Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USTAVNI SUD: Izabrana nova predsednica suda, koja će stupiti na dužnost 26. januara 2020. godine


Dosadašnja zamenica predsednika Ustavnog suda Snežana Marković nova je predsednica ovog suda. Markovićeva je izabrana jednoglasno, ali će na dužnost stupiti 26. januara, kada sadašnjoj predsednici Vesni Ilić Prelić istekne mandat.

Predsednika Ustavnog suda, kako propisuje zakon, biraju sudije ove institucije, na predlog najmanje troje sudija, tajnim glasanjem. Da bi kandidat bio izabran na ovu funkciju potrebno je da dobije većinu glasova svih sudija, a mandat mu traje tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Snežana Marković rođena je 1959. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu, gimnaziju i Pravni fakultet završila je u Kragujevcu. Po obavljenom pripravničkom stažu u Okružnom sudu u Kragujevcu, 1985. godine položila je pravosudni ispit. Narodna skupština ju je 2002. godine izabrala za zamenika republičkog javnog tužioca. Na ovoj funkciji nalazila se do izbora za sudiju Ustavnog suda. U Republičkom javnom tužilaštvu, raspoređena je u građansko-upravno odeljenje, čiji je bila predsednik.

Markovićeva je član komisije za polaganje pravosudnog ispita iz Trgovinskog prava i član ispitne komisije za sprovođenje javnobeležničkog ispita. Rešenjem Ministarstva pravde i državne uprave od 17. januara 2014. imenovana je za člana konkursne komisije za sprovođenje izbora kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Srbije.

Bila je član radne grupe za pripremu tekstova, radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, član radne grupe za izradu teksta radne verzije Zakona o pravobranilaštvu, član radne grupe za izradu procene i analize stanja za rešavanje pravnih i infrastrukturnih pitanja u vezi sa sudovima i javnim tužilaštvima, član radne grupe za izradu teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Odlukom Državnog veća tužilaca imenovana je za člana Upravnog odbora Pravosudne akademije, a odlukom Pravosudne akademije izabrana je za člana radne grupe za izradu plana i programa javnih beležnika.

Njeno celokupno profesionalno angažovanje je isključivo u pravosudnim organima – redovnim sudovima od 1984. do 2002. godine i tužilaštvu – Republičkom javnom tužilaštvu od 2003. do decembra 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 27.12.2019.
Naslov: Redakcija