Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.06.2018.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 42/2018)


Na osnovu člana 2. Zakona o posebnoj dažbini pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Službeni list SRJ”, broj 90/94) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

1. U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (,,Službeni glasnik RS”, br. 108/16, 78/17 i 119/17), u tački 3. posle reči: ,,do 31. decembra 2018. godine” dodaju se reči: ,,a za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za proizvodnju sladoleda, posebna dažbina ne plaća se do 31. jula 2018. godine.”.

2. U tački 8. stav 2. menja se i glasi:

,,Za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, odnosno proizvodnje sladoleda, pored dokaza o poreklu, uvoznik podnosi carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije, odnosno proizvodnje sladoleda.”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print