Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)


Na osnovu člana 8. stav 1. tač. 1) i 5a) i člana 23. stav 1. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 66. stav 1. tačka 1) Zakona o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10 i 62/14), člana 12. stav 1. tačka 1) i člana 16. stav 1. tačka 4) Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Službeni glasnik RS”, br. 125/14 i 30/16),

Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na sednici od 26. oktobra 2017. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge

Član 1.

U Pravilniku o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge („Službeni glasnik RS”, broj 146/14), u članu 3. brišu se reči: „SRPS EN 14508:2014”, a na kraju rečenice umesto tačke stavlja se zapeta i dodaju reči: „počev od 1. januara 2019. godine”.

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

„Poštanski operator je u obavezi da se pridržava rokova prenosa neregistrovanih pisama propisanih članom 6. ovog pravilnika.

Za potrebe analize rokova prenosa i uručenja, snimaju se neregistrovana pisma u unutrašnjem saobraćaju, u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13850:2014.”

Član 3.

U članu 6. stav 1. reči: „prioritetna pisma, odnosno pisma prve klase” zamenjuju se rečima: „neregistrovana pisma”.

U stavu 2. reči: „prioritetnih pošiljaka” zamenjuju se rečima: „neregistrovanih pisama”, a dosadašnja tabela zamenjuje se tabelom sledeće sadržine:

Rok prenosa

2019. godina

2020. godina

2021. godina

D+1

80%

83%

85%

D+2

85%

88%

90%

D+3

90%

93%

95%

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Poštanski operator je u obavezi da u 2017. i 2018. godini obavi merenje rokova prenosa i uručenja neregistrovanih pisama u unutrašnjem saobraćaju, u trajanju od najmanje dva meseca, putem nezavisnog tela za merenje kvaliteta usluga, kao i da dobijene rezultate merenja rokova prenosa za rokove D+1; D+2; D+3 i D+5 dostavi Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge.”.

Dosadašnji st. 3–7. postaju st. 4–8.

Član 4.

Član 7. briše se, a dosadašnji čl. 8–10. postaju čl. 7–9.

Član 5.

Član 11. koji postaje član 10. menja se i glasi:

„Propisane rokove kvaliteta prenosa neregistrovanih pisama, poštanski operator mora da ostvari do 2021. godine”.

Član 6.

Dosadašnji čl. 12–17. postaju čl. 11–16.

Član 7.

U članu 18. koji postaje član 17, stav 1. menja se i glasi:

„Nezavisno merenje rokova prenosa poštanskih pošiljaka primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine.”

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print