Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.10.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
("Sl. glasnik RS", br. 72/2019)


Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2019. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.292.640.267.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.299.006.884.000

Budžetski suficit/deficit

-6.366.617.000

Izdaci za otplatu glavnice

(u cilju sprovođenja javnih politika)

11.500.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

(u cilju sprovođenja javnih politika)

5.733.383.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-23.600.000.000

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

723.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

699.655.484.000

Neto finansiranje

23.600.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava
negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

344.516.000


Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

1.292.640.267.000

1. Poreski prihodi

71

1.092.800.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

68.100.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

117.800.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

545.200.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

67.100.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

478.100.000.000

1.4. Akcize

717

301.200.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

164.200.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

102.500.000.000

– Akciza na električnu energiju

 

17.500.000.000

– Ostale akcize

 

17.000.000.000

1.5. Carine

715

47.200.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

13.300.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

185.033.066.000

Redovni neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

96.700.000.000

– Prihodi od imovine

741

15.300.000.000

– Takse

742

15.200.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

26.500.000.000

– Novčane kazne

743

8.000.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

26.200.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

5.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

47.900.000.000

– Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

17.700.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

15.200.000.000

– Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

13.400.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

40.433.066.000

– Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

17.828.210.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

22.604.856.000

3. Donacije

731,732

14.807.201.000


Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.316.240.267.000

1.Tekući rashodi

4

1.116.691.392.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

296.259.099.000

– Plate zaposlenih

411

229.408.530.000

– Doprinosi na teret poslodavca

412

44.715.483.000

– Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

22.135.086.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

131.653.415.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

110.635.128.000

– Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

53.741.007.000

– Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

50.353.690.000

– Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

2.458.800.000

– Prateći troškovi zaduživanja

444

4.081.631.000

1.4. Subvencije

45

114.458.246.000

– Subvencije u privredi

 

15.649.023.000

– Subvencije u poljoprivredi

 

43.711.697.000

– Subvencije za železnicu

 

14.975.949.000

– Subvencije za puteve

 

13.898.000.000

– Subvencije u oblasti turizma

 

1.432.500.000

– Subvencije za kulturu

 

3.100.000.000

– Ostale subvencije

 

21.691.077.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

250.508.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

5.137.019.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

89.696.414.000

– Transferi opštinama i gradovima

 

34.211.959.000

– Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

33.510.255.000

– Ostali transferi

 

21.974.200.000

1.8. Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

208.884.406.000

– Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

173.975.962.000

– Nacionalna služba za zapošljavanje

 

1.000.000.000

– Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

29.414.008.000

– Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

– Ostali transferi

 

4.054.436.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

5.543.060.000

1.10. Socijalna zaštita iz budžeta

47

119.992.174.000

– Dečja zaštita

 

63.020.795.000

– Boračko-invalidska zaštita

 

13.581.500.000

– Socijalna zaštita

 

31.350.779.000

– Tranzicioni fond

 

450.000.000

– Učenički standard

 

2.611.403.000

– Studentski standard

 

4.160.600.000

– Fond za mlade talente

 

847.811.000

– Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.263.517.000

– Izbegla i raseljena lica

 

845.312.000

– Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

1.860.457.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

34.181.923.000

– Sredstva rezervi

499

2.502.000.000

– Ostali tekući rashodi

43 i 48

31.679.923.000

2.Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

182.315.492.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

11.500.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

5.733.383.000


Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

23.600.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

723.600.000.000

Primanja od zaduživanja

91

693.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana prodajna vrednost)

9111

380.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni)

9121

203.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119

9122-9129

110.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

30.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

699.655.484.000

Izdaci za otplatu kredita

61

642.500.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

340.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

297.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

5.500.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

57.155.484.000

Promena stanja na računu
(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava
negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

 

344.516.000


Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 723.255.484.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 110.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 380.000.000.000 dinara, iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 203.000.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 30.600.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 344.516.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 693.000.000.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2019. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2019. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.”.

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

A. U 2019. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 61.620.022.800 dinara (EUR 465.000.000 i KWD 18.000.000), i to:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u
originalnoj
valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika ,,Srbija Voz”, Beograd – (Projekat nabavke elektromotornih garnitura za regionalni saobraćaj)

11.880.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

11.880.000.000

EUR

100.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

     

1.

AD ,,Elektromreža Srbije”– Transbalkanski koridor Obrenovac-Bajina Bašta/Bajina Bašta-Pljevlja (Crna Gora)-Višegrad (Bosna i Hercegovina)

4.752.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

4.752.000.000

EUR

40.000.000

III.

Evropskoj investicionoj banci

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ,,Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd– Projekat rekonstrukcije i izgradnje drugog koloseka na pruzi Beograd – Mladenovac – Niš – Preševo – državna granica, deonica Stalać – Đunis

11.880.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

11.880.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Poslovnim bankama

     

1.

JP ,,Srbijagas” – Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin (III faza)

2.376.000.000

EUR

20.000.000

2.

JP ,,Srbijagas” – Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

8.316.000.000

EUR

70.000.000

3.

JP „Elektroprivreda Srbije” –Odsumporavanje TENT B

16.038.000.000

EUR

135.000.000

 

Ukupno:

26.730.000.000

EUR

225.000.000

V.

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ,,Infrastruktura železnice Srbije” – Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar – Faza II

6.378.022.800

KWD

18.000.000

 

Ukupno:

6.378.022.800

KWD

18.000.000

 

UKUPNO:

 

EUR

465.000.000

   

61.620.022.800

KWD

18.000.000


B. Republika Srbija će u 2019. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 952.473.422.914 dinara (USD 2.326.388.500 i EUR 5.905.200.000), i to sa:

Red.

broj

 

Iznos

u dinarima

Originalna

valuta

Iznos u
originalnoj
valuti

I.

Svetskom bankom

     

1.

Dodatno finansiranje za Projekat za unapređenje katastra nepokretnosti

2.696.622.500

USD

25.000.000

2.

Projekat unapređenja trgovine i

saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

4.158.000.000

EUR

35.000.000

3.

Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

5.203.440.000

EUR

43.800.000

4.

Program unapređenja efikasnosti i razvoja javnog sektora (DPL)

21.572.980.000

USD

200.000.000

5.

Projekat modernizacije poreske administracije

5.381.640.000

EUR

45.300.000

6.

Projekat tržišno orijentisane poljoprivrede

5.393.245.000

USD

50.000.000

7.

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE)

5.177.515.200

USD

48.000.000

 

Ukupno:

34.840.362.700

USD

323.000.000

   

14.743.080.000

EUR

124.100.000

II.

Evropskom investicionom bankom

     

1.

Partnerstvo za lokalni razvoj

2.613.600.000

EUR

22.000.000

2.

Projekat urbanog razvoja sa izgradnjom nacionalnog stadiona

29.700.000.000

EUR

250.000.000

3.

Razvoj rečne transportne infrastrukture

11.880.000.000

EUR

100.000.000

4.

Okvir za jačanje otpornosti lokalne

infrastrukture

4.752.000.000

EUR

40.000.000

5.

Projekat izgradnje autoputa Niš-Pločnik-Merdare I faza (Niš-Pločnik)

11.880.000.000

EUR

100.000.000

6.

Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska

2.970.000.000

EUR

25.000.000

7.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji „Povezane škole”

5.940.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

69.735.600.000

EUR

587.000.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

     

1.

Projekat izgradnje autoputa Niš-Pločnik-Merdare I faza (Niš-Pločnik)

9.504.000.000

EUR

80.000.000

2.

Projekat jačanja infrastrukture za navodnjavanje u Republici Srbiji

1.782.000.000

EUR

15.000.000

 

Ukupno:

11.286.000.000

EUR

95.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

     

1.

Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova

6.415.200.000

EUR

54.000.000

2.

Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji

23.760.000.000

EUR

200.000.000

3.

Projekat izgradnje koncertne dvorane

14.256.000.000

EUR

120.000.000

4.

Projekat unapređenja energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti

4.752.000.000

EUR

40.000.000

5.

Projekat modernizacije infrastrukture u kulturi

2.376.000.000

EUR

20.000.000

6.

Projekat unapređenja infrastrukture za zaštitu životne sredine

59.400.000.000

EUR

500.000.000

 

Ukupno:

110.959.200.000

EUR

934.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

     

1.

Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza V

3.564.000.000

EUR

30.000.000

2.

Program upravljanja čvrstim otpadom

2.613.600.000

EUR

22.000.000

3.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima faza II

2.376.000.000

EUR

20.000.000

 

Ukupno:

8.553.600.000

EUR

72.000.000

VI.

Stranim vladama

     

1.

Republika Turska, posredstvom turskih banaka

     

1.1.

Projekti u oblasti građevinarstva

31.482.000.000

EUR

265.000.000

2.

Republika Azerbejdžan

     

2.1.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice-državni put prvog reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac, državni put prvog reda br.19 Šabac-Loznica, i to za deonicu Ruma-Šabac-Loznica

29.700.000.000

EUR

250.000.000

3.

Ruska Federacija

     

3.1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture

72.468.000.000

EUR

610.000.000

 

Ukupno:

133.650.000.000

EUR

1.125.000.000

VII.

Institucionalnim investitorima

     

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

201.960.000.000

EUR

1.700.000.000

 

Ukupno:

201.960.000.000

EUR

1.700.000.000

VIII.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

     

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor)

95.040.000.000

EUR

800.000.000

 

Ukupno:

95.040.000.000

EUR

800.000.000

IX.

Izvozno-uvoznim bankama

     

1.

Mađarska Export – Import banka

     

1.1.

Projekat rekonstrukcije železničke pruge Subotica-Segedin na teritoriji Republike Srbije

5.940.000.000

EUR

50.000.000

2.

Češka eksportna banka

     

2.1.

Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta uglja istočnog polja jame RMU „Soko“

1.188.000.000

EUR

10.000.000

 

Ukupno:

7.128.000.000

EUR

60.000.000

X.

Kineskim bankama

     

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok– Pančevo) Sektor C

55.011.099.000

USD

510.000.000

2.

Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na

teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)

106.612.426.714

USD

988.388.500

3.

Izgradnja autoputa E-763, deonica Preljina-Požega

47.999.880.500

USD

445.000.000

4.

Projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda grada Beograda

28.880.280.000

EUR

243.100.000

5.

Projekat izgradnje toplodalekovoda grada Beograda

19.602.000.000

EUR

165.000.000

6.

Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Novi Beograd – Surčin

6.471.894.000

USD

60.000.000

 

Ukupno:

216.095.300.214

USD

2.003.388.500

   

48.482.280.000

EUR

408.100.000

     

USD

2.326.388.500

 

UKUPNO:

952.473.422.914

EUR

5.905.200.000


V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. jul 2019. godine, iznosilo je 2.808.126.898.305 dinara (23.848.920.331 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. jul 2019. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red.
broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga

u EUR

Stanje duga

u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.475.135

2.646.368.527

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.185.829

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.3

Stara devizna štednja – građani

 

381.346.845

44.902.256.287

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

20.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.4

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.630.934

898.515.713

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

120.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.5

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

1.640.049

193.110.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

20.158.000 RSD

   
 

Kuponska stopa

4,00% – 6,25%

   

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

17.414.500

2.050.496.424

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.039.000 EUR

   
 

Kuponska stopa

1,00% – 4,00%

   

1.7

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

6.496.119.715

764.895.360.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

177.849.845.000 RSD

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

– dvogodišnje obveznice

3,50%

referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25%)

   
 

– trogodišnje obveznice

3,75%-4,50%

   
 

– petogodišnje obveznice

4,00%-10,00%

   
 

– sedmogodišnje obveznice

4,50%-10,00%

   
 

– desetogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

   

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

2.758.994.000

324.861.887.021

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

816.262.000 EUR

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

– dvogodišnje obveznice

1,00%

   
 

– trogodišnje obveznice

1,25% – 2,00%

   
 

– petogodišnje obveznice

1,75% – 4,00%

   
 

– sedmogodišnje obveznice

2,50%

   
 

– desetogodišnje obveznice

3,25% – 5,00%

   
 

– petnaestogodišnje obveznice

3,50% – 5,85%

   

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dolarima

 

39.620.871

4.665.218.880

 

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

61.890.000 USD

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

– dvogodišnja obveznica

2,20%

   

1.10

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

4.509.123

530.933.473

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.11

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.613.354

189.966.768

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

24.480.861

2.882.535.672

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.13

Zakon o preuzimanju obaveza Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije (NIS ustupio pravo potraživanja Unicredit Bank Srbija AD Beograd)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

16.800.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

-

   
 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE -UNUTRAŠNjI DUG

 

9.762.031.216

1.149.445.008.437

 

II. Direktne obaveze – spoljni dug

     
 

IBRD

     

1.1

IBRD A

 

234.465.878

27.607.536.490

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

18.810.742 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

   

1.2

IBRD B

 

445.557.365

52.462.820.330

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

35.746.203 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

   

1.3

IBRD – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

5.589.537

658.148.464

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.119.858 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.4

IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

11.862.174

1.396.729.460

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.390.037 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

   

1.5

IBRD – Regionalni razvoj Bora

 

3.033.087

357.135.388

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

607.850 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.6

IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

14.572.011

1.715.803.305

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.920.067 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.7

IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

3.339.409

393.203.724

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

669.152 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.8

IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

29.078.680

3.423.912.790

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.910.660 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.9

IBRD – Koridor X

 

230.568.174

27.148.595.549

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

23.078.617 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.10

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

61.942.920

7.293.562.030

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.904.720 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.11

IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

61.330.490

7.221.450.537

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.846.340 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.12

IBRD – Projekat zdravstva

 

5.920.120

697.073.419

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

846.892 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.13

IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

15.117.135

1.779.989.736

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.028.653 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.14

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.657.830.882

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

   

1.15

IBRD – Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

69.704.763

8.207.491.867

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

78.383.631 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.16

IBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

47.456.307

5.587.814.099

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.585.685 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

   

1.17

IBRD – Projekat hitne sanacije od poplava

 

216.681.183

25.513.450.955

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.18

IBRD – Drugi projekat zdravstva u Srbiji

 

23.473.987

2.763.979.816

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.160.436 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.19

IBRD – Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.397.015.950

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.20

IBRD – Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

23.937.920

2.818.606.355

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.034.161 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.21

IBRD – Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

42.212.032

4.970.319.031

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.22

IBRD – Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

34.454.198

4.056.861.225

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.23

IBRD – Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.573.635.700

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.24

IBRD – Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

30.332.176

3.571.507.514

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

   

1.25

IBRD – Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.500.510.900

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.26

IBRD – Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

 

45.330.500

5.337.507.718

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.27

IBRD – Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

28.250.000

3.326.338.625

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.28

IBRD – Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

5.467.500

643.778.989

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.29

IBRD – Dodatno finansiranje za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

 

2.062.500

242.852.156

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.30

IBRD – Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

4.615.250

543.429.534

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.31

IBRD – Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda

 

160.600.000

18.910.087.900

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.32

IBRD – Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

 

109.500

12.893.242

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

   

1.33

IBRD – Projekat modernizacije poreske administracije

 

113.250

13.334.791

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

   

1

Ukupno:

 

2.291.407.458

269.805.208.471

 

IDA

     

2.1

IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

17.106.033

2.014.175.475

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.550.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.2

IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

20.410.117

2.403.219.819

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.010.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.3

IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

25.187.477

2.965.737.294

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.810.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.4

IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

28.947.722

3.408.492.984

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.870.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.5

IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

29.786.072

3.507.205.728

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.040.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.6

IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva

 

2.702.095

318.162.222

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

730.572 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.7

IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

1.607.195

189.241.593

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

434.539 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.8

IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

3.086.571

363.432.902

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

834.524 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.9

IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

3.327.317

391.779.908

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

771.096 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.10

IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

877.743

103.351.169

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

177.984 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.11

IDA–3768–YF: Projekat zdravstva

 

7.245.682

853.153.726

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.469.275 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.12

IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

11.881.397

1.398.992.961

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.927.442 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.13

IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

8.688.331

1.023.020.559

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.409.451 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.14

IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

12.031.215

1.416.633.487

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.626.455 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.15

IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

11.847.017

1.394.944.783

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.601.554 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.16

IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

30.451.820

3.585.595.260

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.800.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.17

IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

22.601.794

2.661.282.094

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.666.541 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.18

IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

6.190.056

728.857.405

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

627.608 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2

Ukupno:

 

243.975.654

28.727.279.369

 

EIB

     

3.1

EIB–Obnova regionalnih bolnica

 

22.443.133

2.642.600.386

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.285.032 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.2

EIB–Projekat obnove škola

 

14.409.077

1.696.618.419

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.661.012 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.3

EIB – Apex Global 2

 

4.802.597

565.488.954

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.993.520 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.4

EIB – Apex zajam za MSP 3

 

25.987.151

3.059.896.116

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

12.321.771 EUR

   
 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

   

3.5

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura

 

42.755.785

5.034.344.093

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.816.788 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.6

EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

100.964.286

11.888.191.272

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.190.476 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.7

EIB – Projekat modernizacije škola

 

32.503.221

3.827.140.494

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

846.428 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.8

EIB – Klinički centri/A

 

55.408.232

6.524.125.354

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

906.707 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.9

EIB – Apex zajam za MSP 4

 

29.303.498

3.450.384.374

 

Prvi datum otplate glavnice

21.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

24.051.958 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.10

EIB – Koridor X (E80)

 

264.438.871

31.136.751.558

 

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.034.707 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.11

EIB – Koridor X (E75)

 

314.000.000

36.972.401.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.12

EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

15.000.000

1.766.197.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.13

EIB – Apex zajam za MSP i druge prioritete III/A

 

88.762.718

10.451.499.384

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

12.927.492 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.14

EIB – Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

26.000.000

3.061.409.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.01.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.07.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.15

EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

23.746.018

2.796.010.566

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.16

EIB – Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

11.770.967

1.385.990.121

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.17

EIB – Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

 

112.585.138

13.256.505.982

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.306.250 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.18

EIB – Razvoj rečne i transportne infrastrukture

 

10.000.000

1.177.465.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2039.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3

Ukupno:

 

1.194.880.692

140.693.019.573

 

CEB

     

4.1

CEB– Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007

 

4.740.000

558.118.410

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

790.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,62%

   

4.2

CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

892.766

105.120.089

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

148.794 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

4.3

CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

4.461.600

525.337.784

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

945.200 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.4

CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

1.920.000

226.073.280

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

960.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.5

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

20.816.542

2.451.074.979

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.237.789 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

4.6

CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

14.956.601

1.761.087.421

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.04.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.477.116 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.7

CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

57.717.094

6.795.985.811

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.254.274 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

4.8

CEB – Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

17.549.795

2.066.426.943

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

183.538 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.9

CEB – Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

888.889

104.663.556

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.04.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

111.111 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,73%

   

4.10

CEB – Izgradnja zatvora u Kragujevcu

 

3.000.000

353.239.500

 

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,11%

   

Ukupno:

 

126.943.287

14.947.127.773

 

EBRD

     

5.1

EBRD – Koridor X

 

50.607.131

5.958.812.500

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

9.861.717 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

5.2

EBRD – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

24.195.404

2.848.924.122

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.774.881 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

5

Ukupno:

 

74.802.535

8.807.736.622

 

Krediti Export – Import Bank of China

     

6.1

Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam

 

12.370.370

1.456.567.717

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

9.201.080 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

   

6.2

Export – Import Bank of China – X RAY

 

14.452.840

1.701.771.338

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

17.075.000 CNY

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.3

Export – Import Bank of China – Most Zemun–Borča

 

136.710.404

16.097.171.554

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

16.055.556 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.4

Export – Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-LJig)

 

260.792.959

30.707.458.134

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.033.333 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.5

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / I faza

 

196.638.930

23.153.545.723

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

29.252.003 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.6

Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac B / II faza

 

115.813.541

13.636.639.085

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.7

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin – Obrenovac)

 

128.843.729

15.170.898.165

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.8

Export – Import Bank of China – Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar– Stara Pazova

 

69.294.185

8.159.147.703

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

6.9

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)

 

29.168.412

3.434.478.472

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 CNY

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.10

Export – Import Bank of China – Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina−Požega

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6

Ukupno:

 

964.085.370

113.517.677.891

 

Krediti stranih vlada

     

7.1

Ostale strane vlade – Reprogramirane obaveze – Kuvajt

 

252.564.591

29.738.596.630

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

18.785.752 USD

   
 

Kamatna stopa

1,50%

   

7.2

Vlada Republike Francuske – NATIXIS

 

10.975.000

1.292.267.838

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2054.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,20%

   

7.3

Libija – neregulisani dug SFRJ

 

40.031.100

4.713.521.886

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

7.4

Vlada Republike Azerbejdžan – izgradnja deonica LJig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E–763 u Republici Srbiji

 

209.742.613

24.696.458.524

 

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

24.675.601 EUR

   
 

Kamatna stopa

4,00%

   

7.5

Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budžetskog deficita 2

 

117.639.165

13.851.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

37.500.000 USD

   
 

Kamatna stopa

3,50%

   

7.6

Vlada Ruske Federacije – Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

487.117.866

57.356.423.758

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.296.826 USD

   
 

Kamatna stopa

4,10%

   

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

896.298.404

105.536.000.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

 

896.420.432

105.550.368.414

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 AED

   
 

Kamatna stopa

2,25%

   

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija – Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

11.843.962

1.394.585.015

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

23.752.000 AED

   
 

Kamatna stopa

2,50% +0,50% administrativni troškovi

   

7.10

Vlada Češke Republike regulisanje duga Republike Srbije prema Češkoj Republici

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

10.06.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

9.800.450 USD

   
 

Kamatna stopa

-

   

7.11

Rondex Finance, Inc regulisanje neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

10.06.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.266.817 USD

   
 

Kamatna stopa

-

   

7

Ukupno:

 

2.922.633.133

344.129.822.065

 

Ostali strani kreditori

     

8.1

EU 55 – Makroekonomska pomoć

 

2.700.000

317.915.550

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.700.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

8.2

EU 200 – Makroekonomska pomoć

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

33.334.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,382%

   

8.3

Pariski klub

 

1.055.163.833

124.241.848.206

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

49.058.326 EUR

42.631.812 USD

480.601 GBP

10.197.169 CHF

651.545.877 JPY

5.302.060 DKK

3.346.142 SEK

5.360.717 NOK

   
 

Kamatna stopa

različita za svaku

zemlju članicu

Pariskog kluba

   

8.4

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza III

 

175.702

20.688.331

 

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

511.156 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

8.5

KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza IV

 

23.726.314

2.793.690.489

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.294.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

8.6

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1– faza II

 

11.640.950

1.370.681.116

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.117.613 EUR

   
 

Kamatna stopa

6,17%

   

8.7

KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II

 

10.498.870

1.236.205.234

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.400.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,49%

   

8.8

KfW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

 

4.091.546

481.765.162

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

8.183.091 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,20%

   

8.9

KfW – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

16.306.630

1.920.048.593

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.665.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

8.10

KfW – Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,10%

   

8.11

KfW – Program podsticanja obnovljive energije – Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,10%

   

8.12

KfW – Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

1.400.913

164.952.651

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,10%

   

8.13

MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

478.809.816

56.378.179.944

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a

menja se nedeljno

   

8.14

Eurobond 2021

 

1.434.077.446

168.857.600.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

400.000.000 USD

   
 

Kamatna stopa

7,25%

   

8.15

Eurobond 2020

 

717.038.723

84.428.800.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

700.000.000 USD

   
 

Kamatna stopa

4,875%

   

8.16

Eurobond 2029

 

1.000.000.000

117.746.500.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,50%

   

8

Ukupno

 

4.755.630.743

559.958.875.276

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLJNI DUG

 

12.574.358.872

1.480.586.747.040

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

 

22.336.390.088

2.630.031.755.477

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

   

1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug

     

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.2

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.3

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.4

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.5

Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.6

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.857.143 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.7

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”

 

2.108.937

248.319.997

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.8

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”

 

3.163.406

372.480.004

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

7.058.824 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.9

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”

 

2.108.937

248.319.997

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.10

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad)– JP „Srbijagas”

 

2.108.937

248.319.998

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.11

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” Dugoročni kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin

 

18.333.333

2.158.685.794

 

Prvi datum otplate glavnice

24.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,09%

   

1.12

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad)– JP „Srbijagas”

 

2.108.937

248.319.998

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.13

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

4.286.000

504.661.499

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

   

1.14

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

5.714.000

672.803.501

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

   

1.15

Obaveze prema Banci Poštanska štedionica a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

10.000.000

1.177.465.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

   

1.16

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad)– JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

10.000.000

1.177.465.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

   

1.17

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

4.286.000

504.661.499

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

   

1.18

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

5.714.000

672.803.501

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

   

1.19

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

30.000.000

3.532.395.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

   

1.20

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas”

Kredit za izgradnju razvodnog

gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza)

 

11.551.401

1.360.137.076

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,45%

   

1.21

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

30.000.000

3.532.395.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,38%

   

1.22

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

30.000.000

3.532.395.000

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

   

1.23

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas”

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

9.999.979

1.177.462.527

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1. 24

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.25

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

1.000.000

117.746.500

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.26

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

250.000

29.436.625

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.27

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti

 

925.926

109.024.542

 

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.222.222 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.28

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT Tehnika” d.o.o. – Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

3.200.000

376.788.800

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

600.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

   
 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG

 

186.859.793

22.002.086.858

 

II Indirektne obaveze – spoljni dug

     

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

EBRD – Grad Subotica Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

 

407.112

47.936.055

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

814.225 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.2

EBRD – JP „Putevi Srbije” – Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške

 

3.626.105

426.961.171

 

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

7.252.210 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.3

EBRD – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda

 

29.831.651

3.512.572.509

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

7.449.972 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.4

EBRD – AD „Železnice Srbije”– Vozna sredstva

 

11.125.110

1.309.942.816

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.562.555 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.5

EBRD – AD „Železnice Srbije” – Vozna sredstva–višedelne elektromotorne garniture

 

53.623.348

6.313.961.561

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.724.670 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.6

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila

 

2.093.905

246.550.027

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

697.968 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.7

EBRD – JP „Srbijagas” – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

15.789.474

1.859.155.252

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.263.158 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.8

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije”– Projekat za male hidroelektrane

 

8.003.788

942.417.974

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.716.649 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.9

EBRD – AD „Infrastruktura železnice Srbije” – Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

 

20.576.769

2.422.842.579

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.447.269 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.10

EBRD – AD „Srbija Kargo” – Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

 

34.839.445

4.102.222.681

 

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.766.331 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.11

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije”– Projekat za Kolubaru

 

36.256.259

4.269.047.593

 

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.358.931 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.12

EBRD – AD „Infrastruktura železnice Srbije” – Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

30.763.618

3.622.308.385

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.455.117 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.13

EBRD – AD „Srbija Voz” – Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

 

3.303.168

388.936.489

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

365.969 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.14

EBRD – Grad Subotica – Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

5.268.288

620.322.479

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

973.495 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.15

EBRD – JP „Emisiona tehnika i veze” – Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

11.151.910

1.313.098.423

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.230.382 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.16

EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat restrukturiranja EPS-a

 

162.962.963

19.188.318.517

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2030.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

14.814.815 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.17

EBRD – AD „Srbija Voz” – Projekat tehničko – putničke stanice Zemun – faza 1

 

300.000

35.323.950

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.18

EBRD – AD „Srbija Voz” – Projekat tehničko – putničke stanice Zemun – faza 2

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1

Ukupno

 

429.922.913

50.621.918.461

 

EIB

     

2.1

EIB – AD „Železnice Srbije”– Obnova železničke infrastrukture

 

18.497.849

2.178.057.031

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.627.957 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.2

EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija postojećih puteva

 

39.413.333

4.640.782.045

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.333.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.3

EIB – AD „Elektromreža Srbije” –Rekonstrukcija energetskog sistema

 

13.355.665

1.572.582.758

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.684.807 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.4

EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra

 

54.280.735

6.391.366.582

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.767.587 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.5

EIB – JP „Putevi Srbije” – Hitna sanacija saobraćaja

 

7.691.398

905.635.176

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.445.161 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.6

EIB – Aerodrom „Nikola Tesla” – Hitna sanacija saobraćaja

 

4.421.169

520.577.223

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.836.694 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.7

EIB – JP „Elektroprivreda Srbije” –Uređaji za energetski sistem

 

10.293.333

1.212.003.929

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.466.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.8

EIB – JP „Putevi Srbije” – Projekat evropskih puteva B

 

98.891.111

11.644.082.211

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.875.556 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.9

EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

13.621.201

1.603.848.715

 

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

944.400 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.10

EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

4.427.458

521.317.667

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.651.481 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.11

EIB – AD „Železnice Srbije” – Projekat obnove železnica II

 

62.163.589

7.319.545.022

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.400.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

   

2.12

EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija mosta Gazela

 

25.466.667

2.998.610.867

 

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.13

EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

26.500.000

3.120.282.250

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.14

EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda

 

52.250.000

6.152.254.625

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.050.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.15

EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 1

 

5.416.667

637.793.543

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

17.916.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

   

2.16

EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 2

 

12.500.000

1.471.831.250

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

   

2.17

EIB – AD „Elektromreža Srbije”: Projekat unapređenja elektromreže

 

20.197.614

2.378.198.370

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.211.131 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.18

EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda B

 

39.888.889

4.696.777.056

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

555.556 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.19

EIB – Grad Beograd – Most na Savi A

 

59.265.093

6.978.257.275

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.414.634 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna

po tranšama

   

2.20

EIB – Grad Beograd – Most na Savi B

 

81.812.718

9.633.161.168

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.564.613 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2

Ukupno

 

650.354.489

76.576.964.763

 

KfW

     

3.1

KfW 3 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Rehabilitacija HE Bajina Bašta

 

3.000.000

353.239.500

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,75%

   

3.2

KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

 

2.327.363

274.038.847

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.428.379 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,75%

   

3.3

KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija HE Zvornik

 

49.634.092

5.844.240.637

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa – 0,50%

   

3.4

KfW 6 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

49.615.069

5.842.000.751

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.000.004 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

   

3.5

KfW 7 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A

 

146.748

17.279.082

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,80%

   

3.6

KfW – AD „Elektromreža Srbije” – Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,80%

   

3.7.

KfW – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat obnovljivi izvori energije – Vetropark Kostolac

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,85%

   

3

Ukupno

 

104.723.272

12.330.798.817

 

EUROFIMA

     

4.1

Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije”

 

38.878.852

4.577.848.800

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

07.10.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 CHF

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4

Ukupno

 

38.878.852

4.577.848.800

 

Ostali kreditori

     

5.1

Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije” – Obnova elektroprivrede Srbije

 

5.443.599

640.964.786

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.135.195 USD

   
 

Kamatna stopa

0,75%

   

5.2

IDA–4090–YF– JP „Elektroprivreda Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

 

8.727.848

1.027.673.595

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.179.885 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

   

5.3

IDA–4090–YF – AD „Elektromreža Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju

 

1.092.172

128.599.393

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

147.647 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

5.4

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

13.152.300

1.548.637.345

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

5.5

JICA – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla”

 

47.502.542

5.593.258.045

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

111.790.000 JPY

   
 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

   

5.6

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – AD „Železnice Srbije”– Projekat železnička stanica Beograd centar

 

25.872.463

3.046.391.965

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

714.000 KWD

   
 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

   

5

Ukupno ostali kreditori

 

101.790.924

11.985.525.129

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLJNI DUG

 

1.325.670.450

156.093.055.970

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

1.512.530.243

178.095.142.828

 

UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

9.948.891.009

1.171.447.095.295

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

13.900.029.322

1.636.679.803.010

 

UKUPNO STANjE DUGA

 

23.848.920.331

2.808.126.898.305


* Prema Ugovoru o novaciji”.

Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2019. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

border

4.173.012.000

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 – Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

30.828.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

30.828.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

199.954.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

199.954.000

 

IPA 2013

IPA 2013 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

3.644.000

4.552.000

IPA 2013 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

19.002.000

49.372.000

IPA 2013 – Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

49.362.000

73.575.000

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

2.827.000

9.180.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

19.418.000

91.885.000

IPA 2013 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

8.355.000

46.317.000

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

20.576.000

67.339.000

IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

2.069.000

13.097.000

IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

83.465.000

227.423.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

2.773.000

9.074.000

IPA 2013 – Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

279.816.000

307.051.000

IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

15.506.000

50.743.000

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

720.000

4.560.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

3.818.000

24.477.000

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora

MINISTARSTVO PRIVREDE

7.483.000

14.336.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

15.498.000

35.970.000

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.391.000

4.554.000

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

66.942.000

241.231.000

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

688.000

2.250.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.353.000

4.427.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

559.000

4.565.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

15.825.000

51.791.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

2.477.000

14.236.000

UPRAVA CARINA

844.000

2.758.000

IPA 2013 – PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

18.776.000

95.296.000

IPA 2013 – Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

64.381.000

146.216.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

38.750.000

126.814.000

IPA 2013 – Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

29.665.000

97.083.000

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora 2

MINISTARSTVO PRIVREDE

18.224.000

65.498.000

IPA 2013 – Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

5.860.000

25.479.000

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 – nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5.893.000

68.587.000

IPA 2013 ukupno

805.960.000

1.979.736.000

IPA 2014

IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

35.879.000

43.982.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1.881.000

75.228.000

UPRAVA CARINA

38.587.000

34.947.000

IPA 2014 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

678.000

20.900.000

IPA 2014 – Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PRIVREDE

8.580.000

28.080.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

595.000

59.125.000

IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

8.184.000

26.784.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

21.007.000

222.659.000

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

15.220.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

573.000

 

IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

1.429.000

57.137.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

2.260.000

90.400.000

IPA 2014 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

7.920.000

25.920.000

IPA 2014 – Unutrašnji poslovi

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

13.293.000

 

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

26.705.000

 

IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU – COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

103.000.000

 

IPA 2014 – Pomoć evropskim integracijama – nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

781.000

31.386.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

95.000

3.840.000

IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

1.104.000

94.512.000

IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

180.000

18.000.000

Nealocirana sredstva IPA 2014 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

1.661.000

166.031.000

IPA 2014 – Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

216.000

8.640.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

960.000

38.400.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

993.000

39.712.000

IPA 2014 ukupno

291.781.000

1.085.683.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

21.000.000

22.780.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

30.590.000

29.862.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska– Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.320.000

13.120.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska– Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

16.780.000

13.220.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – tehnička pomoć 2007-2013

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

205.000

Transnacionalni program Dunav – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.640.000

9.170.000

Jadransko Jonski transnacionalni program – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

3.720.000

4.265.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska– Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.759.000

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

5.210.000

4.200.000

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

1.000.000

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.790.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

6.400.000

 

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

 

813.000

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

2.096.000

USTANOVE KULTURE

968.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora i Srbija – Bosna i Hercegovina – tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.210.000

35.026.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Makedonija – tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

830.000

8.670.000

IPA prekogranična saradnja – Fokalna tačka – podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

12.561.000

8.550.000

IPA prekogranična saradnja – Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

57.647.000

135.063.000

Program „Intereg” IPA – CBC Rumunija – Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

62.903.000

18.480.000

IPA 2011 – Program prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska, Prekogranična XBIT – IT mreža za konkurentnost, inovativnost i preduzetništvo

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.545.000

314.000

IPA prekogranična saradnja ukupno

264.873.000

305.834.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

7.001.000

 

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

780.000

31.200.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

26.000.000

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

58.682.000

4.255.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.766.686.000

 

PORESKA UPRAVA

12.000.000

11.000.000

UPRAVA CARINA

15.750.000

15.000.000

IPA članarine ukupno

1.886.899.000

61.455.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

33.380.000

393.279.000

IPA 2015 ukupno

33.380.000

393.279.000

IPA 2016

IPA 2016 – Podrška evropskim integracijama

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

21.000.000

105.691.000

IPA 2016 – Podrška u formi tvining projekta

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

946.000

37.824.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.487.000

35.460.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

 

115.881.000

IPA 2016 ukupno

23.433.000

294.856.000

IPA 2018

IPA 2018 – Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

20.700.000

52.169.000

IPA 2018 ukupno

20.700.000

52.169.000

ukupno

3.557.808.000


”.

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2019

2020

2021

3

3.24

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1.397.800.000

1.400.000.000

1.400.000.000

5002

Uspostavljanje CERT-a

25.001.000

80.000.000

0

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

255.800.000

300.990.000

79.000.000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, „Backup” centar i „Disaster Recovery”

194.600.000

197.171.000

269.341.000

5005

Implementacija „Oracle” tehnologije

718.343.000

720.100.000

0

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

1.200.000.000

2.400.000.000

0

5008

Specijalizovana platforma za sigurnu razmenu zvaničnih elektronskih dokumenata između organa državne uprave

1.000

720.000.000

0

5009

Integralni „CRM”, „TICKETING” i multikanalni komunikacioni sistem

1.000

420.000.000

0

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

1.000

420.000.000

0

UKUPNO VLADA

3.791.547.000

6.658.261.000

1.748.341.000

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1407

5002

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama

200.000.000

500.000.000

0

5003

Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije

450.000.000

400.000.000

0

5004

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama u periodu 2019-2021

201.763.000

852.000.000

818.000.000

1408

5002

Podizanje logističkog specijalno – tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

375.000.000

350.000.000

0

5003

Podizanje telekomunikacionih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

275.000.000

200.000.000

0

5004

Nadogradnja informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

150.000.000

0

5005

Izgradnja policijskih stanica i kompleksa centralnog depoa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

60.000.000

70.000.000

0

5006

Obnavljanje opreme-mašina za personalizaciju i pakovanje ID dokumenata

50.000.000

110.000.000

45.000.000

5007

Uspostavljanje sistema objedinjenih komunikacija

1.000

50.000.000

100.000.000

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

80.000.000

100.000.000

120.000.000

5009

Unapređenje IKT kapaciteta za potrebe operativnog rada Direkcije policije

50.000.000

320.000.000

350.000.000

1409

5001

Video nadzor u saobraćaju – Faza II

2.488.000.000

1.617.200.000

0

5004

Jačanje materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije

175.000.000

0

0

5005

Osavremenjivanje voznog parka MUP-a

850.000.000

0

0

5007

Jačanje operativno – tehničkih kapaciteta kriminalističke policije

250.000.000

200.000.000

0

5008

Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih policijskih uprava

350.000.000

300.000.000

0

5009

Zanavljanje i modernizacija flote Helikopterske jedinice

2.650.000.000

4.000.000.000

3.400.000.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija objekata Direkcije policije i nastavnih centara

300.000.000

450.000.000

750.000.000

5011

Obezbeđivanje tehničke i operativne infrastrukture u cilju proširenja kapaciteta neophodnih za rad organizacionih jedinica Direkcije policije

1.000

50.000.000

100.000.000

5012

Remont i modernizacija vozila za posebne namene

50.000.000

50.000.000

50.000.000

5013

Jačanje operativnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

50.000.000

150.000.000

200.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

9.054.765.000

9.919.200.000

5.933.000.000

15.1

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

1407

5001

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

500.000.000

0

0

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

9.554.765.000

9.919.200.000

5.933.000.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

6.769.403.000

11.661.731.000

12.910.000.000

2301

5014

Registar zaposlenih

390.000.000

496.000.000

0

5015

Integrisani komunikacioni sistem

230.000.000

100.000.000

0

MINISTARSTVO FINANSIJA

7.389.403.000

12.257.731.000

12.910.000.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

541.437.000

226.404.000

0

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

75.900.000

0

0

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

130.500.000

268.000.000

0

UPRAVA CARINA

747.837.000

494.404.000

0

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

241.208.000

467.208.000

467.208.000

5002

Kupovina poslovnog prostora za potrebe filijale Niš

226.000.000

0

0

PORESKA UPRAVA

467.208.000

467.208.000

467.208.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

60.000.000

260.000.000

260.000.000

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

175.000.000

150.000.000

150.000.000

5006

Centralni registar faktura

80.000.000

0

0

5008

Rezervna i „bekap” lokacija

10.000.000

147.461.000

174.588.000

5009

Centralizovani obračun zarada

42.000.000

90.000.000

90.000.000

5012

E – fakture

430.000.000

0

0

5013

Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave – JLS

245.000.000

0

0

UPRAVA ZA TREZOR

1.042.000.000

647.461.000

674.588.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

9.646.448.000

13.866.804.000

14.051.796.000

17

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5001

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

80.000.000

32.000.000

0

5002

Pribavljanje nepokretnosti za potrebe DKP-a RS u Skoplju (Severna Makedonija)

48.000.000

0

0

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

128.000.000

32.000.000

0

22

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

446.000.000

400.000.000

0

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-LJig

12.440.897.000

360.000.000

0

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

22.000.000

0

0

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

19.440.000

0

0

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

0

25.000.000

0

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

0

6.202.000

0

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

0

5.113.000

0

5015

Projekat mađarsko – srpske železnice

3.470.000.000

9.675.000.000

11.706.000.000

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

1.730.000.000

0

0

5018

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

5.500.000.000

1.013.714.000

0

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

6.170.000.000

6.757.365.000

7.175.772.000

5020

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Prosek-Crvena Reka i Čiflik-Pirot i autoputa E-75, deonice Grdelica-Caričina Dolina i Caričina Dolina– Vladičin Han

1.468.687.000

0

0

5021

Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han-Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada

1.420.781.000

0

0

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad i Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka – Pirot (Zapad)

1.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

2.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

5025

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

7.809.402.000

1.000.000.000

3.000.000.000

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš – Dimitrovgrad, deonica: Sićevo – Staničenje – Dimitrovgrad

150.000.000

2.400.000.000

1.400.000.000

5028

Izgradnja pruge Radinac – Smederevo – do nove Luke Smederevo

627.000.000

0

0

       

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu LJubovija – Bratunac

0

59.000.000

48.000.000

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Karakaj (Zvornik)

0

250.000.000

100.000.000

5031

Rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra na reci Drini

0

100.000.000

56.000.000

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Šepak

0

250.000.000

100.000.000

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Skelani (Bajina Bašta)

0

213.000.000

300.000.000

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina – Požega

3.300.000.000

3.800.000.000

6.360.000.000

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina

15.000.000.000

9.396.044.000

9.369.044.000

5036

Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti

23.501.000

0

0

5038

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS „Đerdap 1”

1.043.450.000

1.695.750.000

0

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

29.750.000

297.500.000

297.500.000

5040

Uspostavljanje VTS i VHF radio-telefonskog sistema na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije

169.243.000

244.000.000

304.000.000

5041

Proširenje kapaciteta terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo

75.000.000

1.604.503.000

1.069.669.000

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

0

180.000.000

0

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

1.950.000.000

6.908.000.000

4.500.000.000

5044

Rekonstrukcija državnog puta IIa reda, broj 203, Novi Pazar – Tutin

1.350.000.000

3.000.000.000

500.000.000

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica

600.000.000

1.300.000.000

4.000.000.000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

100.000.000

5.450.000.000

5.450.000.000

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd-Surčin

100.000.000

3.221.515.000

3.221.515.000

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

0

4.000.000.000

4.000.000.000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

61.000.000

225.700.000

518.500.000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi – Faza II

0

144.000.000

288.000.000

5053

Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar

1.000

1.300.000.000

0

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

68.076.152.000

70.281.406.000

67.764.000.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

203.001.000

250.001.000

290.301.000

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu

1.190.648.000

100.000.000

100.000.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

50.000.000

400.000.000

250.000.000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

100.001.000

195.067.000

237.597.000

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

950.000.000

845.000.000

639.700.000

5027

Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička Beograd

15.000.000

30.001.000

30.000.000

MINISTARSTVO PRAVDE

2.508.650.000

1.820.069.000

1.547.598.000

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

24.940.000

30.800.000

50.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

52.100.000

42.000.000

86.000.000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

20.491.000

152.000.000

212.680.000

5007

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

1.000.000

28.000.000

0

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

70.200.000

102.000.000

153.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

49.000.000

0

0

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

346.083.000

386.000.000

205.000.000

5011

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

91.000.000

102.000.000

205.000.000

5012

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

518.310.000

51.000.000

0

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

0

10.000.000

250.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1.173.124.000

903.800.000

1.161.680.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

3.681.774.000

2.723.869.000

2.709.278.000

24

24.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje – prva faza

467.562.000

1.178.479.000

1.178.654.000

24.5

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo

51.409.000

0

0

5003

Brana sa akumulacijom „ARILJE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

400.000.000

501.409.000

701.409.000

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

451.409.000

501.409.000

701.409.000

24.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

35.000.000

0

0

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

14.848.000

0

0

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

3.000.000

7.000.000

0

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

52.848.000

7.000.000

0

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

971.819.000

1.686.888.000

1.880.063.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5002

Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac

189.657.000

274.000.000

0

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

189.657.000

274.000.000

0

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

0201

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

1.000.000

440.000.000

240.000.000

2001

5001

Izgradnja Obrazovno-istraživačkog centra u Beloj Crkvi

4.500.000

143.400.000

86.569.000

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

5.500.000

583.400.000

326.569.000

28

28.2

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

2403

5001

Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu

1.000

100.000.000

625.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.000

100.000.000

625.000.000

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5003

Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini

88.500.000

250.903.000

0

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

88.500.000

250.903.000

0

31

31.1

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

1303

5003

Nacionalni trening centar za šest sportova – Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

432.000.000

648.000.000

648.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

432.000.000

648.000.000

648.000.000

32

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1507

5001

Izgradnja gondole u Beogradu

24.000.000

838.000.000

0

32.1

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

0703

5001

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS – „Povezane škole”

361.716.000

0

0

5003

Razvoj informaciono – komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS – „Povezane škole” – Faza II

20.000.000

2.090.000.000

2.090.000.000

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

381.716.000

2.090.000.000

2.090.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

405.716.000

2.928.000.000

2.090.000.000

33

 

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

389.000.000

290.000.000

100.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

389.000.000

290.000.000

100.000.000

40

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5001

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

0

147.589.000

0

5002

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

127.600.000

140.200.000

0

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

127.600.000

287.789.000

0

44

 

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

0201

5001

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

61.500.000

61.500.000

0

UKUPNO SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

61.500.000

61.500.000

0

52

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5007

Rekonstrukcija vile u Ulici kneza Aleksandra Karađorđevića 75

15.000.000

0

0

5008

Rekonstrukcija kompleksa vile „MIR”

38.000.000

0

0

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

53.000.000

0

0

54

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

2401

5001

Skladište naftnih derivata „Požega” u Požegi

150.000.000

150.000.000

0

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

150.000.000

150.000.000

0

UKUPNO

97.752.979.000

110.742.020.000

97.876.047.000


”.

Član 6.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1510 – Privlačenje investicija, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 – Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

– u 2019. godini u iznosu do 11.799.023.000 dinara;

– u 2020. godini u iznosu do 15.317.462.000 dinara;

– u 2021. godini u iznosu do 15.400.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2019. godinu.”.

Član 7.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 2.015.895.751.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.”.

 Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".


 

 

Član 8.

Član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (,,Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18) i posebnih fiskalnih pravila utvrđenih zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, ovim zakonom utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata:

– za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.410,39 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 22.043,22 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.529,67 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 23.467,34 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – US, 87/18 i 88/18 – US) i Zakonom o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 106/15 i 63/16 – US) utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.134,63 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 23.036,75 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 19.213,29 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.942,49 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.173,96 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.787,88 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.173,96 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.989,62 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 18.298,38 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 19.762,25 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 31.924,38 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 34.478,33 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– za državne službenike i nameštenike, kojima osnovica nije utvrđena u alinejama 1–6. ovog stava utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 19.213,29 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.750,35 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu člana 37. stav 4. Zakona o sudijama (,,Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 108/13 – dr. zakon, 111/14 – US, 117/14, 40/15, 63/15 – US, 106/15, 63/16 – US i 47/17) i člana 69. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 106/15 i 63/16 – US), utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u neto iznosu od 33.520,60 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 36.537,45 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U 2019. godini osnovica iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se: 70% iz izvora 01 – Opšti prihodi i primanja budžeta, a 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima.

Na osnovu člana 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu (,,Službeni glasnik RS”, br. 109/07, 99/11, 18/13 – US, 40/15 – dr. zakon i 103/15), utvrđuje se, počev od plate za januar 2019. godine, osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda u neto iznosu od 31.924,38 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za novembar 2019. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 34.797,57 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.”.

Član 9.

U članu 17. stav 1. posle reči: „zaposlene” dodaju se reči: „i novčanih čestitki za decu zaposlenih”.

Član 10.

U članu 42. stav 3. menja se i glasi:

„Tako planirana ukupna masa sredstava za plate će se uvećati:

– počev od plate za januar 2019. godine kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 7%, osim kod ustanova socijalne zaštite kod kojih povećanje iznosi 9%;

– počev od plate za maj 2019. godine za zaposlene u predškolskim ustanovama za 9% u odnosu na osnovicu koja je utvrđena za platu za decembar 2018. godine;

– počev od plate za novembar 2019. godine kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 8%, osim kod ustanova kulture kod kojih povećanje iznosi 10% i predškolskih ustanova i ustanova socijalne zaštite kod kojih povećanje iznosi 9%.”.

Član 11.

U članu 44. stav 1. posle reči: „mesec” dodaju se zapeta i reči: „odnosno najkasnije do 15. decembra za decembar”.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print