Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA 2019. GODINE U PRIMENI ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU - "Sl. glasnik RS", br. 115/2017


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 27. decembra 2018. godine usvojila Odluku o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu("Sl. glasnik RS", br. 115/2017).

U Odluci o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016 i 115/2017) izvršene su sledeće izmene i dopune:

U tački 1. postojeća Odluka proširena je novom tarifnom oznakom - maslac iz tarifne oznake 0405 10 19 00 Carinske tarife sa eh naimenovanjem: “u ambalaži neto mase 20 kg ili više, ali ne preko 25 kg, za konditorsku industriju i proizvodnju sladoleda, za koju se propisuju uslovi za smanjenje carinskih dažbina.

Tačkom 2. Odluke produžen je period uvoza uz sniženu stopu carine do 31. decembra 2019. godine, za živa goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 i žive svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije. Takođe, tačka 2. Odluke je dopunjena novom tarifnom oznakom eh 0405 10 19 00, čime je omogućen uvoz ove robe poreklom iz zemalja članica Evropske unije uz sniženu stopu carine u periodu do 31. decembra 2019. godine.

Dopunom Odluke tačkom 3. uvoznik robe iz tarifne oznake eh 0405 10 19 00 se obavezuje da radi ostvarivanja prava propisanog tačkom 1. Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, podnese carinskom organu pored dokaza o poreklu i izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije i proizvodnju sladoleda.

Zbog kontinuiteta primene ove mere ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 30.12.2018.