Zastava Bosne i Hercegovine
Intervju

Aktuelnosti u radu Upravnog suda
Radojka Marinković

predsednica Upravnog sudaObjavljeno: 08.05.2023.

Email Print

Kao prvo čestitamo Vam na skorašnjem izboru za predsednicu Upravnog suda i želimo Vam puno uspeha u daljem radu. Da počnemo sa najaktuelnijom temom a to su usvojene izmene seta pravosudnih zakona koje su donete u skladu sa izmenama Ustava. U toku javne rasprave i Upravni sud je dostavio svoje primedbe i sugestije na predložene zakone. Čega su se ticale te primedbe i sugestije i da li su usvojene od strane Ministarstva pravde?


Upravni sud intenzivno učestvuje u davanju mišljenja na predloge zakona koji se tiču njegove nadležnosti. Na javni poziv nadležnog ministarstva za poslove pravosuđa, Upravni sud je dostavio primedbe i sugestije na Nacrte pravosudnih zakona. Intervencije, koje je sud predložio, odnosile su se na zaštitu prava u postupku izbora članova Visokog saveta sudstva i potrebu da se izbrišu ili preciziraju određene odredbe i formulacije koje su nejasne, neprecizne ili nekonzistentne. Radne grupe za izradu teksta seta pravosudnih zakona su prihvatile određene primedbe Upravnog suda, a razloge za neprihvatanje ostalih primedbi obrazložene su u odgovoru na komentare pristigle tokom javne rasprave.

Deo stručne javnosti je u toku rasprave o setu pravosudnih zakona izneo predlog da se novim Zakonom o uređenju sudova ustanove četiri prvostepena upravna suda kao i Upravni apelacioni sud kao sud posebne nadležnosti. Da li smatrate da ima potrebe za tim?


Nadležnost Upravnog suda je vrlo značajna za funkcionisanje kompletnog državnog uređenja, jer Upravni sud vrši sudsku kontrolu zakonitosti akata i rada izvršne vlasti, pa od efikasnosti i kvaliteta zaštite koja se pruža pred ovim sudom zavisi ne samo realizacija u praksi ustavnih načela vladavine prava i podele vlasti, već i kompletno funkcionisanje države počev od zaštite izbornog prava do kontrole zakonitosti rada uprave u svim segmentima (građevina, saobraćaj, konkurencija, javne nabavke, vraćanje imovine, penzije, porezi i dr).

Veliki pomak u razvoju upravnog sudstva u Republici Srbiji napravljen je osnivanjem Upravnog suda, kao jednostepenog suda posebne nadležnosti, koji je počeo sa radom 01.01.2010. godine. Ovih trinaest godina rada pokazalo je potrebu za reformom upravnog sudstva, za koju postoji podrška Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva, jer je u Strategiji razvoja pravosuđa za 2020-2025 godinu definisana neophodnost preduzimanja organizacionih mera za uređenje nadležnosti Upravnog suda. Međutim, realizacija ove reforme u cilju uspostavljanja optimalne organizacije upravnog sudstva i iznalaženje modela rešavanja upravnog spora usaglašenog sa nacionalnim pravnim sistemom sa ciljem jačanja vladavine prava, zahteva preciznu i sveobuhvatnu analizu pre izmene normativnih okvira.

Jedna od odluka Upravnog suda koja je izazvala dosta reakcija u javnosti je bilo odbacivanje žalbe na zabranu Evroprajd šetnje u Beogradu i odluka da je zabrana šetnje u okviru te manifestacije bila opravdana. Budući da su do sada i Upravni i Ustavni sud više puta ovakve zabrane proglašavali nezakonitim i neustavnim, šta se ovoga puta promenilo


Upravni sud pruža sudsku zaštitu u vrlo raznovrsnoj materiji koja je neretko intrigantna javnosti. Uvažavajući potrebe javnosti da u ovom predmetu bude u potpunosti informisana, moram da naglasim da u vezi sa ovom odlukom Upravnog suda nisam u mogućnosti da se izjašnjavam, s obzirom da su sudije samostalne i nezavisne u svom radu i intervencija predsednika suda u vezi sa sudskom odlukom nije dozvoljena. Navedeno važi nezavisno od toga ko je tužilac i protiv kog tuženog organa je tužba podneta. U konkretnom predmetu tužba je odbijena, a postupajuće sudsko veće je razloge za presuđenje dalo u obrazloženju presude. Ova presuda je, kao i odluke suda u ostalim predmetima, prošla Odeljenje sudske prakse, bez primedbi i otpremljena je strankama u sporu, nakon čega je objavljena i na internet prezentaciji suda, kako bi bila dostupna široj javnosti. Sudije Upravnog suda su svesne da predmeti u kojima postupaju u nekim slučajevima podležu pojačanom sudu javnosti, ali ne može se dozvoliti da to utiče na presuđenje u konkretnom predmetu. Na prvom mestu nastojimo da sačuvamo dostojnost sudijske funkcije, nepristrasnost vođenja postupka uz obezbeđenje pravičnog suđenja i poštovanje procesnih prava stranaka.

Više od dve godine je prošlo od kako je puštena u rad aplikacija eSUD koja je realizovana kao sistem koji treba da olakša kreiranje, administraciju i praćenje toka predmeta krajnjim korisnicima. Kakvi su dosadašnji rezultati primene ove aplikacije što se tiče olakšavanja pristupa sudu građanima i advokatima kao i u samom radu Upravnog suda


Aplikacija E-sud puštena je u rad 09.03.2018. godine, kao „pilot projekat” Ministarstva pravde. Time je Sud stvorio uslove da građani, njihovi zastupnici, kao i organi uprave komuniciraju sa Sudom elektronskim putem u skladu sa zakonom koji uređuje ovu oblast. Do sada je Sud primio ukupno 71 tužbu preko aplikacije E-sud. Mišljenja sam da će ova aplikacija olakšati pristup sudu i afirmisati se uporedo sa daljim razvojem elektronske uprave kroz češću upotrebu informacionokomunikacionih tehnologija od strane građana, kao i organa državne uprave kada postupaju u elektronskom obliku.

Poverenje građana u sudstvo je iz godine u godinu sve manje iz raznih razloga. Na koji način Vi kao predsednica Upravnog suda mislite da je moguće to poverenje povratiti?


Zakonitost u radu, pravo na obrazloženu odluku, jednak pristup pravdi i transparentnost rada su osnovni principi u radu Suda. To podrazumeva da građani budu upoznati, kako sa kompletnim uređenjem i načinom funkcionisanja Upravnog suda, tako i sa izraženim pravnim stavovima suda bilo da su oni utvrđeni kroz pravna shvatanja na sednici svih sudija, usvojene sentence ili su izraženi u obrazloženju odluka. U tom smislu na internet stranici Suda objavljujemo i redovno ažuriramo sve informacije iz delokruga rada Suda, posebno bih izdvojila Bazu sudske prakse koja sadrži veliki broj anonimiziranih odluka. Na taj način sud ne izražava samo potrebu da građanima pojedine sporne upravno-pravne situacije pravno definiše, već i da omogući pravnu sigurnost i obezbedi jednak položaj u ostvarivanju prava pred organom uprave. Takođe, učestvujemo na okruglim stolovima i Otvorenim vratima pravosuđa, uvažavajući poseban značaj neposredne komunikacije u materijama iz širokog spektra nadležnosti Upravnog suda, za koje građani imaju posebno interesovanje. Smatram da takva komunikacija doprinosi većoj transparentnosti u ostvarivanju zakonske funkcije Upravnog suda i jačanju vladavine prava u Republici Srbiji, a posebno jačanju poverenja građana u rad suda.

Za kraj, da li možete da date neki savet mladim pravnicima koji su na početku svoje sudijske karijere, odnosno da li postoji neki savet koji biste voleli da je neko od starijih kolega Vama dao kada ste počinjali?


Deliti savete, pogotovu mladim kolegama, nije zahvalno. Pre bih im prenela lično iskustvo, da se dostojanstvo i integritet u profesiji, kao i u životu, grade na zdravim osnovama plemenitosti, znanja i svesti o odgovornosti. Ukoliko svoju karijeru usmere na upravno sudstvo, treba da znaju da upravni spor ima širinu i normativnu dinamiku koja se razvija uporedo sa savremenim društvenim promenama, pa zahteva neprestano praćenje svih normativnih izmena, koje su neretko izuzetno složene. Biti sudija Upravnog suda podrazumeva veliku odgovornost, pravničko znanje, svest o pravdi i pravnoj sigurnosti, ali i o ukupnoj društvenoj klimi i dejstvima norme na socijalne relacije, oštro pero, nezavisnost i ogromnu posvećenost radu.Email Print