideje vrše istraživanje tržišta po nastavnikovim uputstvima. Poželjno je organizovati posetu malim preduzećima gde će se učenici informisati o načinu delovanja i opstanka tog preduzeća na tržištu.

Upravljanje n organizacija, pravni okvir za osnivanje i funkcionisanje delatnosti

• Upoznavanje učenika sa suštinom osnovnih menadžment funkcija i veština.

• Upoznavanje učenika sa specifičnostima upravljanja proizvodnjom/uslugama i ljudskim resursima.

• Upoznavanje učenika sa značajem korišćenja informacionih tehnologija za savremeno poslovanje.

• Davanje osnovnih uputstava gde doći do neophodnih informacija.

• navede osobine uspešnog menadžera;

• objasni osnove menadžmenta usluga/proizvodnje;

• objasni na jednostavnom primeru pojam i vrste troškova, cenu koštanja i investicije;

• izračuna prag rentabilnosti na jednostavnom primeru;

• objasni značaj proizvodnog plana i izradi proizvodni plan za sopstvenu biznis ideju u najjednostavnijem obliku (samostalno ili uz pomoć nastavnika);

• uviđa značaj planiranja i odabira ljudskih resursa za potrebe organizacije;

• koristi gantogram;

• objasni značaj informacionih tehnologija za savremeno poslovanje;

• shvati važnost neprekidnog inoviranja proizvoda ili usluga;

• izabere najpovoljniju organizacionu i pravnu formu privredne aktivnosti;

• izradi i prezentuje organizacioni plan za sopstvenu biznis ideju;

• samostalno sačini ili popuni osnovnu poslovnu dokumentaciju;

• Menadžment funkcije (Planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola).

• Pojam i vrste troškova, cena koštanja.

• Investicije.

• Prelomna tačka rentabilnosti.

• Menadžment proizvodnje – upravljanje proizvodnim procesom/uslugom Upravljanje ljudskim resursima.

• Upravljanje vremenom.

• Inženjering vrednosti.

• Informacione tehnologije u poslovanju.

• Pravni aspekt pokretanja biznisa.

Upravljanje i organizacija:

Preporučene sadržaje po temama učenik savladava na jednostavnim primerima uz pomoć nastavnika.

Metode rada

Mini predavanja.

Simulacija.

Studija slučaja.

Diskusija.

Davati uputstava učenicima gde i kako da dođu do neophodnih informacija. Koristiti sajtove za prikupljanje informacija (www.apr.gov.rs., www.sme.gov. rs. i drugi).

Osnovna poslovna dokumentacija: CV, molba, žalba, izveštaj, zapisnik...

Poseta socijalnim partnerima na lokalnom nivou (opština, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i sl.).

Ekonomija poslovanja, finansijski plan

• Razumevanje značaja bilansa stanja, bilansa uspeha i tokova gotovine kao najvažnijih finansijskih izveštaja u biznis planu.

• Prepoznavanje profita/dobiti kao osnovnog motiva poslovanja.

• Razumevanje značaja likvidnosti u poslovanju preduzeća.

• sastavi bilans stanja na najjednostavnijem primeru;

• sastavi bilans uspeha i utvrdi poslovni rezultat na najjednostavnijem primeru;

• napravi razliku između prihoda i rashoda s jedne strane i priliva i odliva novca sa druge strane;

• na najjednostavnijem primeru navede moguće načine finansiranja sopstvene delatnosti;

• informiše se u odgovarajućim institucijama o svim relevantnim pitanjima od značaja za pokretanje biznisa;

• identifikuje načine za održavanje likvidnosti u poslovanju preduzeća;

• sastavi finansijski plan za sopstvenu biznis ideju samostalno ili uz pomoć nastavnika;

• prezentuje finansijski plan za svoju biznis ideju;

• Bilans stanja.

• Bilans uspeha.

• Bilans tokova gotovine (cash flow).

• Izvori finansiranja.

• Institucije i infrastruktura za podršku preduzetništvu.

• Priprema i prezentacija finansijskog plana.

Ekonomija poslovanja, finansijski plan:

Koristiti formular za biznis plan Nacionalne službe zapošljavanja.

Koristiti najjednostavnije tabele za izradu bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova.

Obraditi sadržaj na najjednostavnijim primerima iz prakse.

Metode rada:

Mini predavanja.

Simulacija.

Studija slučaja.

Diskusija.

Učenički projekti – prezentacija poslovnog plana

• Osposobiti učenika da razume i dovede u vezu sve delove biznis plana.

• Osposobljavanje učenika u veštinama prezentacije biznis plana.

• samostalno ili uz pomoć nastavnika da poveže sve urađene delove biznis plana;

• izradi konačan (jednostavan) biznis plan za sopstvenu biznis ideju;

• prezentuje biznis plan u okviru javnog časa iz predmeta preduzetništvo;

• Izrada celovitog biznis plana za sopstvenu biznis ideju.

• Prezentacija pojedinačnih/grupnih biznis planova i diskusija.

Učenički projekt – prezentacija poslovnog plana:

Pozvati na javni čas uspešnog preduzetnika, predstavnike škole, lokalne samouprave i banaka za procenu realnosti i inovativnosti biznis plana. Prema mogućnosti nagraditi najbolje radove. U prezentaciji koristiti sva raspoloživa sredstva za vizuelizaciju a posebno prezentaciju u power point-u.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Svi stručni predmeti

Naziv predmeta:

ČVRSTOĆA AVIONA

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Sile koje deluju na avion

• Sticanje znanja o vrstama sila koje deluju na avion.

• objasni vrste napona;

• objasni vrste i podelu sila koje deluju na avion;

• nacrta aeroprofil krila i na njemu razloži aerodinamičku silu na njene komponente;

• napiše izraze za aerodinamičku silu i njene komponente;

• objasni inercijalne sile;

• objasni udarne sile;

• objasni sile od posledica rada motora;

• Osnovi elasto mehanike.

• Sile koje deluju na avion:

− aerodinamičke sile;

− inercijalne sile;

− udarne sile;

− sile posledice rada motora.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Sile koje deluju na avion (12 časova)

• Koeficijent opterećenja i anvelopa leta aviona (12 časova)

• Opterećenje krila (12 časova)

• Opterećenje trupa (10 časova)

• Opterećenje repnih površina (8 časova)

• Opterećenje motorskih nosača (5 časova)

• Konstrukcije koje se primenjuju pri izradi aviona (5 časova)

Koeficijent opterećenja i anvelopa leta aviona

• Sticanje znanja o koeficijentu opterećenja aviona.

• Sticanje znanja o anvelopi leta aviona.

• objasni kako se određuje koeficijent opterećenja;

• objasni i nacrta razne slučajeve leta aviona;

• objasni simetrična opterećenja;

• objasni izdržljivost posade i stepen sigurnosti;

• objasni i nacrta anvelopu leta aviona;

• Koeficijent opterećenja aviona.

• Razni slučajevi leta aviona.

• Simetrična opterećenja aviona.

• Izdržljivost posade i stepen sigurnosti.

• Anvelopa leta aviona.

Opterećenje krila

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima krila.

• Sticanje znanja o izradi dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja krila.

• objasni osnovna opterećenja krila: aerodinamičko i opterećenje krila koja zavise od mase;

• objasni postupak izrade dijagrama transverzalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja krila;

• nacrta dijagrame transverzalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja krila;

• objasni opterećenja ramenjačnog i kesonskog krila;

• dimenzioniše ramenjaču krila;

• Aerodinamičko opterećenje krila.

• Opterećenja krila koja zavise od mase.

• Dijagram transvezalnih sila krila.

• Dijagram momenta savijanja krila.

• Dijagram momenta uvijanja krila.

• Opterećenje ramenjačnog krila.

• Opterećenje kesonskog krila.

• Dimenzionisanje ramenjače krila.

Opterećenje trupa

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima trupa.

• Sticanje znanja o izradi dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja trupa.

• objasni osnovna opterećenja trupa;

• objasni postupak izrade dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja trupa;

• nacrta dijagrame transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja trupa;

• Opterećenje trupa.

• Dijagram transvezalnih sila trupa.

• Dijagram momenta savijanja trupa.

• Dijagram momenta uvijanja trupa.

Opterećenje repnih površina

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima repnih površina.

• Sticanje znanja o izradi dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja repnih površina.

• objasni osnovna opterećenja repnih površina;

• objasni postupak izrade dijagrama transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja repnih površina;

• nacrta dijagrame transvezalnih sila, momenta savijanja i momenta uvijanja repnih površina;

• Opterećenje horizontalnog repa.

• Opterećenje vertikalnog repa.

• Dijagrami sila i momenata repnih površina.

Opterećenje motorskih nosača

• Sticanje znanja o osnovnim opterećenjima motorskog nosača.

• objasni osnovna opterećenja motorskog nosača;

• Opterećenje motorskog nosača.

• Spoljašnja opterećenja motorskog nosača.

Konstrukcije koje se primenjuju pri izradi aviona

• Sticanje znanja o konstrukcijama koje se primenjuju pri izradi aviona.

• objasni osnovne konstrukcije koje se primenjuju pri izradi aviona;

• LJuskasta konstrukcija.

• Tankozida greda.

• Rešetkaste konstrukcije.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Fizika

– Materijali vazduhoplova

– Stručni engleski jezik

– Mehanika

– Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

– Aerodinamika

– Struktura vazduhoplova

– Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

MOTORNA VOZILA

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Razvoj i podela motornih vozila

• Usvajanje znanja o razvoju i podeli motornih vozila.

• poznaje razvoj motornih vozila;

• navede podelu motornih vozila;

• Razvoj motornih vozila.

• Podela motornih vozila.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Razvoj i podela motornih vozila (2 časa)

• Karoserija vozila (4 časa)

• Motor sa unutrašnjim sagorevanjem (14 časova)

• Razvodni mehanizam (4 časa)

• Sistemi napajanja motora gorivom (4 časa)

• Sistem za paljenje (4 časa)

• Sistem za podmazivanje (4 časa)

• Sistem za hlađenje motora (4 časa)

• Transmisija (4 časa)

• Mehanizam za upravljanje (4 časa)

• Kočioni sistem (4 časa)

• Električna instalacija (6 časova)

• Vučne karakteristike vozila (6 časova)

Karoserija vozila

• Usvajanje znanja o razvoju o funkciji, delovima i osnovnim karakteristikama karoserije vozila.

• poznaje osnovne karakteristike šasije;

• navede funkciju i osnovne karakteristike samonoseće karoserije;

• poznaje osnovne karakteristike donjeg postroja;

• navede funkciju i osnovne karakteristike vešanja vozila;

• nabroji osnovne karakteristike kuglastih zglobova;

• poznaje osnovne karakteristike glavčine točkova;

• navede funkciju i način korišćenja opruge, gibnjeva, amortizera i pneumatika kod motornih vozila;

• Šasija.

• Samonoseća karoserija.

• Donji postroj.

• Vešanje vozila.

• Kuglasti zglobovi.

• Glavčine točkova.

• Opruge.

• Gibnjevi.

• Amortizeri.

• Pneumatici.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

• Usvajanje znanja o vrsti i termodinamičkim osnovama rada, delovima, funkcijama i osnovnim karakteristikama motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

• definiše termodinamičke osnove rada oto-motora;

• definiše termodinamičke osnove rada dizel-motora;

• opiše radne procese četvorotaktnog motora;

• opiše radne procese dvotaktnog motora;

• razume postojanje gornje i donje mrtve tačke;

• navede osnovne karakteristike cilindarskog bloka i raspored cilindara;

• navede osnovne karakteristike glave motora;

• navede osnovne karakteristike poklopca motora;

• navede funkciju i osnovne osobine korita motora;

• objasni funkciju košuljice cilindara;

• navede osnovne karakteristike klipova i klipnih prstenova motora;

• objasni način rada mehanizma klip, klipnjača, osovinica klipa i radilica;

• navede osnovne karakteristike ležećih i letećih ležajeva kolenastog vratila

• navede osnovne karakteristike zamajca motora;

• objasni način kontrole uravnoteženosti radilice;

• poznaje način kontrole zamajca;

• Termodinamičke osnove rada oto-motora.

• Termodinamičke osnove rada dizel-motora.

• Radni procesi četvorotaktnog motora.

• Radni procesi dvotaktnog motora.

• Gornja i donja mrtva tačka.

• Cilindarski blok i raspored cilindara.

• Glava motora.

• Poklopac motora.

• Korito motora.

• Košuljice cilindara.

• Klipovi motora.

• Klipni prstenovi.

• Sklop klip – klipnjača, osovinica klipa, radilica.

• Ležeći i leteći ležaji kolenastog vratila.

• Zamajac motora.

• Kontrola uravnoteženosti radilice.

• Kontrola zamajca.

Razvodni mehanizam

• Usvajanje znanja o nameni, delovima i načinima funkcionisanja razvodnog mehanizma.

• navede funkciju, namenu i osnovne karakteristike bregaste osovine;

• razlikuje pogone bregaste osovine;

• navede funkciju i način rada ventila;

• navede osnovne osobine vođice i opruge ventila;

• poznaje osnovne karakteristike sedišta ventila;

• Bregasta osovina.

• Pogon bregaste osovine.

• Ventili.

• Vođice i opruge ventila.

• Sedišta ventila.

Sistemi napajanja motora gorivom

• Usvajanje znanja o delovima, osnovnim karakteristikama, načinu rada i održavanja sistema za napajanje motora gorivom.

• navede vrste i osnovne karakteristike motornih goriva;

• objasni način napajanja oto-motora gorivom;

• poznaje osnovne osobine rezervoara za gorivo;

• navede funkciju i način rada pumpe za gorivo;

• navede funkciju i način rada karburatora;

• poznaje način rada uređaja za ubrizgavanje benzina;

• Motorna goriva.

• Napajanje oto-motora gorivom.

• Rezervoar za gorivo.

• Pumpa za gorivo.

• Karburator.

• Uređaj za ubrizgavanje benzina.

• Filteri za motorno gorivo.

• Napajanje dizel-motora gorivom.

• Pumpa visokog pritiska.

• nabroji vrste i funkciju filtera za gorivo;

• objasni način napajanja dizel-motora gorivom;

• navede funkciju pumpe visokog pritiska;

Sistem za paljenje

• Usvajanje znanja o, osnovnim karakteristikama, načinu rada i održavanja sistema za paljenje.

• navede osnovne karakteristike akumulatora;

• objasni funkciju i način rada startera;

• poznaje funkciju i način rada bobine;

• objasni baterijsko paljenje;

• objasni kondenzatorsko paljenje;

• navede funkciju razvodnika paljenja;

• razlikuje vrste i način korišćenja kablova;

• definiše funkciju svećica za paljenje;

• definiše tiristorsko paljenje;

• Baterija – akumulator.

• Starter.

• Bobina.

• Baterijsko paljenje.

• Kondenzatorsko paljenje.

• Razvodnik paljenja.

• Kablovi.

• Svećice za paljenje.

• Tiristorsko paljenje.

Sistem za podmazivanje

• Usvajanje znanja o delovima i načinu funkcionisanja sistema za podmazivanje.

• definiše funkciju sistema za podmazivanje;

• poznaje osnovne delove sistema za podmazivanje;

• razlikuje vrste i osnovne osobine ulja za podmazivanje;

• navede osnovne karakteristike pumpi za ulje;

• navede osnovne karakteristike filtera za ulje;

• Sistemi podmazivanja.

• Ulje za podmazivanje.

• Pumpa za ulje.

• Filter za ulje.

Sistem za hlađenje motora

• Usvajanje znanja o delovima i načinu funkcionisanja sistema za hlađenje motora.

• poznaje način hlađenja vodom;

• definiše funkciju i osnovne karakteristike hladnjaka;

• objasni osnovne karakteristike pumpe za vodu;

• definiše funkciju ventilatora;

• poznaje način rada regulatora temperature;

• razlikuje tečnosti za hlađenje motora;

• objasni način hlađenja vazduhom;

• Hlađenje vodom.

• Hladnjak.

• Pumpa za vodu.

• Ventilator.

• Regulatori temperature.

• Tečnost za hlađenje motora.

• Hlađenje vazduhom.

Transmisija

• Usvajanje znanja o osnovnim karakteristikama transmisije.

• navede osnovne karakteristike spojnica;

• poznaje mehanizam isključivanja spojnice;

• navede osnovne karakteristike i način rada menjača stepena prenosa;

• poznaje funkciju poluosovine;

• definiše način rada kardanskog vratila;

• navede osnovne karakteristike diferencijala;

• Spojnica.

• Mehanizam isključivanja spojnice.

• Menjač stepena prenosa.

• Poluosovine.

• Kardansko vratilo.

• Diferencijal.

Mehanizam za upravljanje

• Usvajanje znanja o delovima i načinu rada mehanizma za upravljanje.

• poznaje delove upravljačkog mehanizma;

• definiše rad mehanizma za upravljanje;

• objasni funkciju i osnovne karakteristike točka upravljača;

• objasni funkciju i osnovne karakteristike spone komande upravljača;

• Upravljački mehanizam.

• Točak upravljača.

• Spona komande upravljača.

Kočioni sistem

• Usvajanje znanja o delovima i načinu rada kočionog sistema.

• objasni funkciju i osnovne karakteristike glavnog kočionog cilindra;

• definiše funkciju pojačavača sile kočenja;

• objasni funkciju i osnovne karakteristike doboša i diskova za kočenje;

• poznaje osnovne karakteristike papuča za doboš i disk kočnice;

• definiše funkciju korektora kočenja;

• objasni funkciju i način rada ručne kočnice;

• Glavni kočioni cilindar.

• Pojačavač sile kočenja.

• Doboši i diskovi kočionog mehanizma točkova.

• Kočione papuče doboš – kočnica.

• Kočione papuče disk kočnica.

• Korektor kočenja.

• Ručna kočnica.

Električna instalacija

• Usvajanje znanja o delovima i načinu rada električnih instalacija.

• definiše način rada svetlosne i zvučne signalizacije vozila;

• poznaje osnovne karakteristike svetlosnih farova;

• definiše način funkcionisanja stop – svetla;

• Svetlosna i zvučna signalizacija vozila.

• Svetlosni farovi.

• Signalizacija stop – svetla.

• Gabaritna svetla i pokazivači skretanja.

• objasni način rada gabaritnih pokazivača skretanja;

• poznaju sistem punjenja akumulatora;

• poznaju osnovne karakteristike alternatora;

• definiše funkciju regulatora napona alternatora;

• definiše rad brisača stakla;

• poznaju osnovne karakteristike elektropokretača;

• Sistem punjenja akumulatora.

• Alternator.

• Regulator napona alternatora.

• Elektromotor brisača stakla.

• Elektropokretač.

Vučne karakteristike vozila

• Usvajanje znanja o silama koje deluju na vozilo i uticajima na vučne sile i sile otpora.

• definiše značaj obrtnog momenta motora;

• odredi poluprečnik kotrljanja;

• izračuna stepen korisnosti transmisije;

• definiše uticaj prenosnog odnosa i broja stepena prenosa menjača;

• odredi sile otpora kotrljanja i uspona;

• objasni uticaj ukupne težine;

• objasni sile otpora vazduha;

• objasni uticaj oblika automobila;

• Obrtni moment motora.

• Poluprečnik kotrljanja.

• Stepen korisnosti transmisije.

• Uticaj prenosnog odnosa i broja stepena prenosa menjača.

• Sile otpora kotrljanja.

• Sile otpora uspona.

• Uticaj ukupne težine.

• Sile otpora vazduha.

• Uticaj oblika automobila.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

– Stručni engleski jezik

– Električna i elektronska oprema

– Pogonske grupe vazduhoplova

Preporuke za pripremu (izradu) individualnog obrazovnog plana za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška

– za obrazovni profil Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova u području rada Mašinstvo i obrada metala –

Za učenike kojima je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, napredovanja i drugih razloga, potrebna dodatna podrška u vaspitno-obrazovnom ili obrazovno-vaspitnom radu, kao i za učenike sa izuzetnim sposobnostima, ustanova donosi individualni obrazovni plan.

Cilj individualnog obrazovnog plana jeste postizanje optimalnog uključivanja učenika u redovan obrazovno-vaspitni rad i njegovo osamostaljivanje u vršnjačkom kolektivu kao i za učenike sa izuzetnim sposobnostima.

Individualnim obrazovnim planom za obrazovanje Avio-tehničara za elektro opremu vazduhoplova utvrđuje se prilagođen i obogaćen način obrazovanja i vaspitanja učenika, a posebno na:

– ciljeve obrazovno-vaspitnog rada za obrazovni profil Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova;

– standard kvalifikacija za obrazovni Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova;

– svrhu kvalifikacije kao i način sticanja kvalifikacije za obrazovni profil Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova;

– nastavni plan i program za obrazovni profil Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova;

– dnevni raspored časova nastave u odeljenju, dnevni raspored rada sa licem koje mu pruža dodatnu podršku i raspored rada u posebnoj grupi u kojoj mu se pruža dodatna podrška, kao i učestalost podrške;

– individualni program po predmetima, odnosno sadržaje u predmetima koji se obrađuju u odeljenju i radu sa dodatnom podrškom;

– individualan način rada nastavnika, odnosno individualan pristup prilagođen vrsti smetnje kao i za rad za učenike sa izuzetnim sposobnostima.

Bliži uslovi za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku regulisani su Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku („Službeni glasnik RS”, broj 63/10).

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan regulisani su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik RS”, broj 76/10).

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL
AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA

STANDARD KVALIFIKACIJE, CILJEVI I ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANjA

1. Naziv kvalifikacije: Avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

2. Sektor − područje rada: Mašinstvo i obrada metala

3. Nivo kvalifikacije: IV

4. Svrha kvalifikacije: Održavanje elektronskih sistema borbenih vazduhoplova.

5. Način sticanja kvalifikacije: Kvalifikacija se stiče nakon uspešno završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja.

6. Trajanje: Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije traje četiri godine.

7. Način provere: Dostignutost ishoda programa srednjeg stručnog obrazovanja se proverava na maturskom ispitu koji sprovodi srednja škola.

8. Zasnovanost kvalifikacije: Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima stručnog obrazovanja i ishodima stručnog obrazovanja. Prava obaveze i dužnosti Avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplovadefinisane su dokumentom Evropske komisije (EU) 1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks) tj. pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima, kao i Pravilom Vazduhoplovno tehničke službe (broj 119-9/85), zatim Pravilnikom o održavanju vojne opreme i naoružanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (SVL broj 6/2013) i funkcionalnim nadležnostima regulisanim u Uputstvima o radu jedinica Vojske Srbije u kojima se regulišu mere, radnje i postupci tehničkog osoblja za održavanje borbenih vazduhoplova.

8.1. Opis rada

Dužnosti − stručne kompetencije: − Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektronskih sistema borbenih aviona;

− Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektronskih sistema borbenih helikoptera;

− Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova;

− Opsluživanje i servisiranje uređaja elektronske opreme i radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova

− Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova;

− Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance).

Dužnosti − stručne kompetencije

Zadaci − jedinice kompetencija

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektronskih sistema borbenih aviona

− pregled stanja ispravnosti uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opreme na borbenim avionima;

− analiza kvarova na uređajima elektronske opreme borbenih aviona;

− otklanjanje manjih neispravnosti na uređajima elektronske opreme borbenih aviona;

− upotreba informacionih tehnologija u procesu analiza i opravki borbenih aviona;

− montaža i demontaža glavnih sklopova i zamenjivih delova uređaja elektronske opreme borbenih aviona;

− podešavanje uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opreme borbenih aviona;

− ispitivanje i funkcionalna provera uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opreme borbenih aviona.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenataelektronskih sistema borbenih helikoptera

− pregled stanja ispravnosti uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opreme na borbenim helikopterima;

− analiza kvarova na uređajima elektronske opreme i radarima borbenih helikoptera;

− otklanjanje manjih neispravnosti na uređajima elektronske opreme borbenih helikoptera;

− upotreba informacionih tehnologija u procesu analiza i opravki borbenih helikoptera;

− montaža i demontaža glavnih sklopova i zamenjivih delova uređaja elektronske opreme borbenih helikoptera;

− podešavanje uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opreme borbenih helikoptera;

− ispitivanje i funkcionalna provera uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opreme borbenih helikoptera.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova

− pregled i funkcionalna provera vazduhoplovnih radara;

− analiza kvara na radarsko računarskom sistemu borbenih vazduhoplova;

− otklanjanje manjih neispravnosti na radarsko računarskom sistemu borbenih vazduhoplova;

− otklanjanje manjih neispravnosti na blokovima radara borbenih vazduhoplova;

− montaža i demontaža radara borbenih vazduhoplova;

− testiranje i podešavanje parametara rada radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova.

Opsluživanje i servisiranje uređaja elektronske opreme i radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova

− prethodna i izvršna priprema borbenih vazduhoplova po uređajima elektronske opreme i radarsko računarskog sistema, posebno navedenim u Knjižici održavanja vazduhoplova VOB-055;

− provera funkcionisanja uređaja elektronske opreme i radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova;

− servisiranje i rukovanje zemaljskim sredstvima i agregatima namenjenim za napajanje električne instalacije borbenih vazduhoplova;

− upotreba zemaljskih sredstava i agregata za napajanje uređaja elektronske opreme i radarsko računarskog sistema na borbenim vazduhoplovima i punjenje sa propisanim tečnostima;

− utvrđivanje pripremljenosti i ispravnosti borbenog vazduhoplova za izvršenje zadatka po uređajima elektronske opreme i radarsko računarskom sistemu.

Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova

− razumevanje i odabiranje vojno-stručne literature borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

− upotreba softverskih aplikacija, napisanih na srpskom i engleskom jeziku, za obezbeđenje i upotrebu dostupne vazduhoplovne literature i kataloga proizvođača uređaja i delova elektronske opreme i radarsko računarskog sistema za borbene vazduhoplove;

− korišćenje eksploatacione dokumentacije i popunjavanje obrazaca prateće tehničke dokumentacije po uređajima elektronske opreme i radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

− primena vazduhoplovno tehničke korespodencije sa posadom vazduhoplova i kolegama na srpskom i engleskom jeziku;

− razumevanje organizacionih procedura, napisanih na srpskom i engleskom jeziku, pri opsluživanju i servisiranju borbenih vazduhoplova u zemlji i inostranstvu.

Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance)

− poštovanje ljudskih mogućnosti i ograničenja;

− izbegavanje opasnosti na radnom mestu;

− upravljanje greškama;

− primena propisanih mera zaštite;

− vođenje računa o međuljudskim odnosima;

− primena važećih standarda i propisa koji se koriste pri održavanju borbenih vazduhoplova.


Napomena: Kategorija dozvole A podeljena je na podkategorije, s obzirom na kombinacije aviona, helikoptera, turbanskih i klipnih pogonskih grupa.

Potkategorije su:

− A 1.1 Avioni ca turbinskom pogonskom grupom

− A 1.2 Avioni sa klipnom pogonskom grupom

− A 1.3 Helikopteri sa turbinskom pogonskom grupom

− A 1.4 Helikopteri sa klipnom pogonskom grupom

8.1.1. Ekstremni uslovi pod kojima se obavljaju dužnosti:

buka koja onemogućava normalnu komunikaciju;

loše osvetljenje (nedostatak dnevne svetlosti, veštačko osvetljenje);

jake vibracije;

rad u skučenom prostoru;

rad na ekstremnim temperaturama;

smenski rad;

rad sa opasnim materijama;

8.1.2. Izloženost rizicima pri obavljanju dužnosti:

rizik od mehaničkih povreda;

rizik od hemijskih povreda;

rizik od različitih profesionalnih oboljenja;

rizik od izlaganja uzrocima stresa.

8.2. Ciljevi stručnog obrazovanja:

Cilj, stručnog obrazovanja za kvalifikaciju AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA je osposobljavanje lica za održavanje elektronskih sistema borbenih vazduhoplova. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada. potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnogusavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:

− primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

− primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

− primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

− timski rad;

− upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

− preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

− prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

8.3. Po završenom programu obrazovanja, lice će biti u stanju da:

Stručne kompetencije

Znanja

Veštine

Sposobnosti i stavovi

Po završenom programu obrazovanja. lice će biti u stanju da:

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata elektronskih sistema borbenih aviona

− poznaje osnovne propise i rokove rada pojedinih uređaja i delova elektronske opreme na borbenim avionima;

− objasni primenu informacione tehnologije i računarstva pri održavanju elektronskih uređaja borbenih aviona;

− razlikuje uređaje radio veze, radio navigacijske uređaje, uređaje za navođenje, uređaje za napajanje i drugu elektronsku opremu na borbenim avionima;

− opiše razmeštaj delova i objasni princip rada uređaja elektronske opreme na borbenim avionima;

− objasni način funkcionalne provere i nadzor nad uređajima elektronske opreme na borbenom avionu;

− razlikuje dijagnostičke metode, vrste merenja i merne uređaje koje se koriste pri ispitivanju uređaja elektronske opreme na borbenim avionima;

− razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju na borbenom avionu.

− utvrđuje isticanje rokova rada pojedinih delova uređaja elektronske opreme, ugrađenih na borbenom avionu;

− primenjuje različite softverske aplikacije za dijagnostiku, analizu i evidenciju stanja delova uređaja elektronske opreme borbenih aviona;

− koristi alat neophodan za ispitivanje i dijagnostiku uređaja elektronske opreme borbenih aviona;

− vrši proveru uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opremu na borbenim avionima;

− utvrđuje vrstu greške i otkloni jednostavne kvarove na uređajima elektronske opreme borbenih aviona (navedene u Knjižici održavanja borbenog aviona VOB-055 i posebnim VTUP);

− vrši montažu i demontažu delova uređaja elektronske opreme na borbenim avionima;

− ispituje i podešava delove uređaja elektronske opreme borbenih aviona.

− savesno, odgovorno i uredno obavlja poverene mu poslove

− pozitivno se odnosi prema primeni zaštitnih mera na radnom mestu

− ispoljava ljubaznost, komunikativnost, preduzimljivost, nenametljivost i fleksibilnost u odnosu prema klijentima i saradnicima

− ispoljava pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti opreme i sredstava za rad

− efikasno organizuje vreme

− ispoljava pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima

Vršenje pregledaispravnosti i otklanjanjemanjih neispravnostielemenata i komponenata elektronskihsistema borbenih helikoptera

− poznaje osnovne propise i rokove rada pojedinih uređaja i delova elektronske opreme na borbenim helikopterima;

− objasni primenu informacione tehnologije i računarstva pri održavanju elektronskih uređaja borbenih helikoptera;

− razlikuje uređaje radio veze, radio navigacijske uređaje, uređaje za navođenje, uređaje za napajanje i drugu elektronsku opremu na borbenim helikopterima;

− opiše razmeštaj delova i objasni princip rada uređaja elektronske opreme na borbenim helikopterima;

− objasni način funkcionalne provere i nadzor nad uređajima elektronske opreme na borbenom helikopteru;

− razlikuje dijagnostičke metode, vrste merenja i merne uređaje koje se koriste pri ispitivanju uređaja elektronske opreme na borbenim helikopterima;

− razlikuje karakteristike i svojstva materijala koji se upotrebljavaju na borbenom helikopteru.

− utvrđuje isticanje rokova rada pojedinih delova uređaja elektronske opreme, ugrađenih na borbenom helikopteru;

− primenjuje različite softverske aplikacije za dijagnostiku, analizu i evidenciju stanja delova uređaja elektronske opreme borbenih helikoptera;

− koristi alat neophodan za ispitivanje i dijagnostiku uređaja elektronske opreme borbenih helikoptera;

− vrši proveru uređaja radio veze, radio navigacijskih uređaja, uređaja za navođenje, uređaja za napajanje i druge elektronske opremu na borbenim helikopterima;

− utvrđuje vrstu greške i otkloni jednostavne kvarove na uređajima elektronske opreme borbenih helikoptera (navedene u Knjižici održavanja borbenog helikoptera VOB-055 i posebnim VTUP);

− vrši montažu i demontažu delova uređaja elektronske opreme na borbenim helikopterima;

− ispituje i podešava delove uređaja elektronske opreme borbenih helikoptera.

Vršenje pregleda ispravnosti i otklanjanje manjih neispravnosti elemenata i komponenata radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova

− razlikuje blokove i komponente radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova;

− opiše razmeštaj delova i blokova radarsko računarskog sistema na borbenim vazduhoplovima;

− objasni princip rada radarsko računarskog sistema borbenog vazduhoplova;

− objasni način funkcionalne provere radarsko računarskog sistema na borbenom vazduhoplovu;

− razlikuje dijagnostičke metode, vrste merenja i merne uređaje koje se koriste pri ispitivanju radarsko računarskog sistema na borbenim vazduhoplovima.

− koristi alat neophodan za ispitivanje i dijagnostiku blokova radarsko računarskog sistema na borbenim vazduhoplovima;

− vrši proveru radarsko računarskog sistema na borbenim vazduhoplovima;

− utvrdi kvar i vrstu greške na radarsko računarskom sistemu na borbenog vazduhoplova;

− otkloni jednostavne kvarove na blokovima i delovima radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova;

− vrši montažu i demontažu avionskog radara i drugih blokova radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova;

− ispituje i podešava avionski radar i druge blokove radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova.

Opsluživanje i servisiranje uređaja elektronske opreme i radarsko računarskih sistema borbenih vazduhoplova

− poznaje propise i specifične procedure pripreme borbenih vazduhoplova za let;

− razlikuje procedure punjenja tečnostima i gasovima za rad specifičnih uređaja elektronske opreme i radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova;

− razlikuje vrste zemaljskih sistema i agregata neophodnih za napajanje uređaja elektronske opreme i radarsko računarskog sistema borbenog vazduhoplova;

− poznaje način upotrebe zemaljskih sredstava za napajanje električne instalacije borbenih vazduhoplova;

− poznaje postupke za utvrđivanje pripremljenosti borbenog vazduhoplova za let po uređajima elektronske opreme i radarsko računarskog sistema (posebno navedenih u Knjižici održavanja VOB-055).

− vrši prethodnu i izvršnu pripremu borbenih vazduhoplova za zadatak;

− rasporedi zemaljska sredstva neophodna za servisiranje elektronske opreme i radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova;

− priključuje zemaljske agregate neophodne za napajanje električne instalacije borbenih vazduhoplova;

− vrši dopunjavanje sa tečnostima i gasovima neophodnim za rad posebnih uređaja elektronske opreme i radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova;

− utvrđuje pripremljenost i ispravnost borbenog vazduhoplova za zadatak po uređajima elektronske opreme i radarsko računarskog sistema (posebno navedenih u Knjižici VOB-055).

Korišćenje, čitanje, pisanje i komuniciranje na jeziku na kome je napisana tehnička dokumentacija borbenih vazduhoplova

− poznaje tehničku dokumentaciju u sistemu održavanja borbenih vazduhoplova;

− navede i objasni popunjavanje obrazaca prateće dokumentacije za delove uređaja elektronske opreme i radarsko računarskog sistema borbenih vazduhoplova;

− razlikuje tehničku dokumentaciju za elektronsku opremu i radarsko računarski sistem po vrsti i tipu borbenih vazduhoplova;

− poznaje vazduhoplovno tehničku korespondenciju primenjenu za održavanje i opsluživanje borbenih vazduhoplova;

− poznaje terminologiju za prijem i predaju podataka o stanju uređaja elektronske opreme i radarsko računarskog sistema na srpskom i engleskom jeziku.

− odabira, čita i koristi tehničku dokumentaciju za održavanje i opsluživanje borbenih vazduhoplova na srpskom i engleskom jeziku;

− koristi tehničku dokumentaciju i popunjava obrasce prateće eksploatacione dokumentacije, po elektronskoj opremi i radarsko računarskom sistemu, na srpskom i engleskom jeziku;

− detektuje i otklanja neispravnosti na uređajima elektronske opreme i radarsko računarskom sistemu borbenih vazduhoplova korišćenjem tehničke dokumentacije na srpskom i engleskom jeziku;

− vrši korespodenciju sa kolegama u skladu sa propisanom terminologijom na srpskom i engleskom jeziku;

− vrši prijem i predaju informacija o stanju uređaja elektronske opreme i radarsko računarskom sistemu borbenog vazduhoplova korespodencijom na srpskom i engleskom jeziku.

Primena ljudskog faktora i pitanja ljudskih performansi (human performance)

− razume značaj proučavanja ljudskog faktora:

− poznaje opasnosti svog radnog mesta;

− objasni fiziološke karakteristike čoveka;

− objasni psihološke karakteristike čoveka;

− poznaje načine upravljanja greškama;

− razlikuje važeće standarde i propise koji se primenjuju pri održavanju vazduhoplova.

− primenjuje mere zaštite na radu.


B: Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

Rb.

Lista izbornih predmeta

RAZRED

I

II

III

IV

Stručni predmeti

1.

Hemija

2

2.

Mehanika

2

3.

Ekologija i zaštita životne sredine

2

4.

Istorija vazduhoplovstva

2

5.

Prva pomoć

2

6.

Preduzetništvo

2

7.

Čvrstoća aviona

2

8.

Motorna vozila

2


Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

I RAZRED

časova

II RAZRED

časova

III RAZRED

časova

IV RAZRED

časova

UKUPNO

časova

Čas odeljenskog starešine

70

70

70

64

274

Dodatni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

Dopunski rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

Pripremni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120


* Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Ekskurzija

do 3 dana

do 5 dana

do 5 nastavnih dana

do 5 nastavnih dana

Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture

2 časa nedeljno

Treći strani jezik

2 časa nedeljno

Drugi predmeti *

1−2 časa nedeljno

Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, sekcije i drugo)

30−60 časova godišnje

Društvene aktivnosti− đački parlament, učeničke zadruge

15−30 časova godišnje

Kulturna i javna delatnost škole

2 radna dana


* Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili po programima koji su prethodno doneti.

Ostvarivanje školskog programa po nedeljama

I RAZRED

II RAZRED

III RAZRED

IV RAZRED

Razredno časovna nastava

35

35

35

32

Mentorski rad (blok praktične nastave)

2

2

2

2

Obavezne vannastavne aktivnosti

2

2

2

2

Maturski ispit

3

Ukupno radnih nedelja

39

39

39

39


Podela odeljenja na grupe

Predviđen broj učenika u odeljenju je 24.

Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V), praktičnu nastavu (PN) i nastavu u bloku (B):

Razred

Predmet

Godišnji fond časova

Broj učenika u grupi

**Potrebno angažovanje pomoćnog nastavnika

Vežbe

Praktična nastava

Blok praktične nastave

I

Materijali vazduhoplova

35

12

da

Osnove elektrotehnike i elektronike

70

12

da

Stručni engleski jezik

70

12

Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

70

12

Računarstvo i informatika

105

12

Alati i merenja

32

30

12

da

Elementi letelica

38

30

12

da

II

Stručni engleski jezik

70

12

Računari

70

12

Električna i elektronska merenja

16

8

da

Struktura vazduhoplova

35

35

30

8

da

Osnove digitalne i impulsne elektronike

35

8

da

Osnove automatizacije

35

8

da

Tehnologija elektromaterijala

19

30

8

da

III

Stručni engleski jezik

70

12

Primena računara u održavanju letelica

70

12

Instrumenti vazduhoplova

16

48

30

8

da

Pogonske grupe vazduhoplova

19

57

30

8

da

Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

105

8

da

IV

Stručni engleski jezik

70

12

Primena računara u održavanju letelica

64

12

Radarski uređaji i sistemi

32

96

30

8

da

Radionavigacijski uređaji

32

96

30

8

da


** Časove vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku realizuje predmetni nastavnik, a pomoćni nastavnik obavlja poslove pripreme za izvođenje časova vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku. Pod neposrednim rukovodstvom nastavnika demonstira radni zadatak, pruža pomoć pri radu sa učenicima na časovima vežbi, praktične nastave, praktične nastave u bloku (u kabinetu, specijalizovanoj učionici, radionici škole) za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka.

Planira i trebuje potrebne materijale i sredstva za rad na času. Obavlja radne zadatke za koje učenici nisu kompetentni.

Mesto realizacije nastave, programa vežbi, praktične nastave, praktične astave u blok definisano je u delu „NASTAVNI PROGRAMI”, odeljak „PREPORUČENE AKTIVNOSTI I NAČIN OSTVARIVANjA MODULA”.

A2: OBAVEZNI STRUČNI PREDMETI

Naziv predmeta:

FIZIKA

Ciljevi predmeta:

− Razvijanje sposobnosti razumevanja potrebe izučavanja fizike i njene povezanosti sa strukom.

− Razvijanje sposobnosti jasnog i logičkog izlaganja svoga mišljenja.

− Razvijanje sposobnosti za kvantitativno rešavanje fizičkih problema.

− Razvijanje sistematičnosti i preciznosti u izražavanju, rešavanju zadataka i proračunavanju traženih vrednosti.

− Upoznavanje učenika sa metodama istraživanja u fizici.

− Razvijanje naučnog načina mišljenja, logičkog zaključivanja i kritičkog razmišljanja.

− Upoznavanje učenika sa ulogom čoveka u menjanju prirode i zaštita čovekove okoline.

− Sticanje osnovnih znanja iz tehničke kulture.

− Razvijanje interesovanja za prirodne nauke i sticanje osnova za politehničko obrazovanje.

− Sticanje radnih navika.

− Razvijanje sposobnosti za samostalno korišćenje literature i drugih izvora znanja.

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovne fizičke veličine i vektori

• Osposobljavanje učenika da objasni mesto i značaj fizike za razvoj društva.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne fizičke veličine.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi osnovne operacije sa vektorima.

• objasni značaj fizike kao fundamentalne nauke i njen uticaj na razvoj tehničkih nauka i disciplina;

• koristi jedinice osnovnih i izvedenih veličina u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica;

• navede razliku između fizičkih skalarnih i vektorskih veličina i navede primere za te veličine;

• razlikuje i koristi osnovne operacije sa vektorima;

• Fizika− oblast i priroda naučne discipline.

• Razvoj fizike kao nauke i njen uticaj na formiranje i razvoj tehničkih nauka.

• Fizički ogledi i zakoni, fizičke veličine i formule.

• Sistematizacija fizičkih veličina (Međunarodni sistem jedinica).

• Skalarne i vektorske fizičke veličine.

• Osnovne operacije sa vektorima: sabiranje i oduzimanje vektora na primeru fizičkih veličina (brzina, ubrzanje, sila, vektor položaja), skalarni i vektorski proizvod vektora.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Osnovne fizičke veličine i vektori (10 časova)

• Kinematika (14 časova)

• Dinamika (18 časova)

• Supstancija i agregatna stanja (6 časova)

• Mehanika fluida (10 časova)

• Termodinamika (8 časova)

• Oscilacije (4 časa)

Kinematika

• Sticanje osnovnih znanja iz kinematike.

• razlikuje vrste kretanja materijalne tačke;

• koristi referentne sisteme;

• odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijalne tačke;

• razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike;

• ucrta brzinu i ubrzanje prema zadatim podacima i izračuna nepoznate veličine;

• Mehaničko kretanje, referentni sistem, vektor položaja, vektor pomeraja.

• Putanja, podela kretanja prema putanji, put.

• Srednja i trenutna brzina.

• Srednje i trenutno ubrzanje.

• Podela kretanja prema brzini.

• Ravnomerno pravolinijsko kretanje.

• Grafičko predstavljanje zavisnosti v=f(t) i s=f(t).

• Ravnomerno ubrzano i ubrzano pravolinijsko kretanje.

• Grafičko predstavljanje zavisnosti a=f(t) i v=f(t).

• Ravnomerno usporeno pravolinijsko kretanje.

• Kružno kretanje.

• Rotaciono kretanje čvrstih tela.

• Ugaoni pomeraj, ugaona brzina.

• Ugaono ubrzanje.

Dinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz dinamike.

• navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke;

• proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom konstantne sile;

• razlikuje kinetičku i potencijalnu energiju;

• objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije;

• objasni mehanički rad, snagu i stepen korisnog dejstva;

• proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela (translatorno, ravno, obrtno);

• razlikuje osnovne zakone održanja;

• Sila, masa i impuls.

• Njutnovi zakoni mehanike.

• Energija (kinetička i potencijalna).

• Trenje, koeficijent trenja, trenje kotrljanja.

• Centripetalna sila.

• Inercijalni i neinercijalni referentni sistemi, centrifugalna sila.

• Mehanički rad i snaga, stepen korisnog dejstva.

• Potencijalna kinetička i ukupna mehanička energija.

• Moment sile, moment inercije.

• Moment impulsa.

• Osnovna jednačina dinamike rotacionog kretanja, žiroskop.

• Zakon održanja (impulsa, mehaničke energije).

Supstancija i agregatna stanja

• Sticanje osnovnih znanja o supstanciji i agregatnim stanjima.

• razlikuje strukturu supstancije;

• razume i razlikuje strukturu molekula i međusobno delovanje molekula;

• razlikuje agregatna stanja i shvata osobine čvrstih tela;

• Priroda supstancije, hemijski elementi i jedinjenja.

• Struktura atoma i molekula, međumolekulske sile.

• Agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito, promene agregatnih stanja.

Mehanika fluida

• Sticanje osnovnih znanja iz mehanike fluida.

• objasni pojam fluida;

• razlikuje pojmove statičkog, hidrodinamičkog i dinamičkog pritiska;

• objasni jednačinu kontinuiteta;

• objasni Bernulijevu jednačinu;

• Pojam fluida, potisak, pritisak, barometri.

• Specifična težina i gustina.

• Viskoznost, strujanje fluida, stišljivost.

• Jednačina kontinuiteta.

• Bernulijeva jednačina, Venturiova cev.

• Statički, dinamički i ukupni pritisak.

Termodinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz termodinamike.

• objasni pojam idealnog gasa i veličine koje opisuju stanje gasa;

• objasni razliku između toplote i temperature;

• koristi različite temperaturne skale;

• proračuna količinu toplote;

• Pojam idealnog gasa termodinamičke veličine.

• Temperatura, termometri, temperaturne skale: Celzijusova, Farenhajtova i Kelvinova.

• Jednačina stanja idealnog gasa.

• Količina toplote, specifični toplotni kapacitet.

Oscilacije

• Sticanje osnovnih znanja o oscilacijama.

• objasni pojam oscilacija, njihov nastanak i karakteristične veličine oscilatornog kretanja (period, učestanost, amplituda);

• razlikuje slobodne, prinudne i prigušene oscilacije;

• obrazloži pojam rezonancije i uoči njenu primenu u svakodnevnom životu;

• Oscilacije u mehanici, harmonijske oscilacije.

• Slobodne, prinudne, prigušene oscilacije.

• Rezonancija.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Matematika

− Mehanika

− Aerodinamika

− Osnove elektrotehnike i elektronike

− Alati i merenja

− Električna i elektronska merenja

− Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Tehnologija elektromaterijala

− Instrumenti vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

− Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

MATERIJALI VAZDUHOPLOVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Vazduhoplovni materijali− gvožđe

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji tehničkog gvožđa.

• Sticanje znanja o upotrebi gvožđa i čelika u vazduhoplovstvu.

• Sticanje znanja o toplotnoj obradi i primeni čelika.

• objasni vrste i podelu tehničkih materijala;

• definiše pojam tehnologije materijala;

• objasni podelu i izbor materijala;

• objasni osobine materijala;

• objasni karakteristike i svojstva livenih gvožđa;

• navede primenu livenog gvožđa;

• objasni podelu čelika;

• objasni karakteristike i svojstva čelika;

• objasni označavanje čelika;

• objasni toplotne obrade čelika;

• navede primenu čelika;

• koristi stručnu literaturu, kataloge i priručnike;

• Vrste i podela tehničkih materijala.

• Definicija tehnologije materijala i njen zadatak.

• Podela i izbor materijala.

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih legura gvožđa upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Osobine materijala: mehaničke, hemijske, fizičke.

• Livena gvožđa: belo i sivo.

• Karakteristike i svojstva livenog gvožđa.

• Označavanje livenog gvožđa.

• Primena livenog gvožđa.

• Podela čelika prema:

− hemijskom sastavu;

− ugljenični i legirani;

− prema nameni;

− konstrkcioni i alatni.

• Karakteristike i svojstva čelika.

• Označavanje čelika.

• Toplotna obrada čelika: kaljenje, otpuštanje, cementacija i nitriranje.

• Primena čelika.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijski nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za strukturu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Vazduhoplovni materijali − gvožđe (8 + 8 časova)

• Vazduhoplovni materijali − materijali koji ne sadrže gvožđe (8 + 8 časova)

• Vazduhoplovni materijali − kompoziti i nemetali (14 + 14 časova)

• Korozija (5 + 5 časova)

Vazduhoplovni materijali – materijali koji ne sadrže gvožđe

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji obojenih metala.

• Sticanje znanja o toplotnoj obradi i primeni obojenih metala.

• objasni karakteristike i svojstva obojenih metala;

• objasni obeležavanje obojenih metala;

• objasni toplotne obrade obojenih metala;

• navede primenu obojenih metala;

• koristi stručnu literaturu, kataloge i priručnike;

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih negvozdenih materijala upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Toplotna obrada i primena negvozdenih materijala.

• Karakteristike, svojstva i označavanje:

− aluminijuma;

− legura aluminijuma;

− bakra;

− legura bakra;

− nikla;

− legura nikla;

− magnezijuma;

− legura magnezijuma;

− titanijuma;

− legura titanijuma.

• Toplotna obrada obojenih legura.

• Primena obojenih metala.

Vazduhoplovni materijali− kompoziti i nemetali

• Sticanje znanja o karakteristikama, svojstvima i identifikaciji kompozitnih i nemetalnih materijala.

• Sticanje znanja o otkrivanju nedostataka i načinu popravka kompozitnih materijala.

• objasni karakteristike, svojstva i indentifikaciju kompozitnih i nemetalnih materijala;

• objasni postupke oblikovanja kompozitnih materijala;

• objasni otkrivanje nedostataka u kompozitnim materijalima;

• objasni popravke kompozitnih materijala

• navede primenu kompozitnih i nemetalnih materijala;

• Karakteristike, svojstva i identifikacija uobičajenih kompozita i nemetala, izuzev drveta i platna, upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Zaptivne smese i vezivni materijali.

• Matrice kompozitnih materijala.

• Armirajuća vlakna kompozita.

• Oblikovanja kompozitnih materijala.

• Otkrivanje nedostataka u kompozitnim materijalima.

• Popravka kompozitnih materijala.

• Primena kompozitnih materijala.

• Konstrukcijske metode drvenih struktura vazduhoplova.

• Karakteristike, svojstva i tipovi drveta i lepkova upotrebljavanih u vazduhoplovu.

• Zaštita i održavanje drvenih struktura.

• Tipovi nedostataka drvenih struktura.

• Otkrivanje nedostataka u drvenim strukturama.

• Popravka drvenih struktura.

• Platno aviona.

• Metode provere za platno.

• Osobine, vrste i primena, način dobijanja platna.

• Tipovi nedostataka platna.

• Popravka platna aviona.

• Karakteristike i svojstva nemetalnih materijala:

− plastične mase;

− guma;

− keramika;

− lepkovi;

− staklo;

− tkanine;

− boje i lakovi;

− zaptivni i izolacioni.

• Primena nemetalnih materijala.

Korozija

• Sticanje znanja o tipovima korozije, njenom prepoznavanju i zaštiti.

• objasni tipove korozije;

• objasni načine prepoznavanja korozije;

• objasni vrste zaštite od korozije;

• Osnove hemije.

• Galvanskog procesa.

• Tipovi korozije.

− hemijska korozija;

− elektrohemijska korozija;

− interkristalna korozija;

− eroziona i kavitaciona korozija.

• Uzroci pojave korozije.

• Vrste materijala, osetljivost na koroziju.

• Prepoznavanje korozije.

• Zaštita od korozije:

− premazivanje uljima i mastima;

− premazivanjem bojama i lakovima;

− hemijsko bojenje;

− emajliranje;

− zaštita fosfatiranjem;

− zaštita anodnom oksidacijom;

− zaštitne prevlake metalnog porekla.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Fizika

− Elementi letelica

− Struktura vazduhoplova

− Tehnologija elektromaterijala

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Elektrostatika

• Sticanje osnovnih znanja o elektromagnetici

• definiše i objasni elektrostatičke veličine: statičko naelektrisanje, Kulonov zakon, električno polje, potencijal i napon u električnom polju i njihove merne jedinice

• definiše i objasni pojam kapacitivnosti i kondenzatora i odgovarajuće merne jedinice

• redno i paralelno poveže kondezatore i izračuna ekvivalentnu kapacitivnost

• Pojam naelektrisanja

• Kulonov zakon

• Električno polje

• Rad, potencijal i napon u el. polju

• Kapacitivnost i kondenzatori

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za elektrotehniku

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Elektrodinamika i jednosmerne veličine

• Osposobljavanje učenika za primenu pravila i zakona za rešavanje kola jednosmernih struja

• razlikuje jednosmerne od naizmeničnih veličina

• izračuna struje i napone u prostom kolu primenom Omovog i Kirhofovih zakona

• izračuna ekvivalentnu otpornost za rednu i paralelnu vezu otpornosti izračuna ekvivalentnu otpornost za rednu i paralelnu vezu otpornosti

• izračuna gubitke− disipaciju na otpornicima.

• reši složeno električno kolo primenom prvog i drugog Kirhofovog zakona

• Električno kolo

• Električna struja

• Prvi i drugi Kirhofov zakon

• Džulov zakon

• Omov zakon

• Električni rad i električna snaga

• Otpornost

• Redna i paralelna veza otpornika

Elektromagnetika

• Sticanje osnovnih znanja o elektromagnetici

• objasni magnetno polje i definiše vektor magnetne indukcije

• objasni magnetni fluks

• zapiše i objasni Faradejev zakon

• objasni i definiše silu na provodnik kroz koji protiče elekrična struja i koji se nalazi u magnetnom polju

• Sila između dva provodnika kroz koje protiču električne struje

• Magnetno polje vektor magnetne indukcije

• Magnetni fluks

• Faradejev zakon

Naizmenične struje

• Primeni stečena znanja iz elektromagnetike i objasni proizvodnju i potrošnju električne energije

• navede parametre naizmeničnih veličina

• objasni nastanak naizmeničnih struja

• primeni znanje o nastanku naizmeničnih struja na generatore

• poveže i primeni Faradejev zakon sa principom rada transformatora

• Nastanak naizmeničnih struja

• Karakteristične veličine

• Sinhroni generator

• Motor jednosmerne struje

• Transformator

Okvirni broj časova po temama

• Elektrostatika (10 časova)

• Elektrodinamika i jednosmerne veličine (10 časova)

• Elektromagnetika (10 časova)

• Naizmenične struje (10 časova)

Elektronika (30 časova)

Poluprovodničke komponente: diode i tranzistori

• Sticanje osnovnih znanja o poluprovodničkim komponentama

• objasni i definiše način rada dioda

• razlikuje tipove dioda i njihove simbole po vrsti i definiše njihovu oblast primene

• objasni način polarizacije pojedinih tipova dioda

• objasni gde i kao se upotrebljavaju pojedini tipovi dioda

• objasni kako radi ispravljačko kolo sa diodama

• objasni i definiše način rada tranzistora

• razlikuje tipove tranzistora i njihove simbole po vrsti i definiše njihovu oblast primene

PN spojevi

• Direktno i inverzno polarisan PN spoj

• Dioda u električnom kolu

• Usmerač sa jednom diodom

• Usmerač sa dve diode

• Usmerač sa četiri diode

• N-P-N tranzistor

• P-N-P tranzistor

• Osnovne struje N-P-N tranzistora

• Snimanje karakteristika

N-P-N tranzistora

• Jednosmerni režim rada

N-P-N tranzistora

• Grafička analiza pojačavačke funkcije N-P-N tranzistora


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Fizika

− Matematika

− Alati i merenja

− Električna i elektronska merenja

− Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Tehnologija elektromaterijala

− Instrumenti vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Start point

• Upoznavanje sa osnovama komunikacije

• se predstavi, upozna sa sagovornikom i upotrebi uobičajene fraze koje se koriste u toj situaciji

• kaže osnovne podatke o sebi i postavi pitanje sagovorniku

• My name’s Hanif

• He’s British

• Are you in the army?

• Off duty: greetings and goodbyes

• Personal identification

• Military vehicles

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Start point (6 časova)

• Boot camp (10 časova)

• To be a soldier (10 časova)

• Military organisation (10 časova)

• Sports and fitness (8 časova)

• A visitor to the base (10 časova)

• Military technology (16 časova)

Boot camp

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu sadašnjeg vremena

• koristi vojni alfabet

• kratko opiše osnovni vojni trening

• usmeno i pismeno navede brojeve do 100

• pravilno upotrebljava fraze vezane za satnicu i iskazivanje tačnog vremena

• US Army basic combat training

• From civilian to soldier

• Weapons and equipment

• Off-duty: a visit to the PX

• A day in the life

• The 24-hour clock

To be a soldier

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu prošlog vremena

• opiše vojnu uniformu i opremu

• Great military leaders

• The fighting Pattons

• A career in the military

• Military uniform

• Uniforms and tactical gear

Military organisation

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• navede činove u vojsci

• pravilno obrati podređenom i nadređenom vojniku

• usmeno i pismeno navede redne brojeve

• pravilno upotrebljava velike brojeve

• Army organisation

• Armour, artillery and engineer formations

• Modes of address

• A drink with friends

• Large formations

Sports and fitness

• Osposobljavanje učenika za pravilnu upotrebu sadašnjeg trajnog vremena

• pravilno upotrebljava izraze sa play i do

• ukratko opiše neke sportove i odgovarajuću sportsku opremu

• opiše vojni poligon

• Sports

• What are you doing?

• PT kit

• Off duty: free time activities

• Sports and fitness

• The assault course

A visitor to the base

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• imenuje objekte u vojnoj bazi

• nabroji jedinice pešadije

• opiše okolinu vojne baze

• Tidworth camp

• A tour of the camp

• PWRR

• Off duty: The local area

• Functions and responsibilities

Military technology

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• nabroji neke vojne izume

• imenuje neke vojne letelice i vozila

• imenuje ocnovne delove tenka

• opiše višenamenska vozila

• nabroji osnovne oblike i materijale

• Military inventions

• Aircraft, vehicles and naval ships

• Armoured fighting vehicles

• Multi-purpose vehicles

• Strykers

• Tank

• Military technology then and now

• Submarine


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

The NATO school

• Upoznavanje sa osnovnom vojnom terminologijom

• kratko opiše istoriju NATO− a

• navede imena nekih naroda i pune nazive nekih zemalja, kao i sve izvedenice koje su nastale od tih naziva

• prevede vremensku prognozu

• The history of NATO

• I’m doing a course in Germany

• Billeting

• Weather forecast

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• The NATO school (10 časova)

• Fit to fight (10 časova)

• War games (10 časova)

• Peacekeeping (10 časova)

• Headquarters (10 časova)

• Convoy (10 časova)

• Patrol (10 časova)

Fit to fight

• Upoznavanje sa osnovnom terminologijom vezanom za hranu i bolesti

• diskutuje na temu zdravstvenih problema i navede postupke prve pomoći prilikom lakših povreda

• An army marches on its stomach

• Off-duty: eatingout

• Sick call

• First aid

War games

• Upoznavanje sa terminologijom vezanom za vojne vežbe

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju koja je vezana za temu vojnih vežbi

• Exercise Bright Star

• Terrain analysis

• Maps and terrain

• Company commander’s briefing 1&2

Peacekeeping

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• kratko opiše mirovne operacije UN

• u usmenom govoru upotrebljava fraze ljubaznog obraćanja: please, excuse me, thank you, I’m sorry…

• ukratko opiše proces uklanjanja mina

• UN peacekeeping operations

• Off-duty: being polite

• Mines and demining

Headquarters

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• imenuje delove puške

• obavi telefonski razgovor u vojnoj kancelariji

• izda ljubazna i direktna naređenja

• pozove nekoga da dođe, ljubazno prihvati ili odbije poziv uz upotrebu odgovarajućih fraza i izraza za te situacije

• Sector HQ West

• Camp orders

• Please hold the line

• Orders

• Off-duty: an invitation

Convoy

• Upoznavanje sa vojnom terminologijom

• ukratko opiše konvoj sa humanitarnom pomoći i vozila

• imenuje osnovne alate za popravljanje vozila

• Convoy briefing

• The route

• Vehicle maintenance

Patrol

• Opis situacije ili osobe

• opiše datu situaciju

• opiše fizički izgled ljudi

• opiše vojnika pod punom ratnom opremom

• pošalje radio poruku

• The briefing

• The observation post

• Off-duty: describing people

• Patrol kit

• Hello C2O. Thisis C21. Message. Over.


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

70 časova

Razred

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Parachute regiment

• Diskusija o vojnoj bazi, treningu, činovima u vojsci

• diskutuje na temu vojne baze i treninga

• nabroji činove u vojsci

• nabroji neke sportove i terene na kojima se oni igraju

• opiše opremu i naoružanje koje se koristi na vežbama

• The parachute regiment

• The battle for Mount Longdon

• In the Falklands/Malvinas

• Personal equipment

• The platoon training programme

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

The battalion

• Opis vojnih jedinica

• opiše vojne jedinice

• na odogovarajući način se obrati nadređenom oficiru

• diskutuje na temu fudbala

• Battalion organisation

• Battalion HQ

• Range day

• The Football Match

• Exercise Mountain Trail

Military observer

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše UNMO

• pošalje izveštaj putem radija

• prihvati i odbije poziv uz upotrebu odgovarajućih fraza i izraza

• UNMO

• Team briefing

• An invitation

• The observation post

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Parachute regiment (9 časova)

• The battalion (7 časova)

• Military observer (6 časova)

• March or die (8 časova)

• The 3d Armored Regiment (8 časova)

• International HQ (8 časova)

• Military airport (7 časova)

• Military aircraft (10 časova)

• Helicopters (7 časova)

March or die

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše Legiju stranaca

• ukratko kaže šta su to specijalne operacije

• Life in the Legion

• Operation Leopard

• Corsica

• Special forces

• Mission in Fantasia

The 3rd Armored Regiment

• Proširenje vokabulara

• opiše tenk

• navede koje se formacije vozila koriste u određenoj situaciji

• Regimental history

• How tanks fight

• Living off post

• Ambushed in Orange

International HQ

• Proširenje vokabulara

• ukratko opiše procedure prilikom zvanične posete

• prilikom telefonskog razgovora izdiktira telefonski broj i internet adresu

• Joint Headquarters

• The visit

• Greetings and instructions

• Telephoning

Military airport

• Upoznavanje učenika sa karakteristikama vojnog aerodroma

• navede i ukratko opiše osnovne odlike, elemente i objekte vojnog aerodroma

• koristi terminologiju vezanu za vojne aerodrome u govoru, pisanju i datom kontekstu

• navede i ukratko opiše funkcije svih službi na vojnom aerodromu kako onih glavnih tako i sporednih

• ukratko opiše dužnosti i vrste osoblja koje opslužuje vojne aerodrome i vojne vazduhoplove

• Airport Layout

• Airport Infrastructure

• Military bases

• Air Force base structure

Military aircraft

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za vojne avione

• ukratko opiše osnovne karakteristike vojnih aviona, njihove osnovne delove i komponente i da koriste terminologiju vezanu za njih u govoru, pisanju i datom kontekstu

• navede vrste vojnih aviona i da ukratko opiše njihove karakteristike, namene i funkcije

• ukratko opiše i navede vrste naoružanja kod vojnih aviona, njihove osobine, funkcije i primene

• ukratko opiše i u osnovnim crtama objasni princip rada pojedinih delova elektro opreme aviona

• ukratko opiše i u osnovnim crtama objasni princip rada pojedinih delova elektronske opreme aviona

• navede osnovne karakteristike i princip rada pogonskih grupa vojnih aviona

• ukratko opiše letačko osoblje u vojnom vazduhoplovu i njihove uloge i zadatke

• ukratko opiše principe letenja i aerodinamičke osobine vojnih aviona i njihove osnovne performanse

• Aircraft Basics: Parts of an Airplane

• Aircraft Basics: Spatial Relationships

• Jobs: Pilot, Air Traffic Control, Maintenance, Pararescue

• Aircraft: The Fighter Jet, Aircraft: UAVs

• Aircraft: The Bomber

• Aircraft: Cargo Planes

• Aircraft: Gunships

• Aircraft: Tankers

• Aircraft: Reconnaissance

Helicopters

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za helikoptere

• ukratko opiše osnovne karakteristike i vrste vojnih helikoptera, njihove osnovne delove i komponente i da koriste terminologiju vezanu za njih u govoru, pisanju i datom kontekstu

• opiše ulogu i značaj vojnih helikoptera u vojnom vazduhoplovstvu kao i da u osnovnim crtama opiše razvoj vojnih helikoptera kroz istoriju

• ukratko opiše i navede vrste naoružanja kod vojnih helikoptera, njihove osobine, funkcije i primene

• ukratko opiše osnovne aerodinamičke osobine helikoptera i njegov princip letenja

• poredi vojne helikoptere i ostale vrste vojnih letelica po njihovoj ulozi, funkciji i osobinama

• Helicopters

• Low level operations

• Resupply missions and personnel recovery

• Special operations: search and rescue


Naziv predmeta:

STRUČNI ENGLESKI JEZIK

Godišnji fond:

64 časa

Razred

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Carrier

• Proširenje vokabulara

• ukratko nabroji vodena prevozna sredstva

• ukratko opiše nosač aviona

• City at sea

• Life onboard

• Boats for beginners

• How carriers work

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za engleski jezik

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Carrier (9 časova)

• Fearless warrior (8 časova)

• Operation orders (8 časova)

• United Nations Police (10 časova)

• Combat Search and Rescue (9 časova)

• Lessons learned (5 časova)

• Rocket systems (5 časova)

• Aircraft systems (5 časova)

• AEW&C systems− Airborne early warning and control (5 časova)

Fearless warrior

• Proširenje vokabulara

• da opiše vojnu vežbu i diskutuje na temu vojnih vežbi

• daje instrukcije pomoću konstrukcije be+to+infinitive

• održi kratak vojni sastanak

• Exercise planning

• Joining instructions

• Lunch in the mess

• Press briefing

• Information briefing

Operation orders

• Proširenje vokabulara

• odredi svoj položaj u odnosu na okolinu

• ispriča događaj, vodeći računa o načinu na koji je priča organizovana

• The battalion operation order

• Soldiers’ stories

• The relief in place

• Platoon assault

United Nations Police

• Proširenje vokabulara

• diskutuje na temu kriminala

• upotrebom upravnog govora opiše događaj

• napiše izveštaj posle obavljene istrage

• Crimes and criminals

• Conflicting accounts

• The incident report

• Investigation

Combat Search and Rescue

• Proširenje vokabulara

• imenuje delove helikoptera

• opiše simptome bolesti i pružanje prve pomoći

• 101st helicopter detachment

• Sick bay

• First aid

• Medic!

Lessons learned

• Proširenje vokabulara

• diskutuje o svojim očekivanjima, planovima i namerama

• Peace support operation

• Checkpoint

• Talking about postings

• Patrol report

Rocket systems

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za raketne sisteme

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju raketnih sistema

• Targeting the Enemy: Targets

• Targeting the Enemy: Air-to-Air Missiles

• Targeting the Enemy: Air-to-Surface Missiles

• Targeting the Enemy: Surface-to-Air Missiles

Aircraft systems

• Sticanje znanja i usvajanje terminologije u vezi sa sistemima aviona.

• nabroji sve sisteme aviona

• nabroji i ukratko opiše funkcije, delove i princip rada svakog od sistema i objasni njihovu povezanost

• prevede i pravilno upotrebi terminologiju vezanu za sisteme aviona u pismenom i usmenom obliku

• popuni potrebnu dokumentaciju

• Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge, U.S. Department of Transportation, FAA.

• Airplane Flying Handbook, U.S. Department of Transportation, FAA.

AEW&C systems− Airborne early warning and control

• Upoznavanje učenika sa terminologijom vezanom za AVAKS sisteme

• prevede i u usmenom i pismenom izlaganju koristi terminologiju AVAKS sistema

• Modern AEW&C systems characteristics

• AEW&C aircraft types

• Airborne Warning and Control System (AWACS)


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Engleski jezik

− Materijali vazduhoplova

− Aerodinamika

− Istorija vazduhoplovstva

− Borbeni avioni i helikopteri

− Borbeni sistemi

− Primena računara u održavanju letelica

− LJudski faktor

− Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

− Alati i merenja

− Elementi letelica

− Instrumenti vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

TEHNIČKO CRTANjE SA MAŠINSKIM ELEMENTIMA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Tehnički crteži

• Sticanje znanja o standardima i primeni tehničkog crtanja.

• pravilno koristi pribor za tehničko crtanje;

• poznaje standarde i njihovu primenu;

• navede vrste tehničkih crteža i formate papira;

• pretvara dimenzije u skladu sa razmerom;

• navede vrste linija;

• crta linije, koristeći tehničko pismo, ispisuje slova i brojeve (olovkom, tušem na papiru);

• Materijal i pribor za tehničko crtanje.

• Rukovanje priborom i njegovo održavanje.

• Standardi i njihova primena.

• Vrste tehničkih crteža, (formati crteža, razmere na crtežima, previjanje i odlaganje crteža, zaglavlje na crtežima, oprema na crtežima).

• Vrste linija i njihova primena.

• Tehničko pismo.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu za tehničko crtanje.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• grafičke radove

Okvirni broj časova po temama

• Tehnički crteži (12 časova)

• Pravila tehničkog crtanja
(20 časova)

• Mašinski elementi (38 časova)

Pravila tehničkog crtanja

• Sticanje znanja o pravilima tehničkog crtanja.

• čita tehnički crtež;

• nacrta vidljive i nevidljive ivice;

• prikaže predmet u potrebnom broju projekcija i preseka;

• kotira elemente prema standardima tehničkog crtanja;

• nacrta predmete na tehničkom crtežu primenjujući pravila tehničkog crtanja

• Prikazivanje predmeta na tehničkom crtežu.

• Vidljive i nevidljive ivice.

• Potreban broj projekcija.

• Razmere.

• Preseci i prekidi.

• Šrafiranje preseka.

• Kotiranje elemenata: (kote, kotiranje dužina, uglova, lukova, poluprečnika, prečnika, kvadrata).

• Označavanje nagiba i konusa.

Mašinski elementi

• Osposobljavanje učenika da razlikuje karakteristične mašinske elemente, poznaje principe njihovog funkcionisanja.

• razume neophodnost uvođenja tolerancija i ostvarivanja naleganja;

• objasni načine spajanja dva mašinska dela od istih ili različitih materijala nerazdvojivim i razdvojivim vezama;

• razlikuje namenu osovina i vratila;

• razlikuje vrste ležišta i ležaja, njihovu namenu i princip ugradnje;

• razlikuje vrste spojnica (nabroji vrste spojnica, objasni njihovu ulogu i opiše načine spajanja);

• razlikuje vrste prenosnika snage i njihove elemente;

• prepozna vrstu zupčastog para;

• objasni remeni prenos (princip rada, elementi);

• izmeri nivo buke i vibracije;

• Standardi i standardizacija mašinskih elemenata.

• Pojam tolerancije− obeležavanje i odstupanje od standardne mere.

• Vrste naleganja − računski primeri.

• Tačnost oblika − greške u poprečnom preseku.

• Tačnost položaja − korišćenje tablica.

• Nerazdvojive veze:

− zakovani spojevi;

− zavareni spojevi;

− lemljeni spojevi;

− lepljeni spojevi.

• Razdvojive veze:

− vrste navoja;

− vrste vijaka;

− navojni prenosnici;

− osiguranje spojeva.

• Vratila i osovine:

• Ležajevi.

• Spojnice.

• Vrste prenosnika.

• Zupčasti prenos, svojstva zupčanih parova, vrste zupčanika.

• Remeni prenos vrste i primena remenih parova.

• Lančani prenosnici.

• Buka i vibracije.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Materijali vazduhoplova

− Mehanika

− Aerodinamika

− Računari

− Primena računara u održavanju letelica

− Elementi letelica

− Struktura vazduhoplova

− Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Godišnji fond:

105 časova

Razred:

prvi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod u informatiku

• Upoznavanje učenika sa značajem i ulogom informatike u savremenom društvu.

• shvati značaj i primenu informatike;

• razlikuje osnovne pojmove: bit, bajt, podatak i obrada podataka;

• pretvara podatke iz jednog u drugi brojčani sistem;

• Predmet izučavanja informatike.

• Značaj informatike u savremenom društvu.

• Osnovni pojmovi: bit, bajt, podatak i obrada podataka.

• Binarno predstavljanje podataka.

• Brojčani sistemi (binarni, dekadni, oktalni i heksadecimalni).

• Pretvaranje iz jednog brojčanog sistema u drugi.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (105 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Uvod u informatiku (9 časova)

• Računarski sistemi i operativni sistemi (21 čas)

• Aplikativni softver (75 časova)

Računarski sistemi i operativni sistemi

• Upoznavanje učenika sa osnovnim delovima računarskih sistema i njihovom funkcijom.

• razlikuje osnovne elemente računarskog sistema i njihovu ulogu;

• poznaje komponente hardvera personalnog računara i njihovu ulogu;

• bezbedno startuje, koristi i isključuje računarski sistem;

• razlikuje računarske softvere i poznaje njihovu namenu;

• poznaje aktuelni grafički operativni sistem i podešava njegove parametre;

• Računarski sistemi i njihovi elementi.

• Računarski softver.

• Komponente hardvera personalnog računara.

• Operativni sistemi.

Aplikativni softver

• Osposobljavanje učenika da koriste programe za obradu teksta, tabelarna izračunavanja, i korišćenje Interneta.

• kreira željeni tekstualni dokument;

• kreira dokumente sa tabelarnim sadržajima;

• koristi internet i njegove osnovne servise (www, e-mail, ftp);

• Program za obradu teksta.

• Program za rad sa tabelama.

• Internet i njegovi mrežni servisi.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Engleski jezik

− Računari

− Primena računara u održavanju letelica

− Električna i elektronska merenja

− Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Instrumenti vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

BORBENI AVIONI I HELIKOPTERI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Razvoj i podela borbenih aviona i helikoptera

• Upoznavanje sa istorijskim razvojem i podelom borbenih aviona i helikoptera

• navede karakteristike prvih mlaznih aviona

• navede vojne avione prema nameni i vrsti

• navede razvoj i karakteristike aviona za vazdušnu borbu

• navede razvoj i karakteristike aviona za vazduhoplovnu podršku

• imenuje avione za elektronska i protiv elektronska dejstva

• imenuje transportne avione

• imenuje avione za strategijska dejstva

• imenuje avione sa kratkim i vertikalnim poletanjem i sletanjem

• imenuje školsko-borbene avione

• kratko opiše razvoj helikoptera i vertikalnog leta

• ukaže na razvoj vojnih helikoptera

• navede tipove, namenu i karakteristike savremenih borbenih helikoptera

• Karakteristike prvih mlaznih aviona

• Podela vojnih aviona prema nameni i vrsti

• Razvoj i karakteristike aviona za vazdušnu borbu

• Razvoj i karakteristike aviona za vazduhoplovnu podršku

• Avioni za elektronska i protiv elektronska dejstva

• Transportni vojni avioni

• Avioni za strategijska dejstva

• Avioni sa kratkim i vertikalnim poletanjem i sletanjem

• Školsko− borbeni avioni

• Razvoj helikoptera i vertikalnog leta

• Razvoj vojnih helikoptera

• Savremeni borbeni helikopteri

• Na početku geme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Aerodinamičke i konstrkcione karakteristike borbenih aviona i helikoptera

• Razumevanje osnovnih principa konstruisanja borbenih aviona i helikoptera

• definiše posebne zahteve aeroprofila krila borbenih aviona

• napravi pregled karakteristika oblika krila borbenih aviona

• objasni konfiguracije savremenih borbenih aviona

• navede uređaje za promenu aerodinamičkih karakteristika borbenog aviona

• razume karakteristike i funkciju trupa, repnih površina i kabine borbenih aviona

• objasni osnove aerodinamičkih i konstruktivnih karakteristika helikoptera

• opiše način klasifikovanja i podele borbenih helikoptera u skladu sa konstruktivnim rešenjima

• razlikuje konfiguracije savremenih borbenih helikoptera

• Posebni zahtevi aeroprofila krila borbenih aviona

• Karakteristike oblika krila borbenih aviona

• Konfiguracije savremenih borbenih aviona

• Uređaji za promenu aerodinamičkih karakteristika borbenog aviona

• Karakteristike trupa, repnih površina i kabine borbenih aviona

• Osnove aerodinamičkih i konstruktivnih karakteristika borbenih helikoptera

• Klasifikacija i podela u skladu sa konstruktivnim rešenjima

• Konfiguracije savremenih borbenih helikoptera

Okvirni broj časova po temama

• Razvoj i podela vojnih aviona i helikoptera (10 časova)

• Aerodinamičke i konstrukcione karakteristike borbenih aviona i helikoptera (12 časova)

• Posebna oprema borbenih aviona (8 časova)

• Osnovni delovi konstrukcije borbenih helikoptera (8 časova)

• Vrste i namena vojnih helikoptera (12 časova)

• Avioni i helikopteri savremenih armija (8 časova)

• Avioni i helikopteri u naoružanju Vojske Srbije (12 časova)

Posebna oprema borbenih aviona

• Detaljno upoznavanje sa posebnom opremom borbenih aviona

• razume osnovne operativne funkcije i modove rada borbenog aviona za vođenje borbe

• navede elektronske uređaje i sisteme za protivelektronsku borbu u vazduhu

• opiše integraciju i primere integracije elektronske opreme u borbenim avionima

• objasni karakteristike i rad katapultirajućeg sedišta borbenog aviona

• objasni karakteristike i rad pilotskog padobranskog sistema

• Osnovne operativne funkcije i modovi radara borbenog aviona za vođenje borbe

• Elektronski uređaji i sistemi za protivelektronsku borbu u vazduhu

• Integracija i primeri integracije elektronske opreme u borbenim avionima

• Oprema za spasavanje posade borbenog aviona-katapultirajuće sedište

• Oprema za spasavanje posade borbenog aviona-pilotski padobranski sistem

Osnovni delovi konstrukcije borbenih helikoptera

• Upoznavanje sa strukturom borbenih helikoptera

• kratko opiše funkciju rotora kod borbenog helikoptera

• imenuje uzgonske površine kod borbenog helikoptera

• opiše trup borbenog helikoptera

• navede komande leta kod borbenog helikoptera

• opiše transmisiju kod borbenog helikoptera

• Rotor borbenog helikoptera

• Uzgonske površine borbenog helikoptera

• Trup borbenog helikoptera

• Komande leta borbenog helikoptera

• Transmisija kod borbenog helikoptera

Vrste i namena vojnih helikoptera

• Klasifikacija vojnih helikoptera

• navede borbene helikoptere

• navede izviđačke helikoptere

• navede transportne helikoptere

• navede helikoptere opšte namene

• Borbeni helikopteri

• Izviđački helikopteri

• Transportni helikopteri

• Helikopteri opšte namene

Avioni i helikopteri savremenih armija

• Upoznavanje sa tipovima savremenih borbenih aviona

• Upoznavanje sa tipovima savremenih borbenih helikoptera

• imenuje karakteristike borbenih aviona SAD

• imenuje karakteristike borbenih aviona Rusije

• imenuje karakteristike borbenih aviona evropskih zemalja

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera SAD

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera Rusije

• imenuje karakteristike borbenih helikoptera evropskih zemalja

• Karakteristike borbenih aviona SAD

• Karakteristike borbenih aviona Rusije

• Borbeni avioni evropskih zemalja

• Karakteristike borbenih helikoptera SAD

• Karakteristike borbenih helikoptera Rusije

• Karakteristike borbenih helikoptera evropskih zemalja

Avioni i helikopteri u naoružanju Vojske Srbije

• Prepoznavanje tipova savremenih borbenih aviona kojima raspolaže Vojska Srbija

• Poznavanje tipova helikoptera kojima raspolaže Vojska Srbija

• objasni karakteristike školsko-borbenog aviona „Galeb G-4”

• objasni karakteristike jurišnog aviona „J 22-ORAO”

• objasni karakteristike lovačkog aviona „MiG-21”

• objasni karakteristike lovačkog aviona „MiG-29”

• objasni karakteristike helikoptera opšte namene „Gazela”

• objasni karakteristike borbenog helikoptera „Gazela”/„Gama”/„Mi-24”

• objasni karakteristike transportnih helikoptera „Mi-8”/„Mi-17”

• Školsko-borbeni avion „Galeb G-4”

• Jurišni avion „ J 22-ORAO”

• Lovački avion „MiG-21”

• Lovački avion „MiG-29”

• Helikopter opšte namene „Gazela”

• Borbeni helikopter „Gazela”/„Gama”/„Mi-24”

• Transportni helikopter„Mi-8”/„Mi-17”


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Engleski jezik − Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

− Materijali vazduhoplova − Elementi letelica

− Stručni engleski jezik − Instrumenti vazduhoplova

− Aerodinamika − Pogonske grupe vazduhoplova

− Borbeni sistemi − Radarski uređaji i sistemi

− Istorija vazduhoplovstva − Radionavigacijski uređaji

− Primena računara u održavanju letelica

Naziv predmeta:

TEHNIČKA MEHANIKA SA MEHANIZMIMA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Kinematika

• Sticanje osnovnih znanja iz kinematike.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne tipove reduktora, njihove elemente i primenu.

• razlikuje vrste kretanja materijalne tačke;

• odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijalne tačke;

• razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike;

• ucrta i brzine i ubrzanja prema zadatim podacima i izračuna nepoznate veličine;

• razlikuje apsolutno i relativno kretanje;

• objasni pojam stepena slobode;

• navede osnovnu podelu mehanizama prema tipu konstrukcije i prema funkciji;

• razlikuje karakteristične tipove mehanizama, njihove sastavne delove i primenu;

• predvidi pomeranje dela mehanizma na osnovu kretanja ostalih njegovih elemenata;

Kinematika tačke:

• Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo);

• Krivolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo);

• Kružno kretanje;

• Harmonijsko oscilatorno kretanje.

Kinematika krutog tela:

• Translatorno kretanje;

• Obrtanje tela oko nepomične ose;

• Ravno kretanje;

• Složeno kretanje.

Kinematika mehanizama:

• Članovi, kinematički parovi, kinematičke veze, stepeni slobode kretanja;

• Konstrkciono− funkcionalna klasifikacija mehanizama;

• Relativno i apsolutno kretanje i analiza pomeranja ključnih članova:

− polužnih;

− kulisnih;

− bregastih;

− zupčastih;

− motornih;

− frikcionih;

− mehanizama sa elastičnim članovima.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Kinematika (32 časa)

• Dinamika (38 časova)

Dinamika

• Sticanje osnovnih znanja iz dinamike tačke i dinamike sistema.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje karakteristične reduktore, sa aspekta dinamike.

• navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke;

• proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom konstantne sile;

• objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije;

• proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela:

− translatornom;

− ravnom;

− obrtnom;

• uoči sile koje se javljaju u karakterističnim mehanizmima;

• razlikuje prema konstrukciji i nameni tipove reduktora i njihove komponente;

Dinamika materijalne tačke:

• Osnovni zakoni dinamike;

• Pravolinijsko kretanje pod dejstvom konstantne sile;

• Rad, snaga i koeficijent korisnog dejstva;

• Dinamika sistema materijalnih tačaka spoljašnje i unutrašnje sile u sistemu materijalnih tačaka masa i središte sistema;

• Zakon o promeni količine kretanja sistema;

• Kinetička energija i zakon o promeni kinetičke energije sistema;

• Dinamika krutog tela, osnovna jednačina dinamike translatornog kretanja krutog tela, osnovna jednačina dinamike kretanja krutog tela oko nepomične ose, rad i snaga pri obrtnom kretanju osnovne jednačine dinamike ravnog kretanja krutog tela;

• Dinamika mehanizama klasifikacija i analiza sila u mehanizmima;

• Reduktori za velike prenosne odnose:

− harmonijski;

− cikloidni;

• Planetarni reduktori za promenljive prenosne odnose − varijatori.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

Matematika

− Fizika

− Mehanika

Naziv predmeta:

AERODINAMIKA

Godišnji fond:

35 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Aerodinamika

• Sticanje osnovnih znanja o aerodinamici.

• objasni značaj i primenu međunarodne standarde atmosfere;

• objasni principe leta aviona;

• navede osnovne delove aviona i objasni njihovu funkciju;

• navede geometrijske parametre aeroprofila i krila;

• objasni principe stvaranja uzgona i otpora;

• Podela atmosfere.

• Međunarodna standardna atmosfera (ISA), primena u aerodinamici.

• Strujanje oko aerodinamičkih tela (granični sloj, zaustavna tačka, vrtlozi...)..

• Geometrijski parametri aeroprofila i krila.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

• Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• koristi dijagrame i čita potrebne podatke iz njih;

• Aerodinamičke sile:

− uzgona;

− otpora;

− rezultujuća;

• Aerodinamički koeficijenti i aerodinamički moment.

• Narušavanje aeroprofila usled leda, snega, mraza.

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Aerodinamika (15 časova)

• Teorija leta (8 časova)

• Stabilnost i dinamika leta (4 časa)

• Upravljivost aviona (3 časa)

• Aerodinamika velikih brzina (5 časova)

Teorija leta

• Sticanje znanja o performansama stacionarnih i nestacionarnih režima leta aviona.

• poznaje jednačine koje definišu odnos uzgona, otpora, mase (težine) i potiska;

• Odnos između uzgona, težine potiska i otpora.

• Finesa.

• Ustaljeno letenje, osobine.

• Teorija zaokreta.

• Uticaj faktora opterećenja: gubitak uzgona, envelopa leta i strukturalna ograničenja.

• Povećanje uzgona.

• Stacionarni i nestacionarni režimi leta aviona.

Stabilnost i dinamika leta

• Sticanje osnovnih znanja o stabilnosti i dinamici leta aviona.

• definiše pojam stabilnosti aviona;

• razlikuje statičku i dinamičku stabilnost aviona;

• razlikuje i objasni uzdužnu, poprečnu i stabilnost po pravcu;

• razlikuje i poznaje ulogu organa stabilnosti;

• Pojam i definicija stabilnosti.

• Statička i dinamička stabilnost.

• Uzdužna stabilnost (horizontalni stabilizator).

• Poprečna stabilnost (krilo).

• Stabilnost po pravcu (vertikalni stabilizator).

Upravljivost aviona

• Sticanje znanja o aerodinamičkim karakteristikama i komandama leta aviona.

• definiše pojam upravljivosti aviona;

• navede organe upravljanja avionom (komande leta) i objasni princip njihovog delovanja;

• navede uređaje za hiperpotisak i povećanje otpora i objasni efekat njihovog dejstva;

• objasni pojam trimovanja aviona i postupke kontrole graničnog sloja;

• Komande leta i efekti:

− kontrola po nagibu: krilca (eleroni) i spojleri;

− kontrola po visini: krmilo visine (elevatori), stabilizatori, stabilizatori sa promenljivim napadnim uglom i kanari;

− kontrola po pravcu, graničnik kretanja komande pravca.

• Kontrola pomoću krmila visine i nagiba (elevon) i krmila pravca i visine (ruddervator).

• Uređaji za povećanje uzgona, prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca − zakrilca (flaperons).

• Uređaji za stvaranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona, aerodinamičke kočnice.

• Efekti aerodinamičkih pregrada (wing fences), nazubljene napadne ivice.

• Kontrolisanje graničnog sloja, generatori vrtloga (vortex generatori), uređaji za slom uzgona ili uređaji na napadnoj ivici krila.

• Rad i efekat trimera, balansni i antibalansni trimeri, servotrimeri, opružni trimer (spring tabs), protiv teg (mass balance), nagib komandnih površina (control surface bias), aerodinamičke ravnotežne površine.

Aerodinamika velikih brzina

• Sticanje znanja o aerodinamici velikih brzina i karakteristikama leta aviona nadzvučnim brzinama.

• navede karakteristike nadzvučnog strujanja;

• razlikuje vrste udarnih talasa i poznaje njihove karakteristike;

• objasni uticaj stišljivosti na aerodinamičke osobine krila i aviona − kompresibilitet;

• navede oblike trupa, krila i aeroprofila za velike brzine;

• navede faktore koji utiču na strujanje u uvodnicima mlaznih motora;

• Brzina zvuka, podzvučni let, transsonični let, nadzvučni let.

• Mahov broj, kritični Mahov broj, kompresijski udar, udarni talas, aerodinamičko zagrevanje, pravilo površina.

• Faktori koji utiču na tok vazduha u usisniku motora brzih vazduhoplova.

• Uticaj pozitivne strele krila na kritični Mahov broj.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Matematika

− Fizika

− Mehanika

− Stručni engleski jezik

− Elementi letelica

− Struktura vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Tehnička mehanika sa mehanizmima

− Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

RAČUNARI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

drugi


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Uvod u AutoCAD

• Upoznavanje učenika sa prednostima korišćenja programa AutoCAD.

• shvati značaj i primenu AutoCAD-a;

• AutoCAD i njegove osobine i mogućnosti.

• Osnovni elementi radnog okruženja AutoCAD-a.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket AutoCAD.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Uvod u AutoCAD (2 časa)

• Koordinatni sistemi i crtanje prostih linija definisanjem koordinatnih tačaka (12 časova)

• Podešavanje početnih parametara, crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u (18 časova)

• Izrada teksta, kotiranje i štampanje (14 časova)

• Modeliranje 3D objekata u AutoCAD-u (24 časa)

Koordinatni sistemi i crtanje prostih linija definisanjem koordinatnih tačaka

• Razvijanje osećaja za dvodimenzionalni radni prostor.

• Osposobljavanje učenika za definisanje koordinatnih tačaka i crtanje uz pomoć istih.

• kontroliše radno okruženje;

• odredi koordinate tačaka u ravni;

• nacrta 2D modele pomoću koordinatnih tačaka;

• Određivanje položaja tačaka u radnom prostoru

− koordinatni sistemi;

− apsolutne koordinate;

− relativne koordinate;

− polarne koordinate;

− metode unošenja koordinatnih tačaka;

− promena koordinatnog sistema.

• Započinjanje crteža u AutoCAD-u:

− komanda LINE;

− crtanje linija direktnim unošenjem rastojanja.

Podešavanje početnih parametara, crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u

• Osposobljavanje učenika za podešavanje početnih parametara u AutoCAD-u.

• Osposobljavanje učenika za izradu osnovnih i složenih dvodimenzionalnih crteža u AutoCAD-u.

• unese početne parametre, format, merne jedinice;

• kontroliše radno okruženje;

• koristi nišane za precizno crtanje;

• organizuje crtež u slojeve;

• efikasno upotrebi vrste i debljinu linija;

• precizno izradi crtež u AutoCAD-u;

• smanji ili uveća crtež u zahtevanoj razmeri;

• uređuje objekte na crtežu;

• izrađuje i upotrebljava blokove;

• Definisanje ulaznih parametara crteža (Drawing Units. Limits).

• Okvir za dijalog Drafting Settings (SNAP and GRID).

• Komande za crtanje− Draw menu (CIRCLE, PLINE, CLINE, POLYGON, RECTANG, SPLINE).

• Komanda Erase.

• Crtanje polilinija i savitljivih krivih.

• Pomoćne komande za izmene pri crtanju − Modify menu (COPY, MIRROR, ROTATE, MOVE).

• Modify menu (TRIM, FILLET, CHAMFER, OFFSET, EXTEND, SCALE):

− obaranje i zaobljavanje ivica objekata.

• Korišćenje opcije Object Snap za precizno crtanje:

− precizno vezivanje objekata za tačke;

− promena veličine objekta;

− promena lokacije i dupliranje objekata.

• Organizovanje crteža u slojeve:

− definisanje i zaključavanje slojeva.

• Efikasna upotreba vrste i debljine linija;

• Izrada i upotreba blokova:

− definisanje i umetanje blokova;

− modifikovanje blokova;

− upotreba ugnežđenih blokova;

− efikasno upravljanje blokovima.

Izrada teksta, kotiranje i štampanje

• Osposobljavanje učenika za pisanje teksta, kotiranje i štampanje u AutoCAD-u.

• piše i uređuje tekst;

• šrafira jednostavne i složene figure;

• kotira dvodimenzionalne i trodimenzionalne figure;

• štampa crteže u AutoCAD-u;

• Tekst:

− pisanje i uređivanje teksta;

− definisanje i korišćenje stilova teksta;

− uređivanje pasusa teksta.

• Šrafiranje

• Kotiranje:

− linearno kotiranje;

− ostale vrste kotiranja;

− kotiranje u prostoru papira i prostoru modela;

− kotni stilovi;

− opcije za stilove;

− izmene kota.

• Štampanje:

− konfigurisanje plotera;

− definisanje stilova štampanja;

− štampanje u AutoCAD-u.

Modeliranje 3D objekata u AutoCAD-u

• Osposobljavanje učenika za izradu 3D objekata.

• objasni razliku između dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih objekata;

• izrađuje površine u 3D;

• modelira 3D tela u AutoCAD-u;

• koristi aplikacije za vizuelizaciju objekata u AutoCAD-u;

• 3D u AutoCAD-u:

− rad sa linijama, polilinijama i 3D polilinijama;

− korišćenje preciznog vezivanja za objekat;

− primena komandi za uređivanje u 3D.

• Izrada površina u 3D:

− tehnike popunjavanja površina.

• 3D mreže:

− obrada mrežastih površina.

• Modeliranje solida:

− pravljenje primitiva;

− rad sa komandama EXTRUDE i REVOLVE;

− rad sa Bulovim 3D komandama;

− upotreba komandi FILLET i CHAMFER;

− uređivanje solida.

• 3D vizualizacija:

− tipovi vizuelizacije;

− izrada pogleda;

− izrada i dodeljivanje materijala;

− svetlo;

− vizualizacija modela;

− štampanje.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Engleski jezik

− Matematika

− Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

− Računarstvo i informatika

− Primena računara u održavanju letelica

− Električna i elektronska merenja

− Instrumenti vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

BORBENI SISTEMI

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnove vazduhoplovnog naoružanja

• Sticanje osnovnih znanja o naoružanju koje koriste vazduhoplovi.

• zna teoriju eksploziva i razlikuje vrste koje se primenjuju kod vazduhoplovnog naoružanja;

• navede, opiše i objasni municiju i granate koja se primenjuje kod vatrenog vazduhoplovnog oružja;

• objasni osnovne karakteristike različitih vrsta raketnog naoružanja

• razlikuje i opiše metode vođenja raketa;

• objasni osnovne karakteristike avio-bombi;

• zna osnove aerodinamike projektila;

• opiše konstruktivne karakteristike raketa i avio-bombi;

• poznaje različite vrste upaljača koji se koriste kod vazduhoplovnog naoružanja i opiše njihov generalni način rada;

• objasni generalni način upravljanja vođenog naoružanja i razlikuje osnovne metode upravljanja;

• Eksplozivi

• Vatreno oružje

− municija i granate;

− patroni za IC i radarske kontra more.

• Raketno naoružanje

− rakete klase „vazduh–vazduh”;

− rakete klase „vazduh–površina”;

− metode vođenja raketa;

− krstareće rakete.

• Avio-bombe

− slobodno padajuće avio bombe;

− vođene avio bombe.

• Aerodinamika i konstrukcija raketa i avio-bombi

• Upaljači i mehanizmi za detonaciju

• Sistemi za upravljanje vođenog naoružanja

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

• Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Osnovevazduhoplovnog naoružanja (15 časova)

• Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja (7 časova)

• Sistem naoružanja vazduhoplova (15 časova)

• Napadno-navigacijski nišanski sistem (11 časova)

• Avionski senzori i uređaji za elektronsko ratovanje (12 časova)

• Bezbednost posade vazduhoplova (5 časova)

• Vojni komunikacioni sistemi (5 časova)

Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja

• Sticanje osnovnih znanja o načinu i propisima za skladištenja vazduhoplovnog naoružanja.

• definiše namenu skladišta za vazduhoplovno naoružanje;

• definiše osnovnu dokumentaciju za vođenje evidencije i propise skladištenja;

• objasni način pripreme, izdavanja i transporta vazduhoplovnog naoružanja;

• Skladištenje vazduhoplovnog naoružanja;

− vrste i tipovi skladišta naoružanja;

− skladištenje eksplozivnih predmeta i naoružanja;

− izdavanje na upotrebu vazduhoplovnog naoružanja;

− dokumentacija i propisi skladišta naoružanja.

• Transport vazduhoplovnog naoružanja

Sistem naoružanja vazduhoplova

• Sticanje osnovnih znanja o sistemima naoružanja vazduhoplova.

• navede vrste instalacije vazduhoplovnog naoružanja sa njihovom namenom;

• razlikuje podvesne tačke kod različitih vrsta vazduhoplova za nošenje naoružanja;

• navodi šemu naoružavanja na najpoznatijim vazduhoplovima u primeni;

• objasni namenu bombo nosača i lansera i razlikuje ih po vrsti naoružanja;

• objasni namenu, osnovne komponente i način rada sistema upravljanja naoružanjem;

• Instalacija vazduhoplovnog naoružanja

• Nosači naoružanja

− podvesne tačke vazduhoplovnog naoružanja;

− bombo-nosači;

− lanseri.

• Sistem upravljanja naoružanjem

Napadno− navigacijski nišanski sistem

• Sticanje osnovnih znanja o sistemima operativnih napada.

• navede uređaje i sklopove koji čine napadno-navigacijski nišanski sistem savremenog aviona i objasni njihovu namenu;

• objasni način upotrebe različitog vazduhoplovnog naoružanja;

• opiše način ostvarivanja razmene informacija i navigacijske funkcije vazduhoplova;

• navede i objasni sisteme samozaštite koji se primenjuju na savremenim vazduhoplovima;

• objasni primenu i rad sistema za upozorenje o ozračenosti vazduhoplova i način dobijanja podataka o taktičkoj situaciji u vazdušnom prostoru;

• Upravljanje napadno-navigacijsko nišanskim sistemom

− arhitektura, upravljanje;

− funkcije sistema napada;

− opšta pravila interakcija čovek-računar;

− digitalne mreže, hardver i softver, druge informacione mreže, mreže za video signale, mreže za gašenje signala, MIL− STD-1553B (STANAG 3838 i STANAG 3910), MIL− STD-1773;

• Funkcije upotrebe vođenih raketa

− funkcije rakete klase „vazduh–vazduh”;

− funkcije raketa klase „vazduh–površina”;

• Razmena informacija i saradnja

• Navigacione funkcije

• Samozaštita

− upotreba kontra mera;

− odbrambeni manevri;

− identifikacija− okruženja.

• Uzajamno- tehničke funkcije napada

− svest o taktičkoj situaciji;

− priprema i restitucija misije aviona; hardver i softver;

− sistem za upozorenje;

− sistem za kontrolu i upravljanje misijom;

− upravljanje kompatabilnošću sistema za napad.

Avionski senzori i uređaji za elektronsko ratovanje

• Sticanje osnovnih znanja o senzorima primenjenim na savremenim vazduhoplovima i uređajima za elektronsko ratovanje.

• navede i opiše senzore koji se primenjuju na savremenim vazduhoplovima;

• objasni princip rada različitih senzora i definiše njihove osnovne razlike;

• navede uređaje za identifikaciju ciljeva i prikazivanje podataka u kokpitu vazduhoplova;

• definiše način obrade podataka;

• opiše vrste uređaja za aero-foto snimanje. njihove osnovne razlike i objasni specifičnost fotografije dobijene iz vazduha;

• navede načine za elektronsko ratovanje (ew);

• objasni način rada različitih metoda za elektronsko ratovanje;

• objasni princip rada protiv mera koje koriste vazduhoplovi;

• navede vrste uređaja koje koriste savremeni vazduhoplovi za ew;

• Senzori za osmatranje, nišanjenje i gađanje

− radari;

− infra crveni senzori;

− laserski senzori;

− magnetni senzori;

− sonarni senzori.

• Identifikacija, obrada i prikazivanje podataka o cilju

− identifikacija;

− obrada podataka;

− prikazivanje podataka;

• Aerofoto snimanje

− snimanje;

− optički sistemi;

− specifičnosti fotografija iz vazduha;

− kamere.

• Elektronsko ratovanje

− aktivno elektromagnetski;

− pasivno elektromagnetski;

− infracrveni i laserski sistemi;

− elektromagnetene protivmere;

− uređaji za EW.

Bezbednost posade vazduhoplova

• Sticanje osnovnih znanja o bezbednostiposade vazduhoplova.

• objasni vrste i način rada izbacivih sedišta;

• objasni namenu padobranskog sistema i definiše njegove sastavne delove;

• navede ostalu letačku opremu za bezbednost i objasni njihovu namenu;

• Izbaciva sedišta

• Padobranski sistemi

• Paketi za preživljavanje

• Sistem veza i zaštita od udara

Vojni komunikacioni sistemi

• Sticanje osnovnih znanja o vojnim komunikacionim sistemima.

• poznaje princip rada različitih komunikacionih sistema;

• Vojni komunikacioni sistemi

− taktički kanali za prenos podataka: Veza 11, Veza 16, Veza 22;

− taktički komunikacioni sistemi


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Stručni engleski jezik

− Borbeni avioni i helikopteri

− Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

− LJudski faktor

− Sistemi aviona

− Sistemi helikoptera

Naziv predmeta:

VAZDUHOPLOVNI PROPISI I ODRŽAVANjE VOJNIH VAZDUHOPLOVA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva

• Poznavanje strukture načina funkcionisanja, ciljevima i zadacima međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva.

• objasni ulogu, strukturu i način funkcionisanja međunarodnih organizacija civilnog vazduhoplovstva;

• Uloga Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO);

• Uloga Evropske komisije;

• Uloga Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA);

• Uloga država članica i nacionalnih vazduhoplovnih vlasti (NAA);

• Uredba (EZ) br. 216/2008 i njena pravila za implementaciju, Uredbe (EZ) br. 1702/2003 i (EZ) br. 2042/2003;

• Povezanost između različitih Aneksa (Delova) kao što je Deo 21, Deo M, Deo 145, Deo 66, Deo147 i EU OPS.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• Međunarodne organizacije civilnog Vazduhoplovstva (2 časa)

• PART− 66− propis (4 časova)

• PART− 145 i PART M odeljak F propisi (4 časova)

• EU− OPS propis (4 časa)

• PART− M propis (4 časa)

• Primenjivi domaći i međunarodni zahtevi (4 časa)

• Organizacija organa uprave civilnog Vazduhoplovstva (2 časa)

• Zakon o vazdušnom saobraćaju Srbije (2 časa)

• Tehnička podrška u RViPVO (4 časa)

• Vojni aerodrom (4 časova)

• Osnove održavanja tehničkih sistema (10 časova)

• Održavanje i opsluživanje vojnih vazduhoplova (12 časova)

• Zaštita (4 časa)

• Snabdevanje (5 časova)

• Procedure održavanja aviona Vojske Srbije (5 časova)

PART− 66 propis

• Poznavanje zahteva koje treba da ispuni ovlašćeno vazduhoplovno osoblje za tehničko održavanje vazduhoplova prema PART− 66 standardima.

• objasni zahteve u pogledu potrebnih kvalifikacija za ovlašćenog vazduhoplovnog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova prema PART− 66 standardima;

• objasni načine ukidanja, suspenzije ili promenu PART− 66 licence za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni zahteve za podobnost lica koja stiču ovlašćenja za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni kategorije i prava ovlašćenog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova po pitanju ovlašćenja;

• objasni zahteve u pogledu iskustva;

• objasni zahteve u vezi kontinuiteta licence za tehničko održavanje vazduhoplova;

• objasni zahteve u vezi ovlašćenja i obuke za tip aviona;

• objasni zahteve u vezi medicinske sposobnosti ovlašćenog vazduhoplovnog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova;

• Osnovni zahtevi za ovlašćeno osoblje.

• Ukidanje, suspenzija ili promena PART 66 licence za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Zahtevi za podobnost lica koja stiču ovlašćenja za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Kategorije i prava ovlašćenog osoblja za tehničko održavanje vazduhoplova po pitanju ovlašćenja.

• Zahtevi u pogledu iskustva.

• Kontinuitet licenci za tehničko održavanje vazduhoplova.

• Ovlašćenja i obuka za tip aviona.

• Medicinska sposobnost.

PART− 145 i PART M odeljak F propisi

• Poznavanje zahteva ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova koji se koriste u komercijalne svrhe.

• objasni zahteve i uslove pod kojima se izdaje dozvola za izvođenje radova održavanja vazduhoplova koji se koriste u komercijalne svrhe;

• poznaje uslove kontinuiteta dozvole za održavanje vazduhoplova;

• poznaje prikaz ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova;

• poznaje prikaz ovlašćene organizacije za specijalne radove;

• PART 145 i PART M odeljak F.

• Opšti zahtevi.

• Zahtevi u pogledu radnog prostora.

• Zahtevi u pogledu stručnog osoblja.

• Zahtevi u pogledu opreme, alata i materijala.

• Zahtevi o plovidbenosti.

• Zahtevi za ovlašćenje za radove održavanja.

• Obaveze ovlašćene organizacije po pitanju ne propisanih bezbedonosnih uslova.

• Procedura održavanja i sistem kvaliteta

• Prikaz ovlašćene organizacije za održavanje vazduhoplova.

• Ovlašćene organizacije za specijalizovane radove.

• Dužnosti i odgovornosti rukovodilaca ovlašćene organizacije.

• Overa radova održavanja.

EU− OPS propis

• Upoznavanje sa standardima i uslova pod kojima se izdaje dozvola.

• za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja avionima i helikopterima.

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja avionima;

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja helikopterima;

• objasni standarde i uslove pod kojima se izdaje dozvola za obavljanje javnog vazdušnog saobraćaja operaterima;

• EU− OPS PART1.

• EU− OPS PART2.

• Komercijalni vazdušni saobraćaj.

• Uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta (AOC).

• Odgovornosti operatora.

• Dokumenti koji se moraju nositi.

• Plakatiranje u vazduhoplovu (oznake).

PART− M propis

• Upoznavanje sa zahtevima ovlašćene organizacije za održavanje.

• objasni zahteve i uslove pod kojima se tehnički održava vazduhoplov koji se ne koristi u komercijalne svrhe;

• poznaje program i standarde održavanja vazduhoplova koji se ne koriste u komercijalne svrhe;

• poznaje tipove ovlašćenja za održavanje vazduhoplova koji se ne koriste u komercijalne svrhe;

• Sadržaj standarda.

• PART− M.

• Sposobnost za let.

• Program održavanja aviona.

• Otklanjanje defekta.

• Standardi održavanja.

• Ovlašćeno osoblje za održavanje.

• Zapisi o održavanju.

Primenjivi domaći i međunarodni zahtevi

• Upoznavanje sa domaćim i međunarodnim primenljivim zahtevima.

• objasni domaće zahteve i uslove pod kojima se tehnički održava vazduhoplov;

• poznaje program i način provere i nadzora održavanja;

• poznaje dokumentaciju o održavanju;

• Primenljivi domaći i međunarodni zahtevi.

• Programi održavanja, provere i nadzor održavanja.

• Nalozi za plovidbenost.

• Servisni bilteni, servisne informacije proizvođača.

• Modifikacije i popravke.

• Dokumentacija o održavanju.

• Priručnik za održavanje, priručnik za popravku strukture, ilustrovani katalog

delova, itd.

• Glavna lista minimalne ispravnosti opreme (MMEL), lista minimalne ispravnosti opreme (MEL), liste izveštaja o odstupanjima (Dispatch Deviation Lists).

• ETOPS, održavanje i zahtevi za otpremu;

• Letenje u svim vremenskim uslovima, letenje u kategoriji 2/3.

Organizacija organa uprave civilnog vazduhoplovstva

• Upoznavanje sa organima vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije.

• objasni koji su organi vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije;

• objasni nadležnosti organa uprave civilnog vazduhoplovstva Srbije na osnovu ustava i zakona;

• Organi i vlasti civilnog vazduhoplovstva Srbije.

• Nadležnosti na osnovu ustava i zakona.

Zakon o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije

• Upoznavanje sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije.

• objasni cilj Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije;

• Cilj zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije.

• Bezbednost vazdušne plovidbe.

• Održavanje vazduhoplova.

• Inspekcija bezbednosti vazdušne plovidbe.

• Prekršaji i krivična dela u vazdušnoj plovidbi.

Tehnička podrška u RViPVO

• Sticanje osnovnih znanja o funkcionisanju tehničke podrške u RViPVO.

• Objasni osnovne pojmove za tehničku podršku u sistemu logistike odbrane;

• Navede sadržaje tehničke podrške u RViPVO;

• Definiše elemente tehničke podrške u RViPVO;

• Poznaje organizaciju tehničke podrške RViPVO po nivoima organizovanja;

• Razlikuje nadležnosti upravnih i izvršnih organa tehniče podrške u RViPVO;

• Upotrebljava osnovna dokumenta tehničke podrške za vojne vazduhoplove;

• Tehnička podrška u sistemu logistike odbrane.

• Sadrži tehničke podrške u sistemu logistike odbrane.

• Organizacija tehničke podrške u RViPVO.

• Elementi tehničke podrške u RViPVO.

• Organizacija tehničke podrške u RViPVO.

− upravni organi tehničke podrške;

− izvršni organi tehničke podrške;

• Dokumenta tehničke podrške.

Vojni aerodrom

• Poznavanje vojnog aerodroma, njegovih elemenata i zadataka jedinica tehničke podrške.

• Definiše namenu i pojam vojnog aerodroma;

• Navede i organizacijsku strukturu na vojnom aerodromu i objasni namenu jedinica;

• Navede elemente infrastrukture vojnog aerodroma i opiše osnovne;

• Objasni namenu i definiše zadatke jedinica tehničke podrške na vojnom aerodromu;

• Razlikuje jedinice vojnog aerodroma po realizaciji sadržaja tehničke podrške;

• Osnovni pojmovi vojnog aerodroma.

• Organizacijska struktura vojnog aerodroma.

• Elementi infrastrukture vojnog aerodroma.

• Jedinice tehničke podrške na vojnom aerodromu.

Osnove

održavanja tehničkih sistema

Sticanje osnovnih znanja o teoriji održavanja tehničkih sistema.

• Poznaje osnovne pojmove i ciljeve u održavanju tehničkih sistema;

• Definiše svojstva tehničkog sistema;

• Navede i definiše parametre koji određuju efektivnost tehničkog sistema;

• Objasni faze životnog ciklusa i parametre za obračun njegovih troškova;

• Definiše i objasni moguća stanja tehničkog sistema i modelovanje procesa njegovog održavanja;

• Navede elemente strategije održavanja i objasni koncepciju, organizaciju, metodologiju i tehnologiju održavanja

• Objasni metode optimizacije sistema održavanja;

• Definiše obeležja sistema održavanja i objasni svaku karakteristiku posebno;

• Objasni način i elemente tehničke pripreme održavanja;

• Objasni sadržaje i načine izvršenja kontrole kvaliteta u održavanju;

• Pojam i ciljevi održavanja tehničkih sistema.

• Pojam tehničkog sistema.

• Efektivnost tehničkog sistema.

• Životni ciklus tehničkog sistema.

• Proces održavanja tehničkog sistema.

stanja tehničkog sistema,

model procesa održavanja.

• Strategija održavanja tehničkih sistema

koncepcija održavanja,

organizacija održavanja,

metodologija održavanja,

tehnologija održavanja.

• Modeliranje i optimizacija sistema održavanja.

• Karakteristike sistema održavanja.

• Tehnička priprema održavanja.

• Kontrola kvaliteta u održavanju.

Održavanje i opsluživanje vojnih vazduhoplova

Sticanje znanja o organizaciji i nivoima održavanja vojnih vazduhoplova.

• Poznaje organizaciju održavanja u avijacijskim jedinicama i razlikuje je po nivoima;

• Definiše vidove održavanje vojnih vazduhoplova i razlikuje ih po obimu

• Navede i objasni nadležnosti i postupke prvog nivoa održavanja i definiše zadatke poslužioca vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni nadležnosti, sadržaje i postupke drugog nivoa održavanja vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni nadležnosti i sadržaje trećeg nivoa održavanja vojnih vazduhoplova;

• Navede i objasni sadržaje kontrolno tehničkih pregleda;

• Pojam, postupci i organizacija održavanja vojnih vazduhoplova.

• Vidovi održavanja.

• Prvi nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Drugi nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Treći nivo održavanja vojnih vazduhoplova.

• Kontrolni pregledi.

• Osnove vazduhoplovnih vojnih propisa.

• Program održavanja vojnih vazduhoplova.

Zaštita

Sticanje znanja o merama zaštite u održavanju vojnih vazduhoplova

• Poznaje i primenjuje mere zaštite u procesu održavanja vojnih vazduhoplova;

• Zaštita resursa;

• Protivpožarna zaštita;

• Bezbednost i zaštita zdravlja;

• Mere bezbednosti pri radu sa vazduhoplovnim sredstvima;

Snabdevanje

Sticanje osnovnih znanja o snabdevanju vazduhoplovnih sredstava

• Navede i objasni procese i principe snabdevanja vazduhoplovnih sredstava.

• Definiše izvore snabdevanja;

• Objasni procedure skladištenja vazduhoplovnih sredstava;

• Navede i razlikuje tipove skladišta i magacine;

• Opiše način upravljanja i vođenja dokumentacije u skladištima;

• Osnovni pojmovi snabdevanja vazduhoplovnih sredstava;

• Izvori snabdevanja;

• Skladištenje vazduhoplovnih sredstava

procedure popune skladišta;

skladišta;

magacini;

upravljanje i raspolaganje i dokumentacija;

mere zaštite.

Procedure održavanja aviona Vojske Srbije

Osposobljavanje učenika za izvršenje osnovnog održavanja na težišnim vazduhoplovima u Vojsci Srbije

• Obavlja osnovne radnje postupka osnovnog održavanja aviona
„J 22-ORAO”;

• Obavlja osnovne radnje postupka osnovnog održavanja aviona
„MiG-29”;

• Osnovno održavanje aviona
„J 22-ORAO”.

• Osnovno održavanja aviona
„MiG-29”.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Stručni engleski jezik

− Borbeni avioni i helikopteri

− Borbeni sistemi

− Primena računara u održavanju letelica

− LJudski faktor

− Alati i merenja

− Elementi letelica

− Instrumenti vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

PRIMENA RAČUNARA U ODRŽAVANjU LETELICA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

treći


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Osnovni principi modeliranja

• Upoznavanje učenika sa principima modeliranja.

• shvati značaj i primenu programskog paketa CATIA;

• razlikuje osnovne osobine programskog paketa CATIA;

• poznaje osnovne principe modeliranja;

• Tehnologija programa CATIA.

• Osobine sistema.

• Konfiguracije programa.

• Okruženje programskog paketa CATIA.

• Izbor ravni za skiciranje i orijentaciju.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket CATIA.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Osnovni principi modeliranja (6 časova)

• Alati za skiciranje (10 časova)

• Alati za kreiranje delova (20 časova)

• Modeliranje elemenata letelica (34 časa)

Alati za skiciranje

• Osposobljavanje učenika za izradu skica.

• razlikuje osnovne principe skiciranja;

• koristi alate za zumiranje i rotaciju skice;

• uočava greške prilikom dimenzionisanje skice;

• formira ravni za skiciranje;

• koristi osnovne relacije pri skiciranju;

• izrađuje skice;

• Osnovni pojmovi.

• Koordinatni sistem.

• Principi dimenzionisanja prilikom skiciranja.

• Osnovni pogledi pri skiciranju.

• Zumiranje i rotacija skice.

• Skiciranje kružnica, poligona, parabola, splajnova.

• Nedovoljno dimenzionisane, u potpunosti dimenzionisane i predimenzionisane skice.

• Ravni za skiciranje.

• Relacije: horizontalnost, vertikalnost, paralelnost, upravnost, tangentnost, podudarnost, koncentričnost, jednakost, fiksiranje elemenata, simetričnost.

• 3D skice.

Alati za kreiranje delova

• Osposobljavanje učenika za izradu modela standardnih i nestandardnih mašinskih elemenata.

• izrađuje profilisane i presečne modele;

• definiše tipske forme;

• izrađuje osnovne i složene geometrijske i tehnološke tipske forme;

• izrađuje standardne i nestandardne mašinske elemente;

• Geometrijski primitivi i njihovi parametri.

• Profilni modeli (izvlačenje i rotacija) i presečni modeli.

• Tipske forme („feature”) i njihovi parametri.

• Geometrijske tipske forme:

− zaobljena ivica (zaobljena jedna i više ivica, zaobljena ivica konstantnim i promenljivim radijusom, zaobljena ivica kružno, eliptično i složeno);

− zakošena ivica konstantnom i promenjivom dužinom);

− tankozidni elementi (konstantne i promenjive debljine zida);

− tipske forme za isecanje i nadgradnju.

• Tehnološke tipske forme:

− rupe;

− otvori;

− livački i dr.;

− navoj;

− žljebovi.

• Složene tipske forme (skup više geometrijskih i tehnoloških tipskih formi)

Modeliranje elemenata letelica

• Osposobljavanje učenika za izradu modela elemenata letilica.

• modelira osnovne elemente letilica;

• modelira aerodinamičke elemente letilica;

• Stajni trap

• Klipni motor letilice

• Hidro-pneumatske komponente:

− elementi ventila;

− elementi filtera;

− elementi pumpe.

• Aerodinamički elementi:

− elise;

− krilo.


Naziv predmeta:

PRIMENA RAČUNARA U ODRŽAVANjU LETELICA

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

Alati za rad sa sklopovima

• Osposobljavanje učenika za izradu sklopova.

• poznaje principe spajanja elemenata u sklop;

• koristi principe spajanja elemenata;

• izrađuje i koristi šeme montaže;

• izmodelira sklop letelice;

• Principi spajanja elemenata u sklop:

− slepljivanje površina poravnanje površina, ivica i temena;

− saosna sklapanja;

− umetanja;

− zavojni spojevi.

• Šema montaže.

• Formiranje sklopa letelica.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (64 časa)

Generisanje tehničke dokumentacije

• Osposobljavanje učenika da generiše tehničku dokumentaciju sklopa i elemenata letilica.

• formira radionički crtež;

• koristi osnovne i pomoćne preseke i poglede;

• generiše tehničku dokumentaciju na osnovu urađenih delova aviona;

• Formiranje radioničkih i sklopnih crteža na osnovu modela.

• Pogledi.

• Preseci.

• Generisanje tehničke dokumentacije sklopa i delova aviona.

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetima za računare.

Preporuke za realizaciju nastave

Koristiti programski paket CATIA.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Okvirni broj časova po temama

• Alati za rad sa sklopovima (16 časova)

• Generisanje tehničke dokumentacije (28 časova)

• Analiza modela (20 časova)

Analiza modela

• Osposobljavanje učenika da izvrši kinematsku analizu.

• izvrši kinematsku analizu;

• diskutuje o dobijenim rezultatima;

• Formiranje jednostavnih mehanizama na osnovu modela.

• Kinematska analiza modela.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Engleski jezik

− Stručni engleski jezik

− Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

− Računarstvo i informatika

− Računari

− Elementi letelica

− Struktura vazduhoplova

− Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Instrumenti vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

− Tehnička mehanika sa mehanizmima

Naziv predmeta:

LJUDSKI FAKTOR

Godišnji fond:

64 časa

Razred:

četvrti


TEMA

CILJ

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

LJudska dostignuća i ograničenja

• Upoznavanje sa značajnim fiziološkim i psihološkim karakteristikama čoveka.

• razume značaj ljudske greške za bezbednost vazdušnog saobraćaja;

• razume odnos elemenata u sistemu čovek−mašina−sredina;

• objasni šta je atmosfera, navede sastav i slojeve atmosfere;

• navede organe za disanje;

• objasni koji je uticaj nedostatka kiseonika na čoveka;

• objasni šta je hipoksija;

• nabroji vrste hipoksije i navede preventivne mere;

• objasni do čega dovodi nagli pad pritiska u vazduhoplovu − šta je disbarizam, kako nastaje i koje su mere zaštite;

• objasni koji su efekti ubrzanja na organizam;

• objasni šta su kinetoze i mere zaštite;

• objasni građu i fiziologiju čula vida i njegov značaj u vazduhoplovstvu;

• objasni građu i fiziologiju čula sluha i njegov značaj u vazduhoplovstvu;

• objasni razliku između iluzija i halucinacija;

• nabroji vrste iluzija;

• objasni proces opažanja kod čoveka;

• objasni značaj i karakteristike pažnje;

• Potreba proučavanja uticaja ljudskih faktora.

• Slučajevi koji se pripisuju ljudskim faktorima.

• LJudske greške − „Marfijev zakon”.

• Atmosfera − sastav i slojevi.

• Efekti letenja na organizam − hipoksija.

• Efekti letenja na organizam − disbarizam.

• Efekti ubrzanja − kinetoze.

• Vid.

• Sluh.

• Obrada podataka.

• Iluzije i halucinacije.

• Percepcija i pažnja.

• Učenje.

• Pamćenje i zaboravljanje.

• Klaustrofobija i fizički pristup.

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (64 časa)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se ne deli na grupe.

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vrši se kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

Okvirni broj časova po temama

• LJudska dostignuća i ograničenja (20 časova)

• Socijalna psihologija (10 časova)

• Faktori koji utiču na radne rezultate (10 časova)

• Fizički uslovi rada (8 časova)

• Komunikacija (8 časova)

• LJudska greška (5 časova)

• Opasnost na radnom mestu (3 časa)

• objasni šta je učenje;

• navede vrste učenja i objasni karakteristike svake vrste;

• objasni šta je i koji je značaj pamćenja;

• navede i objasni vrste memorija (senzorna, radna dugotrajna i motorna memorija);

• objasni šta je zaboravljanje i koji je značaj zaboravljanja;

Socijalna psihologija

• Upoznavanje sa ponašanjem čoveka u grupi, komunikacijom i problemima rada u malim grupama.

• objasni šta je grupa i nabroji koje su vrste grupa;

• razlikuje individualnu i grupnu odgovornost u radu;

• objasni pod kojim uslovima je pojedinac efikasniji u grupi nego individualno;

• objasni kako grupa deluje na pojedinca (pojam socijalnog pritiska);

• navede karakteristike tima;

• navede i objasni tipove rukovođenja;

• nabroji psihološke karakteristike vođe;

• objasni motivacioni proces i definiše pojam motiva;

• navede hijerarhiju motiva;

• objasni razliku homeostaznih i nehomeostaznih motiva;

• objasni šta su frustracije;

• Grupe i vrste grupa.

• Odgovornost (pojedinačna i grupna).

• Motivacija i demotivacija.

• Frustracije.

• Konflikti.

• Pritisak grupe.

• Pitanja „kulture”.

• Uticaj socijalnog pritiska na čoveka.

• Timski rad.

• Rukovođenje, nadzor i vođstvo.

Faktori koji utiču na radne rezultate

• Upoznavanje sa faktorima koji utiču na radne rezultate.

• objasni šta su emocije i navede organske promene koje ih prate;

• navede i objasni vrste emocija prema složenosti (koje su to osnovne, a koje složene emocije);

• navede i objasni vrste emocija prema jačini i trajanju;

• objasni šta je stres, a šta stresor;

• objasni šta je trauma;

• objasni šta su neuroze, psihoneuroze, psihoze, psihosomatska oboljenja i hipohondrija;

• objasni fenomen „sagorevanja” na poslu i njegovu prevenciju;

• objasni karakteristike cirkadijalnog ritma;

• objasni značaj sna i odnos spavanja i radnog učinka;

• objasni šta je umor i kako utiče na radnu efikasnost;

• navede vrste umora;

• objasni uticaj semenskog rada na umor;

• objasni uticaj alkohola na čoveka i radnu efikasnost;

• objasni uticaj droga na funkcionisanje čoveka;

• Fizička kondicija i zdravlje.

• Stres kod kuće i na poslu.

• Vremensko ograničenje i krajnji rokovi.

• Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost.

• Značaj emocija za mentalno zdravlje.

• Opterećenost poslom.

• Cirkadijalni ritam.

• Spavanje i umor, smenski rad.

• Alkohol i zloupotreba droga.

Fizički uslovi rada

• Upoznavanje sa fizičkim karakteristika-ma radne sredine i njihovim efektom na radni učinak čoveka.

• objasni šta je buka;

• objasni efekte buke na čoveka;

• objasni efekte isparenja na čoveka;

• objasni značaj osvetljenja na radnom mestu;

• objasni uticaj temperature na radni učinak čoveka;

• objasni šta su vibracije;

• objasni štetno dejstvo vibracija na čoveka;

• Buka i isparenja.

• Osvetljenje.

• Klima i temperatura.

• Vibracije.

• Radno okruženje.

Komunikacija

• Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz komunikacije.

• objasni značaj komunikacije;

• objasni razliku između verbalne i neverbalne komunikacije;

• objasni opštu šemu protoka i prijema informacija;

• objasni vrste konflikata;

• razlikuje konotativno i denotativno značenje;

• navede kako izbeći nesporazume u komunikaciji;

• Verbalna komunikacija.

• Neverbalne komunikacija.

• Komunikacija unutar tima i između timova.

• Vođenje dnevnika (rada) i zapisa.

• Postizanje ažurnosti, aktuelnosti.

• Prosleđivanje podataka.

• Proces prijema i protoka informacija.

• Razumljivost u govornoj komunikaciji.

• Distorzije i maskiranje govora i signala.

• Nesporazumi u komunikaciji.

LJudska greška

• Upoznavanje sa tipovima ljudskih grešaka.

• objasni model greške;

• objasni nastanak greške i navede objasni unutrašnje faktore (kognitivni stil) i spoljašnje (ergonomski, ekonomski i socijalni);

• objasni proces donošenja odluke (struktura, ograničenja, procena rizika i praktična primena);

• razlikuje tipove grešaka na poslovima održavanja;

• reprodukuje statističke podatke o učestalosti udesa usled ljudske greške;

• navede kako mogu da se izbegnu greške;

• Fizički rad.

• Zadaci koji se ponavljaju.

• Vizuelni nadzor.

• Kompleksni sistemi.

• Modeli grešaka i teorija.

• Tipovi grešaka na poslovima održavanja.

• Kontekst grešaka (tj. nezgoda).

• Učešće grešaka/umešnost (udesi).

• Izbegavanje i kontrolisanje grešaka.

Opasnost na radnom mestu

• Upoznavanje sa opasnostima na radnom mestu.

• objasni šta sve predstavlja opasnost i navede kako izbeći opasne situacije;

• Prepoznavanje i izbegavanje opasnosti.

• Suočavanje sa opasnim situacijama.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Psihologija − Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

− Biologija (odabrane teme)* − Alati i merenja

− Stručni engleski jezik − Instrumenti vazduhoplova

Naziv predmeta:

ALATI I MERENjA

Trajanje predmeta:

78 časova

Razred:

prvi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za primenu propisanih mera zaštite na radu i mera u slučaju vanrednih situacija.

• Osposobljavanje učenika za rukovanje alatima, priborom i mernom opremom.

• navede mere zaštite na radu i mere zaštite životne sredine;

• navede i obezbedi potrebne radne uslove na radnom mestu;

• koristi i sprovodi mere zaštite na radu i zaštite životne sredine;

• preduzme odgovarajuće mere u slučajevima vanrednih situacija;

• razlikuje vrste ručnog alata, pribora i specijalne opreme;

• rukuje alatima, priborom i specijalnom opremom;

• odabere alat potreban za izvršenje zadate operacije;

• proveri tačnost alata i merne opreme i po potrebi je kalibriše;

• razlikuje standarde za kalibraciju;

• razlikuje vrste merenja;

• opiše vrste mernih instrumenata i način njihovog korišćenja;

• meri ne električne veličine (dužinu, širinu, dubinu...);

• održava, čisti i odlaže alat, pribor i specijalnu opremu;

• Mere zaštite pri radu sa:

− električnom strujom;

− gasovima;

− uljima;

− hemikalijama.

• Pravilnik o bezbednosti i merama zaštite na radu.

• Uputstvo za preduzimanje odgovarajućih mera u slučajevima vanrednih situacija.

• Pravilnik o radnoj i tehnološkoj disciplini.

• Alati, pribori i specijalna oprema:

− ručni alat (turpije, makaze, čekići, obeleživači, testere...);

− električno ručni alat;

− električni alat.

• Merenje, postupci i greške merenja.

• Merni isntrumenti (merilo sa nonijusom, mikrometar...).

• Čišćenje alata, podmazivanje.

• Kalibrisanje alata i opreme.

• Standardi za kalibraciju.

• Rukovanje materijalima Metali (limovi)

− Označavanje i proračun mere pri savijanju;

− Obrada lima, uključujući savijanje i oblikovanje;

• Kontrola limarskih radova.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• praktična nastava (32 časa)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Praktična nastavase realizuje u školskoj radionici.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART − 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Praktična nastavarealizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART − 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Fizika − Elementi letelica

− Stručni engleski jezik − Struktura vazduhoplova

− Tehničko crtanje sa mašinskim elementima − Pogonske grupe vazduhoplova

− Vazduhoplovni propisi

Naziv predmeta:

ELEMENTI LETELICA

Trajanje predmeta:

87 časova

Razred:

prvi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne mašinske elemente i njihovu upotrebu kod letelica.

• Osposobljavanje učenika da razlikuje tehnike uklanjanja korozije i zaštite.

• koristi i primeni standarde iz oblasti vazduhoplovnih standarda;

• razlikuje vrste električne užadi i konektora;

• spaja, ispituje i izoluje električnu užad i konektore;

• postavlja i vrši zaštitu električnih vodova;

• razlikuje vrste cevi i creva;

• objasni tehnike savijanja, širenja i spajanja cevi i creva;

• pregleda, ispita i razlikuje oznake na cevima i crevima;

• razlikuje vrste opruga;

• objasni primenu i ulogu opruga;

• razlikuje vrste ležajeva;

• objasni primenu i ulogu ležajeva;

• očisti i podmaže ležajeve;

• razlikuje načine prenosa snage;

• razlikuje vrste i karakteristike elemenata za prenos snage;

• razlikuje vrste užadi i način njihove upotrebe;

• objasni postupak pregleda i kontrole užadi;

• sprovodi jednostavnije postupke pregleda i kontrole užadi;

• koristi tablice standardnih mašinskih elemenata za prenos snage;

• uklanja koroziju i nanosi zaštitu;

• razlikuje metode mekog lemljenja, provera zalemljenih spojeva;

• razlikuje metode zavarivanja i tvrdog lemljenja;

• razlikuje metode lepljenja i pregled spojeva.

• razlikuje i primeni različite tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja modela;

• Standardizacija u vazduhoplovstvu i primena ostalih standarda.

• Električna užad i konektori (tehnike spajanja, ispitivanja, izolacije, pakovanja i zaštite).

• Cevi i creva − tehnike savijanja, širenja, spajanja, pregleda i ispitivanje cevi i creva.

• Opruge − vrste i primena.

• Ležajevi − vrste i primena.

• Prenosnici snage − zupčanici, remenice i lančanici.

• Kontrolna užad − izrada, pregled, kontrola i ispitivanje.

• Uklanjanje korozije, procena i ponovna zaštita.

• Zavarivanje, tvrdo lemljenje, meko lemljenje.

• Tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• praktična nastava (38 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Praktična nastavase realizuje u školskoj radionici.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART − 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Praktična nastavarealizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART − 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Materijali vazduhoplova

− Stručni engleski jezik

− Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

− Aerodinamika

− Primena računara u održavanju letelica

− Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

− Alati i merenja

− Struktura vazduhoplova

− Instrumenti vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA MERENjA

Trajanje predmeta:

32 časa

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje principe rada i konstrukciju električnih mernih instrumenata i mernih metoda i njihovu primenu u električnim merenjima

• definiše opšte pojmove o električnim merenjima

• objasni i definiše princip rada električnih mernih instrumenata i njihovu primenu u praksi

• poveže ampermetar u električno kolo

• poveže voltmetar u električno kolo

• izmeri jačinu električne struje

• izmeri napon

• izmeri otpor, električnu snagu

• izmeri induktivitet, kapacitet i frekvenciju

• Opšti pojmovi o električnim merenjima

• Princip rada električnih mernih instrumenata

• Praktična primena električnih mernih instrumenata

− merenje jačine struje i napona

− merenje otpora pomoću ommetra i univerzalnog instrumenta

− merenje otpora metodom poređenja i Vistonovim mostom

− merenje otpora i snage UI metodom

− merenje snage pomoću vatmetra.

− merenje L i S UI metodom i RLC mostom

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

Podela odeljenja na grupe:

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• Osposobljavanje učenika da razlikuje principe rada i konstrukciju elektronskih mernih instrumenata kroz izučavanje, njihove primene u elektronskim merenjima

• objasni princip rada i koristi katodni osciloskop

• koristi elektronski generator

• koristi digitalne instrumente

• pravilno primeni merne instrumente, merni pribor prema zahtevima u određenom mernom procesu i mernih metoda

• Katodni osciloskop

• Elektronski generatori

• Digitalni instrumenti

• Merni mikroračunari

− podešavanje osciloskopa i frekventno kompenzovane sonde

− merenje jednosmernog i naizmeničnog napona osciloskopom

− merenje frekvencije osciloskopom

− osnovna merenja digitalnim multimetrima


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Matematika

− Osnove elektrotehnike i elektronike

− Alati i merenja

− Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Tehnologija elektromaterijala

− Instrumenti vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

STRUKTURA VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

135 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje trupa, sedišta, vrata i prozora aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje krila aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje nosača i gondola aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje repnih površina aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje komandi leta aviona

• Osposobljavanje učenika za linijsko održavanje mehanizacije krila

• Osposobljavanje učenika za proveru, održavanje i podešavanje elemenata i sekcija strukture aviona

• Osposobljavanje učenika za spajanje strukture aviona pomoću zakivaka i vijaka i otklanjanje nepravilnosti kod ovih veza

• definiše ulogu trupa aviona;

• klasifikuje vrste trupa;

• objasni konstruktivne elemente trupa;

• skicira konstruktivne elemente trupa;

• definiše ulogu sedišta, vrata i prozora;

• objasni konstrukciju sedišta, vrata i prozora;

• objasni ulogu krila aviona;

• navede konstruktivne elemente krila;

• objasni konstruktivne elemente krila ;

• skicira osnovne konstruktivne elemente na krilu;

• objasni ulogu rezervoara;

• objasni zahteve koji se postavljaju za repne površine aviona;

• objasni ulogu delova repnih površina aviona;

• objasni konstruktivne elemente repnih površina aviona;

• skicira osnovne konstruktivne elemente na repnim površinama aviona;

• objasni reglažu i kompenzaciju repnih površina;

• skicira aerodinamičku kompenzaciju komandnih površina repa;

• objasni ulogu i podelu komandi leta aviona;

• objasni ulogu i podelu ručnih komandi leta aviona;

Trup aviona:

• uloga trupa;

• oblici trupa;

• konstrukcijske karakteristike trupa;

• okviri trupa;

• uzdužnice trupa;

• okovi − veze;

• sedišta;

• vrata;

• prozori;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 52/53/56;

• test procedura;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Krilo aviona:

• uloga krila;

• oblici krila;

• konstruktivni elementi krila;

• ramenjače krila;

• uzdužnice krila;

• rebra krila;

• ivice i lukovi krila;

• rezervoari;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 57;

• test procedura;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• nosači motora;

• gondole aviona;

• konstruktivni elementi nosača motora;

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

• praktična nastava (35 časova)

• blok praktične nastave (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• bloka praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u radionicama.

• Blok praktične nastave se realizuje u PART − 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova.

• Osposobljavanje učenika za sprovođenje površinske zaštite aviona

• objasni ulogu i podelu nožnih komandi leta aviona;

• navede tipove prenosnih elemenata komandi leta aviona;

• skicira kinematiku ručnih komandi leta aviona;

• objasni ciljeve ugradnje mehanizacije krila aviona;

• objasni ulogu delova mehanizacije krila aviona;

• skicira krilo sa njegovom mehanizacijom;

• skicira tipove zakrilaca i predkrilaca;

• čita tehničku dokumentaciju;

• vizuelno proveri ispravnost;

• utvrdi vrstu kvara;

• otkloni kvar na osnovu propisane procedure;

• evidentira proveru i intervenciju na osnovu propisane procedure;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• navede zahteve plovidbenosti za strukturalnu čvrstoću;

• klasifikuje strukturu;

• objasni koncepcije dozvoljenih opterećenja strukture;

• objasni opterećenja i vrste naponskih stanja u strukturi;

• skicira slobodnom rukom avion u tri projekcije i obeleži osnovne delove aviona;

• objasni ulogu osnovnih delova aviona;

• navede podelu aviona prema nameni;

• objasni metode konstrukcije pojedinih elemenata i sekcija strukture aviona;

• razlikuje vrste zakivaka;

• objasni odabir zakivaka i izabere odgovarajući zakivak;

• odredi rastojanja između zakivaka;

• objasni procese zakivanja;

• razlikuje vrste alata za zakivanje;

• izvede zakivanje;

• prepozna loše zakovane spojeve;

• izvede skidanje zakivaka;

• objasni vijčane spojeve;

• objasni odabir vijaka;

• izvede spajanje vijčanom vezom;

• objasni vrste površinskih zaštita;

• objasni postupke sprovođenja različitih vrsta površinskih zaštita;

• objasni čišćenje površine aviona;

• razlikuje i prepozna vrstu korozije;

• čita tehničku dokumentaciju;

• vizuelno proveri ispravnost strukture pomoću odgovarajućih procedura pregleda;

• detektuje i utvrdi vrstu neispravnosti, kvara;

• otkloni neispravnost, kvar na osnovu propisane procedure;

• evidentira proveru i intervenciju u propisanu dokumentaciju;

• sprovede mere lične zaštite i zaštite radne okoline;

• protivpožarne pregrade;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 54.

Repne površine aviona:

• vrste repnih površina aviona: horizontalne i vertikalne;

• uloga repnih površina aviona;

• horizontalne repne površine aviona;

• vertikalne repne površine aviona;

• konstruktivni elementi repnih površina aviona;

• reglaža i kompenzacija repnih površina aviona;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 55;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Komande leta aviona:

• uloga i podela komandi leta aviona;

• ručne komande aviona;

• nožne komande aviona;

• kinematika komandi leta aviona;

• prenosni elementi komandi leta aviona, mehanički (meki i kruti);

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 56;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Mehanizacija krila:

• uloga mehanizacije krila aviona;

• zakrilca;

• predkrilca;

• interceptori;

• krilca;

• uputstvo za održavanje i proveru ATA 57;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Elementi i sekcije strukture aviona:

• zahtevi plovidbenosti za strukturalnu čvrstoću;

• klasifikacija strukture na: primarnu, sekundarnu i tercijalnu;

• koncepcija dozvoljenih opterećenja strukture: pouzdana i siguran vek;

• opterećenja i vrste naponskog stanja;

• osnovni delovi aviona;

• podela aviona prema nameni;

• metode konstrukcije: okviri, stringeri, pregrade, vrste oplate, konstrukcija poda, ramenjače i dablere;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Tehnike spajanja strukture:

• odabir zakivaka;

• zakivni spojevi, raspored i rastojanje zakivaka;

• alat za zakivanje i bušenje rupa;

• ugradnja zakivaka;

• kontrola zakovanih spojeva;

• skidanje zakivaka;

• vijčani spojevi;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Metode površinske zaštite:

• vrste površinskih zaštita:

− hromiranje;

− galvanska zaštita;

− farbanje.

• postupci i sprovođenje površinskih zaštita;

• čišćenje površine aviona;

• priručnik za održavanje;

• procedure održavanja;

• mere lične zaštite i zaštite radne okoline.

Preporuke za realizaciju nastave

• Teorijska nastava realizovaće se prema sadržaju modularne jedinice korišćenjem odgovarajućih skica i učila (literature, šema i dr.).

• Vežbe se realizuju u kabinetima u sa odgovarajućim modelima i video projekcijama.

• Praktična nastava realizovaće se u školskoj radionici u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• Blok praktične nastave realizovaće se u PART − 145 ovlašćenoj organizaciji za održavanje vazduhoplova u skladu sa ishodima modularne jedinice.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Fizika

− Ekologija i zaštita životne sredine

− Materijali vazduhoplova

− Stručni engleski jezik

− Tehničko crtanje sa mašinskim elementima

− Aerodinamika

− Primena računara u održavanju letelica

− Elementi letelica

− Instrumenti vazduhoplova

− Pogonske grupe vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

− Čvrstoća aviona

Naziv predmeta:

OSNOVE DIGITALNE I IMPULSNE ELEKTRONIKE

Trajanje predmeta:

70 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi komponente digitalnih sistema

• razlikuje analogne i digitalne signale

• objasni primenu binarnog brojnog sistema

• utvrdi funkcije logičkih kola, kombinacionih mreža, flipflopova, registara, brojača i tajmera na maketi ili simulacijom na računaru

• zameni funkciju logičkog kola ekvivalentnom relejnom šemom

• razlikuje vrste memorija i primenjuje ih

• razlikuje vrste displeja i njihovu namenu

• analizira rad digitalnih mreža sastavljenih od različitih digitalnih komponenti na maketi

• koristi analogno − digitalne (A/D) i digitalno − analogne (D/A) pretvarače

• vrši izbor komponenti iz kataloga

• Pojam digitalnih signala

• Brojni sistemi:

− binarni

− heksadecimalni

• Bulova algebra i logička kola (relejna logika i šematski nivo)

• Kombinacione mreže (koder, dekoder, multiplekser, demultiplekser, aritmetička kola) − princip rada i primena

• Memorije (ROM, PROM, EPROM, EEPROM i flash) − princip rada i primena

• Flipflopovi (RS, JK i T) − princip rada i primena

• Registri − princip rada i primena

• RAM memorije − princip rada, vrste i primena

• Brojači − princip rada i primena

• Tajmeri (takter, tajmer sa zakašnjenim uključenjem i odloženim isključenjem) – princip rada i primena

• Displeji (vrste)

• Analogno-digitalni (A/D) i digitalno-analogni (D/A) pretvarači

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljem/ciljevima i ishodima, planom i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave i trajanje

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

Podela odeljenja na grupe:

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testovi znanja

• testovi praktičnih veština

• Osposobljavanje učenika da razlikuje način rada i koristi impulsna kola

• navede osnovna impulsna kola

• objasni fizičke procese, principa rada, grafičko prikazivanje i izvođenje osnovnih proračuna kod impulsnih kola

• objasni prelazne pojave u RC i RL kolima

• objasni princip rada utvrđivača nivoa i amplitudnih ograničavača

• objasni princip rada, primenu i strukturu multivibratora, bloking oscilatora, generatora i pojačavača testerastog napona i testeraste struje

• Analiza impulsnih oscilacija

• Prelazne pojave u RC i RL kolima

• Sprežna vremenska kola

• Utvrđivači nivoa i amplitudni ograničavači

• Veštački vod

• Multivibratori

• Bloking oscilator (cevni i tranzistorski)

• Generatori i pojačavači testerastog napona i testeraste struje


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Matematika

− Osnove elektrotehnike i elektronike

− Alati i merenja

− Električna i elektronska merenja

− Tehnologija elektromaterijala

− Instrumenti vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

OSNOVE AUTOMATIZACIJE

Trajanje predmeta:

35 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku teme učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI PO TEMAMA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi komponente sistema automatizacije

• objasni osnovne sadržaje iz automatike: komponente sistema automatskog upravljanja (sau), vrste sau i osobine sau

• opiše rad pojačavača sistema automatske regulacije

• objasni princip rada i primenu releja, relejnih kola kao i relejnu zaštitu

• objasni princip rada i oblast primene automatske regulacije i sistema za automatsku regulaciju

• objasni ulogu servo sistema u sistemu automatskog upravljanja

• objasni šta su servo sistemi i servo mehanizmi i čemu služe

• Uvod u automatiku

• Pojačavači u sistemima automatske regulacije

• Releji, relejna kola i relejna zaštita

• Automatska regulacija

• Sistemi za automatsku regulaciju

• Indukatorski sistemi i pozicioni servomehanizmi

• Automatsko upravljanje i servo sistemi

• Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• kabinetske vežbe (35 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• kabinetskih vežbi

Mesto realizacije nastave

• Kabinetske vežbe realizuje u kabinetu.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Stručni engleski jezik

− Fizika

− Osnovi elektrotehnike i elektronike

− Računarstvo i informatika

− Računari

− Primena računara u održavanju letelice

− Alati i merenja

− Elementi letelica

− Električna i elektronska merenja

− Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Instrumenti vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radarski uređaji i sistemi

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

TEHNOLOGIJA ELEKTROMATERIJALA

Trajanje predmeta:

68 časova

Razred:

drugi


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne elektromaterijale njihovu upotrebu kod letelica

• poznaje pojam, namenu i osobine elektromaterijala

• proračuna i namota transformator

• izradi ispravljač

• izradi štampanu ploču i pravilno ugradi elemente na istu

• proračuna i izradi NF pojačavač

• izradi digitalni pojačavač

• Tehnologija elektromaterijala

– materijali u elektrotehnici: pojam, namena, osobine i podela elektrotehničkih materijala, agregatno stanje materije.

– opšte o elektroprovodnim materijalima

– materijali (metali) velike provodnosti

– materijali male provodnosti

– otporni materijali

– specijalni provodni materijali

– opšte o elektroizolacionim materijalima

– čvrsti organski izolatori

– tečni organski izolatori

– opšti pojmovi o magnetnim materijalima

– magnetni meki materijali

– magnetni tvrdi materijali

• Elementi elektrouređaja

– otpornici

– kondenzatori

– kalemovi i prigušnice

– transformatori

– modularna tehnika i štampane ploče

– pouzdanost i mikroelektronika

• Vežbe:

– merenje otpora otpornika raznih veličina

– merenje kapaciteta kondenzatora

– merenje induktiviteta kalemova i prigušnica

– izrada kalema sa jezgrom određenog induktiviteta na osnovu proračuna

– izrada transformatora male snage

– izrada štampane ploče za ispravljač

– ispitivanje poluprovodničkih elemenata

skidanje i zamena integralnih kola sa štampanih ploča

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljem/ciljevima i ishodima, planom i načinom ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave i trajanje

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

• nastava u bloku (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• nastave u bloku

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu

• Blok praktične nastave realizovaće se u jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

• U toku praktične nastaveučenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Matematika

− Osnove elektrotehnike i elektronike

− Alati i merenja

− Električna i elektronska merenja

− Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Instrumenti vazduhoplova

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

INSTRUMENTI VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

110 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje za održavanje instrumenata vazduhoplova

• Objasni namenu, konstrukciju, el šeme i princip rada instrumenata vazduhoplova

• Objasni elemente elektromehaničkih vazduhoplovnim instrumentima i same elektromehaničke vazduhoplovne instrumente

• Objasni princip pretvaranja podataka, kao i prenos podataka u sistemima vazduhoplova

• Objasni namenu logičkih kola i da poznaje njihove simbole i primenu u sistemima vazduhoplova

• Poznaje osnovnu strukturu računara i računarsku terminologiju

• Objasni princip prenosa podataka optičkim kablovima i poznaje primenu optičkih kablova u sistemima vazduhoplova

• Objasni tehnologije elektronskih ekrana – displeja

• Objasni rukovanje komponentama osetljivim na elektrostatičko pražnjenje, kao i mere zaštite komponenata i osoba koje rukuju elektrostatički osetljivim uređajima

• Opšti pojmovi o vazduhoplovnim instrumentima

• Merni signali i njihove transformacije

• Karakteristike i greške instrumenata, Kalmanov filtar, određivanje optimalnog instrumenta

• Elementi elektromehaničkih vazduhoplovnim instrumentima

− opruge, oslonci, membrana, kapsula, elastični meh, Burdonova cev,

− kućište instrumenata, prenosni mehanizmi, mehanizmi za kočenje, podešavanje, korekcija, spojnice, prigušivači i amortizeri,

− senzori

• Sistemi elektronskih elemenata

• Sistemi instrumenata (ATA 31)

− Pito-statika: visinomer, brzinomer, indikator vertikalne brzine

− Žiroskop: veštački horizont, pokazivač pravca, pokazivač smera, pokazivač horizontalnog položaja vazduhoplova, pokazivač nagiba i klizanja, korektor nagiba

− Kompas: direktno očitavanje, daljinsko očitavanje

− Indikator napadnog ugla, sistem indikacije gubitka uzgona

− Ostali sistemi indikacije

• Sistemi avionike

Osnove rada sistema:

− Automatskog letenja (ATA 22)

− Komunikacije (ATA 23)

− Sistema navigacije (ATA 34)

• Brojčani sistemi

• Pretvaranje podataka

− Analogni podaci, digitalni podaci

• Prenos podataka

• Logička kola

• Osnovna struktura računara

− Računarska terminologija

− Računarska tehnologija koja se upotrebljava u sistemima vazduhoplova

• Optički kablovi

− Prenosa podataka optičkim kablovima

− Izrazi povezani sa optičkim kablovima

− Primena optičkih kablova u sistemima vazduhoplova

• Elektronski ekrani − displeji

− Tehnologija elektronskih ekrana − displeja: luminiscencija, CRT, LCD, LED i plazma displeji

− Arhitektura i principi rada zajedničkih tipova displeja koji se upotrebljavaju u savremenim vazduhoplovima

• Elektrostatički osetljivi uređaji

− Posebno rukovanje komponentama osetljivim na elektrostatičko pražnjenje

− Poznavanje razlika i mogućih kvarova

− Zaštita komponenata i osoba koje rukuju komponentama

• Kontrola upravljanja softverom

− Poznavanje ograničenja, zahteva plovidbenosti i mogućih katastrofalnih efekata u pogledu neovlašćene izmene softvera

• Elektromagnetna okolina

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljem/ciljevima i ishodima, planom i načinom ocenjivanja

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu

Oblici nastave i trajanje

Predmet se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (16 časova)

• kabinetske vežbe (16 časova)

• praktična nastava (48 časova)

• nastava u bloku (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• nastave u bloku

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se organizuje u učionici.

• Kabinetske vežbe se organizuje u kabinetu.

• Praktična nastava se realizuje u jedinicama i ustanovama Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije

• Blok praktične nastave realizovaće seu jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Stručni engleski jezik − Elementi letelica

− Fizika − Električna i elektronska merenja

− Osnovi elektrotehnike i elektronike − Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Računarstvo i informatika − Osnove automatizacije

− Računari − Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

− Primena računara u održavanju letelice − Radarski uređaji i sistemi

− Alati i merenja − Radionavigacijski uređaji

Naziv predmeta:

POGONSKE GRUPE VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

125 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje osnovnih konstruktivnih elemenata turbomlaznih motora

• Osposobljavanje učenika da izvrše proveru, održavanje i podešavanje sistema turbomlaznih motora

• Osposobljavanje učenika da prati parametre rada i poznaje proceduru ugradnje turbomlazne pogonske grupe

• razlikuje osnovne vrste turbomlaznih motora.

• objasni način rada osnovnih vrsta turbomlaznih pogonskih grupa.

• razlikuje režime rada turbomlaznih pogonskih grupa.

• navede osnovne konstruktivne elemente turbomlaznih pogonskih grupa i prepoznaje njihova različita konstruktivna izvođenja.

• objasni rad sistema za podmazivanje.

• objasni rad gorivnog sistema.

• objasni rad vazdušnog sistema.

• objasni rad Sistema za pokretanje i paljenje.

• objasni rad pomoćnog izvora snage (APU).

• objasni rad sistema za zaštitu od požara.

Osnove

• potencijalna energija, kinetička energija, Njutnovi zakoni kretanja, brajtonov ciklus;

• veza između sile, rada, snage, energije, brzine, ubrzanja;

• strukturni sklop i rad turbomlaznih, turboventilatorskih, turbovratilnih, turboprop motora;

• osnovne komponente i konstrukcija turbomlaznog motora.

Performanse motora

• maksimalni potisak motora, efektivni potisak motora, snaga sa prigušivačem mlaznika, raspodela potiska, rezultantni potisak, potisak konjske snage, ekvivalentna konjska snaga dobijena na osovini turbine, specifična potrošnja goriva;

• efikasnost motora;

• stepen dvostrujnosti i stepen porasta pritiska u motoru (epr);

• pritisak, temperatura i brzina protoka gasa

• režimi motora, statički potisak, uticaj brzine, visine i tople klime, ravnomerni režim, ograničenja.

Uvodnik

• dovodni vod kompresora;

• efekti raznih konfiguracija uvodnika;

• zaštita od leda.

Kompresori

• aksijalni i centrifugalni tipovi;

• strukturna svojstva i principi rada i primene;

• balansiranje ventilatora;

• rad;

• uzroci i posledice stolinga i pumpanja kompresora

• metodi kontrolisanja protoka vazduha: ventili za ispuštanje, promenljive sprovodne lopatice uvodnika, promenljive lopatice statora, rotirajuće lopatice statora;

• stepen kompresora.

Komora sagorevanja

• strukturna svojstva i principi rada.

Turbinska sekcija

• rad i karakteristike različitih tipova lopatica turbina;

• spajanje (ugradnja) lopatica na disk;

• sprovodne lopatice u mlazniku;

• uzroci i posledice naprezanja i puzanja turbinskih lopatica.

Izduvnik

• strukturna svojstva i principi rada;

• sužavajući, šireći i mlaznik sa promenljivim presekom;

• smanjenje buke motora;

• reverseri potiska.

Ležajevi i zaptivke

Podela turbomlaznih pogonskih grupa

Turboprop motori

• slobodna turbina, turbina sa gasnom vezom, turbina sa zupčastom vezom;

• reduktori;

• integrisane kontr;ole motora i propelera;

• zaštita od prekoračenja brzine.

Turboosovinski motori

• izrada, pogonski sistemi, reduktori, spojnice, kontrolni sistemi.

Instalacija pogonske grupe

• konfiguracija protivpožarnih zidova, poklopaca, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova, creva, cevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje, drenažnih otvora.

Maziva i goriva

• svojstva i specifikacije;

• dodaci gorivu;

• predostrožnost u pogledu bezbednosti.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave/učenja, planom rada i načinima ocenjivanja.

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu.

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (19 časova)

• kabinetske vežbe (19 časova)

• praktična nastava (57 časova)

• nastava u bloku (30 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

• nastave u bloku

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu

• Praktična nastava se realizuje u jedinicama i ustanovama Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije

• Blok praktične nastave realizovaće seu jedinicama i ustanovama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

Sistemi za podmazivanje

• rad sistema/prikaz i komponente.

Gorivni sistemi

• upotreba elektronske kontrole motora i sistema za merenje goriva uključujući elektronsku kontrolu motora (FADEC).

• prikaz sistema i komponente;

Vazdušni sistemi

• rad sistema raspodele vazduha u motoru i sistema kontrole odleđivanja, uključujući unutrašnji rashladni sistem, zaptivanje i spoljni vazdušni servis.

Sistemi za pokretanje i paljenje

• rad sistema motora za pokretanje i njegovih komponenata;

• sistemi i komponente za paljenje;

• sigurnosni zahtevi održavanja.

Pomoćni izvor snage (APU)

• upotreba, način rada, sistemi zaštite.

Sistem za povećanje snage

• rad i primena;

• ubrizgavanje vode, smeša voda-metanol;

• sistemi za dopunsko sagorevanje.

Sistemi za zaštitu od požara

• rad na detekciji i sistemi za gašenje.

Sistemi parametara motora

• temperatura izduvnih gasova/sistemi merenja temperature između stepena turbine;

• pokazivanje potiska motora: stepen porasta pritiska u motoru (epr), sistemi za merenje pritiska na izlazu motora ili u mlazniku motora;

• pritisak i temperatura ulja;

• pritisak i protok goriva;

• brzina motora;

• merenje i indikacija vibracija;

• obrtni moment motora;

• snaga.

Praćenje parametara motora i rad na zemlji

• postupci za startovanje i probu motora na zemlji;

• tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora

• praćenje rada motora (uključujući analizu ulja, vibracije i pregled boroskopom);

• pregled motora i komponenata prema kriterijumima, tolerancijama i podacima dobijenim od proizvođača;

• čišćenje/pranje kompresora;

• šteta nastala udarom stranog tela u motor.

Skladištenje motora i zaštita

• priručnik za održavanje;

• test procedure;

• dokumentacija;

• podešavanje radnih parametara opreme;

• evidentiranje podataka o izvršenom pregledu i intervenciji u propisanu dokumentaciju;

• distribuiranje i skladištenje dokumentacije;

• sprovođenje mera lične zaštite i zaštite radne okoline;

• vrste i tipovi kvara;

• test procedure;

• priručnik za održavanje.


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Stručni engleski jezik

− Fizika

− Materijalni vazduhoplova

− Aerodinamika

− Primena računara u održavanju letelice

− Alati i merenja

− Elementi letelica

− Električna i elektronska merenja

− Tehnologija elektromaterijala

− Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

Naziv predmeta:

ELEKTRO OPREMA I SISTEMI VAZDUHOPLOVA

Trajanje predmeta:

140 časova

Razred:

treći


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za opsluživanje i održavanje elektroopreme i sistema vazduhoplova.

• objasni opšte karakteristike elektroopreme vazduhoplova.

• objasni namenu električne mreže.

• objasni strukturu i karakteristike izvora električne energije.

• objasni sastav elektroopreme u sistemu za osvetljenje (spoljnje i unutrašnje).

• objasni tipične elektronske/digitalne sisteme vazduhoplova.

• objasni registratore parametara leta i ugrađene sisteme za održavanje.

• objasni rad sistema za klimatizaciju i presurizaciju kabine.

• objasni rad sistema za zaštitu od požara.

• objasni rad sistema komandi leta.

• objasni rad gorivnog sistema.

• objasni rad hidrauličkog sistema.

• objasni rad sistema za zaštitu od leda i kiše.

• objasni rad pneumatskog i vakum sistema.

• objasni rad sistema za naoružanje.

• Klimatizacija i presurizacija kabine (ATA 21)

− dovod vazduha;

− klimatizacija;

− presurizacija;

− sigurnosni i uređaji za upozoravanje.

• Električna energija (ATA 24)

− instalacija i rad baterija;

− proizvodnja jednosmerne struje;

− proizvodnja naizmenične struje;

− proizvodnja struje u slučaju nužde;

− regulacija napona;

− raspodela energije;

− transformatori, inverteri, ispravljači;

− zaštita strujnih kola;

− spoljni/zemaljski izvori napajanja.

• Oprema i unutrašnje opremanje (ATA 25)

− propis o opremi za slučaj opasnosti;

− sedišta i pojasevi;

− nacrt kabine;

− raspored opreme u kabini;

− instalacija unutrašnje opreme;

− oprema za prihvat i čuvanje prtljaga;

− avionske stepenice.

• Zaštita od požara (ATA 26)

− detekcija dima i požara i sistem za upozorenje;

− sistemi za gašenje požara;

− testiranje sistema.

− prenosni uređaji za gašenje požara.

• Komande leta (ATA 27)

− glavne površine: eleroni, elevatori, kormilo pravca, spojler;

− kontrola uravnoteženja vazduhoplova;

− kontrola aktivnog opterećenja;

− uređaji za povećanje uzgona;

− smanjenje uzgona, aerodinamičke kočnice;

− upravljanje sistemom: ručno, hidraulično, pneumatsko, električno, „fly by wire”;

− veštački osećaj opterećenja na komandama leta, ublaživač bočnih udara u letu, kontrola u odnosu na Mahov broj, graničnik kormila pravca, osigurači komandnih površina;

− uravnoteženje sistema;

− sistem zaštite/upozorenja od gubitka uzgona.

• Gorivni sistemi (ATA 28)

− prikaz sistema;

− rezervoari goriva;

− sistemi dovoda goriva;

− ispuštanje goriva u letu, ventilacija, dreniranje goriva;

− unakrsno napajanje i transfer goriva;

− indikacija i upozorenje;

− dopunjavanje goriva i pražnjenje;

− uravnoteženje količine goriva u sistemu.

• Hidraulični pogon (ATA 29)

− prikaz sistema;

− hidraulične tečnosti;

− hidraulični rezervoari i akumulatori;

− izvor pritiska: električni, mehanički, pneumatski;

− izvor pritiska u slučaju opasnosti;

− filteri;

− kontrola pritiska;

− distribucija snage;

− indikacija i sistem upozorenja;

− veza s drugim sistemima.

• Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

− formiranje leda, vrste leda i otkrivanje leda;

− sistemi protiv zaleđivanja: električni, toplovazdušni i hemijski;

− sistemi za odleđivanje: električni, toplovazdušni, pneumatski, hemijski.

− zaštita od kiše i odstranjivanje kiše;

− grejanje priključka za dopunu i dreniranje goriva;

− sistemi brisača.

• Na početku modula učenike upoznati sa ciljem/ciljevima i ishodima, planom i načinom ocenjivanja

• Nedeljni prikaz broja časova dat je u gantogramu

Oblici nastave

Modul se realizuje kroz sledeće oblike nastave:

• teorijska nastava (35 časova)

• kabinetske vežbe (35 časova)

• praktična nastava (70 časova)

Podela odeljenja na grupe

Odeljenje se deli na grupe prilikom realizacije:

• teorijske nastave

• kabinetskih vežbi

• praktične nastave

Mesto realizacije nastave

• Teorijska nastava se realizuje u učionici

• Kabinetske vežbe se realizuju u kabinetu

• Praktična nastava se realizuje u jedinicama i ustanovama Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije

• U toku praktične nastave učenici su obavezni da vode dnevnik praktične nastave.

Preporuke za realizaciju nastave

Ocenjivanje

Vrednovanje ostvarenosti ishoda vršiti kroz:

• praćenje ostvarenosti ishoda

• testove znanja

• testove praktičnih veština

• Stajni trap (ATA 32)

− konstrukcija, ublažavanje udara;

− sistem za izvlačenje i uvlačenje: standardan i u slučaju nužde;

− indikacije i upozorenje;

− točkovi, kočnice, sistem protiv klizanja i autokočenje;

− gume;

− upravljanje;

− senzori vazduh/zemlja.

• Svetla (ATA 33)

− spoljna: navigacija, protiv sudara, sletanje, taksiranje, led;

− unutrašnja: kabina, kokpit, prtljažni prostor;

• Kiseonik (ATA 35)

− prikaz sistema: kokpit, kabina;

− izvori, skladište, punjenje i distribucija;

− regulacija dovoda;

− indikacije i upozorenja.

• Pneumatika/vakum (ATA 36)

− prikaz sistema;

− izvori: motor/APU, kompresori, rezervoari, zemaljski uređaji;

− kontrola pritiska;

− distribucija;

− indikacije i upozorenja;

− veza sa ostalim sistemima.

• Voda/otpad (ATA 38)

− prikaz vodovodnog sistema, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje;

− korozija.

• Ugrađeni sistem za održavanje (ATA 45)

− centralni kompjuteri za održavanje;

− sistem za unos podataka;

− sistem elektronske biblioteke;

− štampanje;

− nadzor strukture (nadzor tolerisanih oštećenja).

• Integrisana modularna avionika (ATA 42)

− funkcije koje se mogu integrisati u module Integrisane modularne avionike (IMA), između ostalog obuhvataju:

− Upravljanje protokom viška vazduha iz motora (Bleed management), kontrolu pritiska, kontrolu ventilacije, kontrolu ventilacije avionike i kokpita, kontrolu temperature, komunikaciju u vazdušnom saobraćaju, ruter komunikacije avionike, električni teret, automatski osigurač, električni sistem BITE, upravljanje gorivom, kontrolu kočenja, kontrolu upravljanja, izvlačenje i uvlačenje stajnog trapa, indikaciju pritiska u gumama, indikaciju pritiska ulja, praćenje temperature kočnica, itd.

− osnovni sistem (Core System); Mrežne komponente (Network Components).

• Kabinski sistemi (ATA 44)

− jedinice i komponente koje služe za zabavu putnika i obezbeđenje komunikacije unutar vazduhoplova (Cabin Intercommunication Data System) i između kabine i zemaljskih stanica (Cabin Network Service);

− komunikacija unutar vazduhoplova (Cabin Intercommunication Data System);

− osnovni sistem kabine (Cabin Core System):

− sistem za zabavu tokom leta;

− sistem za eksternu komunikaciju;

− memorijski sistem mase kabine;

− sistem praćenja kabine;

− razni sistemi kabine.

• Informacioni sistemi (ATA 46)

− sistem za opšte informacije o vazduhoplovu (Aircraft General Information system);

− informacioni sistem palube (Flight Deck Information System);

− informacioni sistem održavanja (Maintenance Information System);

− informacioni sistem putničke kabine (Passenger Cabin Information System);

− sistem za razne informacije (Miscellaneous Information System).


KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA

− Stručni engleski jezik − Osnove digitalne i impulsne elektronike

− Osnovi elektrotehnike i elektronike − Tehnologija elektromaterijala

− Računari − Radarski uređaji i sistemi

− Primena računara u održavanju letelice − Radionavigacijski uređaji

− Električna i elektronska merenja

Naziv predmeta:

RADARSKI UREĐAJI I SISTEMI

Trajanje predmeta:

190 časova

Razred:

četvrti


CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

NAČIN OSTVARIVANjA PROGRAMA

• Osposobljavanje učenika za opsluživanje i održavanje radara i radarskih sistema

• Objasni princip rada i strukturu radarske opreme vazduhoplova

• Objasni namenu, konstrukciju, el šeme i princip rada instrumenata vazduhoplova

• Objasni blok-šemu radio-lokatora.

• Objasni princip rada radio-lokatora.

• Prepozna i primeni osmatrački radar na terenu

• Razlikuje i objasni metode kontrole, monitorisanja i izolacije grešaka.

• Razlikuje i objasni navigacijske sisteme vazduhoplova

• Razlikuje i objasni sisteme upravljanja vatrom borbenih vazduhoplova

• Razlikuje i objasni princip rada sistema za navođenje i obeležavanje ciljeva kod borbenih vazduhoplova

• Razlikuje i objasni princip rada uređaja za samozaštitu borbenih vazduhoplova

• Razlikuje i objasni princip rada sistema za identifikaciju ciljeva borbenih vazduhoplova

• Objasni princip rada uređaja za umrežavanje, zaštitu i prenos podataka

• Opšte karakteristike i princip rada radio-lokatora

• Radar

– domet radarskog uređaja

– dijagram zračenja i zona otkrivanja radara

– merenje ugaonih koordinata i brzine ciljeva

– savremeni radarskih sistema

– meteorološki radari

• Multisenzorski opto-elektronski napadno-navigacijski i sistemi upravljanja