Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.07.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2017)


Na osnovu člana 44a, a u vezi sa članom 40. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Član 1.

U Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni glasnik RS”, broj 80/15) član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

Toplotno izolacioni sloj ili spoljni sloj ili završni sloj ili prefabrikovani paneli, u sastavu spoljnog zida, odnosno spoljni zid kada se posmatra kao sistem, moraju imati najmanje klasu reakcije na požar prema SRPS EN 13501-1, u skladu sa Tabelom 1.

Tabela 1

Visina objekta do 40 m 40 m i više
Klasa reakcije na požar sistema (spoljni zid) A2-s1,d0 A1
Klasa reakcije na požar komponenata
Spoljni sloj/završni sloj/prefabrikovani paneli A2-s1,d0 A1
Toplotno-izolacioni sloj A1 A1

Izuzetno od stava 1. i Tabele 1. ovog člana, spoljni odnosno završni sloj spoljnog zida, u zavisnosti od vrste spoljnog zida, može biti izrađen od materijala debljine najviše 0,005 m klase Bs1d0 prema SRPS EN 13501-1 u površini 5% od ukupne površine spoljnog zida te strane zgrade.

Na spoljni zid objekta iz ovog pravilnika nije dozvoljeno postavljanje estetskog sloja koji je uređen posebnim propisom iz oblasti bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada.

Potpune ili delimične zid zavese moraju biti stabilne u požaru i izvedene tako da se spreči prenos požara, sa najmanje karakteristikom E90 prema posebnom standardu.

Sva prekidna rastojanja za sprečavanje prenosa požara po fasadi objekta (bez obzira na tip fasadnog zida: zidani zid, panel, staklo i sl.) moraju imati otpornost prema požaru sa najmanje karakteristikom EI 90 prema posebnom standardu za spoljne zidove.

Krovni pokrivač mora biti izrađen od negorivih materijala (karakteristike reakcije materijala na požar klase „A1” prema SRPS EN 13501-1), a za delove krovnog pokrivača koji su izloženi prenosu požara sa spoljne strane krovni pokrivač mora biti otporan prema požaru 1 h, karakteristike reakcije materijala na požar klase Broof(t4), prema SRPS EN 13501-5.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print