Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti. Rok za prijavu 7. novembar 2022. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US, 47/2017 i 76/2021), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018), čl. 40, 41, 42. i 43. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018, 69/2018, 38/2021 i 90/2021), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019, 48/2019, 67/2019, 20/2020, 25/2020, 78/2020, 6/2021, 10/2021, 36/2021, 67/2021, 76/2021, 90/2021, 99/2021 i 30/2022), oglašava izbor sudija za:

 I

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

Vrhovni kasacioni sud

5

 II

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

Upravni sud

3

2.

Privredni apelacioni sud

2

3.

Prekršajni apelacioni sud

7

 III

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

Apelacioni sud u Beogradu

5

2.

Apelacioni sud u Novom Sadu

6

3.

Apelacioni sud u Kragujevcu

4

4.

Apelacioni sud u Nišu

3

 IV

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

Viši sud u Beogradu

5

2.

Viši sud u Valjevu

1

3.

Viši sud u Zaječaru

1

4.

Višu sud u Zrenjaninu

1

5.

Viši sud u Jagodini

1

6.

Viši sud u Leskovcu

2

7.

Viši sud u Nišu

2

8.

Viši sud u Novom Pazaru

1

9.

Viši sud u Novom Sadu

1

10.

Viši sud u Smederevu

2

11.

Viši sud u Somboru

1

12.

Viši sud u Čačku

1

 V

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

1.

Privredni sud u Beogradu

2

2.

Privredni sud u Novom Sadu

1

3.

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici

1

 VI

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

 

Prvi osnovni sud u Beogradu

13

 

Drugi osnovni sud u Beogradu

3

 

Treći osnovni sud u Beogradu

5

 

Osnovni sud u Aleksincu

1

 

Osnovni sud u Aranđelovcu

2

 

Osnovni sud u Bačkoj Palanci

1

 

Osnovni sud u Bečeju

2

 

Osnovni sud u Boru

1

 

Osnovni sud u Brusu

1

 

Osnovni sud u Velikoj Plani

2

 

Osnovni sud u Vranju

2

 

Osnovni sud u Vrbasu

1

 

Osnovni sud u Dimitrovgradu

1

 

Osnovni sud u Jagodini

2

 

Osnovni sud u Kikindi

1

 

Osnovni sud u Kragujevcu

4

 

Osnovni sud u Kraljevu

3

 

Osnovni sud u Kuršumliji

1

 

Osnovni sud u Lazarevcu

1

 

Osnovni sud u Leskovcu

2

 

Osnovni sud u Nišu

4

 

Osnovni sud u Mladenovcu

1

 

Osnovni sud u Novom Pazaru

2

 

Osnovni sud u Novom Sadu

13

 

Osnovni sud u Pančevu

2

 

Osnovni sud u Paraćinu

2

 

Osnovni sud u Pirotu

1

 

Osnovni sud u Prokuplju

2

 

Osnovni sud u Sjenici

1

 

Osnovni sud u Smederevu

2

 

Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici

1

 

Osnovni sud u Staroj Pazovi

2

 

Osnovni sud u Subotici

2

 

Osnovni sud u Trsteniku

1

 

Osnovni sud u Šidu

1

 VII

Red. broj

Naziv suda

Broj sudija

 

Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

1

 

Prekršajni sud u Beogradu

2

 

Prekršajni sud u Bečeju

1

 

Prekršajni sud u Vranju

1

 

Prekršajni sud u Zaječaru

1

 

Prekršajni sud u Zrenjaninu

3

 

Prekršajni sud u Jagodini

2

 

Prekršajni sud u Kikindi

1

 

Prekršajni sud u Kraljevu

1

 

Prekršajni sud u Negotinu

1

 

Prekršajni sud u Novom Sadu

3

 

Prekršajni sud u Obrenovcu

1

 

Prekršajni sud u Pančevu

3

 

Prekršajni sud u Požegi

1

 

Prekršajni sud u Preševu

2

 

Prekršajni sud u Prijepolju

1

 

Prekršajni sud u Rumi

3

 

Prekršajni sud u Smederevu

2

 

Prekršajni sud u Subotici

2

 

Prekršajni sud u Užicu

1

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 43, člana 44. alineja 1, 2, 3., 4. i 5. i člana 45. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

Prijava na oglas sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na oglas i ličnu i radnu biografiju.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, pored prijave na oglas, lične i radne biografije i dokumentacije iz prethodnog stava oglasa, dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

 Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu za oglas dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i verodostojnu medicinsku dokumentaciju u kopiji.

 Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, obavezan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

O vremenu i mestu održavanja ispita Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja ispita, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

O vremenu i mestu održavanja razgovora Komisija Visokog saveta sudstva obaveštava kandidate najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Prijave na oglas podnose se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: “Oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti”.

Mole se kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, advokata i ostalih lica da:

- u prijavi obavezno navedu dan, mesec i godinu završetka redovnih studija kao i dan, mesec i godinu polaganja pravosudnog ispita.

- IZJAVU dostave u tri originalna primerka

Tekst oglasa je u prilogu i objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 115/22 od 21. oktobra 2022. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 7. novembar 2022. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu “Osnovni podaci o kandidatu”, koja je u prilogu zajedno sa izjavom.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 24.10.2022.
Naslov: Redakcija