Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 101/05 - dr. zakon, 90/07, 72/09 - dr. zakon, 111/09 i 104/13 - dr. zakon), u članu 2. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Organizator sportske priredbe povećanog rizika dužan je da otvori ulaze najkasnije dva sata pre početka sportske priredbe, a organizatori ostalih sportskih priredaba najkasnije sat vremena pre početka sportske priredbe ili u drugo vreme koje odredi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle reči: "spremišni i dr.)" dodaju se zapeta i reči: "kao i prostor na koji je ulazak i kretanje fizičkih lica uslovljeno posedovanjem ulaznice ili dozvole koju izdaje organizator sportske priredbe".

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju 7. i 8.

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: "ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo)" zamenjuju se rečju: "Ministarstvom".

Član 3.

U članu 4. tačka 3) pre reči: "unošenje" dodaju se reči: "Pokušaj unošenja ili", a posle reči: "objekat" dodaju se reči: "ili isticanje u sportskom objektu".

Posle tačke 8. dodaje se tačka 8a koja glasi:

"8a) posedovanje u dolasku ili odlasku sa sportske priredbe pirotehničkih sredstava, predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbednost;".

Tačka 10. menja se i glasi:

"10) maskiranje lica radi prikrivanja identiteta u slučaju vršenja bilo kog oblika nasilja, korišćenjem odevnih ili drugih predmeta.".

Dodaje se stav 2. koji glasi:

"Svi izrazi u ovom zakonu imaju jednako rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu i odnose se podjednako na muški i na ženski rod."

Član 4.

U članu 5. posle reči: "građana" dodaju se reči: "i privatnom obezbeđenju".

Član 5.

U članu 8. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Prilikom održavanja međunarodnih sportskih priredaba, sportskih priredaba povećanog rizika ili sportskih priredaba najvišeg ranga nacionalnih ekipnih sportskih takmičenja, organizator je dužan da, za obavljanje poslova redarske službe, angažuje pravno lice ili preduzetnika za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.".

Član 6.

U članu 8a stav 1. tačka 9) briše se.

Član 7.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

"Organizator sportske priredbe iz člana 8. stav 2. ovog zakona dužan je da vodi evidenciju o prodatim ulaznicama, koja sadrži: ime i prezime, JMBG ili broj putne isprave (ako se radi o strancu) lica kojima se ulaznice prodaju.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2-4. koji glase:

"Organizator sportske priredbe dužan je da evidenciju iz stava 1. ovog člana odmah dostavi teritorijalno nadležnoj jedinici Ministarstva po mestu održavanja sportske priredbe, a najkasnije do završetka sportske priredbe, nakon čega je briše.

Organizator sportske priredbe dužan je da dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva po mestu održavanja sportske priredbe podatke o identitetu lica koja poseduju godišnje i druge povlašćene ulaznice, pre početka takmičenja i u slučaju nastupanja promene.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i na organizatore sportskih priredabakoji omogućavaju besplatan ulaz posetiocima.".

Dosadašnji st. 2-4. postaju st. 5-7.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 6. reč: "sedam" zamenjuje se rečima: "ukupno četiri", a posle reči: "ulaznice " dodaju se reči: "nezavisno od načina prodaje".

Dosadašnji stav 5. briše se.

Član 8.

U članu 16. stav 1. reči: "povećanog rizika" brišu se.

Tačka 3) briše se.

Član 9.

U članu 17. stav 1. reči: "povećanog rizika" brišu se.

Član 10.

Član 18. menja se i glasi:

"Član 18.

Zabranjena je prodaja ili konzumiranje alkoholnih pića u sportskom objektu ili na udaljenosti do jednog kilometra od središnje tačke sportskog terena u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a u ostalim mestima do 300 metara za vreme održavanja sportske priredbe, vazdušnom linijom.".

Izuzetno od odredbi člana 6. ovog zakona, nadzor nad sprovođenjem stava 1. ovog člana u odnosu na prodaju alkoholnih pića može vršiti i Komunalna policija.".

Član 11.

U članu 21. stav 1. tačka 4) posle reči: "stav 1" zamenjuju se rečima: "st. 1 i 2".

Tačka 12) menja se i glasi:

"12) ne obezbedi vođenje propisanih evidencija o prodaji ulaznica za sportske priredbe i ne dostavi ih teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva po mestu održavanja sportske priredbe (član 13. st. 1. i 2);".

U tački 13) broj: "2" zamenjuje se brojem: "5".

U tački 14) reči: "sedam ulaznica" zamenjuju se rečima "četiri ulaznice", a broj: "3" zamenjuje se brojem: "6".

U tački 15) broj: "4" zamenjuje se brojem "7".

Član 12.

U članu 23. stav 1. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

"1a) fizički napada učesnike na sportskoj priredbi ili učestvuje u fizičkom obračunu na sportskoj priredbi (član 4. tačka 1);".

Posle tačke 5) dodaje se nova tačka 5a) koja glasi:

"5a) poseduje u dolasku ili odlasku sa sportske priredbe pirotehnička sredstva, predmete i sredstva kojima može da se ugrozi bezbednost (član 4. tačka 8a);".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) maskira lice radi prikrivanja identiteta u slučaju vršenja bilo kog oblika nasilja, korišćenjem odevnih ili drugih predmeta (član 4. tačka 10);".

Tačka 9) briše se.

U tački 10) posle reči "prodaje" dodaju se reči: "ili konzumira".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana izvršen u grupi, učinilac prekršaja kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana i novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Posle dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Lice kome je pravosnažnom presudom izrečena zaštitna mera iz stava 3. ovog člana, a koji prekrši meru, kazniće se za prekršaj kaznom zatvora od trideset do šezdeset dana.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 5. broj "9)" zamenjuje se brojem "5a)", a reči: "može se izreći" zamenjuju se rečima: "obavezno se izriče".

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

 Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

                Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije dosledno i uz angažovanje svih raspoloživih resursa primenjuje nacionalne pravne propise i ratifikovane međunarodne konvencije u cilju prevencije i suzbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama, i to Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 101/05 - dr. zakon, 90/07, 72/09 - dr. zakon, 111/09 i 104/13 - dr. zakon) i Evropsku Konvenciju o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama, pri čemu je od 1. novembra 2017. godine stupila na snagu i Konvencija o integrisanom pristupu, bezbednosti, sigurnosti i uslugama na fudbalskim utakmicama.

                Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kojim se utvrđuju mere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i u vezi sa sportskim priredbama, stupio je na snagu 2003. godine i u više navrata je menjan i dopunjavan (2005, 2007, 2009, a poslednji put 2013. godine).

                U skladu sa nadležnostima Ministarstva unutrašnjih poslova propisanih Zakonom o ministarstvima i policijskim poslovima propisanim u Zakonu o policiji, permanentno se prati stanje javnog reda na sportskim priredbama, analizira način primene pozitivnih pravnih propisa koji regulišu oblast održavanja sportskih priredbi, u cilju sagledavanja stepena efikasnosti primene istih i sačinjavanja adekvatnih predloga za izmene i dopune zakonske regulative koje bi unapredile postupanje policijskih službenika Ministarstva prilikom preduzimanja mera obezbeđenja sportskih priredbi, a samim tim i podigle stepene bezbednosti na sportskim priredbama.

                Izvršenim analizama, uočeno je da pripadnici navijačkih grupa, koristeći pojedine nedostatke navedenog zakona, nasilje i nedolično ponašanje prenose sa sportskih objekata u neposrednu okolinu sportskih objekata, na ulice i dolazne pravce prema sportskim objektima, čime se nanosi nemerljiva šteta ne samo društvu, već i ugledu i reputaciji zemlje. Upravo zbog pojedinih manjkavosti ovog zakona, prema počiniocima krivičnih dela i prekršaja su primenjivane odredbe drugih zakona, koji nisu adekvatni za suzbijanje složene društvene pojave kakva je huliganizam.

                Kao posledica pojedinih manjkavosti Zakona javlja se i potreba angažovanja velikog broja policijskih službenika na obezbeđenju sportskih priredbi, pa je prosek od oko 2.500-3.000 angažovanih policijskih službenika na sportskim priredbama povećanog rizika (derbi fudbalskih utakmica) postao uobičajen, jer je Ministarstvo u obavezi da svaki mogući incident na koji ukaže bezbednosna procena predupredi dodatnim angažovanjem policijskih službenika, bez mogućnosti da se osloni na generalnu prevenciju koju bi kaznene odredbe navedenog Zakona morale da ostvare.

                Smatrajući da se velikoj društvenoj opasnosti, koju sa sobom nosi nasilje na sportskim priredbama, može, uz veće angažovanje svih specijalizovanih državnih institucija, suprostaviti doslednom primenom Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, u saradnji sa predstavnicima Republičkog javnog tužilaštva, Prekršajnog apelacionog suda i Osnovnog prekršajnog suda u Beogradu sačinilo Predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

                Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja nužno iziskuje usvajanje pomenutog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Smatramo da će usvajanje ovih zakonskih izmena u velikoj meri omogućiti, prvenstveno Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosudnim organima, da uspešno suzbiju sve oblike nasilja i nedoličnog ponašanja u vezi sa sportskim priredbama, a pravim navijačima i ljubiteljima sporta omogućiti da se osećaju bezbedno i da uživaju u sportu.

                Nacrt zakona o izmena i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama sačinjen je paralelno sa izradom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, uz prepoznavanje uske povezanosti primene odredbi ova dva zakona, kada je u pitanju oblast organizovanja i održavanja sportskih priredbi.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

                Članom 1. Predloga zakona predviđena je izmena člana 2. Zakona iz razloga što, prema trenutno važećim odredbama Zakona, obaveza organizatora u pogledu vremena otvaranja ulaza nije bila pravno regulisana, pri čemu je to bilo njegovo diskreciono pravo, što je u određenim situacijama otežavalo blagovremeno planiranje mera obezbeđenja od strane Ministarstva. Isto tako, Zakon nije omogućavao Ministarstvu da u posebnim slučajevima, iz razloga bezbednosti, naloži organizatoru otvaranje ulaza u određeno vreme. Takođe, postojeća formulacija sportskog objekta nije obuhvatala određene prostore koji su sastavni delovi sportskih objekata i u kojima je moguće kretanje fizičkih lica, čime je ostavljena zakonska praznina u pogledu primene pojedinih zakonskih odredaba.

                Članom 2. Predloga zakona menja se član 3. Zakona, imajući u vidu da je termin Ministarstvo uveden članom 1. Predloga zakona.

                Članom 3. Predloga zakona menja se član 4. Zakona tako što se uvode nove pojave i radnje fizičkih lica koje do sada nisu bile inkriminisane, čime je bio otežan postupak procesuiranja tih lica. Zbog uočenog nedostatka, prema izvršiocima su primenjivane odredbe drugih zakona, koje nisu adekvatne za suzbijanje složenih pojava nasilja i nedoličnog ponašanja u vezi sa sportskim priredbama. Takođe, dodavanjem novog stava 2. ugrađena je sugestija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, odnosno definisana je upotreba rodno osetljivog jezika.

                Članom 4. Predloga zakona menja se član 5. Zakona tako što se dodaje upućivanje i na odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju, imajući u vidu da se iste primenjuju i prilikom organizovanja, odnosno održavanja sportskih priredaba.

                Članom 5. Predloga zakona menja se član 8. Zakona radi usaglašavanja sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju.

                Članom 6. Predloga zakona u članu 8a stav 1. briše se tačka 9) kojom je bilo propisano da je prilikom obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi, redarska služba dužna da ne dozvoli pristup sportskom objektu, licu kome je izrečena mera bezbednosti, odnosno zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Navedena odredba brisana je na osnovu sugestije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a iz razloga što redarska služba zaista nema pristup takvoj vrsti podatka o licu.

                Članom 7. Predloga zakona menja se član 13. Zakona iz razloga što se ukazala potreba za preciznim definisanjem evidencije, odnosno podataka koji se prikupljaju za potrebe vođenja evidencije o prodatim ulaznicama. Takođe, propisano je da se organizator obaveže u kom zakonskom roku mora dostaviti dobijene podatke, imajući u vidu da važećim odredbama zakona to nije bilo predviđeno. Dopunama člana 13. Zakona organizator se obavezuje da dostavi Ministarstvu i podatke o identitetu lica koja poseduju godišnje ili druge povlašćene ulaznice, upravo imajući u vidu potrebu preciznog vođenja evidencija za sva lica koja prisustvuju određenim sportskim priredbama, bez obzira da li je ulaz slobodan ili ne.

                Članom 8. Predloga zakona menja se član 16. Zakona brisanjem određenih odredbi ili dela odredbi člana 16. Zakona. Naime, izvršenom analizom realizacije planiranih mera obezbeđenja sportskih priredbi, koje su održane u prethodnom periodu, utvrđeno je da vrlo često navijači gostujućeg kluba putuju i na sportske priredbe koje nisu proglašene sportskim priredbama "povećanog rizika", o čemu nisu blagovremeno dobijene potrebne informacije, što utiče na kvalitetnu organizaciju sportske priredbe, posebno sa aspekta bezbednosti. Takođe, dosadašnja zakonska mogućnost koja je data gostujućem klubu da obezbedi vršenje raspodele dobijenih karata od strane organizatora, nije omogućavala kontrolu načina raspodele istih, u pogledu identiteta lica kojima se karte ustupaju, što je sa sobom nosilo određene bezbednosne rizike.

                Članom 9. Predloga zakona menja se član 17. Zakona tako što su izvršena određena preciziranja. Naime, izvršenom analizom realizacije planiranih mera obezbeđenja sportskih priredbi, utvrđeno je postojanje potrebe da Ministarstvo, u cilju sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, preduzima zakonom propisane mere i radnje i u slučaju održavanja sportskih priredbi koje nisu proglašene sportskim priredbama "povećanog rizika".

                Članom 10. Predloga zakona menja se član 18. Zakona tako što je precizno definisana zona zabrane prodaje ili konzumiranja alkoholnih pića prilikom održavanja sportskih priredbi, imajući u vidu da su se u dosadašnjoj primeni člana, u sprovedenim sudskim postupcima, vrlo često zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka odbacivali upravo zbog postojeće formulacije člana Zakona. Isto tako, mora se imati u vidu preventivni karakter adekvatnog procesuiranja izvršilaca ovog prekršaja, posebno ukoliko se ima u vidu da se vrlo često kao izvršioci krivičnih dela ili prekršaja u vezi sa sportskim priredbama, u zoni održavanja sportske priredbe, javljaju lica koja su pod dejstvom alkohola.

                Članom 11. Predloga zakona menja se član 21. Zakona tako što su kaznene odredbe upodobljene sa predloženim izmenama i dopunama Zakona u pogledu obaveze pravnih lica kao organizatora sportskih priredaba.

                Članom 12. Predloga zakona menja se član 23. Zakona tako što su kaznene odredbe upodobljene sa predloženim izmenama i dopunama Zakona. Isto tako, izvršena je dopuna člana 23. Zakona u pogledu pooštravanja prekršajne sankcije za prekršaje koji se izvrše u grupi, imajući u vidu da se u poslednje vreme, najteži prekršaji u vezi sportskih priredbi vrše upravo u grupama.

                Članom 13. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

 

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA I NEDOLIČNOG PONAŠANjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jesu sportska takmičenja i sportske manifestacije.

Organizator sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jeste sportski savez, sportsko društvo, sportska organizacija - klub, drugo pravno ili fizičko lice koje se stalno ili povremeno bavi organizacijom sportskih priredbi, odnosno koje je preuzelo organizovanje određene sportske priredbe, ili vršenje određenih poslova u organizovanju sportske priredbe.

Vreme održavanja sportske priredbe, u smislu ovog zakona, je vremenski interval od dva časa pre početka sportske priredbe do dva časa nakon njenog završetka, odnosno, kad se održavaju sportske priredbe povećanog rizika, vremenski interval od četiri časa pre početka sportske priredbe do četiri časa nakon njenog završetka.

ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE POVEĆANOG RIZIKA, DUŽAN JE DA OTVORI ULAZE NAJKASNIJE DVA SATA PRE POČETKA SPORTSKE PRIREDBE, A ORGANIZATORI OSTALIH SPORTSKIH PRIREDABA NAJKASNIJE SAT VREMENA PRE POČETKA SPORTSKE PRIREDBE ILI U DRUGO VREME KOJE ODREDI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO).

Učesnici sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jesu sva lica prisutna na sportskoj priredbi.

Sportski objekat, u smislu ovog zakona, je objekat namenjen za održavanje sportskih priredbi, koji pored sportskog terena ima prostor za gledalište i koji može imati i prateći prostor (sanitarni, garderobni, spremišni i dr.), KAO I PROSTOR NA KOJI JE ULAZAK I KRETANjE FIZIČKIH LICA USLOVLjENO POSEDOVANjEM ULAZNICE ILI DOZVOLE KOJU IZDAJE ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE.

Sportski teren, u smislu ovog zakona, jeste prostor na kome se obavlja sportska aktivnost (sportska igra, takmičenje), kao i prostor do gledališta.

Gledalište, u smislu ovog zakona, jeste uređen prostor na sportskom objektu namenjen za smeštaj gledalaca (tribine), odnosno prostor uz sportski teren namenjen za gledaoce ako objekat nema tribine.

Član 3.

Organizator sportske priredbe, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo)MINISTARSTVOM, dužan je da osigura bezbedno održavanje sportske priredbe i da preduzme mere kojima se predupređuje i onemogućava izbijanje nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca.

Organizator sportske priredbe vrši kontrolu nad sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom.

Član 4.

Pod nasiljem i nedoličnim ponašanjem na sportskim priredbama, u smislu ovog zakona, smatra se naročito:

1) fizički napad na učesnike sportske priredbe, odnosno fizički obračun između učesnika na sportskoj priredbi;

2) bacanje predmeta na sportski teren ili u gledalište;

3) POKUŠAJ UNOŠENjA ILI unošenje u sportki objekat ILI ISTICANjE U SPORTSKOM OBJEKTU obeležja kojima se vređaju nacionalna, rasna, verska ili druga osećanja ili na drugi način izaziva mržnja ili netrpeljivosti koja može da dovede do fizičkih sukoba;

4) oštećivanje sportskog objekta, opreme, uređaja i instalacija na sportskom objektu na kome se održava sportska priredba;

5) izazivanje nereda ili uništavanje imovine prilikom dolaska, odnosno odlaska sa sportske priredbe ili u sportskom objektu, remećenje toka sportske priredbe, ugrožavanje bezbednosti učesnika sportske priredbe ili trećih lica;

6) neovlašćeni ulazak na sportski teren, odnosno u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta ili u deo gledališta sportskog objekta koji je namenjen protivničkim navijačima;

7) pokušaj unošenja, odnosno unošenje u sportski objekat, posedovanje ili upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava;

8) pokušaj unošenja, odnosno unošenje u sportski objekat ili korišćenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbednost učesnika u sportskoj priredbi ili ometa njen tok;

8A) POSEDOVANjE U DOLASKU ILI ODLASKU SA SPORTSKE PRIREDBE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA, PREDMETA I SREDSTAVA KOJIMA MOŽE DA SE UGROZI BEZBEDNOST;

9) paljenje navijačkih rekvizita ili drugih predmeta;

10) nošenje navijačkih šalova, kapa ili drugih predmeta u nameri da se skriva identitet lica. MASKIRANjE LICA RADI PRIKRIVANjA IDENTITETA U SLUČAJU VRŠENjA BILO KOG OBLIKA NASILjA, KORIŠĆENjEM ODEVNIH ILI DRUGIH PREDMETA.

SVI IZRAZI U OVOM ZAKONU IMAJU JEDNAKO RODNO ZNAČENjE, BEZ OBZIRA DA LI SE KORISTE U MUŠKOM ILI ŽENSKOM RODU I ODNOSE SE PODJEDNAKO NA MUŠKI I NA ŽENSKI ROD.

Član 5.

Na organizovanje sportskih priredbi shodno se primenjuju propisi o okupljanju građana I PRIVATNOM OBEZBEĐENjU.

 

2. Mere koje se preduzimaju na sportskim priredbama

Član 8.

Organizator sportske priredbe dužan je da obrazuje odgovarajuću redarsku službu ili da angažuje pravno lice ili preduzetnika radi obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi.

PRILIKOM ODRŽAVANjA MEĐUNARODNIH SPORTSKIH PRIREDABA, SPORTSKIH PRIREDABA POVEĆANOG RIZIKA ILI SPORTSKIH PRIREDABA NAJVIŠEG RANGA NACIONALNIH EKIPNIH SPORTSKIH TAKMIČENjA, ORGANIZATOR JE DUŽAN DA ZA OBAVLjANjE POSLOVA REDARSKE SLUŽBE ANGAŽUJE PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIKA ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA.

Član 8a.

Prilikom obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi, redarska služba je dužna da:

1) zabrani pristup objektu na kome se održava sportska priredba licima koja su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, ili se iz njihovog ponašanja može zaključiti da su skloni nasilnom ili nedoličnom ponašanju;

2) odvoji gostujuće navijače usmeravanjem na posebne ulaze i izlaze iz sportskog objekta i poseban deo gledališta koji je za njih određen;

3) obezbedi da gledalac sedi na tačno određenom mestu;

4) onemogući ulazak gledalaca na sportski teren i spreči njihov prelazak iz jednog dela gledališta namenjen navijačima jednog kluba u drugi;

5) onemogući unošenje ili prodaju alkoholnih pića u sportskom objektu;

6) onemogući unošenje u sportski objekat predmeta koji se mogu upotrebiti u nasilničkim postupanjima (pirotehnička sredstva, motke, flaše i sl.), odnosno kojima se može ometati tok sportske priredbe (ogledala, laserski pokazivači, zvučni uređaji veće snage, transparenti ili obeležja kojima se podstiče rasna, verska, nacionalna ili druga netrpeljivost i mržnja, odnosno čiji je sadržaj uvredljiv ili nepristojan i sl.);

7) onemogući unošenje u sportski objekat i isticanje navijačkih simbola koji su većih dimenzija i mogu ometati rad službenih lica, osim zastava, šalova, kapa i dresova sa obeležjima kluba;

8) upozori, odnosno udalji gledaoca koji svojim ponašanjem ili propuštanjem određene radnje može izazvati nasilje na sportskoj priredbi, ugroziti bezbednost učesnika sportske priredbe ili ometati njen tok;

9) ne dozvoli pristup sportskom objektu, licu kome je izrečena mera bezbednosti, odnosno zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Gledalac, odnosno grupa gledalaca je dužna da postupa po nalozima redarske službe prilikom obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana.

Član 13.

Organizator je dužan da u saradnji sa sportskim klubovima koji učestvuju na sportskoj priredbi i klubovima njihovih navijača obezbedi vođenje evidencije o identitetu lica kojima se ulaznice prodaju, odnosno ustupaju preko klubova navijača, kao i da te evidencije dostavi Ministarstvu. ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE IZ ČLANA 8. STAV 2. OVOG ZAKONA DUŽAN JE DA VODI EVIDENCIJU O PRODATIM ULAZNICAMA, KOJA SADRŽI: IME I PREZIME, JMBG ILI BROJ PUTNE ISPRAVE (AKO SE RADI O STRANCU) LICA KOJIMA SE ULAZNICE PRODAJU.

ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE DUŽAN JE DA EVIDENCIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODMAH DOSTAVI TERITORIJALNO NADLEŽNOJ JEDINICI MINISTARSTVA PO MESTU ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE, A NAJKASNIJE DO ZAVRŠETKA SPORTSKE PRIREDBE, NAKON ČEGA JE BRIŠE.

ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE DUŽAN JE DA DOSTAVI NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI MINISTARSTVA PO MESTU ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE PODATKE O IDENTITETU LICA KOJA POSEDUJU GODIŠNjE I DRUGE POVLAŠĆENE ULAZNICE, PRE POČETKA TAKMIČENjA I U SLUČAJU NASTUPANjA PROMENE.

ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE I NA ORGANIZATORE SPORTSKIH PRIREDABA KOJI OMOGUĆAVAJU BESPLATAN ULAZ POSETIOCIMA.

Organizator je dužan da obezbedi da se ulaznice prodaju isključivo licima koja poseduju identifikacioni dokument (lična karta, putna isprava i dr.).

Organizator je dužan da obezbedi da se jednom licu ne može prodati više od sedam UKUPNO ČETIRI ulaznice NEZAVISNO OD NAČINA PRODAJE.

Organizator je dužan da onemogući ulazak na sportsku priredbu licima koja ne poseduju identifikacioni dokument, odnosno licima mlađim od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.

Zabranjena je preprodaja ulaznica.

Član 16.

Gostujući sportski klub koji učestvuje na sportskoj priredbi povećanog rizika, obavezan je da:

1) najkasnije tri dana pre organizovanog polaska navijača na sportsku priredbu obavesti organizatora sportske priredbe o svim elementima bitnim za prijem kluba i njegovih navijača (dan i vreme polaska, procena broja navijača koji dolaze, način prevoza, mesto boravka ili okupljanja, imena vođa navijača i sl.);

2) ostvari saradnju sa klubom svojih navijača i učestvuje u organizaciji njihovog dolaska i odlaska sa sportske priredbe;

3) obezbedi raspodelu karata za svoje navijače koje je dobio od organizatora sportske priredbe;

4) preduzme druge potrebne mere da klub i njegovi navijači ne budu uzrok nasilja i nereda na sportskoj priredbi.

4. Mere koje preduzimaju nadležni državni organi

Član 17.

Ministarstvo prilikom održavanja sportskih priredaba povećanog rizika, može da naloži preduzimanje svih potrebnih mera za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca, a naročito da:

1) naloži grupama navijača kretanje određenim pravcem prilikom dolaska, odnosno odlaska iz sportskog objekta;

2) naloži organizatoru sportske priredbe otklanjanje uočenih nedostataka sportskog objekta ili propusta u organizaciji posebno ako se radi o uočenim nedostacima u toku sportske priredbe, a koji u značajnoj meri mogu ugroziti bezbednost učesnika sportske priredbe;

3) spreči dolazak u mesto odigravanja sportske priredbe ili zabrani ulazak na sportsku priredbu, odnosno udalji sa sportskog objekta lice iz čijeg se ponašanja može zaključiti da je sklono nasilničkom i nedoličnom ponašanju.

Ministarstvo pred sportsku priredbu povećanog rizika najmanje 24 časa pre njenog početka vrši pregled sportskog objekta na kome će se sportska priredba održati i ostvaruje uvid u organizacione pripreme.

Ako organizator sportske priredbe ne postupi po nalozima Ministarstva, a zbog uočenih nedostataka u značajnoj meri može biti ugrožena bezbednost učesnika sportske priredbe, Ministarstvo može zabraniti održavanje sportske priredbe.

Član 18.

                Zabranjena je prodaja ili konzumiranje alkoholnih pića u sportskom objektu i na udaljenosti do jednog kilometra od njega u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a u ostalim mestima do 300 metara za vreme održavanja sportske priredbe.

ZABRANjENA JE PRODAJA ILI KONZUMIRANjE ALKOHOLNIH PIĆA U SPORTSKOM OBJEKTU ILI NA UDALjENOSTI DO JEDNOG KILOMETRA OD SREDIŠNjE TAČKE SPORTSKOG TERENA U BEOGRADU, KRAGUJEVCU, NIŠU I NOVOM SADU, A U OSTALIM MESTIMA DO 300 METARA ZA VREME ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE, VAZDUŠNOM LINIJOM.

 IZUZETNO OD ODREDBI ČLANA 6. OVOG ZAKONA, NADZOR NAD SPROVOĐENjEM STAVA 1. OVOG ČLANA U ODNOSU NA PRODAJU ALKOHOLNIH PIĆA MOŽE VRŠITI I KOMUNALNA POLICIJA.

2. Prekršaji

Član 21.

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj sportski savez, sportsko društvo, sportska organizacija - klub ili drugo pravno lice organizator sportske priredbe ako:

1) ne osigura bezbedno održavanje sportske priredbe (član 3. stav 1);

2) ne vrši kontrolu nad sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom (član 3. stav 2);

3) ne preduzme propisane preventivne mere (član 7);

4) ne obrazuje, odnosno ne angažuje odgovarajuću redarsku službu (član 8. st. 1. I 2);

5) (prestala da važi)

6) redarska služba ne obavlja poslove iz člana 8a stav 1. ovog zakona;

7) ne ostvari saradnju sa Ministarstvom (član 9. stav 1);

8) ne obezbedi za vreme trajanja sportske priredbe prisustvo odgovarajuće službe medicinske pomoći ili ne ostvari saradnju, odnosno ne obezbedi prisustvo drugih nadležnih organa i organizacija, javnih službi i javnih preduzeća (član 9. stav 2);

9) ne proglasi sportsku priredbu povećanog rizika u skladu sa članom 10. ovog zakona;

10) ne preduzme radnje propisane članom 11. ovog zakona;

11) ne preduzme propisane mere pre početka, za vreme trajanja i po završetku sportske priredbe povećanog rizika (član 12);

12) ne obezbedi vođenje propisanih evidencija o prodaji ulaznica za sportske priredbe povećanog rizikai ne dostavi ih Ministarstvu (član 13. stav 1);,NE OBEZBEDI VOĐENjE PROPISANIH EVIDENCIJA O PRODAJI ULAZNICA ZA SPORTSKE PRIREDBE I NE DOSTAVI IH TERITORIJALNO NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI MINISTARSTVA PO MESTU ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE (ČLAN 13. ST. 1. I 2);

13) ne obezbedi da se ulaznice prodaju isključivo licima koja poseduju identifikacioni dokument (član 13. stav 2 5);

14) ne obezbedi da se jednom licu ne može prodati više od sedam ČETIRI ulaznicaE (član 13. stav 3 6);

15) ne onemogući ulazak na sportsku priredbu licima koja ne poseduju identifikacioni dokument, odnosno licima mlađim od 16 godina koja nisu u pratnji punoletnog lica (član 13. stav 4 7);

16) prodaje ulaznice suprotno članu 14. ovog zakona;

17) ne obezbedi da se sportska priredba održi u odgovarajućem sportskom objektu (član 15);

18) ne preduzme mere propisane članom 16. ovog zakona;

19) prodaje alkoholna pića suprotno zabrani (član 18).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice organizator sportske priredbe novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik organizator sportske priredbe novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 19) ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 19) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 5. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Pravnom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz st. 1. i 5. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti.

Odgovornom licu u pravnom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz st. 1. i 5. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove.

Preduzetniku kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 6. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti.

Član 23.

Kaznom zatvora od trideset do šezdeset dana i novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1)    baca predmete na sportski teren ili u gledalište (član 4. tačka 2);

1A) FIZIČKI NAPADA UČESNIKE NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI UČESTVUJE U FIZIČKOM OBRAČUNU NA SPORTSKOJ PRIREDBI (ČLAN 4. TAČKA 1)

2) uništava imovinu prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe (član 4. tačka 5);

3) neovlašćeno uđe na sportski teren, odnosno u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta ili u deo gledališta sportskog objekta koji je namenjen protivničkim navijačima (član 4. tačka 6);

4) unese ili pokuša da unese u sportski objekat, ili poseduje ili upotrebljava u sportskom objektu, alkohol ili druga opojna sredstva (član 4. tačka 7);

5) unese ili pokuša da unese u sportski objekat ili koristi pirotehnička sredstva i druge predmete i sredstava kojima može da se ometa tok sportske priredbe (član 4. tačka 8);

5A) POSEDUJE U DOLASKU ILI ODLASKU SA SPORTSKE PRIREDBE PIROTEHNIČKA SREDSTVA, PREDMETE I SREDSTVA KOJIMA MOŽE DA SE UGROZI BEZBEDNOST (ČLAN 4. TAČKA 8A);

6) pali navijačke rekvizite ili druge predmete (član 4. tačka 9):

7) nosi navijački šal, kapu ili druge predmete u nameri da skriva identitet (član 4. tačka 10);MASKIRA LICE RADI PRIKRIVANjA IDENTITETA U SLUČAJU VRŠENjA BILO KOG OBLIKA NASILjA, KORIŠĆENjEM ODEVNIH ILI DRUGIH PREDMETA (ČLAN 4. TAČKA 10);

 8) ne postupi po nalozima redarske službe (član 8a stav 2);

9) preprodaje ulaznice protivno zabrani iz člana 13. stav 5. ovog zakona;

10) prodaje ILI KONZUMIRA alkoholna pića suprotno zabrani (član 18).

AKO JE PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZVRŠEN U GRUPI, UČINILAC PREKRŠAJA KAZNIĆE SE KAZNOM ZATVORA OD 45 DO 60 DANA I NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 150.000 DINARA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, uz kaznu za prekršaj, obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

LICE KOME JE PRAVOSNAŽNOM PRESUDOM IZREČENA ZAŠTITNA MERA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, A KOJE PREKRŠI MERU KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ KAZNOM ZATVORA OD TRIDESET DO ŠEZDESET DANA.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 4), 5) i 9)5A) ovog člana uz kaznu za prekršaj, može se izreći OBAVEZNO SE IZRIČE zaštitna mera oduzimanja predmeta prekršaja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija