Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.06.2018.

Odluka o izmenama Kodeksa ponašanja državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 42/2018)


Na osnovu člana 164. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17),

Visoki službenički savet donosi

ODLUKU
o izmenama Kodeksa ponašanja državnih službenika

Član 1.

U Kodeksu ponašanja državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 29/08, 30/15 i 20/18), naziv člana 16. i član 16. brišu se.

Član 2.

Naziv člana 16a i član 16a brišu se.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print