Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)


Na osnovu člana 141. stav 4, člana 146. stav 4. i člana 149. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 30/10 – dr. zakon, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 30. oktobra 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 10/10, 18/10 – ispravka, 46/10, 52/10 – ispravka, 80/10 i 1/13) (u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 42a u stavu 1. reči: „Komisija za lečenje transrodnih poremećaja” zamenjuju se rečima: „Komisija za transrodna stanja”.

U stavu 3. reči: „republička stručna komisija za oblast transrodnih poremećaja” zamenjuju se rečima: „republička stručna komisija za oblast transrodnih stanja”.

Član 2.

Posle člana 56a, dodaje se član 56b koji glasi:

„Član 56b

Za osigurano lice koje ima prebivalište na području jedne opštine, a izabranog lekara u zdravstvenoj ustanovi čije je sedište na području druge opštine u okviru iste filijale Republičkog fonda, vrstu i dužinu kućnog lečenja određuje izabrani lekar u skladu sa čl. 55–56a ovog pravilnika, a sprovodi ga služba kućnog lečenja zdravstvene ustanove koja ima sedište na području opštine u kojoj se nalazi prebivalište osiguranog lica.

Kućno lečenje iz stava 1. ovog člana sprovodi se po internom uputu izabranog lekara osiguranog lica.

O sprovedenom kućnom lečenju iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova dostavlja izveštaj izabranom lekaru po završenom kućnom lečenju ako takvo lečenje traje kraće od mesec dana, odnosno po isteku kalendaskog meseca ako kućno lečenje traje duže od mesec dana.”

Član 3.

U članu 114. stav 5. posle alineje četvrte dodaje se alineja peta koja glasi:

„– najduže do šest meseci ako je lek propisan na lekarskom receptu koji je obnovljiv u smislu zakona kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, u delu koji se odnosi na obrazac i sadržinu recepta za lekove koji se izdaju uz lekarski recept kao i način izdavanja i propisivanja lekova.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Lekove propisane na lekarskom receptu iz stava 5. alineja peta ovog člana, osigurano lice može odjednom da preuzme najviše u količini potrebnoj za jedno ponovljeno izdavanje leka, odnosno u količini potrebnoj najviše za 30 dana i to najranije sedam dana pre početka perioda za koji je propisan lek, odnosno najkasnije sedam dana od početka perioda za koji je lek propisan.”

Član 4.

U članu 147a stav 1. reči: „republička stručna komisija za oblast transrodnih poremećaja” zamenjuju se rečima: „republička stručna komisija za oblast transrodnih stanja”.

Član 5.

Obrazac TP koji je odštampan uz Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 1/13) i čini sastavni deo Pravilnika, zamenjuje se novim Obrascem TP koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 2. koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine i odredaba člana 3. koje se primenjuju u zdravstvenim ustanovama u kojima postoje odgovarajući tehnički uslovi za primenu obnovljivog propisivanja lekova.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print