Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

31. DECEMBAR 2018. GODINE KRAJNJI ROK ZA UPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEISPLAĆENE ZARADE ZA PRETHODNI MESEC: Obaveza poslodavca je da dostavlja fondu M4 prijavu o isplaćenim zaradama i plaćenim doprinosima


Krajnji rok za plaćanje ovih obaveza je 31. decembar. Poslodavac koji uplati a ne dostavi dokaz PIO fondu za to plaća novčanu kaznu od 10.000 do 800.000 dinara

Poslodavci koji još uvek nisu Poreskoj upravi platili doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za prethodni mesec imaju još malo vremena. Krajnji rok je 31. decembar, stoji u poreskom kalendaru za ovu godinu.

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, Poreska uprava, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Zakonska obaveza poslodavaca je da plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve zaposlene, a obračun, kontrola i naplata doprinosa je pod nadležnošću Poreske uprave. Obaveza poslodavca je da dostavlja fondu M4 prijavu, o isplaćenim zaradama i plaćenim doprinosima, dok za poslodavca, fizičko lice, novčana kazna iznosi od 5.000 do 400.000 dinara.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018), propisuje da ukoliko poslodavac plati doprinose svojim radnicima, ali na vreme ne dostavi potvrdu da je to učino, plaća novčanu kaznu od 10.000 do 800.000 dinara. Zaposlenima s druge strane ostaje, da ukoliko shvate da poslodavac neće da im izmiri doprinose, da se obrate inspekciji rada, finansijskoj inspekciji i na kraju nadležnom sudu.

Upitan koliko su poslodavci revnosni kada je reč o uplatama doprinosa za PIO, budući da država i dalje za nesavesne poslodavce povezuje staž, Dragoljub Rajić, konsultant u okviru “Mreže za poslovnu podršku”, kaže da od kada se sve radi elektronski preko jedne uplatnice, teško da poslodavac može da uplati samo platu, a ne i doprinose.

"To pogotovo nije moguće kod privatnih firmi. Ukoliko bi se desilo da vlasnik firme zakasni jedan mesec s uplatom, Poreska uprava to odmah vidi i poziva poslodavca da vide zašto kasni s uplatama. Ranije je postojala mogućnost da šef plati zaradu, ali da doprinose ne izmiri, što je većina radnika otkrivala tek kad bi podneli zahtev za penziju", kaže Rajić.

"Činjenica je, međutim, da i dalje oko 35 poslodavaca kasni s uplatama zarada do 30 dana, što i ne čudi ako se zna da u zbiru oko 60 odsto firmi ima problem s likvidnošću i račune plaćaju tek posle 135 dana", objašnjava naš sagovornik.

"U praksi sigurno ima još firmi kojima se gleda kroz prste, pa uplaćuju samo zarade, a doprinose kad stignu, ali za to mora da postoji posebna protekcija", ističe on.

Na pitanje ima li sankcija za nesavesne poslodavce, Rajić kaže da je njihova najveća kazna što ne mogu da izmire obaveze prema radnicima, te da koliko zna, Poreska uprava neće dodatno da im otežava celu stvar.

"Ukoliko se dogodi da su nelikvidni i da kasne mesec, dva s uplatama doprinosa, teško da će ih novčanim kaznama poreznici naterati da plate. Jer, oni nemaju, pa nemaju novac. Zato se dogovaraju kako da reprogramiraju dug i da na kraju sve ispadne dobro i za radnike i za poslodavca",objašnjava on.

Zbog svega toga PIO fond je omogućio strankama da informacije o uplati doprinosa mogu da dobiju ne samo na šalterima fonda, već i elektronski, koristeći jedinstveni pin kod. Na ovaj način građani mogu proveriti da li im poslodavci plaćaju doprinose. Ukoliko radnik shvati da je bez doprinosa treba da zatraži listing uplata doprinosa od PIO, podnese prijavu protiv poslodavca Inspekciji rada i da ga prijavi Poreskoj upravi.

Izvor: Vebsajt Politika, 29.12.2018.
Naslov: Redakcija