Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA


Član 1.

U Zakonu o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/09 i 20/15) u članu 74. stav 1. posle reči: "položen" dodaju se reči: "ispit za inspektora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, i".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


OBRAZLOŽENjE

I.USTAVNIOSNOVZA DONOŠENjE ZAKONA

                Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4) i 17) Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i bezbednost njenih građana i da uređuje i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

                Nakon donošenja Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 36/15 i 44/18 - dr. zakon), kao sistemskog zakona u ovoj oblasti, Vlada Republike Srbije preduzela je aktivnosti u cilju identifikovanja svih relevantnih zakona koji zahtevaju usklađivanje u ovoj oblasti.

                Osnovana je Koordinaciona komisija za ispekcijski nadzor, a za njene potrebe angažovani su konsultanti koji su izvršili analizu usklađenosti posebnih zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

                Na bazi izvršenih analiza, Vlada je donela Zaključak o utvrđivanju obima usaglašavanja posebnih zakona kojima se u određenim oblastima uređuje inspekcijski nadzor, sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru. U prilogu navedenog zaključka je i Lista zakona koje je potrebno uskladiti sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, prepoznat je Zakon o zaštiti od požara, i to u članu 74. Navedenim članom propisani su uslovi za lica koja obavljaju poslove inspektora, a kojima se dopunom dodaje i položen ispit za inspektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

                Saglasno navedenom, predlaže se dopuna navedenog zakona.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

                U članu 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, član 74. stav 1. dopunjuje se na način da poslove inspektora može da obavlja lice koje pored uslova do sada propisanih Zakonom, mora da ima i položen ispit za inspektora u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

                Član 2. propisuje da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV.PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

                Za realizaciju Zakona sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu na razdelu 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova, funkciji 310 - Policijske usluge, programu - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima (1408), programskoj aktivnosti - Administracija i upravljanje (0001), na ekonomskoj klasifikaciji 423 - Usluge po ugovoru u ukupnom iznosu od 37.500,00 dinara.

                Potrebna sredstva u 2019. i 2020. godini biće obezbeđena u skladu sa limitima za 2019. i 2020. godinu za razdeo 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova.

 

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA KOJE SE DOPUNjUJU

Inspektori

Član 74.

Poslove inspektora obavlja lice koje ima visoku odnosno višu stručnu spremu tehničkog ili drugog odgovarajućeg smera i položen ISPIT ZA INSPEKTORA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE INSPEKCIJSKI NADZOR, I poseban stručni ispit Ministarstva i ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Ministar propisuje program i način polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore iz stava 1. ovog člana.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija