Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Nekretnine legalizovane po ovom Zakonu moći će da se stave pod hipoteku. Banke spremne da prihvate zalog nad takvom imovinom, po dobijanju vlasničkog lista


Građani koji budu legalizovali objekte prema Zakonu o ozakonjenju objekata("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) moći će da ih stave pod hipoteku i uzmu kredit. Naime, banke su spremne da prihvate zalog nad takvim stanovima, kućama, pomoćnim zgradama i ugostiteljskim objektima, ali tek po dobijanju vlasničkog lista. U bankama kažu da ne mogu da izađu u susret potencijalnim klijentima dok traje postupak legalizacije.

Banke će i na ovakve objekte moći da upisuju hipoteke u cilju obezbeđenja svojih sredstava. Biće pritom diskrecija svake od banaka da proceni rizik plasmana. U teretnom listu katastarskog lista nepokretnosti neće biti zabeležbi koje bi predstavljale smetnju pri kupoprodaji ozakonjenih nekretnina. One će u smislu Zakona o hipoteci("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015) i ostale relevantne zakonske regulative, biti tretirane kao i svi drugi legalni objekti, posle okončanog ozakonjenja.

Ozakonjenjem objekata koji su sagrađeni bez prethodno pribavljene tehničke dokumentacije sada se stiče i pravo svojine i raspolaganja, dok je po prethodnom Zakonu o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014), upisom u katastar sticano samo pravo svojine.

Pravo raspolaganja će biti zabeleženo kao teret za one objekte kojima ozakonjenje nije dozvoljeno, a usled tehničkih prepreka ne može biti naloženo rušenje. Takvi objekti neće moći biti predmet hipoteke.

Poslovne banke koje posluju na našem tržištu neće imati smetnje pri upisu hipoteka, osim ukoliko za to ne postoji neki drugi osnov. U slučajevima u kojima će predmet ozakonjenja biti bespravno sagrađeni objekti na zemljištu na kom postoji upisana hipoteka neke banke, postupak ozakonjenja ipak može biti sproveden ukoliko su ispunjeni ostali uslovi. Nakon ozakonjenja, sva ostala pravna pitanja mogu se regulisati u sudskim i drugim sličnim postupcima.

Predsednik Javnobeležničke komore, Miodrag Đukanović, smatra da neće biti problema oko prodaje objekata koji budu legalizovani po najnovijem Zakonu.

- Pretpostavljam da će banke davati kredite, jer će postojati mogućnost da se upiše hipoteka. Ljudi koji ozakone svoje nekretnine dobiće dozvole i sva svojstva objekta će biti upisana u katastar nepokretnosti. Verovatno će samo morati da sačekaju da se završi postupak ozakonjenja - kaže Đukanović.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. M. - Z. R. | 29.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija