Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 70. stav 4. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon, 106/15 i 13/16),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

Član 1.

U Pravilniku o stalnim sudskim tumačima („Službeni glasnik RS”, broj 35/10), član 16. stav 1. menja se i glasi:

„Odredbe ovog pravilnika, izuzev u pogledu stepena stručne spreme, primenjuju se i na tumače znakova slepih, gluvih ili nemih lica koje sud određuje za pojedini slučaj kada se sa tim licima na drugi način ne može sporazumeti.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Tumač znakova slepih, gluvih ili nemih lica može biti lice koje ima završeno najmanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – četvrti stepen.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print