Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.12.2017.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017)


Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 17/17 i 42/17), u Programu upravljanja vodama u 2017. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj

Poslovi

Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije

(dinara)

1

2

3

1.

Uređenje i korišćenje voda

620.398.000

2.

Zaštita voda od zagađivanja

97.075.000

3.

Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

1.545.533.000

4.

Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda

254.509.00

UKUPNO:

2.517.515.000”

U odeljku 1. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi

Programska
aktivnost/Projekat

Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode
Republike Srbije

(dinara)

1.1. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo”

5003

364.998.000

1.2. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Stubo-Rovni” Valjevo

5002

130.000.000

1.3. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju, aktivnosti na unapređenju uređenja i korišćenja voda i redovno održavanje regionalnog sistema za navodnjavanje Mačva i Negotinska nizija

0002

125.400.000

Ukupno:

620.398.000”

U pododeljku a) Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo”, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi

Ukupna vrednost projekta

(dinara)

Godina početka finansiranja projekta

Vrednost neizmirenih obaveza za period od početka do kraja izgradnje objekta (dinara)

Procenat fizičke i finansijske realizacije projekta zaključno sa 2016. godinom

Iznos sredstava Budžetskog fonda
za vode Republike Srbije

(dinara)

Planirani rok završetka projekta

2017

2018

2019

Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo”

7.366.265.000

2010

5.882.963.890

20,14

364.998.000

400.000.000

450.000.000

2025”

U stavu 2. tačka 1) broj: „395.000.000” zamenjuje se brojem: „360.498.000”.

U tački 2) broj: „5.000.000” zamenjuje se brojem: „4.500.000”.

U pododeljku v) Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju, redovno održavanje regionalnog sistema za navodnjavanje Mačva i Negotinska nizija i aktivnosti na unapređenju uređenja i korišćenja voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi

Iznos sredstava

Budžetskog fonda za vode Republike Srbije

(dinara)

1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom

100.000.000

2. Izrada tehničke dokumentacije

5.400.000

3. Redovno održavanje regionalnog sistema za navodnjavanje Mačva i Negotinska nizija

10.000.000

4. Aktivnosti na unapređenju uređenja i korišćenja voda (izrada modula vodosnabdevanja i modula brana sa akumulacijama i dr.)

10.000.000

Ukupno:

125.400.000”

U stavu 5. tačka 1) broj: „76.000.000” zamenjuje se brojem: „75.400.000”.

U tački 2) broj: „44.000.000” zamenjuje se brojem: „40.000.000”, a zapeta i reči: „kao i izrada tehničke dokumentacije za te vodne objekte u slučaju kada je investitor tih vodnih objekata jedinica lokalne samouprave” brišu se.

U odeljku 2. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi

Programska

aktivnost/Projekat

Iznos sredstava

Budžetskog fonda za vode Republike Srbije

(dinara)

1. Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

5007

30.000.000

2. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i aktivnosti na unapređenju zaštite voda od zagađivanja

0003

67.075.000

Ukupno:

97.075.000”

U pododeljku b) Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i aktivnosti na unapređenju zaštite voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi

Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije

(dinara)

1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda

42.175.000

2. Izrada tehničke dokumentacije

9.400.000

3. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima

5.100.000

4. Kontrola kvaliteta voda

400.000

5. Aktivnosti na unapređenju zaštite voda od zagađivanja (izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja i dr.)

10.000.000

Ukupno:

67.075.000”

U stavu 4. tačka 1) broj: „34.383.000” zamenjuje se brojem: „30.945.000”.

U tački 3) broj: „22.922.000” zamenjuje se brojem: „20.630.000”.

U odeljku 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

Poslovi

Programska
aktivnost/ Projekat

Iznos sredstava

Budžetskog fonda

za vode Republike Srbije

(dinara)

3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

0004

1.545.533.000

3.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka

730.024.600


3.1.1. Redovno održavanje

719.424.600


3.1.2. Investiciono održavanje

10.600.000

3.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje

334.818.620


3.2.1. Redovno održavanje

324.218.620


3.2.2. Investiciono održavanje

10.600.000

3.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica

46.500.000

3.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

13.969.780

3.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom

126.200.000

3.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi

5.300.000

3.7. Izrada tehničke dokumentacije

65.000.000

3.8. Aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda

190.000.000

3.9. Vršenje investitorskih prava u vezi sa realizacijom projekta „Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava” na teritoriji grada Valjevo, opštine Paraćin i Svilajnac i gradskih opština Obrenovac i Surčin

33.720.000

U stavu 3. broj: „627.759.000” zamenjuje se brojem: „719.424.600”.

U stavu 6. broj: „281.884.200” zamenjuje se brojem: „324.218.620”.

U stavu 11. broj: „56.200.000” zamenjuje se brojem: „126.200.000”.

U stavu 14. broj: „180.000.000” zamenjuje se brojem: „255.000.000”.

U stavu 17. tačka 1) broj: „206.200.000” zamenjuje se brojem: „246.200.000”.

U tački 2) broj: „1.060.333.000” zamenjuje se brojem: „1.299.333.000”.

U odeljku 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi

Programska
aktivnost/ Projekat

Iznos sredstava

Budžetskog fonda za vode Republike Srbije

(dinara)

4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda

0005

254.509.000

4.1. Planiranje u oblasti voda

155.109.000

4.2. Međunarodna saradnja u oblasti voda

99.400.000”

U pododeljku a) Planiranje u oblasti voda, u stavu 1. tačka 1) broj: „156.377.000” zamenjuje se brojem: „152.709.000”.

U stavu 3. broj: „158.777.000” zamenjuje se brojem: „155.109.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print