Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.07.2017.

REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2017)


Na osnovu člana 61. i člana 69. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE
o izmenama Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

1. U Rešenju o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-6056/2017 od 30. juna 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 65/17), u tački 1. podtačka 3) u delu koji se odnosi na Razdeo 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, broj: „1.872.987.260” zamenjuje se brojem: „1.872.987.135”,

– u delu koji se odnosi na Glavu 23.12 – Agencija za zaštitu životne sredine, Program 0404 – Upravljanje zaštitom životne sredine, funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, broj: „102.012.436” zamenjuje se brojem: „102.012.311”,

– u delu koji se odnosi na Glavu 23.12 – Agencija za zaštitu životne sredine, Program 0404 – Upravljanje zaštitom životne sredine, funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0010 – Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni poslovi, broj: „34.097.715” zamenjuje se brojem: „34.097.590”,

– u delu koji se odnosi na Glavu 23.12 – Agencija za zaštitu životne sredine, Program 0404 – Upravljanje zaštitom životne sredine, funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0010 – Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni poslovi, aproprijacija ekonomska klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima, broj: „600.125” zamenjuje se brojem: „600.000”.

U tački 1. u delu koji se odnosi na sredstva u ukupnom iznosu koja se prenose u tekuću budžetsku rezervu, broj: „2.401.399.556” zamenjuje se brojem: „2.401.399.431”.

2. U tački 2. podtačka 2) u delu koji se odnosi na Razdeo 55 – Ministarstvo zaštite životne sredine, broj: „1.872.987.260” zamenjuje se brojem: „1.872.987.135”,

– u delu koji se odnosi na Glavu 55.1 – Agencija za zaštitu životne sredine, Program 0404 – Upravljanje zaštitom životne sredine, funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, broj: „102.012.436” zamenjuje se brojem: „102.012.311”,

– u delu koji se odnosi na Glavu 55.1 – Agencija za zaštitu životne sredine, Program 0404 – Upravljanje zaštitom životne sredine, funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0010 – Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni poslovi, broj: „34.097.715” zamenjuje se brojem: „34.097.590”,

– u delu koji se odnosi na Glavu 55.1 – Agencija za zaštitu životne sredine, Program 0404 – Upravljanje zaštitom životne sredine, funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0010 – Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni poslovi, aproprijacija ekonomska klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima, broj: „600.125” zamenjuje se brojem: „600.000”.

3. O realizaciji ovog rešenja staraće se Ministarstvo finansija.

4. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print