Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
03.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)


Na osnovu člana 59a stav 8. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Član 1.

U Pravilniku o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica („Službeni glasnik RS”, broj 68/17), član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Provera psihološkog statusa podrazumeva utvrđivanje opštih intelektualnih sposobnosti i procenu osobina ličnosti korišćenjem standardizovanih psihometrijskih testova, odobrenih od strane referentnih naučnih ustanova i psihološki intervju.

Proveru psihološkog statusa vrše psiholozi Ministarstva.

Postupak izbora među kandidatima vrši se prema kriterijumima na bazi poklapanja psiholoških sposobnosti i osobina ličnosti kandidata sa bazičnim kompetencijama posla vatrogasca-spasioca.

Utvrđivanje opštih intelektualnih sposobnosti procena osobina ličnosti podrazumeva korišćenje verifikovane baterije psihodijagnostičkih instrumenata (test) kojom se utvrđuju:

1) inteligencija (IQ) – minimum 90;
2) moralni integritet (H) – maksimum 96;
3) dezintegracija regulativnih funkcija (D) – maksimum 69;
4) neuroticizam (N) – maksimum 90;
5) kompetencija, spretnost (C) – minimum 100.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji postigne rezultate ispod definisanog minimuma, odnosno iznad definisanog maksimuma na navedenim dimenzijama.

Takođe, predmet merenja u psihološkom testiranju su i sledeće dimenzije:

1) ekstraverzija, aktivitet, socijabilnost (E);
2) otvorenost, radoznalost (O);
3) impulsivnost, nekontrolisanost (I);
4) prijateljska nastrojenost, popustljivost (A).

Za ove četiri dimenzije nisu utvrđene donje, odnosno gornje granice kao kriterijumi prolaznosti, ali se i rezultati na ovim dimenzijama uzimaju u obzir prilikom određivanja ukupnog skora na testu.

Kandidati koji su položili psihometrijski test upućuju se na psihološki intervju, a kandidati koji nisu položili psihometrijski test eliminišu se iz daljeg procesa selekcije.

Kandidati će na psihološkom intervju biti raspoređeni u četiri kategorije i to:

1) Kategorija I – Kandidati koji su u potpunosti zadovoljili kriterijume – ocena od 3,51 do 4;
2) Kategorija II – Kandidati koji su zadovoljili kriterijume – ocena od 2,51 do 3,50;
3) Kategorija III – Kandidati koji su zadovoljili minimum zahteva – ocena od 2,00 do 2,50;
4) Kategorija IV – nisu zadovoljili kriterijume (ne prolazi se u dalji proces selekcije) – ocena 1.

Ukupan skor na testu izračunava se putem automatske obrade podataka uz korišćenje odgovarajućih programskih sistema.

Ukupna vrednost provere psihološkog statusa predstavlja zbir rezultata psihometrijkog testa i rezultata psihološkog intervjua i to sa sledećim procentualnim učešćem:

1) psi total – z*0,67 (67%);
2) psihološki intervju – z*0,33 (33%).”

Član 2.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Proverom bazično-motoričkog statusa procenjuje se:

1) brzinsko eksplozivna snaga ruku (broj sklekova za 10 sekundi);
2) brzinska izdržljivost pregibača trupa (podizanje trupa za vreme od 30 sekundi);
3) eksplozivna snaga nogu (skok u dalj iz mesta);
4) aerobni potencijal organizma (Kuperov test trčanja za vreme od 12 minuta i trčanje na 50 m);
5) penjanje uz konopac;
6) vratilo – zgibovi (broj zgibova za 10 sekundi);
7) plivanje.

Svaki test procene bazično-motoričkog statusa vrednuje se od 0 do 4 poena, pri čemu ukupni maksimalni broj poena iznosi 28.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji ukupno osvoji 9 ili manje poena, odnosno na 2 testa osvoji 0 poena.

Ocenjivanje kandidata na proveri opštih fizičkih sposobnosti se vrši na osnovu izmerenih rezultata, prema utvrđenim normativima i to:

NORME NA PROVERI BAZIČNO-MOTORIČKOG STATUSA

MUŠKARCI

Godine života

poena

Sklekovi za 10 sek.

Pretklon

Skok u dalj iz mesta

Trčanje 50 m

Kuperov test

od 19 do 25

0

--8

--15

--180

-8

--2100

1

9–10

16–19

181–200

7.99–7.50

2101–2300

2

11–12

20–23

201–220

7.49–6

2501–2700

3

13–14

24–27

221–240

5.99–5.5

2701–2900

4

15-+

28-+

240-+

5.49-

2901–

od 26 do 30

0

--7

--13

--170

-8.20

-2200

1

8–9

14–17

171–190

8.19–8

2201–2400

2

10–11

18–21

191–210

7.99–7.79

2401–2600

3

12–13

22–25

211–230

7.78–7.58

2601–2800

4

14-+

26-+

231-+

7.57-

2801–

ŽENE

Godine života

poena

Sklek za 10 sek.

Pretklon za 30 sek.

Skok u dalj iz mesta

Trčanje 50 m

Kuperov test (M)

19 do 25

0

- - 3

- - 10

- - 145

-10.10

- -1680

1

4 – 5

11 – 12

146 – 162

10.00–9.70

1681–1854

2

6 - 7

13 – 14

163 – 171

9.60–9.30

1855–2027

3

8 – 9

15 – 16

172 – 179

9.20–8.90

2028–2200

4

10 - +

17 - +

180 - +

8.70–

2201 -

26 do 30

0

- - 2

- - 9

- - 140

–10.40

- 1620

1

3 – 4

10 – 11

141 – 150

10.30–10.00

1621–1794

2

5 – 6

12 – 13

151 – 160

9.90–9.60

1795–1967

3

7 – 8

14 – 15

161 – 170

9.50–9.20

1968–2140

4

9 - +

16 - +

171 - +

9.10–

2141

MUŠKARCI

Godine

starosti

poena

Konopac

(penjanje)/sekunde

Vratilo zgibovi
za 10 sekundi/ponavljanje

od 19 do 25

0

15-+

2--

1

14–13

3–4

2

12–11

5–6

3

10–9

7–8

4

8--

9-+

od 26 do 30

0

16-+

2--

1

15–14

3–4

2

13–12

5–6

3

11–10

7–8

4

9--

9-+

ŽENE

Godine starosti

poena

Konopac
(penjanje)/sekunde

Vratilo zgibovi

za 10 sekundi/ponavljanje

19 do 25

0

21 - +

1 - -

1

20–18

2–3

2

17–15

4–5

3

14–12

5–6

4

11 - -

7 - +

26 do 30

0

24 +

1 - -

1

23–21

2–3

2

20–17

4–5

3

16–13

5–6

4

12 - -

7 - +

TEST PROVERE VEŠTINE PLIVANjA

Kandidat ima zadatak da slobodnim stilom prepliva dužinu od 25 metara.

Kandidat može sam da odluči da li će da skoči sa ivice bazena ili će započeti plivanje iz vode.

Ocenu zadovoljava dobija kandidat koji u kontinuitetu i bez pomoći slobodnim stilom može da prepliva dužinu od 25 metara.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji ne može bezbedno da boravi u vodi i ne može u kontinuitetu da prepliva dužinu od 25 metara (ne prolazi se u dalji proces selekcije).”

Član 3.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Kandidati koji nisu zadovoljili utvrđene kriterijume iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika mogu samo jednom, iz opravdanih razloga, podneti zahtev za ponovno utvrđivanje kriterijuma iz jednog od navedenih delova postupka izbora kandidata, u roku od tri dana od dana saopštavanja rezultata.

Kandidati se rangiraju na osnovu zbirnih rezultata posebnih kriterijuma za izbor kandidata.

Postupak rangiranja kandidata vrši se tako što se u pojedinim delovimaposebnih kriterijuma za izbor kandidata zbir poena pretvara u standardne („z”) skorove,koji određuju tačan položaj (rang) pojedinca u grupi kandidata koji su zadovoljili u konkretnom delu.

Iznos „z” skora u svakom pojedinačnom delu množi se koeficijentom koji izražava procentualno učešće tog dela u ukupnoj oceni na kvalifikacionom ispitu:

1) psihološkog statusa –z*0,45 (45%);
2) bazično-motorički status –z*0,35 (35%);
3) intervju – z*0,20(20%).

Ovako ponderisani „z” skorovi se sabiraju i na ovaj način dobijeni ukupan „z” skor se pretvara u bodove putem automatske obrade podataka uz korišćenje odgovarajućih programskih sistema, što određuje rang kandidata na konačnoj rang listi.

Prvi kandidat na konačnoj rang listi ima najveći broj bodova, a poslednji kandidat najmanji broj bodova.

Kandidati imaju mogućnost da ostvare uvid u sopstvene rezultate.”

Član 4.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata na Osnovnu obuku pripadnika VSJ donosi ministar.

U skladu sa kadrovskim planom, teritorijalnim potrebama i principom nacionalne zastupljenosti, ministar može doneti odluku da se na Osnovnu obuku pripadnika VSJ primi dodatni broj učesnika konkursa, odnosno broj polaznika predviđen konkursom dopuni, i to učesnicima konkursa koji su ispunili sve uslove predviđene konkursom.

Navedeni broj ne može prelaziti deset odsto od ukupnog broja polaznika koji je predviđen konkursom.

Kandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Kandidat može podneti ministru zahtev za preispitivanje odluke o prijemu u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja.”

Član 5.

Postupci za izbor kandidata započeti po odredbama Pravilnika o kriterijumima za polaznike kursa za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica („Službeni glasnik RS”, broj 68/17) okončaće se primenom odredba ovog pravilnika ukoliko je to za kandidata povoljnije.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print