Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
04.02.2020.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)


Član 1.

U Zakonu o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/11, 112/15 i 108/16) u članu 216. stav 1. tačka 16) menja se i glasi:

„16) druge poslove u skladu sa zakonom, uključujući aktivnosti koje su neophodne za obavljanje poslova određenih zakonom.”.

Član 2.

U članu 227. stav 5. posle reči: „Centralnog registra” dodaju se reči: „i stranog pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja državnih hartija od vrednosti angažovanog u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug”.

Član 3.

U članu 230. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana kliring i saldiranje finansijskih instrumenata čiji je izdavalac Republika, pored Centralnog registra može obavljati jedno ili više stranih pravnih lica, angažovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug i aktom Centralnog registra.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U članu 236. stav 1. reči: „kod Centralnog registra” zamenjuju se rečima: „iz člana 227. stav 5. ovog zakona”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o tržištu kapitala


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print