Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.03.2018.

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)


Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni i dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15 i 113/15), u članu 38. stav 2. reči: „Kancelariju za evropske integracije” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo za evropske integracije”, a posle reči: „Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije” dodaju se zapeta i reči: „Službu za upravljanje kadrovima”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print