Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.02.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018)


Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Član 1.

U Uredbi o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u članu 1. reči: „(„Službeni glasnik RS”, broj 108/16)” zamenjuju se rečima: „(„Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17)”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 3) posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

U tački 5) reči: „nadležnih organa i institucija” zamenjuju se rečima: „nadležnih organa, odnosno finansijskih institucija”.

U tački 6) reči: „nadležnih organa” zamenjuju se rečima: „nadležnih organa, odnosno finansijskih institucija”.

U stavu 5. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”, a posle reči: „te knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kartice”.

Član 3.

U članu 5. stav 2. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”, a posle reči: „te knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kartice”.

Član 4.

U članu 8. stav 2. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kopije kartice deviznog računa”.

Član 5.

U članu 9. stav 6. reči: „od 31. avgusta 2018. godine i zaključno sa 28. februarom 2023. godine” zamenjuju se rečima: „od 31. avgusta 2019. godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine”.

Član 6.

U članu 10. stav 1. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Poništeni original devizne štedne knjižice, odnosno original kartice deviznog računa Uprava uručuje deviznom štediši koji je dostavio original devizne štedne knjižice, odnosno original kartice deviznog računa, a licima iz člana 4. stav 5. ove uredbe potvrdu o tome da je originalna devizna štedna knjižica, odnosno originalna kartica deviznog računa poništena.”.

U stavu 3. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno poništeni original kartice deviznog računa”.

Član 7.

U članu 15. reči: „počev od oktobra 2018. godine” zamenjuju se rečima: „počev od oktobra 2019. godine”.

Član 8.

Dosadašnji Obrazac 1 – Prijava potraživanja, koji čini sastavni deo Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), zamenjuje se novim Obrascem 1 – Prijava potraživanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac 1

MINISTARSTVU FINANSIJA
UPRAVI ZA JAVNI DUG

B e o g r a d

Sremska 3–5

U vezi sa pozivom za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje iz člana 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17), podnosim

PRIJAVU POTRAŽIVANjA

I.Devizni štediša ____________________________________________________________________________________(ime, ime roditelja, prezime),________________________(datum rođenja), ___________________________ ( jmbg ili druga odgovarajuća identifikaciona oznaka) iz _______________________ (država), ______________________________________________________________ (poštanski broj, mesto, adresa prebivališta/boravišta), ________________________________________________(vrsta i broj identifikacionog dokumenta), e-mail adresa: _______________________________, kontakt telefon/faks: _____________________.

Adresa za dostavu pošte: _____________________(država), _______________________________ ________________________________________________.( poštanski broj, mesto, adresa)

II. Ukoliko je štednja stečena nasleđivanjem, navesti sledeće podatke o ostaviocu:

Ostavilac________________________________________________________ (ime, ime roditelja, prezime), ______________(datum rođenja), __________________ (jmbg ili drugi lični broj).

III. Prijava potraživanja se podnosi po osnovu*:

štedne knjižice, odnosno kartice deviznog računa:

broj ________________ _____ kod banke _____________________.

broj ___________________ __ kod banke _____________________.

broj ____________________ _ kod banke _____________________.

ostavinskog rešenja:

– broj _________________________________ datum ___________.

– broj _________________________________ datum ___________.

IV. Podaci o isplatama sredstava devizne štednje nakon 27. 4. 1992. godine*:

sa štedne knjižice, odnosno sa deviznog računa:

broj _____ ________________ kod banke _____________________

iznos i valuta _____________________________ datum ________

– broj _____________________ kod banke _____________________

iznos i valuta _____________________________ datum ________

– broj _____________________ kod banke _____________________

iznos i valuta _____________________________ datum ________

V. Podaci o prenosu sredstava devizne štednje na posebne račune za upotrebu u postupku privatizacije (npr. jedinstveni privatizacioni račun, jedinstveni račun građanina) i za druge namene, nakon 27. 4. 1992. godine*:

sa štedne knjižice, odnosno sa deviznog računa:

broj ________________ _____ kod banke _____________________

iznos i valuta _____________________________ datum ________.

broj _____ ________________ kod banke _____________________

iznos i valuta _____________________________ datum ________.

VI. Dodatni podaci u vezi s prijavom potraživanja:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

VII. Prilozi:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su navedeni podaci tačni.

Potvrđujem da sam saglasan/saglasna da Uprava za javni dug u postupku po ovoj prijavi vrši obradu mojih podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12) i drugim propisima Republike Srbije.

U ______________, dana ___________godine

__________________________________

potpis podnosioca prijave

*ako ima više dokumenata/podataka, navesti ih u dodatku A ovog obrasca

Prijavu popuniti čitko štampanim slovima

Dodatak A

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print