Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RSˮ, br. 31/11, 112/15 i 108/16) u članu 216. stav 1. tačka 16) menja se i glasi:

"16) druge poslove u skladu sa zakonom, uključujući aktivnosti koje su neophodne za obavljanje poslova određenih zakonom. ".

Član 2.

U članu 227. stav 5. posle reči: "Centralnog registra" dodaju se reči: "i stranog pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja državnih hartija od vrednosti angažovanog u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug".

Član 3.

U članu 230. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana kliring i saldiranje finansijskih instrumenata čiji je izdavalac Republika, pored Centralnog registra može obavljati jedno ili više stranih pravnih lica, angažovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug i aktom Centralnog registra.".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U članu 236. stav 1. reči: "kod Centralnog registra" zamenjuju se rečima: "iz člana 227. stav 5. ovog zakona".

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 112/15 i 108/16) je, od svog donošenja 2011. godine, više puta menjan i dopunjavan usled potrebe da se zakonodavni okvir unapredi i uskladi sa potrebama prakse i drugim zakonima koji su u međuvremenu izmenjeni, kao i da se dodatno približi regulativi Evropske unije.

U skladu sa delokrugom nadležnosti utvrđenih članom 3. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - dr.zakon i 62/17), a u cilju usaglašavanja sa tekućim izmenama Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 i 95/18), Ministarstvo finansija pripremilo je izmene i dopune Zakona o tržištu kapitala.

Razlozi za pripremu ovog zakona proizilaze iz činjenice da je praksa ukazala da je potrebno izvršiti dalje usaglašavanje sa zakonom koji uređuje javni dug i time omogućiti veću dostupnost i atraktivnost domaćih hartija od vrednosti stranim investitorima, smanjiti troškove finansiranja i obezbediti bolju diversifikaciju investitora koji ulažu u domaće hartije od vrednosti, a sve u cilju unapređenja i razvoja tržišta kapitala i finansijskog tržišta uopšte.

Efikasno tržište kapitala i poverenje investicione javnosti predstavljaju preduslove za ekonomski razvoj.

Prilikom definisanja odredbi ovog zakona, aktivno su učestvovale i usaglasile se oko predloženih rešenja, sledeće institucije relevantne za njegovu primenu:

1)         Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug,

2)         Narodna banka Srbije,

3)         Komisija za hartije od vrednosti,

4)         Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i

5)         Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem.

U ovom trenutku na domaćem tržištu, samo Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) obavlja poslove kliringa i saldiranja hartija od vrednosti. Uvođenje stranog pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja u skladu sa zakonom koji uređuje javni dug, pruža dodatnu mogućnost stranim investitorima i fondovima, da na brz i efikasan način ulažu u domaće hartije od vrednosti i srpsko tržište kapitala.

Predloženim izmenama postiže se usaglašavanje odredbi Zakona o tržištu kapitala sa Zakonom o javnom dugu, a sve u cilju povećanja baze i strukture potencijalnih investitora koji će ulagati u domaće hartije od vrednosti. Postizanjem ovih ciljeva doprineće se smanjenju troškova zaduživanja Republike Srbije na domaćem tržištu kroz emisije državnih obveznica.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA PREDLOGA ZAKONA

Članom 1. vrši se izmena u članu 216. stav 1. tačka 16) Zakona kojom se precizira da Centralni registar obavlja i poslove u skladu sa drugim zakonima, uključujući i aktivnosti koje su neophodne za obavljanje poslova određenih drugim zakonom.

Članom 2. vrši se dopuna u članu 227. stav 5. Zakona, kojom se uređuje da Narodna banka Srbije, pored novčanih računa Centralnog registra, otvara i vodi novčane račune i stranog pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja državnih hartija od vrednosti angažovanog u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug.

Članom 3. vrši se dopuna u članu 230. stav 2. Zakona, kojom se precizira da se kliring i saldiranje finansijskih instrumenata čiji je izdavalac Republika, pored Centralnog registra može obavljati jedno ili više stranih pravnih lica, angažovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug i aktom Centralnog registra.

Članom 4. vrši se izmena i dopuna u članu 236. stav 1. Zakona, kojom se precizira da Narodna banka Srbije donosi propise kojima se uređuje način obavljanja platnog prometa preko novčanih računa Centralnog registra i stranog pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja državnih hartija od vrednosti iz člana 227. stav 5. ovog zakona.

Članom 5. se propisuje da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.12.2019.