Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.03.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)


Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

Član 1.

U Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Službeni glasnik RS”, broj 19/17), u članu 12. stav 1. reči: „člana 10. stav 2.” zamenjuju se rečima: „člana 8. stav 1.”.

Član 2.

Hrana upakovana u ambalažu i deklarisana, odnosno označena do dana početka primene ovog pravilnika, a koja ne ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, može se staviti u promet do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 15. juna 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print