Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.12.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)


Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 – dr. zakon, 140/14, 109/15, 112/15, 105/16, 119/17 i 104/18), u članu 5. stav 1. tačka 6) posle reči: „električni” dodaju se zapeta i reči: „odnosno čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila)”.

Član 2.

U članu 5b stav 1. reči: „uplatni račun” zamenjuju se rečima: „račun za uplatu”.

Član 3.

Posle člana 15a dodaje se član 15b, koji glasi:

„Član 15b

Porez na upotrebu plovila ne plaća se na plovila za koja je obveznik poreza ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.”

Član 4.

U članu 21. tačka 3) menja se i glasi:

„3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B.”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Registrovano oružje, u smislu stava 1. ovog člana, jeste oružje za koje je nadležni organ izdao ispravu (oružni list, odnosno dozvolu i sl.) za držanje, ili za držanje i nošenje oružja, ili za nošenje oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, odnosno ispravu u skladu sa zakonom koji je važio do dana početka primene zakona kojim se uređuju oružje i municija čija važnost nije prestala.”

Član 5.

Član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom registracije oružja iz člana 21. ovog zakona.”

Član 6.

Član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

Obveznik poreza na registrovano oružje je lice na koje glasi isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje, odnosno isprava za nošenje oružja, iz člana 21. stav 2. ovog zakona.”

Član 7.

U članu 24. tačka 3) reči: „za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola” zamenjuju se rečima: „kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja”.

U tački 4) reči: „za koje su izdati oružni list za držanje, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja” zamenjuju se rečima: „kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružni list za pravna lica i preduzetnike)”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik poreza za više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost kome je izdata isprava za nošenje oružja, porez na registrovano oružje plaća u godišnjem iznosu, jednakom zbiru iznosa iz stava 1. tačka 4) ovog člana (za jedan komad registrovanog oružja na koje se porez plaća) i iznosa iz stava 1. tačka 3) ovog člana za svaki naredni komad registrovanog oružja na koji se porez plaća.”

Član 8.

U članu 24a stav 2. reči: „oduzet oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja” zamenjuju se rečima: „oduzeta isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružje), odnosno isprava za nošenje oružja”.

Stavovi 3. i 4. menjaju se i glase:

„Ako je porez na registrovano oružje utvrđen i plaćen za godinu u kojoj je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzeta isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružje), odnosno isprava za nošenje oružja, pripadajući iznos poreza za period od dana pravosnažnosti rešenja o oduzimanju te isprave, do isteka te godine, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Za registrovano oružje iz člana 24. stav 1. tačka 3) ovog zakona za koje obveznik u toku kalendarske godine dobije ispravu za nošenje oružja, poreska obaveza za tu godinu iz stava 1. tačka 3) tog člana uvećava se za pripadajući iznos, koji se obračunava u odnosu na razliku iznosa poreza iz stava 1. tač. 4) i 3) tog člana, odnosno u skladu sa stavom 2. tog člana, srazmerno periodu od dana izdavanja isprave za nošenje oružja do isteka te kalendarske godine.”.

U stavu 5. tačka 1) reči: „oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja” zamenjuju se rečima: „isprave za držanje, odnosno isprave za držanje i nošenje oružja, odnosno isprave za nošenje oružja”.

Dodaju se st. 6. do 8, koji glase:

„Na nestalo registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu, koje taj organ evidentira kao pasivizirano oružje, porez se ne plaća u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku.

Ako je porez na nestalo pasivizirano registrovano oružje utvrđen i plaćen za period iz stava 6. ovog člana, plaćeni pripadajući iznos poreza za period od dana prijave do dana koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

U slučaju neosnovane prijave nestanka registrovanog oružja zbog koje porez nije utvrđen i plaćen za period iz stava 6. ovog člana, obveznik je dužan da plati pripadajući neutvrđeni porez za svaku godinu obuhvaćenu tim periodom, sa kamatom koja se obračunava počev od 1. januara svake od tih godina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.”

Član 9.

Član 26. menja se i glasi:

„Član 26.

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka koje Poreskoj upravi, za oružje iz člana 21. ovog zakona, dostavlja republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove koji je izdao ispravu o registrovanju oružja (u daljem tekstu: republički organ nadležan za unutrašnje poslove).

Nadležni poreski organ, u smislu stava 1. ovog člana, jeste Poreska uprava – organizaciona jedinica nadležna za teritoriju na kojoj obveznik ima sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište kad za to postoje opravdani razlozi.

Organizaciona jedinica Poreske uprave nadležna za teritoriju na kojoj obveznik – fizičko lice ima boravište, koja je fizičkom licu utvrdila porez na registrovano oružje, dužna je da u roku od 15 dana od donošenja rešenja o tome obavesti organizacionu jedinicu Poreske uprave nadležnu za teritoriju na kojoj to fizičko lice ima prebivalište.

Porez na registrovano oružje plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.”

Član 10.

Posle člana 26. dodaje se član 26a, koji glasi:

„Član 26a

Republički organ nadležan za unutrašnje poslove dužan je da podatke iz člana 26. stav 1. ovog zakona dostavi Poreskoj upravi, u roku od 15 dana od dana:

1) početka svake kalendarske godine;

2) registracije oružja, odnosno izdavanja isprave za nošenje oružja;

3) pravosnažnosti rešenja o oduzimanju isprave za držanje, odnosno držanje i nošenje (uključujući oružje), odnosno za nošenje oružja;

4) isticanja važnosti isprave za držanje, odnosno za držanje i nošenje, odnosno za nošenje oružja;

5) prijave onesposobljavanja oružja;

6) pasivizacije nestalog oružja;

7) vraćanja nađenog oružja vlasniku;

8) prenosa prava svojine na registrovanom oružju;

9) preuzimanja oružja od strane tog organa nakon smrti vlasnika;

10) nastupanja drugih činjenica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do nastanka ili prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom.

Poreskoj upravi se, u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, ne dostavljaju podaci o registrovanom oružju čiji je nestanak prijavljen a koje nije vraćeno vlasniku, za godine koje slede godini u kojoj je nestanak oružja prijavljen do vraćanja oružja vlasniku.”

Član 11.

Ako je za držanje, odnosno za nošenje, jednog istog oružja, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 44/98, 39/03, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 27/11 – US i 104/13 – dr. zakon) za više lica izdata isprava čija važnost nije istekla, obveznik poreza na registrovano oružje je vlasnik oružja.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.Zakon o putnim ispravama


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print