Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za imenovanje sudija porotnika. Rok za prijavu 7. novembar 2022. godine


Visoki savet sudstva na osnovu čl. 88. i 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US, 47/2017 i 76/2021), a u vezi sa Odlukom o broju sudija porotnika u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 67/2019), oglašava imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina u:

I

Red. br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

 

Viši sud u Kraljevu

4

 

Viši sud u Subotici

3

II

Red. br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

 

Osnovni sud u Bečeju

1

 

Osnovni sud u Brusu

5

III

Red. br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

 

Privredni sud u Nišu

4

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama da podnesu prijavu za imenovanje sudija porotnika u sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Prijava na oglas sadrži naziv jednog ili više sudova za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti ličnu i radnu biografiju, kao i sledeće dokaze: original ili overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci) i uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci).

Kandidati su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva) ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati koji su zainteresovani da budu raspoređeni u Veću za maloletnike viših sudova, potrebno je da pored uslova propisanih Zakonom o sudijama, ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 44. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Prijave na oglas podnose se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: “Oglas za imenovanje sudija porotnika”.

Tekst oglasa je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 115/2022 od 21. oktobra 2022. godine.

 Poslednji dan za podnošenje prijava je 7. novembar 2022. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu “PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE SUDIJE POROTNIKA”, koja je u prilogu zajedno sa Izjavom.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 24.10.2022.
Naslov: Redakcija