Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)


Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 93/12 – dr. zakon),

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite

Član 1.

U Pravilniku o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 109/12), u članu 7. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Raspodela sredstava za programe iz stava 1. ovog člana vrši se sagledavanjem:

1) nivoa poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života pojedinca ili porodice (u daljem tekstu: korisnik),

2) mogućnosti otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti korisnika,

3) stvaranja mogućnosti za samostalan život u društvu,

4) sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti korisnika.

Programi iz stava 1. ovog člana mogu obuhvatati i mere i aktivnosti koje podrazumevaju razvoj postojećih i podsticaj razvoju novih usluga, radi unapređenja socijalne zaštite.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. posle reči: „uslova rada”, dodaje se zapeta i reči: „izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizovanja stručnih seminara i seminara iz oblasti socijalne zaštite i zaštite prava najugroženijih kategorija stanovništva,”.

Član 2.

Posle člana 7. dodaje se novi član 7a koji glasi:

„Član 7a

Podnosilac projekta iz člana 7. ovog pravilnika može biti udruženje:

1) koje je registrovano kao udruženje građana sa sedištem u Republici Srbiji;

2) koje je neposredno odgovorno za pripremu i realizaciju projekta;

3) nema neblagovremeno izvršenih ili neizvršenih ranije preuzetih obaveza iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

4) ima odgovarajuće kapacitete za sprovođenje predloženih aktivnosti.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print