Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Usvojeni predlozi zakona o policiji, o javnom redu i miru i o javnom okupljanju, doneta Uredba o energetski zaštićenom kupcu


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 30. decembra 2015. godine:

  • Predlog zakona o policiji,
  • Predlog zakona o javnom redu i miru,
  • Predlog zakona o javnom okupljanju,
  • Uredbu o energetski zaštićenom kupcu,
  • Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije,
  • Odluku o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Predlogom zakona o policiji uvodi se niz novina za koje se očekuje da će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta u obavljanju policijskih i drugih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Predlogom zakona o javnom redu i miru određuju se javni red i mir na javnom mestu i utvrđuju protivpravna dela protiv javnog reda i mira, kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Predlogom zakona o javnom okupljanju uređuje se okupljanje građana u Srbiji u skladu sa članom 54 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)i preporukama Venecijanske komisije za uređivanje slobode okupljanja u Srbiji.

Takođe, potvrđena je Uredba o energetski zaštićenom kupcu, kojom su otklonjeni nedostaci zbog kojih je prethodna Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US) proglašena neustavnom.

Novom Uredbom definisano je da se svi korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka, sa rešenjem o pravu i računom za električnu energiju ili gas, obraćaju lokalnim samoupravama radi izdavanja Rešenja o pravu.

Ostali građani status, kao i do sada, dokazuju pred lokalnom samoupravom.

Uvedena je dvostepenost sa pravom žalbe, a novina jeste i to što su limiti mesečne potrošnje povećani za električnu energiju sa dva na četiri puta od utvrđenog prava na subvenciju u kilovat-časovima.

Na taj način se povećava broj kupaca koji će stečeno pravo na umanjenje ostvariti čak i u mesecima uvećane potrošnje, ukoliko se greju na električnu energiju.

Uredbom je regulisano i to da ugroženi kupac, kome obustavom isporuke električne energije ili gasa može biti ugrožen život ili zdravlje zbog zdravstvenog stanja, a koji je do sada imao pravo na zaštitu od obustave duga, ali ne i na besplatne kilovate ili kubne metre gasa, stiče to pravo na osnovu medicinske dokumentacije.

Jedno domaćinstvo može da bude korisnik oba prava ako ostvari oba statusa.

Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije akcija prijavljivanja građana za vaučere biće nastavljena i od 1. januara 2016. godine, tako da će oni moći da se prijavljuju već od prvog dana te godine do 15. oktobra.

Uredbom je predviđeno da se vaučeri koriste do 20. novembra, a budžetom za sledeću godinu je opredeljeno 230 miliona dinara za ovu vrstu subvencija, odnosno, 46.000 vaučera u iznosu od pet hiljada dinara.

2016. godine biće proširena lista potencijalnih korisnika vaučera na, između ostalih, i inostrane penzionere i domaće registrovane poljoprivrednike, a pribeći će se ažuriranju liste ugostitelja na mesečnom nivou tako da kasnije u ovaj sistem vaučera mogu ući novootvoreni objekti i oni ugostitelji koji su do sada propustili priliku.

Vlada Republike Srbije usvojila je i Godišnji plan poslovanja (GPP) Javnog preduzeća Elektromreža Srbije za 2016. godinu.

Kako se navodi u saopštenju, JP EMS je na vreme predalo predlog GPP i jedino je javno preduzeće čiji je godišnji plan usvojen pre završetka 2015. godine.

Prema Zakonu o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon) za svaku kalendarsku godinu javna preduzeća i zavisna društva kapitala, čiji je osnivač javno preduzeće, donose godišnji program i dostavljaju ga osnivaču radi davanja saglasnosti, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Na sednici Vlade Republike Srbije doneta je i Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, a za predsednicu grupe imenovana je potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički.

Zadatak Radne grupe je usklađivanje i koordinacija rada celokupne državne uprave Republike Srbije po ovom pitanju. Radna grupa će kao zadatak, pored sprovođenja ciljeva Agende, imati i izradu Nacionalne strategije održivog razvoja koja će doprineti privođenju kraja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Inače, Agenda je usvojena 25. septembra 2015. godine u Njujorku.

Izvor: Press služba Vlade Srbije i Tanjug, 30.12.2015.
Naslov: Redakcija