Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA 2019. GODINE POČINJE PRIMENA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE - "Sl. glasnik RS", br. 42/2018


Odluka o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine("Sl. glasnik RS", br. 42/2018)usvojena je na sednici Vlade 27. decembra 2018. godine.

Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016, 78/2017, 119/2017 i 42/2018), propisani su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi na koje se naplaćuje posebna dažbina (prelevman) i njen iznos. Odluka je od početka primene (od 1.1.2017.) pretrpela tri izmene i dopune.

Najnovije izmene su izvršene u članovima 3. i 8. Odluke. U članu 3. Odluke se propisuje:

- produženje primene mera do 31. decembra 2019. godine kojom se ne plaća posebna dažbina za uvoz sledeće robe poreklom iz EU:

- robe iz tarifne oznake 0103 91 10 00 i

- robe iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za konditorsku industriju ;

- nova primene mere do 31. decembra 2019. godine kojom se ne plaća posebna dažbina za uvoz sledeće robe iz tar. oznaka 0402 10 19 00 i 0402 21 18 00, za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, poreklom iz EU;

- produženje primene mere do 31. jula 2019. godine, kojom se ne plaća posebna dažbina za uvoz do a za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za proizvodnju sladoleda, poreklom iz EU.

U članu 8 stav 2. Odluke se propisuje da za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, pored dokaza o poreklu, uvoznik podnosi carinskom organu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, dakle obaveza prilaganja izjave je proširena I za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104

Odluka će biti u primeni je od 1. januara 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 30.12.2018.