Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 75. stav 5. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – odluka US, 121/12, 101/13, 111/14 – odluka US, 117/14, 106/15 i 63/16 – odluka US),
Državno veće tužilaca, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra pravde, na sednici održanoj 23. septembra 2016. godine, donelo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju zamenika javnih tužilaca

Član 1.

U Odluci o broju zamenika javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 106/13, 94/15 i 114/15), u članu 3, u delu apelaciona javna tužilaštva, tač. 1, 2, 3. i 4. menjaju se i glase:

Naziv javnog tužilaštva Broj zamenika
1. Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu 25
2. Apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu 10
3. Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu 9
4. Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu 12.

Član 2.

U članu 4, u delu viša javna tužilaštva, tač. 1. i 5. menjaju se i glase:

1. Više javno tužilaštvo u Beogradu 51
5. Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu 4.

Član 3.

U članu 5, u delu osnovna javna tužilaštva, tač. 5, 6, 35, 36. i 48. menjaju se i glase:

5. Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu 30
6. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu 26
35. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru 8
36. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu 31
48. Osnovno javno tužilaštvo u Senti 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print