Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
03.11.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017)


Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge

Član 1.

U Pravilniku o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”, br. 60/09, 101/10, 48/17 i 80/17), u članu 7. stav 1. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

,,4a) odgovori od najmanje tri operatera koji imaju tehničke pogodnosti, neophodne mogućnosti i kapacitete za ponovno iskorišćenje otpada u Republici Srbiji na ekološki ispravan i efikasan način, u vezi sa ponudama za ponovno iskorišćenje otpada za koji se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za izvoz, ili u slučaju da odgovori nisu dati u ostavljenom roku, izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je podnosilac zahteva uputio te ponude operaterima;”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print