Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.02.2017.

DOPUNA OPŠTIH USLOVA PREVOZA U MEĐUMESNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)


Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 i 68/15 – dr. zakon) i člana 48. stav 1. tačka 3. podtačka 1) Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/16),
Upravni odbor Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 1. februara 2017. godine, donosi

DOPUNU OPŠTIH USLOVA
prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika

Član 1.

U Opštim uslovima prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika („Službeni glasnik RS”, br. 102/09, 120/12, 2/14, 3/14 – ispravka i 143/14), u daljem tekstu: Opšti uslovi, u članu 14. stav 3. posle reči „Grupacija za prevoz putnika u drumskom saobraćaju i autobuske stanice” dodaju se reči „odnosno Odbor Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju i autobuske stanice”.

Član 2.

Izuzetno za 2017. godinu, zahtevi za utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena za nove redove vožnje dostavljaju se najkasnije do 1. marta 2017. godine, predlozi novih redova vožnje (kompleti) biće objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije do 10. marta 2017. godine, pisani prigovori na predloge novih redova vožnje dostavljaju se Komisiji za međumesni prevoz Privredne komore Srbije do 27. marta 2017. godine, zainteresovani prevoznici će se upoznati sa izveštajem Komisije iz člana 20. Opštih uslova najkasnije do 25. aprila 2017. godine, pisanu žalbu na izveštaj, odnosno odluke Komisije prevoznik može uložiti Grupaciji najkasnije do 10. maja 2017. godine, podnosilac prigovora može povući svoj prigovor na predlog novog reda vožnje najkasnije do 10. maja 2017. godine, Grupacija će razmotriti izveštaj Komisije, žalbe na izveštaj, stavove Komisije po uloženim žalbama i doneti odluku o usvajanju izveštaja o ispunjavanju uslova u pogledu zaštitnih vremena, odnosno odredaba Opštih uslova za sve predloge novih redova vožnje, najkasnije do 5. juna 2017. godine, odluka sa izveštajem iz člana 24. st. 1. i 2. Opštih uslova dostavlja se Ministarstvu do 15. juna 2017. godine, a novi redovi vožnje iz člana 25. st. 1. i 2. Opštih uslova uručuju se ovlašćenom licu zainteresovanog prevoznika u Udruženju do 15. juna 2017. godine.

Član 3.

Ova dopuna stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print