Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
04.02.2020.

ZAKON O IZMENI ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE STANOVA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI
("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)


Član 1.

U Zakonu o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 54/19), u članu 14. stav 1. menja se i glasi:

„Stambena zgrada za kolektivno stanovanje projektuje se kao tipska, spratnosti P+3+Pk (Ps) do P+8+Pk (Ps).”

Član 2.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

Član 3.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama zakona po kojima su započeti.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print