Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.02.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad ("Sl. glasnik RS", br. 9/2018)


Na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, br. 128/14 i 113/17),

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad

Član 1.

U Pravilniku o dozvolama za rad („Službeni glasnik RS”, broj 94/15), u članu 3. stav 4. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada”.

Član 2.

Posle člana 6. dodaje se član 6a koji glasi:

„Član 6a

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;

3) zaključen ugovor o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji obavezno sadrži mesto i rok trajanja;

4) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.”

Član 3.

Oblik i sadržina radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje (Obrazac RD-OU) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Postupci započeti po propisima koji su važili do početka primene ovog pravilnika okončaće se po tim propisima.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac–RD-OU

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANjE

Na osnovu Rešenja broj:---------- od --------- godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA OSPOSOBLJAVANjE
I USAVRŠAVANjE

_______________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _____________, državljaninu _____________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ______________, na period od ___________ do ____________ za obavljanje obuke/ pripravničkog staža/ stručne prakse/ stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja kod poslodavca __________________________, sa sedištem u _______________________.

m.p.

DIREKTOR FILIJALE

_____________________

U ---------, ----------- godine❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print