Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2018.

Odluka o izmeni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)


Na osnovu člana 10. stav 2, a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17),

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 30. januara 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju sudija porotnika u sudovima

Član 1.

U Odluci o broju sudija porotnika u sudovima („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), član 4. u delu privredni sudovi, tačka 4. menja se i glasi:

„Naziv suda Broj sudija porotnika

4. Privredni sud u Zrenjaninu 12”

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print