Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI


Član 1.

U Zakonu o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/13), u članu 3. posle tačke 12) dodaju se tačka i zapeta i tač. 13) i 14), koje glase:

"13)    bezbednosna provera predstavlja skup mera i radnji kojima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bezbednosne smetnje, koju u skladu sa Zakonom o policiji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova;

14)      bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava izdavanje licence za vršenje detektivskih poslova i ona postoji:

(1)  ako je lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora ili se protiv njega vodi postupak za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, odnosno ako mu je pravnosnažnom presudom izrečena mera bezbednosti: zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili obavezno lečenje alkoholičara, za vreme na koje je mera izrečena,

(2)  pravnosnažno kažnjavano u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i prekršaje propisane zakonom kojim se uređuje oružje i municija, odnosno ako mu je pravosnažnom presudom izrečena zaštitna mera: zabrane vršenja određenih delatnosti ili zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci i obavezno psihijatrijsko lečenje za vreme na koje je mera izrečena,

(3)  ako je na osnovu bezbednosne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, utvrđeno da lice svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni redi i mir.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju jednako rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu i odnose se podjednako na muški i ženski rod."

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

"Član 5.

Licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu koje:

1)      je upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa odgovarajućom šifrom delatnosti;

2)      ima akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

3)      ima najmanje dva zaposlena detektiva;

4)      ima odgovarajući poslovni prostor;

5)      ima odgovorno lice u pravnom licu:

(1)  koje je državljanin Republike Srbije,

(2)  koje je punoletno,

(3)  koje ima visoko obrazovanje,

(4)  koje je prošlo bezbednosnu proveru u skladu sa ovim zakonom.

Preduzetniku će se izdati licenca za obavljanje detektivske delatnosti ako ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana i koji ima licencu iz člana 6. ovog zakona."

Član 3.

U članu 6. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

"1a)    koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;"

Član 4.

Naslov iznad člana i član 9. menjaju se i glase:

"2. Izdavanje i oduzimanje licence

Član 9.

Zahtev za izdavanje licence podnosi se nadležnoj policijskoj upravi po mestu sedišta pravnog lica i preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica.

Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 5. i 6. ovog zakona, a o kojima se ne vodi službena evidencija.

Licenca važi pet godina.

Licu kome istekne važenje licence, na njegov zahtev, izdaje se nova licenca pod uslovima za izdavanje licence utvrđenim ovim zakonom.

Zahtev za izdavanje nove licence može se podneti najranije 45 dana pre isteka važeće licence.

O zahtevu se odlučuje rešenjem.

Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje licence pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu ako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Pravnom licu ili preduzetniku za detektivsku delatnost će se rešenjem oduzeti licenca ako:

1)      prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka;

2)      ne počne da obavlja detektivsku delatnost u roku od tri meseca od dana konačnosti rešenja kojim se dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti (licenca) ili prestane da obavlja detektivsku delatnost.

Detektivu će se rešenjem oduzeti licenca ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Na rešenje iz st. 6-9. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana obaveštavanja o donetom rešenju.

Žalba na rešenje kojim se oduzima licenca ne odlaže izvršenje rešenja.

Pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja delatnosti ili gašenja pravnog lica i preduzetnika, ili promene bilo kojeg od uslova iz člana 5. ovog zakona, obavesti nadležnu policijsku upravu o nastaloj promeni."

Član 5.

Član 10. menja se i glasi:

"Član 10.

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o:

1)      nestalim licima ili licima koja se kriju u cilju izbegavanja krivičnog, prekršajnog ili drugog gonjenja;

2)      licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu;

3)      licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa ili bez izazivanja štetnih posledica;

4)      predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;

5)      uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika;

6)      zaštiti intelektualne i industrijske svojine;

7)      kandidatima za zapošljavanje - i to one podatke za čije prikupljanje je ovlašćen poslodavac, uz pisani pristanak kandidata;

8)      krivičnim delima koja se gone po privatnoj tužbi i o učiniocima ovih krivičnih dela;

9)      povredama radnih obaveza ili radne discipline.

Prilikom obrade podataka, detektivu je zabranjeno da ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa."

Član 6.

U članu 11. posle stava 1. dodaju se st. 2-7. koji glase:

"Rukovaoci zbirki ličnih podataka prikupljenih u vršenju detektivskih poslova u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, su pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost, odnosno detektiv zaposlen kod pravnih lica i preduzetnika.

Prilikom obavljanja detektivskih poslova detektiv dokumentuje podatke: zapisnikom, zabeleškom, pisanim izveštajem, poligramom lica koje je dobrovoljno pristalo na poligrafisanje i fotografijom.

Zapisnik se sastavlja kada postoji potreba za dokumentovanjem obaveštenja i podataka koje je detektiv prikupio pojedinom radnjom u obavljanju ugovorenog posla.

Zabeleška se sastavlja kada postoji potreba za dokumentovanjem obaveštenja i podataka prikupljenih izjavom osobe koja ne želi da potpiše zapisnik.

Detektiv sva obaveštenja i podatke koje je prikupio obavljanjem ugovorenog posla, ako su oni u okviru ugovorenog posla, dostavlja stranci pisanim izveštajem.

Pravno lice i preduzetnik dužni su da kopiju pisanog izveštaja detektiva čuvaju najmanje pet godina od dana predavanja stranci."

Član 7.

Član 13. menja se i glasi:

"Član 13.

Detektiv prilikom vršenja poslova mora nositi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga, i dati ih na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev.

Detektivsku legitimaciju izdaje Ministarstvo, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost.

Zahtev se podnosi nadležnoj policijskoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa detektivom, odnosno od dana obaveštavanja o licenci koja se izdaje preduzetniku koji samostalno obavlja detektivsku delatnost.

Detektiv je dužan da vrati legitimaciju Ministarstvu u roku od osam dana od:

1)      dana prestanka radnog odnosa;

2)      dana raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja;

3)      dana prestanka važenja licence odnosno obaveštavanja o rešenju o oduzimanju licence;

4)      dana brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da, u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 4. tač. 1), 2) i 4) ovog člana obaveste nadležnu policijsku upravu."

Član 8.

Član 16. menja se i glasi:

"Član 16.

Detektiv može prilikom vršenja poslova da upotrebi fizičku snagu, gasni sprej i vatreno oružje isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad.

Prilikom upotrebe ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, detektiv je dužan da se pridržava principa zakonitosti, proporcionalnosti i da deluje sa što manje štetnih posledica po lice.

Detektiv je dužan da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu.

O upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, detektiv, pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost odmah obaveštava policiju.

Izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja detektiv u roku od 12 časova dostavlja odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost odnosno preduzetniku.

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah evidentira u evidenciji koju vodi u skladu sa ovim zakonom i na zahtev je dostavlja policiji ili nadležnom javnom tužiocu."

Član 9.

U članu 22. posle stava 1. dodaju se st. 2-5. koji glase:

"Policijski službenici prilikom vršenja nadzora ovlašćeni su da pregledaju opšta akta i poslovne knjige, evidencije, prostorije i prostor u kojem se vrše detektivski poslovi, traže obaveštenja, nalažu mere u cilju primene propisa, i po potrebi, sprovode i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje detektivskih poslova.

Kod nalaganja mere iz stava 2. ovog člana policijski službenik će pravnom licu za detektivsku delatnost, preduzetniku za detektivsku delatnost, odnosno detektivu (u daljem tekstu: nadzirani subjekat), odrediti meru koja je blaža, ako se tom merom postiže svrha radi koje se mera određuje.

Nadzirani subjekat dužan je da policijskom službeniku omogući vršenje nadzora, stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i da da sve potrebne podatke i obaveštenja.

U toku nadzora policijski službenici mogu, uz potvrdu, privremeno oduzeti poslovne knjige, evidencije, drugu dokumentaciju ili isprave koje mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom i krivičnom postupku."

Član 10.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

Policijski službenik sačinjava zapisnik o obavljenom nadzoru.

U zapisnik se unosi nalaz činjeničnog stanja sa opisom utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, predlog mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, rok za postupanje po predloženim merama i rok za dostavljanje izveštaja o preduzetim merama.

Zapisnik se po pravilu sačinjava u službenim prostorijama Ministarstva najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenog nadzora.

Odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv, ima pravo da stavi primedbe u pisanom obliku na zapisnik o obavljenom nadzoru u roku od tri dana od dana obaveštavanja o zapisniku.

Ako se zapisnik sastavlja na mestu i u toku obavljanja nadzora primedbe se stavljaju istovremeno sa sačinjavanjem zapisnika.

Primedbe na zapisnik, odnosno izjava nadziranog subjekta da nema primedbi, unose se u zapisnik.

Ovlašćeni policijski službenik dužan je da razmotri primedbe na zapisnik o obavljenom nadzoru i da, prema potrebi, dopuni radnje na koje se primedbe odnose, odnosno da izmeni ili odustane od predložene mere.

O primedbama na zapisnik ovlašćeni policijski službenik ne odlučuje posebno, već ih ceni sve zajedno, i svaku posebno, u obrazloženju rešenja donetog u predmetu nadzora."

Član 11.

Član 24. menja se i glasi:

"Član 24.

Ako nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije otklonio zapisnikom utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke, policijski službenik dužan je da donese rešenje kojim se nalažu mere i određuje rok za njihovo otklanjanje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se ako se u ponovnom nadzoru utvrdi da nezakonitosti, nepravilnosti i nedostaci nisu otklonjeni u roku od osam dana od dana izvršenog nadzora.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana može se, zavisno od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti i nedostataka u radu:

1)      naložiti preduzimanje odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu u roku koji ne može biti duži od 30 dana;

2)      zabraniti nadziranom subjektu obavljanje detektivske delatnosti u periodu do 60 dana ako delatnost vrši bez licence ili ako za vršenje detektivskih poslova angažuje fizička lica bez licence.

Rešenje iz stava 3. tačka 2) ovog člana donosi se bez odlaganja, odnosno bez prethodnog predlaganja mere u smislu člana 23. stav 2. ovog zakona.

Nadzirani subjekat kome je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti može nastaviti sa obavljanjem delatnosti tek kada organ koji je doneo rešenje izvrši nadzor i utvrdi da su nedostaci otklonjeni."

Član 12.

U članu 25. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Žalba ne odlaže izvršenje rešenja."

Član 13.

Član 27. briše se.

Član 14.

Član 28. menja se i glasi:

"Član 28.

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode evidencije:

1)            o zaposlenim detektivima, koja sadrži:

(1)      redni broj,

(2)      ime, prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta, stručnu spremu detektiva,

(3)      datum zaključenja ugovora o radu, datum prijave na obavezno socijalno osiguranje, vrstu radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja,

(4)      podatke nadležnog zdravstvenog organa o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova detektivske delatnosti i datumu kada je izdato uverenje;

2)            o zaključenim ugovorima sa korisnicima, koja sadrži:

(1)      redni broj,

(2)      predmet i osnov ugovora, podatke o korisniku usluga (naziv, sedište, PIB i matični broj pravnog lica i preduzetnika, ime, prezime, adresa i JMBG fizičkog lica), datum zaključenja ugovora i datum prestanka ugovora,

(3)      broj i datum izdatog ovlašćenja za vršenje ugovornih usluga;

3)            o primenjenim ovlašćenjima upotrebe fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja zaposlenih detektiva, koja sadrži:

(1)      redni broj,

(2)      ime i prezime detektiva koji je upotrebio sredstvo prinude,

(3)      datum, vreme i mesto upotrebe sredstva prinude,

(4)      ime, prezime, nadimak lica prema kome je upotrebljeno sredstvo prinude ako je takav podatak poznat,

(5)      naziv sredstva prinude koje je upotrebljeno,

(6)      detaljan opis događaja (način izvršenog napada, način upotrebe sredstava prinude i kada se prestalo sa upotrebom sredstva prinude),

(7)      podatke o vrsti i stepenu telesnih povreda lica i detektiva,

(8)      podatke o vremenu i mestu pružanja medicinske pomoći povređenima,

(9)      podatke o vremenu kada je obaveštena policija,

(10)    ime, prezime, adresa i brojevi ličnih karata svedoka događaja,

(11)    datum, čas i minut podnošenja izveštaja i datum i vreme dostavljanja izveštaja policiji odnosno nadležnom tužilaštvu na njihov zahtev;

4)            o zbirkama ličnih podataka, koja sadrži:

(1)      redni broj,

(2)      naziv zbirke podataka, datum, osnov uspostavljanja zbirke podataka,

(3)      ime i prezime rukovaoca zbirkom podataka, njegovu adresu prebivališta ili boravišta i broj telefona,

(4)      način vođenja i korišćenja zbirke podataka,

(5)      način čuvanja podataka,

(6)      datum predaje podataka korisniku ili brisanja podataka, zapisnike o predaji ili zapisnike o brisanju ili uništenju podataka.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se ažurno i čuvaju se trajno."

Član 15.

U članu 29. st. 1. i 2. broj: "5" zamenjuje se brojem "4".

Član 16.

Član 33. menja se i glasi:

"Član 33.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1)      ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa ili primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2);

2)      ako obavlja detektivsku delatnost, a nema licencu za obavljanje detektivske delatnosti izdatu od strane Ministarstva ili za vršenje detektivskih poslova angažuje fizičko lice bez licence (član 4);

3)      ako o nastaloj promeni ne obavesti ili neblagovremeno obavesti nadležnu policijsku upravu (član 9. stav 12);

4)      ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje (član 10. stav 1);

5)      ako kopiju pisanog izveštaja ne čuva najmanje pet godina od dana predavanja stranci (član 11. stav 7);

6)      ako vrši detektivsku delatnost ili angažuje detektiva da vrši detektivske poslove, a da sa korisnikom usluga nije zaključilo pisani ugovor o angažovanju za vršenje detektivskih poslova (član 12. stav 1);

7)      ako od korisnika usluga ne pribavi pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga (član 12. stav 3);

8)      ako ne odbije zahtev korisnika za zaključenje ugovora za vršenje istražnih i detektivskih usluga kada ti poslovi nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor (član 12. stav 4);

9)      ako o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah ne obavesti policiju (član 16. stav 4);

10)    ako ne evidentira u evidenciji izveštaj o upotrebi fizčke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja ili isti ne dostavi na zahtev policije ili nadležnog javnog tužioca (član 16. stav 6);

11)    ako na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, u skladu sa odlukom suda ili zakonom kojim se uređuje krivični postupak, ne da na uvid sve evidencije i prikupljene dokaze sa kojima raspolaže (član 19. stav 1);

12)    ako policijskom službeniku onemogući vršenje nadzora, ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 22. stav 4);

13)    ako propisane evidencije ne vodi ili ih vodi na način koji nije propisan (član 28);

14)    ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 30. stav 1);

15)    ako u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, prikupljene podatke ne preda korisniku ili ih ne izbriše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno ako ne uništi prikupljene podatke koje korisnik odbije da preuzme (član 30. stav 2);

16)    ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova (član 31);

17)    ako ne čuva evidencije zaključenih ugovora sa korisnikom u propisanom vremenskom periodu (član 32).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. tač. 1), 2), 6) i 12) ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove, u trajanju od tri meseca do jedne godine."

Član 17.

Član 34. menja se i glasi:

"Član 34.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1)      ako ne obezbedi kasu ili sef, u skladu s propisima o tajnosti podataka (član 8. stav 2);

2)      ako ne podnese ili neblagovremeno podnese zahtev za izdavanje legitimacije detektivu (član 13. stav 3);

3)      ako nadležnoj policijskoj upravi ne dostave ili neblagovremeno dostave obaveštenje o nastupanju okolnosti za vraćanje legitimacije (član 13. stav 5)."

Član 18.

Član 35. menja se i glasi:

"Član 35

Za radnje iz člana 33. stav 1. ovog zakona kazniće se za prekršaj i preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 33. stav 1. tač. 1), 2), 6) i 12), pored novčane kazne, preduzetniku za detektivsku delatnost može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za radnje iz člana 34. ovog zakona kazniće se za prekršaj i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara."

Član 19.

Član 36. menja se i glasi:

"Član 36.

Novčanom kaznom od 10.000 do 80.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1)      ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2);

2)      ako obavlja detektivske poslove a nema licencu za obavljanje detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva (član 4);

3)      ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje (član 10. stav 1);

4)      ako ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa (član 10. stav 2);

5)      ako prikupljene podatke u obliku pisanog izveštaja ne preda stranci nakon obavljenog ugovorenog posla (član 11. stav 6);

6)      ako ovlašćenim policijskim službenicima ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla (član 13. stav 1);

7)      ako ne vrati ili neblagovremeno vrati legitimaciju Ministarstvu (član 13. stav 4);

8)      ako ne pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja ili vatrenog oružja, kao i ako o povredi odmah ne obavesti lekarsku službu (član 16. stav 3);

9)      ako o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah ne obavesti policiju (član 16. stav 4);

10)    ako, u roku od 12 časova od događaja, ne dostavi izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja ili vatrenog oružja (član 16. stav 5);

11)    ako obrađuje podatke suprotno propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti (član 17. st. 1. i 3);

12)    ako na zahtev lica od koga prikuplja podatke ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla (član 17. stav 2);

13)    ako o saznanju o izvršenom krivičnom delu odmah ne obavesti policiju ili nadležnog javnog tužioca (član 18);

14)    ako policijskom službeniku onemogući vršenje nadzora, ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 22. stav 4);

15)    ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 30. stav 1);

16)    ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova (član 31).

Za radnje iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 14) fizičkom licu može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine."

Član 20.

Podzakonski akti na osnovu ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/13) ostaju na snazi do donošenja propisa kojima se stavljaju van snage, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 21.

Stručni ispit položen pre stupanja na snagu ovog zakona, ostaje da važi.

Licence izdate pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju da važe do isteka roka na koji su izdate.

Postupci po zahtevima za izdavanje licence započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama propisa prema kojima su započeti.

Pravna lica i preduzetnici kojima su izdate licence iz člana 5. Zakona o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik PC", broj 104/13) uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOVZA DONOŠENjE ZAKONA

                         Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4) i 17) Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i bezbednost njenih građana i da uređuje i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

                        

II.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o detektivskoj delatnosti (,,Službeni glasnik RS", broj 104/13) - u daljem tekstu: "Zakon", donet je u decembru 2013. godine čime je uspostavljen pravni okvir u ovoj oblasti u Republici Srbiji. Do tada je sistem u okviru koga se obavljala detektivska delatnost postojao u praksi, ali bez adekvatnog pravnog okvira. Imajući to u vidu prepoznata je potreba da se predmetna oblast uredi i stavi pod kontrolu države, uz jasno definisana prava i obaveze subjekata u ovoj delatnosti i adekvatne sankcije za nepoštovanje propisanih obaveza.

U prethodnom periodu pune primene Zakona uočen je prostor za unapređenje uspostavljenog sistema, kao i određeni nedostaci koje je potrebno otkloniti, a koji se nisu mogli do detalja predvideti prilikom predlaganja osnovnog teksta Zakona. Nakon analize stanja u praksi i iskustva stečenog prethodnih godina u primeni Zakona, predlažu se izmene i dopune kako bi se omogućilo da se Zakon primenjuje u punom kapacitetu, uz istovremeno unapređenje policijskog postupanja u vezi sa nadležnostima saglasno Zakonu o detektivskoj delatnosti.

Predloženim izmenama u znatnoj meri će se poboljšati pravna predvidivost i sigurnost, pa se tako utvrđuje bezbednosna provera i bezbednosna smetnja, a jasnije i preciznije se uređuju prava i obaveze prilikom vršenja nadzora kako nadziranih subjekata tako i policijskih službenika koji vrše nadzor.

Takođe, imajući u vidu da Zakon datira iz 2013. godine bilo je neophodno izvršiti usaglašavanje dela odredaba sa propisima kojima se, pre svega, uređuje opšti upravni postupak i zaštita podataka o ličnosti.

Predložene izmene i dopune Zakona u znatnoj meri će doprineti jasnom definisanju prava, obaveza i dužnosti subjekata u ovom, odnosno sektoru bezbednosti kao i unapređenju rada policijskih službenika Ministarstva na sprovođenju Zakona (posebno poboljšanja efikasnosti vršenja nadzora).

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

                U članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti određeni su i jasno definisani pojmovi,,bezbednosne provere i bezbednosne smetnje". Dopuna ovog člana bila je neophodna imajući u vidu da se navedeni pojmovi koriste u Zakonu kao jedan od uslova za sticanje, odnosno oduzimanje licenci za obavljanje ovih poslova, a prethodno nije određeno o kakvim se pojmovima zapravo radi. Odredbe koje se tiču bezbednosnih provera primenjivane su u skladu sa drugim propisima kojima se uređuje rad policije i oružje i municija, te su na ovaj način pojmovi "bezbednosne provere" i "bezbednosne smetnje" nedvosmisleno utvrđeni u smislu Zakona. Takođe, dodat je stav koji se odnosi na ravnopravnost polova u smislu termina koje Zakon koristi.

Članom 2. Predloga zakona menja se član 5. Zakona. Izmenama ovog člana propisuje se još jedan uslov za izdavanje licenci, a to je da je pravno lice upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji sa odgovarajućom šifrom delatnosti. Takođe, među uslovima za dobijanje licence propisano je i da pravno lice i preduzetnik moraju da poseduju odgovarajući poslovni prostor. Ova obaveza je već bila propisana članom 8. Zakona, ali je izmenama Zakona eksplicitno navedena u članu 5. gde su nabrojani svi potrebni uslovi za dobijanje licence.

Članom 3. Predloga zakona dopunjuje se član 6. Zakona pa se kao jedan od uslova za dobijanje licence za vršenje detektivskih poslova predviđa i "prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije". Imajući u vidu da je za dobijanje licence neophodno da podnosilac zahteva prođe bezbednosnu proveru, a da se ista saglasno Zakonu o policiji vrši prema mestu prebivališta, boravišta, zaposlenja, školovanja i drugim mestima, neposrednim razgovorom, opažanjem ili neposrednim razgovorima s drugim licima po proceni policijskog službenika, neophodno je da podnosilac zahteva ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Do sada su se policijski službenici susretali sa problemima u situacijama kada prebivalište nije poznato, ili je prijavljena adresa pasivizirana, te nije bilo moguće obaviti bezbednosnu proveru do kraja.

Članom 4. Predloga zakona menja se član 9. Zakona. Izmenama je propisano da se zahtev za izdavanje licenci podnosi mesno nadležnoj policijskoj upravi, umesto Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovom izmenom utemeljiće se, uz utvrđene nadležnosti, jasna procedura podnošenja zahteva. U tom smislu, jasno se obezbeđuje i dvostepenost u okviru nadležnog organa, budući da se žalba izjavljuje Ministarstvu. Ovim izmenama jasno su propisani uslovi za oduzimanje licenci pravnom licu, preduzetniku ili detektivu, produžen je rok za podnošenje zahteva za novu licencu, pre isteka važeće licence sa 30 na 45 dana i obrisana je odredba u vezi izdavanja licence u svečanoj formi jer je praksa pokazala da za ovakvim vidom predmetnog akta ne postoji potreba.

Članom 5. Predloga zakona menja se član 10. Zakona na način da se u određenoj meri proširuju ovlašćenja za obavljanje detektivskih poslova prateći savremene tendencije, potrebe tržišta i primenu ovlašćenja u zemljama u okruženju.

Članom 6. Predloga zakona dopunjuje se član 11. Zakona u cilju usaglašavanja sa odredbama propisa o zaštiti podataka o ličnosti i propisima o opštem upravnom postupku. Propisana je obaveza pisanog izveštaja koji detektiv dostavlja stranci u vezi obaveštenja i podataka koje je izvršio u okviru posla. Ovom izmenom dodatno se štite prava korisnika usluga, kao i prava trećih lica od eventualnih prekoračenja ili zloupotreba od strane detektiva.

Članom 7. Predloga zakona menja se član 13. Zakona. Izmenama navedenog člana predviđa se brisanje odredbe kojom je propisano da se detektivska legitimacija ne može izdati licu koje nije završilo pripravnički staž. U praksi se pokazalo da je obavljanje pripravničkog staža u trajanju od šest meseci kod lica registrovanog za obavljanje detektivske delatnosti nefunkcionalno, da nameće dodatne nepotrebne troškove detektivima, posebno ako imamo u vidu da najveći broj osoba koje se bave detektivskom delatnošću ima veliko iskustvo u prethodnom radu na policijskim, bezbednosno obaveštajnim, poslovima odbrane i sličnim poslovima, pa je svaki vid dodatne prakse nesvrsishodan.

Izmenama su propisani i uslovi za vraćanje legitimacije detektiva.

Članom 8. Predloga zakona menja se član 16. Zakona o detektivskoj delatnosti. Imajući u vidu da je u skladu sa Zakonom o oružju i municiji držanje gasnog spreja dozvoljeno svim građanima, potpuno je opravdano da se upotreba ovog spreja propiše i kao ovlašćenje detektiva. Takođe, uređuju se uslovi za primenu gasnog spreja i drugih prethodno propisanih ovlašćenja i briše odredba kojom je propisano da se izveštaj o upotrebi fizičke snage, vatrenog oružja i gasnog spreja, dostavlja policijskoj upravi u roku od 12 časova. Imajući u vidu da je detektiv odnosno pravno lice ili preduzetnik obavezan da o upotrebi fizički snage odmah obavesti policiju, nije neophodno da postoji i obaveza dostavljanja izveštaja o događaju, osim po zahtevu nadležnih organa.

Članom 9. Predloga zakona dodaju se stavovi u članu 22. Zakona. Uz odredbu da nadzor nad sprovođenje ovog zakona sprovodi Ministarstvo dodata su četiri stava kojima su jasno određena ovlašćenja policijskih službenika u postupku nadzora, i dužnosti i obaveze nadziranih subjekata prilikom nadzora. Ovakva izmena bila je neophodna budući da sprovođenje nadzora nije sveobuhvatno uređeno Zakonom, te će se na ovaj način obezbediti jasne procedure i veća pravna sigurnost za zainteresovane subjekte.

                Članom 10. Predloga zakona menja se član 23. Zakona na način da su jasno propisani postupci policijskih službenika u nadzoru u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak.

Članom 11. Predloga zakona menja se član 24. tako da se jasno preciziraju obaveze nadziranog subjekta nakon izvršenog nadzora u slučaju uočavanja nepravilnosti od strane policijskih službenika, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Takođe, preciziraju se uslovi za izricanje zabrane obavljanja delatnosti, i nastavak rada subjekta kome je izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti.

                Članom 12.Predloga zakona dodaje se stav 2. u članu 25. Zakona, čijom odredbom se daje mogućnost Ministarstvu da primeni neodložne mere u slučaju većih nepravilnosti u radu nadziranih subjekata odmah, ne čekajući rezultat suspenzivnog dejstva žalbe, čime se značajno skraćuje vreme za otklanjanje nepravilnosti, onemogućava rad subjekata koji nezakonito rade i povećava efikasnost Ministarstva.

Članom 13. Predloga zakona briše se član 27. Zakona koji propisuje evidencije koje vodi Ministarstvo i predviđa pravni osnov da bliži sadržaj evidencija uredi ministar. Ovaj član se briše budući da je u međuvremenu donet Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18) koji predviđa evidencije koje Ministarstvo vodi u ovoj oblasti, kao i set podataka koji se u te svrhe mogu obrađivati, a saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Član 14. Predloga zakona odnosi se na izmene člana 28. Zakona, kojima se propisuje detaljan sadržaj evidencija koje vode pravna lica odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost, čime je izvršeno i usklađivanje sa ustavnom obavezom da se obrada ličnih podataka mora urediti zakonom kao i sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Članom 15. Predloga zakona vrši se izmena u članu 29. Zakona u cilju usaglašavanja pozivanja na član 28. koji je predmet izmena pa se numeracija tačaka njime predviđenim pomera.

Čl. 16-19. Predloga zakona menjaju se čl. 33-36. Zakona. Kaznene odredbe su usaglašene sa promenama materijalnih odredbi zakona, te su za propisane obaveze propisane i odgovarajuće sankcije, odnosno sankcije su brisane za obaveze koje su izmenama i dopunama Zakona prestale da postoje. Takođe, s obzirom na ozbiljnost prekršaja povećani su i iznosi novčanih kazni.

                Članom 20. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akti u skladu sa ovim zakonom doneti u roku od 12 meseci, a da do donošenja novih propisa kojima će se već doneti staviti van snage, ostaju da se primenjuju postojeći propisi ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 21. Predloga zakona uspostavlja prelazni režim u primeni Zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti. Tako je predviđeno da stručni ispit položen pre stupanja na snagu ovog zakona, ostaje da važi, da licence izdate pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju da važe do isteka roka na koji su izdate kao i da će se započeti postupci okončati u skladu sa propisima po kojima su započeti. Takođe, pravnim licima i preduzetnicima kojima su izdate licence ostavljen je rok od 30 dana od dana stupanja na snagu Predloga zakona da svoje poslovanje usklade sa njegovim odredbama.

Član 22. Predloga zakona predviđa da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV.PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

                Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

 

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 3.

Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) detektivska delatnost je delatnost razvrstana u oblast administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, u granu i grupu istražnih delatnosti, koja obuhvata istražne i detektivske usluge i aktivnosti svih privatnih istražitelja bez obzira na to za koga i šta istražuju (detektivski poslovi). Istražne i detektivske usluge su poslovi prikupljanja, obrade podataka i prenosa informacija u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, od strane pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost kao rukovalaca i zaposlenih detektiva kao obrađivača;

2) pravno lice za detektivsku delatnost je privredno društvo koje obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz ovog zakona i registrovano je u skladu s propisima;

3) detektiv je fizičko lice koje je zaposleno u pravnom licu za detektivsku delatnost i koje ima licencu za obavljanje detektivskih poslova, pod uslovima iz ovog zakona;

4) samostalni detektiv je detektiv koji samostalno obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz ovog zakona i registrovan je u skladu sa propisima kao preduzetnik (u daljem tekstu: preduzetnik za detektivsku delatnost);

5) licenca je:

(1) rešenje kojim se pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti;

(2) rešenje kojim se fizičkim licima koja ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava vršenje detektivskih poslova;

6) legitimacija je javna isprava za legitimisanje lica koja vrše detektivske poslove;

7) podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice ili svrhu obrade, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i sl), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, slušanjem, gledanjem i sl, odnosno posredno, uvidom u dokument u kojem je informacija sadržana i sl), ili bez obzira na drugo svojstvo informacije;

8) obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi s podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način;

9) rukovalac podataka je pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost ili fizičko ili drugo pravno lice, odnosno organ vlasti koje obrađuje podatke;

10) zbirka podataka je skup podataka koji se automatizovano ili neautomatizovano vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, nezavisno od načina na koji su pohranjeni i mesta gde se čuvaju;

11) korisnik podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji je zakonom, ugovorom sa rukovaocem ili po pristanku lica ovlašćen da koristi podatke;

12) obrađivač podataka je detektiv ili pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost i kome rukovalac na osnovu zakona ili ugovora poverava određene poslove u vezi sa obradom;

13) BEZBEDNOSNA PROVERA PREDSTAVLjA SKUP MERA I RADNjI KOJIMA SE UTVRĐUJE POSTOJANjE ILI NEPOSTOJANjE BEZBEDNOSNE SMETNjE, KOJU U SKLADU SA ZAKONOM O POLICIJI VRŠI MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA;

14) BEZBEDNOSNA SMETNjA JE ČINjENICA KOJA ONEMOGUĆAVA IZDAVANjE LICENCE ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA I ONA POSTOJI:

(1) AKO JE LICE PRAVNOSNAŽNO OSUĐENO NA KAZNU ZATVORA ILI SE PROTIV NjEGA VODI POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA: PROTIV ŽIVOTA I TELA, PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA, PROTIV POLNE SLOBODE, PROTIV BRAKA I PORODICE, PROTIV IMOVINE, PROTIV ZDRAVLjA LjUDI, PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI LjUDI I IMOVINE, PROTIV USTAVNOG UREĐENjA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, PROTIV DRŽAVNIH ORGANA, PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, PROTIV ČOVEČNOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM, ODNOSNO AKO MU JE PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM IZREČENA MERA BEZBEDNOSTI: ZABRANA VRŠENjA POZIVA, DELATNOSTI I DUŽNOSTI, OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENjE I ČUVANjE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENjE NA SLOBODI, OBAVEZNO LEČENjE NARKOMANA ILI OBAVEZNO LEČENjE ALKOHOLIČARA, ZA VREME NA KOJE JE MERA IZREČENA,

(2) PRAVNOSNAŽNO KAŽNjAVANO U POSLEDNjE ČETIRI GODINE ZA PREKRŠAJE IZ OBLASTI JAVNOG REDA I MIRA ZA KOJE JE PROPISANA KAZNA ZATVORA I PREKRŠAJE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ORUŽJE I MUNICIJA, ODNOSNO AKO MU JE PRAVOSNAŽNOM PRESUDOM IZREČENA ZAŠTITNA MERA: ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI ILI ZABRANA ODGOVORNOM LICU DA VRŠI ODREĐENE POSLOVE, OBAVEZNO LEČENjE ZAVISNIKA OD ALKOHOLA I PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENjE ZA VREME NA KOJE JE MERA IZREČENA,

(3) AKO JE NA OSNOVU BEZBEDNOSNE PROVERE U MESTU PREBIVALIŠTA, BORAVIŠTA, MESTU RADA, UTVRĐENO DA LICE SVOJIM PONAŠANjEM, NAVIKAMA I SKLONOSTIMA UKAZUJE DA ĆE PREDSTAVLjATI OPASNOST ZA SEBE ILI DRUGE I JAVNI REDI I MIR.

SVI POJMOVI KOJI SE KORISTE U OVOM ZAKONU IMAJU JEDNAKO RODNO ZNAČENjE, BEZ OBZIRA DA LI SE KORISTE U MUŠKOM ILI ŽENSKOM RODU I ODNOSE SE PODJEDNAKO NA MUŠKI I ŽENSKI ROD.

a) Licenca pravnih lica i preduzetnika

Član 5.

Licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu za detektivsku delatnost i preduzetniku za detektivsku delatnost:

1) koje ima akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

2) koje ima najmanje dva zaposlena detektiva, ako delatnost obavlja kao pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno najmanje jedno lice sa licencom za vršenje detektivskih poslova, ako delatnost obavlja kao preduzetnik za detektivsku delatnost;

3) ako je odgovorno lice u pravnom licu prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Pored uslova iz stava 1.ovog člana, licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu za detektivsku delatnost koje je za odgovorno lice, ako to lice nije detektiv, odredilo lice:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

2) koje je punoletno;

3) koje ima visoko obrazovanje.

ČLAN 5.

LICENCA ZA OBAVLjANjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI MOŽE SE IZDATI PRAVNOM LICU KOJE:

1) JE UPISANO U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI, SA ODGOVARAJUĆOM ŠIFROM DELATNOSTI;

2) IMA AKT O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA, SA OPISOM POSLOVA I OVLAŠĆENjIMA ZAPOSLENIH ZA SVAKO RADNO MESTO;

3) IMA NAJMANjE DVA ZAPOSLENA DETEKTIVA;

4) IMA ODGOVARAJUĆI POSLOVNI PROSTOR;

5) IMA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU:

(1) KOJE JE DRŽAVLjANIN REPUBLIKE SRBIJE,

(2) KOJE JE PUNOLETNO,

(3) KOJE IMA VISOKO OBRAZOVANjE,

(4) KOJE JE PROŠLO BEZBEDNOSNU PROVERU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

PREDUZETNIKU ĆE SE IZDATI LICENCA ZA OBAVLjANjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI AKO ISPUNjAVA USLOVE IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2) I 4) OVOG ČLANA I KOJI IMA LICENCU IZ ČLANA 6. OVOG ZAKONA.ˮ

b) Licenca fizičkih lica

Član 6.

Licenca za vršenje detektivskih poslova može se izdati fizičkom licu:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

1a) KOJE IMA PRIJAVLjENO PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE;

2) koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine;

3) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

4) koje je psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

5) koje je savladalo program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova;

6) koje je položilo stručni ispit za detektiva pred komisijom Ministarstva.

Smatra se da lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, ispunjava uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

2. Podnošenje zahteva za licencu

Član 9.

Zahtev za izdavanje licence podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 5, člana 6.stav 1. tač. 1), 2) i 4) i stav 2.i člana 8. ovog zakona.

Licenca se izdaje na pet godina.

Licu kome istekne važenje licence, na njegov zahtev, izdaje se nova licenca pod uslovima za izdavanje licence utvrđenim ovim zakonom.

Zahtev za izdavanje nove licence može se podneti najranije 30 dana pre isteka važeće licence.

Na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnika za detektivsku delatnost ili detektiva, kojima je izdato rešenje o dozvoli za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova Ministarstvo izdaje licencu u obliku posebnog akta (licenca u svečanoj formi).

Sadržinu zahteva za izdavanje, kao i izgled i sadržinu svečane forme licence propisuje ministar.

2. IZDAVANjE I ODUZIMANjE LICENCE

ČLAN 9.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE LICENCE PODNOSI SE NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI PO MESTU SEDIŠTA PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA, ODNOSNO PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA FIZIČKOG LICA.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽU AKTI, UVERENjA, POTVRDE, IZVODI, ODNOSNO JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA IZ ČL. 5. I 6. OVOG ZAKONA, A O KOJIMA SE NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA.

LICENCA VAŽI PET GODINA.

LICU KOME ISTEKNE VAŽENjE LICENCE, NA NjEGOV ZAHTEV, IZDAJE SE NOVA LICENCA POD USLOVIMA ZA IZDAVANjE LICENCE UTVRĐENIM OVIM ZAKONOM.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE NOVE LICENCE MOŽE SE PODNETI NAJRANIJE 45 DANA PRE ISTEKA VAŽEĆE LICENCE.

O ZAHTEVU SE ODLUČUJE REŠENjEM.

REŠENjEM ĆE SE ODBITI ZAHTEV ZA IZDAVANjE LICENCE PRAVNOM LICU, PREDUZETNIKU I FIZIČKOM LICU AKO NE ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE OVIM ZAKONOM.

PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU ZA DETEKTIVSKU DELATNOST ĆE SE REŠENjEM ODUZETI LICENCA AKO:

1) PRESTANE DA ISPUNjAVA USLOVE ZA IZDAVANjE LICENCE ILI SE UTVRDI DA JE LICENCA IZDATA NA OSNOVU NETAČNIH ILI NEISTINITIH PODATAKA;

2) NE POČNE DA OBAVLjA DETEKTIVSKU DELATNOST U ROKU OD TRI MESECA OD DANA KONAČNOSTI REŠENjA KOJIM SE DOZVOLjAVA OBAVLjANjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI (LICENCA) ILI PRESTANE DA OBAVLjA DETEKTIVSKU DELATNOST.

DETEKTIVU ĆE SE REŠENjEM ODUZETI LICENCA AKO PRESTANE DA ISPUNjAVA USLOVE ZA IZDAVANjE LICENCE ILI SE UTVRDI DA JE LICENCA IZDATA NA OSNOVU NETAČNIH ILI NEISTINITIH PODATAKA.

NA REŠENjE IZ ST. 6-9. OVOG ČLANA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA MINISTARSTVU U ROKU OD OSAM DANA OD DANA OBAVEŠTAVANjA O DONETOM REŠENjU.

ŽALBA NA REŠENjE KOJIM SE ODUZIMA LICENCA NE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ZA DETEKTIVSKU DELATNOST DUŽAN JE DA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRESTANKA OBAVLjANjA DELATNOSTI ILI GAŠENjA PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA, ILI PROMENE BILO KOJEG OD USLOVA IZ ČLANA 5. OVOG ZAKONA, OBAVESTI NADLEŽNU POLICIJSKU UPRAVU O NASTALOJ PROMENI.

1. Obrada podataka

Član 10.

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o:

1) nestalim licima ili licima koja se kriju radi izbegavanja krivičnog gonjenja;

2) licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu;

3) licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa pretnjom štetnih posledica;

4) predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;

5) uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika;

6) zaštiti intelektualne i industrijske svojine.

Prilikom obrade podataka, detektivu je zabranjeno da ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa.

ČLAN 10.

PRAVNO LICE ZA DETEKTIVSKU DELATNOST I PREDUZETNIK ZA DETEKTIVSKU DELATNOST, ODNOSNO DETEKTIV MOŽE OBRAĐIVATI PODATKE O:

1) NESTALIM LICIMA ILI LICIMA KOJA SE KRIJU U CILjU IZBEGAVANjA KRIVIČNOG, PREKRŠAJNOG ILI DRUGOG GONjENjA;

2) LICIMA KOJA SU KORISNIKU USLUGE PROUZROKOVALA ŠTETU, AKO SU ISPUNjENI ZAKONOM UTVRĐENI USLOVI ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU;

3) LICIMA KOJA ANONIMNO I PROTIVPRAVNO POSTUPAJU PREMA KORISNIKU USLUGE, SA ILI BEZ IZAZIVANjA ŠTETNIH POSLEDICA;

4) PREDMETIMA KOJI SU IZGUBLjENI ILI UKRADENI;

5) USPEŠNOSTI POSLOVANjA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA;

6) ZAŠTITI INTELEKTUALNE I INDUSTRIJSKE SVOJINE;

7) KANDIDATIMA ZA ZAPOŠLjAVANjE - I TO ONE PODATKE ZA ČIJE PRIKUPLjANjE JE OVLAŠĆEN POSLODAVAC, UZ PISANI PRISTANAK KANDIDATA;

8) KRIVIČNIM DELIMA KOJA SE GONE PO PRIVATNOJ TUŽBI I O UČINIOCIMA OVIH KRIVIČNIH DELA;

9) POVREDAMA RADNIH OBAVEZA ILI RADNE DISCIPLINE.

PRILIKOM OBRADE PODATAKA, DETEKTIVU JE ZABRANjENO DA OMETA OBAVLjANjE POSLOVA KOJI SU U NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA."

Član 11.

Način prikupljanja podataka u toku vršenja detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova, mora biti u skladu sa ovim zakonom i drugim važećim propisima o vođenju postupaka i zaštiti podataka o ličnosti, kao i da podaci moraju biti prikupljeni u svrhu izvršenja ugovora.

RUKOVAOCI ZBIRKI LIČNIH PODATAKA PRIKUPLjENIH U VRŠENjU DETEKTIVSKIH POSLOVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, SU PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA DETEKTIVSKU DELATNOST, ODNOSNO DETEKTIV ZAPOSLEN KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA.

PRILIKOM OBAVLjANjA DETEKTIVSKIH POSLOVA DETEKTIV DOKUMENTUJE PODATKE: ZAPISNIKOM, ZABELEŠKOM, PISANIM IZVEŠTAJEM, POLIGRAMOM LICA KOJE JE DOBROVOLjNO PRISTALO NA POLIGRAFISANjE I FOTOGRAFIJOM.

ZAPISNIK SE SASTAVLjA KADA POSTOJI POTREBA ZA DOKUMENTOVANjEM OBAVEŠTENjA I PODATAKA KOJE JE DETEKTIV PRIKUPIO POJEDINOM RADNjOM U OBAVLjANjU UGOVORENOG POSLA.

ZABELEŠKA SE SASTAVLjA KADA POSTOJI POTREBA ZA DOKUMENTOVANjEM OBAVEŠTENjA I PODATAKA PRIKUPLjENIH IZJAVOM OSOBE KOJA NE ŽELI DA POTPIŠE ZAPISNIK.

DETEKTIV SVA OBAVEŠTENjA I PODATKE KOJE JE PRIKUPIO OBAVLjANjEM UGOVORENOG POSLA, AKO SU ONI U OKVIRU UGOVORENOG POSLA, DOSTAVLjA STRANCI PISANIM IZVEŠTAJEM.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK DUŽNI SU DA KOPIJU PISANOG IZVEŠTAJA DETEKTIVA ČUVAJU NAJMANjE PET GODINA OD DANA PREDAVANjA STRANCI.

3. Legitimacija

Član 13.

Detektiv prilikom vršenja poslova mora nositi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga, i dati ih na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev.

Detektivsku legitimaciju izdaje Ministarstvo, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost za detektiva koji je položio stručni ispit i završio pripravnički staž u trajanju od šest meseci kod lica registrovanog za obavljanje detektivske delatnosti.

Detektiv kome prestane radni odnos odmah vraća legitimaciju pravnom licu za detektivsku delatnost kod kojeg je bio zaposlen, koji je u roku od pet dana dostavlja Ministarstvu, a preduzetnik za detektivsku delatnost koji prestane da obavlja detektivske poslove legitimaciju dostavlja Ministarstvu u roku od pet dana od dana brisanja iz registra nadležnog organa.

ČLAN 13.

DETEKTIV PRILIKOM VRŠENjA POSLOVA MORA NOSITI LEGITIMACIJU I OVLAŠĆENjE ZA VRŠENjE UGOVORENIH USLUGA KOJE MU JE DAO KORISNIK USLUGA, I DATI IH NA UVID OVLAŠĆENIM POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA NA NjIHOV ZAHTEV.

DETEKTIVSKU LEGITIMACIJU IZDAJE MINISTARSTVO, NA ZAHTEV PRAVNOG LICA ZA DETEKTIVSKU DELATNOST ILI PREDUZETNIKA ZA DETEKTIVSKU DELATNOST.

ZAHTEV SE PODNOSI NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA DETEKTIVOM, ODNOSNO OD DANA OBAVEŠTAVANjA O LICENCI KOJA SE IZDAJE PREDUZETNIKU KOJI SAMOSTALNO OBAVLjA DETEKTIVSKU DELATNOST.

DETEKTIV JE DUŽAN DA VRATI LEGITIMACIJU MINISTARSTVU U ROKU OD OSAM DANA OD:

1) DANA PRESTANKA RADNOG ODNOSA;

2) DANA RASPOREĐIVANjA NA DRUGO RADNO MESTO BEZ PRIMENE OVLAŠĆENjA;

3) DANA PRESTANKA VAŽENjA LICENCE ODNOSNO OBAVEŠTAVANjA O REŠENjU O ODUZIMANjU LICENCE;

4) DANA BRISANjA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA.

PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ZA DETEKTIVSKU DELATNOST DUŽNI SU DA, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA NASTUPANjA OKOLNOSTI IZ STAVA 4. TAČ. 1), 2) I 4) OVOG ČLANA OBAVESTE NADLEŽNU POLICIJSKU UPRAVU.

Član 16.

Detektiv može, prilikom vršenja poslova, da upotrebi vatreno oružje i fizičku snagu isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad.

Prilikom upotrebe ovlašćenja iz stava 1.ovog člana, detektiv je dužan da se pridržava principa zakonitosti, proporcionalnosti i da deluje sa što manje štetnih posledica po lice.

Detektiv je dužan da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom oružja ili fizičke snage, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu.

O upotrebi oružja ili fizičke snage čijom primenom je nekom licu naneta teška telesna povreda, detektiv ili pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost odmah obaveštava nadležnu policijsku upravu.

Izveštaj o upotrebi vatrenog oružja i fizičke snage iz stava 4.ovog člana detektiv u roku od 12 časova dostavlja odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost.

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost izveštaj o upotrebi vatrenog oružja i fizičke snage čijom primenom je nekom licu naneta teška telesna povreda dostavlja policijskoj upravi u roku od 12 časova.

ČLAN 16.

DETEKTIV MOŽE PRILIKOM VRŠENjA POSLOVA DA UPOTREBI FIZIČKU SNAGU, GASNI SPREJ I VATRENO ORUŽJE ISKLjUČIVO U SVRHU ZAŠTITE SOPSTVENOG ŽIVOTA I TELESNOG INTEGRITETA, SAMO AKO NA DRUGI NAČIN NE MOŽE DA ODBIJE ISTOVREMENI NEPOSREDNI PROTIVPRAVNI NAPAD.

PRILIKOM UPOTREBE OVLAŠĆENjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DETEKTIV JE DUŽAN DA SE PRIDRŽAVA PRINCIPA ZAKONITOSTI, PROPORCIONALNOSTI I DA DELUJE SA ŠTO MANjE ŠTETNIH POSLEDICA PO LICE.

DETEKTIV JE DUŽAN DA PRUŽI PRVU POMOĆ LICU KOJE JE POVREDIO UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA, KAO I DA O POVREDI ODMAH OBAVESTI LEKARSKU SLUŽBU.

O UPOTREBI FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA, DETEKTIV, PRAVNO LICE ZA DETEKTIVSKU DELATNOST ILI PREDUZETNIK ZA DETEKTIVSKU DELATNOST ODMAH OBAVEŠTAVA POLICIJU.

IZVEŠTAJ O UPOTREBI FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA DETEKTIV U ROKU OD 12 ČASOVA DOSTAVLjA ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU ZA DETEKTIVSKU DELATNOST ODNOSNO PREDUZETNIKU.

                PRAVNO LICE ZA DETEKTIVSKU DELATNOST, ODNOSNO PREDUZETNIK ZA DETEKTIVSKU DELATNOST IZVEŠTAJ O UPOTREBI FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA ODMAH EVIDENTIRA U EVIDENCIJI KOJU VODI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I NA ZAHTEV JE DOSTAVLjA POLICIJI ILI NADLEŽNOM JAVNOM TUŽIOCU.

1. Nadzor

Član 22.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

POLICIJSKI SLUŽBENICI PRILIKOM VRŠENjA NADZORA OVLAŠĆENI SU DA PREGLEDAJU OPŠTA AKTA I POSLOVNE KNjIGE, EVIDENCIJE, PROSTORIJE I PROSTOR U KOJEM SE VRŠE DETEKTIVSKI POSLOVI, TRAŽE OBAVEŠTENjA, NALAŽU MERE U CILjU PRIMENE PROPISA, I PO POTREBI, SPROVODE I DRUGE RADNjE KOJIMA SE OSTVARUJE NEPOSREDAN I NENAJAVLjEN UVID U VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA.

KOD NALAGANjA MERE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA POLICIJSKI SLUŽBENIK ĆE PRAVNOM LICU ZA DETEKTIVSKU DELATNOST, PREDUZETNIKU ZA DETEKTIVSKU DELATNOST, ODNOSNO DETEKTIVU (U DALjEM TEKSTU: NADZIRANI SUBJEKAT), ODREDITI MERU KOJA JE BLAŽA, AKO SE TOM MEROM POSTIŽE SVRHA RADI KOJE SE MERA ODREĐUJE.

NADZIRANI SUBJEKAT DUŽAN JE DA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU OMOGUĆI VRŠENjE NADZORA, STAVI NA RASPOLAGANjE ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU I DA DA SVE POTREBNE PODATKE I OBAVEŠTENjA.

U TOKU NADZORA POLICIJSKI SLUŽBENICI MOGU, UZ POTVRDU, PRIVREMENO ODUZETI POSLOVNE KNjIGE, EVIDENCIJE, DRUGU DOKUMENTACIJU ILI ISPRAVE KOJE MOGU POSLUŽITI KAO DOKAZ U PREKRŠAJNOM I KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 23.

Ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, pored ovlašćenja za preduzimanje radnji utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da proveravaju način čuvanja i nošenja vatrenog oružja, kao i uverenja o psihofizičkoj sposobnosti i osposobljenosti detektiva za rukovanje oružjem, kao i da, po potrebi, sprovode i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje detektivskih poslova.

ČLAN 23.

POLICIJSKI SLUŽBENIK SAČINjAVA ZAPISNIK O OBAVLjENOM NADZORU.

U ZAPISNIK SE UNOSI NALAZ ČINjENIČNOG STANjA SA OPISOM UTVRĐENIH NEZAKONITOSTI, NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATAKA U RADU, PREDLOG MERA ZA OTKLANjANjE UTVRĐENIH NEZAKONITOSTI, NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATAKA U RADU, ROK ZA POSTUPANjE PO PREDLOŽENIM MERAMA I ROK ZA DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O PREDUZETIM MERAMA.

ZAPISNIK SE PO PRAVILU SAČINjAVA U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA MINISTARSTVA NAJKASNIJE U ROKU OD TRI DANA OD DANA IZVRŠENOG NADZORA.

ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU, PREDUZETNIK ZA DETEKTIVSKU DELATNOST, ODNOSNO DETEKTIV, IMA PRAVO DA STAVI PRIMEDBE U PISANOM OBLIKU NA ZAPISNIK O OBAVLjENOM NADZORU U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBAVEŠTAVANjA O ZAPISNIKU.

AKO SE ZAPISNIK SASTAVLjA NA MESTU I U TOKU OBAVLjANjA NADZORA PRIMEDBE SE STAVLjAJU ISTOVREMENO SA SAČINjAVANjEM ZAPISNIKA.

PRIMEDBE NA ZAPISNIK, ODNOSNO IZJAVA NADZIRANOG SUBJEKTA DA NEMA PRIMEDBI, UNOSE SE U ZAPISNIK.

OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENIK DUŽAN JE DA RAZMOTRI PRIMEDBE NA ZAPISNIK O OBAVLjENOM NADZORU I DA, PREMA POTREBI, DOPUNI RADNjE NA KOJE SE PRIMEDBE ODNOSE, ODNOSNO DA IZMENI ILI ODUSTANE OD PREDLOŽENE MERE.

O PRIMEDBAMA NA ZAPISNIK OVLAŠĆENI POLICIJSKI SLUŽBENIK NE ODLUČUJE POSEBNO, VEĆ IH CENI SVE ZAJEDNO, I SVAKU POSEBNO, U OBRAZLOŽENjU REŠENjA DONETOG U PREDMETU NADZORA.

Član 24.

Ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, pored ovlašćenja na izricanje mera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost privremeno zabrane obavljanje delatnosti, a detektivu da privremeno zabrane vršenje detektivskih poslova ako delatnost, odnosno poslove obavlja ili vrši:

1) bez licence ili ovlašćenja;

2) bez zaključenog ugovora;

3) na nestručan i neprofesionalan način koji može prouzrokovati štetu ili opasnost za korisnika, detektiva ili treće lice;

4) suprotno nalogu da obavljanje delatnosti, odnosno vršenje poslova uskladi sa ovim zakonom.

Meru kojom se obezbeđuje da pravno lice za detektivsku delatnost, preduzetnik za detektivsku delatnost ili detektiv otklone nepravilnosti u vršenju detektivskih poslova i obavljanju delatnosti, odnosno da vršenje poslova usklade sa ovim zakonom ovlašćeni policijski službenik Ministarstva nalaže rešenjem, s tim što rok za izvršenje mere za otklanjanje nepravilnosti ne može biti duži od 60 dana.

ČLAN 24.

AKO NADZIRANI SUBJEKAT U OSTAVLjENOM ROKU NIJE OTKLONIO ZAPISNIKOM UTVRĐENE NEZAKONITOSTI, NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATKE, POLICIJSKI SLUŽBENIK DUŽAN JE DA DONESE REŠENjE KOJIM SE NALAŽU MERE I ODREĐUJE ROK ZA NjIHOVO OTKLANjANjE.

REŠENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DONOSI SE AKO SE U PONOVNOM NADZORU UTVRDI DA NEZAKONITOSTI, NEPRAVILNOSTI I NEDOSTACI NISU OTKLONjENI U ROKU OD OSAM DANA OD DANA IZVRŠENOG NADZORA.

REŠENjEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE, ZAVISNO OD PREDMETA NADZORA I PRIRODE UTVRĐENIH NEZAKONITOSTI I NEDOSTATAKA U RADU:

1) NALOŽITI PREDUZIMANjE ODGOVARAJUĆIH MERA I RADNjI POTREBNIH RADI OTKLANjANjA UTVRĐENIH NEZAKONITOSTI, NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATAKA U RADU U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 30 DANA;

2) ZABRANITI NADZIRANOM SUBJEKTU OBAVLjANjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI U PERIODU DO 60 DANA AKO DELATNOST VRŠI BEZ LICENCE ILI AKO ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA ANGAŽUJE FIZIČKA LICA BEZ LICENCE.

REŠENjE IZ STAVA 3. TAČKA 2) OVOG ČLANA DONOSI SE BEZ ODLAGANjA, ODNOSNO BEZ PRETHODNOG PREDLAGANjA MERE U SMISLU ČLANA 23. STAV 2. OVOG ZAKONA.

NADZIRANI SUBJEKAT KOME JE PRIVREMENO ZABRANjENO OBAVLjANjE DELATNOSTI MOŽE NASTAVITI SA OBAVLjANjEM DELATNOSTI TEK KADA ORGAN KOJI JE DONEO REŠENjE IZVRŠI NADZOR I UTVRDI DA SU NEDOSTACI OTKLONjENI.

Član 25.

Protiv rešenja iz člana 24.ovog zakona može se izjaviti žalba ministru.

ŽALBA NE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA.

3. Evidencije

Član 27.

Ministarstvo vodi evidencije:

1) o izdatim licencama za obavljanje detektivske delatnosti - pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje te delatnosti;

2) o izdatim licencama za vršenje detektivskih poslova - fizičkim licima za vršenje tih poslova;

3) o sprovedenoj stručnoj obuci i osposobljavanju, kao i stručnom ispitu detektiva;

4) o izdatim legitimacijama za detektive;

5) o izdatim dozvolama za nošenje oružja za detektive.

Evidencije iz stava 1.ovog člana vode se u obliku registra, kao elektronska baza podataka i čuvaju se trajno.

Bližu sadržinu podataka koji se evidentiraju, sadržinu i izgled registra i način vođenja registra propisuje ministar.

Član 28.

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode evidencije:

1) o zaposlenim detektivima;

2) o zaključenim ugovorima sa korisnicima;

3) o licima, odnosno korisnicima za koje se vrše detektivski poslovi;

4) o primenjenim ovlašćenjima upotrebe vatrenog oružja i fizičke snage zaposlenih detektiva;

5) o zbirkama ličnih podataka.

Evidencije iz stava 1.ovog člana čuvaju se trajno.

ČLAN 28.

PRAVNA LICA ZA DETEKTIVSKU DELATNOST, ODNOSNO PREDUZETNICI ZA DETEKTIVSKU DELATNOST VODE EVIDENCIJE:

1) O ZAPOSLENIM DETEKTIVIMA, KOJA SADRŽI:

(1) REDNI BROJ,

(2) IME, PREZIME, JMBG, DATUM I MESTO ROĐENjA, ADRESU PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA, STRUČNU SPREMU DETEKTIVA,

(3) DATUM ZAKLjUČENjA UGOVORA O RADU, DATUM PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE, VRSTU RADNOG ODNOSA, DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA I ODJAVE SA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA,

(4) PODATKE NADLEŽNOG ZDRAVSTVENOG ORGANA O PSIHOFIZIČKOJ SPOSOBNOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA DETEKTIVSKE DELATNOSTI I DATUMU KADA JE IZDATO UVERENjE;

2) O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA SA KORISNICIMA, KOJA SADRŽI:

(1) REDNI BROJ,

(2) PREDMET I OSNOV UGOVORA, PODATKE O KORISNIKU USLUGA (NAZIV, SEDIŠTE, PIB I MATIČNI BROJ PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA, IME, PREZIME, ADRESA I JMBG FIZIČKOG LICA), DATUM ZAKLjUČENjA UGOVORA I DATUM PRESTANKA UGOVORA,

(3) BROJ I DATUM IZDATOG OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE UGOVORNIH USLUGA;

3) O PRIMENjENIM OVLAŠĆENjIMA UPOTREBE FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA ZAPOSLENIH DETEKTIVA, KOJA SADRŽI:

(1) REDNI BROJ,

(2) IME I PREZIME DETEKTIVA KOJI JE UPOTREBIO SREDSTVO PRINUDE,

(3) DATUM, VREME I MESTO UPOTREBE SREDSTVA PRINUDE,

(4) IME, PREZIME, NADIMAK LICA PREMA KOME JE UPOTREBLjENO SREDSTVO PRINUDE AKO JE TAKAV PODATAK POZNAT,

(5) NAZIV SREDSTVA PRINUDE KOJE JE UPOTREBLjENO,

(6) DETALjAN OPIS DOGAĐAJA (NAČIN IZVRŠENOG NAPADA, NAČIN UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE I KADA SE PRESTALO SA UPOTREBOM SREDSTVA PRINUDE),

(7) PODATKE O VRSTI I STEPENU TELESNIH POVREDA LICA I DETEKTIVA,

(8) PODATKE O VREMENU I MESTU PRUŽANjA MEDICINSKE POMOĆI POVREĐENIMA,

(9) PODATKE O VREMENU KADA JE OBAVEŠTENA POLICIJA,

(10) IME, PREZIME, ADRESA I BROJEVI LIČNIH KARATA SVEDOKA DOGAĐAJA,

(11) DATUM, ČAS I MINUT PODNOŠENjA IZVEŠTAJA I DATUM I VREME DOSTAVLjANjA IZVEŠTAJA POLICIJI ODNOSNO NADLEŽNOM TUŽILAŠTVU NA NjIHOV ZAHTEV;

4) O ZBIRKAMA LIČNIH PODATAKA, KOJA SADRŽI:

(1) REDNI BROJ,

(2) NAZIV ZBIRKE PODATAKA, DATUM, OSNOV USPOSTAVLjANjA ZBIRKE PODATAKA,

(3) IME I PREZIME RUKOVAOCA ZBIRKOM PODATAKA, NjEGOVU ADRESU PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA I BROJ TELEFONA,

(4) NAČIN VOĐENjA I KORIŠĆENjA ZBIRKE PODATAKA,

(5) NAČIN ČUVANjA PODATAKA,

(6) DATUM PREDAJE PODATAKA KORISNIKU ILI BRISANjA PODATAKA, ZAPISNIKE O PREDAJI ILI ZAPISNIKE O BRISANjU ILI UNIŠTENjU PODATAKA.

EVIDENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODE SE AŽURNO I ČUVAJU SE TRAJNO

Član 29.

Pravna lica za detektivsku delatnost. odnosno preduzetnici za deteltivsku delatnost nisu dužni da obrazuju i vode evidencije iz člana 28. stav 1. tačka 4), odnosno da vrše obradu podataka:

1)      koji se obrađuju isključivo u porodične i druge lične potrebe;

2)      koji se obrađuju radi vođenja registara čije je vođenje zakonom propisano;

3)      za zbirku podataka koju čine samo javno objavljeni podaci;

4)      koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, obrađivač, odnosno korisnik nije ovlašćen da identitet odredi.

Evidenciju iz člana 28. stav 1. tačka 4) ovog zakona pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 33.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za detektivsku delatnost:

1) ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2);

2) ako obavlja detektivsku delatnost, odnosno detektivske poslove, a nema licencu za obavljanje detektivske delatnosti izdatu od strane Ministarstva (član 4);

3) ako obavlja detektivsku delatnost, a prestane da ispunjava uslove pod kojim mu se može izdati licenca (član 5);

4) ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje (član 10. stav 1);

5) ako ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa (član 10. stav 2);

6) ako vrši detektivsku delatnost ili angažuje detektiva da vrši detektivske poslove, a da sa korisnikom usluga nije zaključilo pisani ugovor o angažovanju za vršenje detektivskih poslova (član 12. stav 1);

7) ako od korisnika usluga ne pribavi pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga (član 12. stav 2);

8) ako ne odbije zahtev korisnika za vršenje istražnih i detektivskih usluga kada ti poslovi nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor (član 12. stav 4);

9) ako zaposleni detektiv ne pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom oružja ili fizičke snage, kao i ako o povredi odmah ne obavesti lekarsku službu (član 16. stav 3);

10) ako, u roku od 12 časova od događaja, nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi izveštaj o upotrebi oružja ili fizičke snage čijom primenom je nekom licu naneta teška telesna povreda (član 16. stav 6);

11) ako obrađuje podatke od lica koja na to nisu dobrovoljno pristala ili koja su opozvala svoj pristanak (član 17. st. 1. i 3);

12) ako o saznanju o izvršenom krivičnom delu odmah ne obavesti policiju ili nadležnog javnog tužioca (član 18);

13) ako na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, u skladu sa odlukom suda ili zakonom kojim se uređuje krivični postupak, ne da na uvid sve prikupljene podatke sa kojima raspolaže (član 19. stav 1);

14) ako propisane evidencije ne vodi ili ih vodi na način koji nije propisan (član 28);

15) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 30. stav 1);

16) ako, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, prikupljene podatke ne preda korisniku ili ih ne briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno ako ne uništi prikupljene podatke koje korisnik odbije da preuzme (član 30. stav 2);

17) ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova (član 31);

18) ako ne čuva evidencije zaključenih ugovora sa korisnikom (član 32).

Za radnje iz stava 1.tač. 1-3.ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu za detektivsku delatnost može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu za detektivsku delatnost novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mere zabrane obavljanja određenih poslova, odnosno vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

ČLAN 33.

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE:

1) AKO VRŠI POSLOVE KOJI SU U ISKLjUČIVOJ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ILI PRIMENjUJE OPERATIVNE METODE I SREDSTVA, ODNOSNO OPERATIVNO-TEHNIČKA SREDSTVA I METODE KOJE NADLEŽNI ORGANI PRIMENjUJU NA OSNOVU POSEBNIH PROPISA (ČLAN 2);

2) AKO OBAVLjA DETEKTIVSKU DELATNOST, A NEMA LICENCU ZA OBAVLjANjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI IZDATU OD STRANE MINISTARSTVA ILI ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA ANGAŽUJE FIZIČKO LICE BEZ LICENCE (ČLAN 4);

3) AKO O NASTALOJ PROMENI NE OBAVESTI ILI NEBLAGOVREMENO OBAVESTI NADLEŽNU POLICIJSKU UPRAVU (ČLAN 9. STAV 12);

4) AKO OBRAĐUJE PODATKE KOJI NISU UTVRĐENI KAO PODACI KOJE MOŽE DA OBRAĐUJE (ČLAN 10. STAV 1);

5) AKO KOPIJU PISANOG IZVEŠTAJA NE ČUVA NAJMANjE PET GODINA OD DANA PREDAVANjA STRANCI (ČLAN 11. STAV 7);

6) AKO VRŠI DETEKTIVSKU DELATNOST ILI ANGAŽUJE DETEKTIVA DA VRŠI DETEKTIVSKE POSLOVE, A DA SA KORISNIKOM USLUGA NIJE ZAKLjUČILO PISANI UGOVOR O ANGAŽOVANjU ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA (ČLAN 12. STAV 1);

7) AKO OD KORISNIKA USLUGA NE PRIBAVI PISANO OVLAŠĆENjE ZA VRŠENjE UGOVORENIH USLUGA (ČLAN 12. STAV 3);

8) AKO NE ODBIJE ZAHTEV KORISNIKA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA ZA VRŠENjE ISTRAŽNIH I DETEKTIVSKIH USLUGA KADA TI POSLOVI NISU U NjEGOVOJ NADLEŽNOSTI, KADA SE TRAŽI OBRADA PODATAKA KOJI SE NE SMEJU OBRAĐIVATI I KADA JE VRŠENjE TIH USLUGA SUPROTNO INTERESIMA KORISNIKA USLUGA SA KOJIMA VEĆ IMA ZAKLjUČEN UGOVOR (ČLAN 12. STAV 4);

9) AKO O UPOTREBI FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA ODMAH NE OBAVESTI POLICIJU (ČLAN 16. STAV 4);

10) AKO NE EVIDENTIRA U EVIDENCIJI IZVEŠTAJ O UPOTREBI FIZČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA ILI ISTI NE DOSTAVI NA ZAHTEV POLICIJE ILI NADLEŽNOG JAVNOG TUŽIOCA (ČLAN 16. STAV 6);

11) AKO NA ZAHTEV OVLAŠĆENOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, U SKLADU SA ODLUKOM SUDA ILI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE KRIVIČNI POSTUPAK, NE DA NA UVID SVE EVIDENCIJE I PRIKUPLjENE DOKAZE SA KOJIMA RASPOLAŽE (ČLAN 19. STAV 1);

12) AKO POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ONEMOGUĆI VRŠENjE NADZORA, NE STAVI NA RASPOLAGANjE ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU I NE PRUŽI SVE POTREBNE PODATKE I OBAVEŠTENjA (ČLAN 22. STAV 4);

13) AKO PROPISANE EVIDENCIJE NE VODI ILI IH VODI NA NAČIN KOJI NIJE PROPISAN (ČLAN 28);

14) AKO PODATKE KOJI SU PRIKUPLjENI U VRŠENjU POSLA KORISTI U SVRHU ZA KOJU NISU PRIKUPLjENI ILI IH USTUPI TREĆIM LICIMA ILI JAVNO OBJAVI (ČLAN 30. STAV 1);

15) AKO U SLUČAJU ISPUNjENjA ILI RASKIDA UGOVORA, ODNOSNO POVLAČENjA PRISTANKA U PISANOM OBLIKU, PRIKUPLjENE PODATKE NE PREDA KORISNIKU ILI IH NE IZBRIŠE U ROKU OD 15 DANA OD DANA RASKIDA UGOVORA, ODNOSNO AKO NE UNIŠTI PRIKUPLjENE PODATKE KOJE KORISNIK ODBIJE DA PREUZME (ČLAN 30. STAV 2);

16) AKO U TOKU OBAVLjANjA I PO PRESTANKU OBAVLjANjA DETEKTIVSKE DELATNOSTI, KAO TAJNU, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA, NE ČUVA SVE TAJNE PODATKE KOJE SAZNA U VRŠENjU POSLOVA (ČLAN 31);

17) AKO NE ČUVA EVIDENCIJE ZAKLjUČENIH UGOVORA SA KORISNIKOM U PROPISANOM VREMENSKOM PERIODU (ČLAN 32).

ZA RADNjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 25.000 DO 150.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 6) I 12) OVOG ČLANA, PORED NOVČANE KAZNE, PRAVNOM LICU MOŽE SE IZREĆI I ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENE DELATNOSTI U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO TRI GODINE, A ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANE DA VRŠI ODREĐENE POSLOVE, U TRAJANjU OD TRI MESECA DO JEDNE GODINE.

Član 34.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za detektivsku delatnost:

1) ako ne poseduje odgovarajući poslovni prostor, koji je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa, odnosno ako ne obezbedi kasu ili sef, u skladu s propisima o tajnosti podataka (član 8. st. 1. i 2);

2) ako od detektiva kome je prestao radni odnos ne preuzme legitimaciju, odnosno ako je, u roku od pet dana od preuzimanja, ne dostavi Ministarstvu (član 13. stav 3).

ČLAN 34.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE:

1) AKO NE OBEZBEDI KASU ILI SEF, U SKLADU S PROPISIMA O TAJNOSTI PODATAKA (ČLAN 8. STAV 2);

2) AKO NE PODNESE ILI NEBLAGOVREMENO PODNESE ZAHTEV ZA IZDAVANjE LEGITIMACIJE DETEKTIVU (ČLAN13. STAV 3);

3) AKO NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI NE DOSTAVE ILI NEBLAGOVREMENO DOSTAVE OBAVEŠTENjE O NASTUPANjU OKOLNOSTI ZA VRAĆANjE LEGITIMACIJE (ČLAN 13. STAV 5).

Član 35.

Za radnje iz člana 33.stav 1. ovog zakona kazniće se, za prekršaj, i preduzetnik za detektivsku delatnost novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 34.stav 1. tačka 1) ovog zakona i ako ne vrati legitimaciju Ministarstvu, u roku od pet dana od dana brisanja iz registra nadležnog organa (član 13. stav 3), kazniće se, za prekršaj, i preduzetnik za detektivsku delatnost koji zapošljava više od jednog detektiva, novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

Za radnje iz člana 33.stav 1. i člana 34. stav 1. ovog zakona kazniće se za prekršaj i samostalni detektiv, koji detektivsku delatnost obavlja sam kao preduzetnik, novčanom kaznom od od 5.000 do 50.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

ČLAN 35

ZA RADNjE IZ ČLANA 33. STAV 1. OVOG ZAKONA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 150.000 DO 500.000 DINARA.

ZA RADNjE IZ ČLANA 33. STAV 1. TAČ. 1), 2), 6) I 12), PORED NOVČANE KAZNE, PREDUZETNIKU ZA DETEKTIVSKU DELATNOST MOŽE SE IZREĆI I ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENE DELATNOSTI U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO TRI GODINE.

ZA RADNjE IZ ČLANA 34. OVOG ZAKONA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 250.000 DINARA

Član 36.

Za radnje iz člana 33.stav 1. tač. 1-5, 7, 8.i 13. ovog zakona, ako po prestanku radnog odnosa ne vrati legitimaciju, odnosno ako je, u roku od pet dana, ne dostavi Ministarstvu (član 13. stav 3) i ako licu od koga prikuplja podatke, na njegov zahtev, ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla (član 17. stav 2) kazniće se, za prekršaj, detektiv novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz člana 33.stav 1. tač. 1, 2, 4, 5, 7, 8.i 13. ovog zakona, odnosno za radnje iz stava 1. ovog člana, kojim su bile prouzrokovane teže posledice, detektivu se može izreći kazna zatvora do 30 dana.

ČLAN 36.

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 80.000 DINARA ILI KAZNOM ZATVORA DO 30 DANA, KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE:

1) AKO VRŠI POSLOVE KOJI SU U ISKLjUČIVOJ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA I PRIMENjUJE OPERATIVNE METODE I SREDSTVA, ODNOSNO OPERATIVNO-TEHNIČKA SREDSTVA I METODE KOJE NADLEŽNI ORGANI PRIMENjUJU NA OSNOVU POSEBNIH PROPISA (ČLAN 2);

2) AKO OBAVLjA DETEKTIVSKE POSLOVE A NEMA LICENCU ZA OBAVLjANjE DETEKTIVSKIH POSLOVA IZDATU OD STRANE MINISTARSTVA (ČLAN 4);

3) AKO OBRAĐUJE PODATKE KOJI NISU UTVRĐENI KAO PODACI KOJE MOŽE DA OBRAĐUJE (ČLAN 10. STAV 1);

4) AKO OMETA OBAVLjANjE POSLOVA KOJI SU U NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA (ČLAN 10. STAV 2);

5) AKO PRIKUPLjENE PODATKE U OBLIKU PISANOG IZVEŠTAJA NE PREDA STRANCI NAKON OBAVLjENOG UGOVORENOG POSLA (ČLAN 11. STAV 6);

6) AKO OVLAŠĆENIM POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA NE POKAŽE DETEKTIVSKU LEGITIMACIJU I OVLAŠĆENjE ZA VRŠENjE POSLA (ČLAN 13. STAV 1);

7) AKO NE VRATI ILI NEBLAGOVREMENO VRATI LEGITIMACIJU MINISTARSTVU (ČLAN 13. STAV 4);

8) AKO NE PRUŽI PRVU POMOĆ LICU KOJE JE POVREDIO UPOTREBOM FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA ILI VATRENOG ORUŽJA, KAO I AKO O POVREDI ODMAH NE OBAVESTI LEKARSKU SLUŽBU (ČLAN 16. STAV 3);

9) AKO O UPOTREBI FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA I VATRENOG ORUŽJA ODMAH NE OBAVESTI POLICIJU (ČLAN 16. STAV 4);

10) AKO, U ROKU OD 12 ČASOVA OD DOGAĐAJA, NE DOSTAVI IZVEŠTAJ O UPOTREBI FIZIČKE SNAGE, GASNOG SPREJA ILI VATRENOG ORUŽJA (ČLAN 16. STAV 5);

11) AKO OBRAĐUJE PODATKE SUPROTNO PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI (ČLAN 17. ST. 1. I 3);

12) AKO NA ZAHTEV LICA OD KOGA PRIKUPLjA PODATKE NE POKAŽE DETEKTIVSKU LEGITIMACIJU I OVLAŠĆENjE ZA VRŠENjE POSLA (ČLAN 17. STAV 2);

13) AKO O SAZNANjU O IZVRŠENOM KRIVIČNOM DELU ODMAH NE OBAVESTI POLICIJU ILI NADLEŽNOG JAVNOG TUŽIOCA (ČLAN 18);

14) AKO POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ONEMOGUĆI VRŠENjE NADZORA, NE STAVI NA RASPOLAGANjE ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU I NE PRUŽI SVE POTREBNE PODATKE I OBAVEŠTENjA (ČLAN 22. STAV 4);

15) AKO PODATKE KOJI SU PRIKUPLjENI U VRŠENjU POSLA KORISTI U SVRHU ZA KOJU NISU PRIKUPLjENI ILI IH USTUPI TREĆIM LICIMA ILI JAVNO OBJAVI (ČLAN 30. STAV 1);

16) AKO U TOKU OBAVLjANjA I PO PRESTANKU OBAVLjANjA DETEKTIVSKE DELATNOSTI, KAO TAJNU, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA, NE ČUVA SVE TAJNE PODATKE KOJE SAZNA U VRŠENjU POSLOVA (ČLAN 31).

ZA RADNjE IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 4) I 14) FIZIČKOM LICU MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI U TRAJANjU OD TRI MESECA DO JEDNE GODINE.


ANALIZA EFEKATA

1.Koji problem se rešava propisom

Zakon o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/13) donet je 2013. godine a primenjuje se od 5. decembra 2014. godine.

U periodu od 5. decembra 2014. godine do sada, u primeni Zakona o detektivskoj delatnosti, uočeni su određeni problemi, koji se mogu prevazići novim zakonskim rešenjima, sa stanovišta povećanja efikasnosti primene zakona i postizanja preciznosti, transparentnosti a samim tim i pune pravne sigurnosti.

Navedeni problemi uočeni su naročito u domenu potrebe da se izvrši unapređenje odredbi koje se odnose na bezbednosnu proveru i činjenice koje predstavljaju bezbednosnu smetnju, jer u dosadašnjem Zakonu bezbednosna provera i bezbednosne smetnje za obavljanje detektivskih poslova nisu bili propisani, već se koristila neodređena formulacija da je lice "prošlo odgovarajuću proveru."

Takođe, problem koji je trebalo prevazići Predlogom zakona, jeste problem u pogledu unapređenja odredbi koje se odnose na podatke koje mogu da obrađuju pravno lice za detektivsku delatnost, preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv, kao i način dokumentovanja prikupljenih podatka, što je otvaralo niz nedoumica i poteškoća u dosadašnjoj primeni zakona, a samim tim su uticale i na pravnu nesigurnost.

Predlogom zakona dopunjuju se odredbe kojima se uređuju uslovi i postupak izdavanja licenci pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, kao i uslovi pod kojima se licenca može oduzeti. Predlog zakona propisuje da se zahtev za izdavanje licence podnosi nadležnoj policijskoj upravi po mestu sedišta pravnog lica i preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, kao i dokumentaciju koja se uz zahtev podnosi. Na ovaj način, postiže se usaglašavanje zakona sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku i ubrzava se postupak licenciranja.

Predlogom zakonapotpuno i preciznouređena su ovlašćenja detektiva proširivanjem korpusa sredstava prinude sa gasnim spejom, što je bilo nužno i celishodno imajući u vidu da je Zakonom o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15) propisano da građani mogu nabavljati gasne sprejeve bez prijave nadležnom organu. Takođe, uslovi za upotrebu fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja su preciznije formulisani, a obaveze nakon upotrebe srestava prinude su drugačije uređene radi smanjivanja administrativnog opterećenja ove delatnosti.

Odredbe vezane za izdavanje legitimacije detektivima su dopunjene, brisan je iz uslova za izdavanje legitimacije pripravnički staž, uređen je izgled legitimacije, način njenog korišćenja, izdavanje i vraćanje. U dosadašnjoj primeni zakona naročite poteškoće je stvarao uslov da se detektivu može izdati legitimacija ukoliko je završio pripravnički staž u trajanju od šest meseci kod pravnog lica registrovanog za obavljanje detektivske delatnosti, a što je bilo necelishodno naročito ukoliko se uzme u obzir krug lica koji je oslobođen obuke za vršenje detektivskih poslova, pa se dolazilo u apsurdnu situaciju da su lica koja su više od pet godina provela na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim poslovima i dr. u skladu sa dosadašnjim zakonom morala da obave pripravnički staž u pravnom licu registrovanom za detektivsku delatnost da bi stekla uslov za izdavanje legitimacije koja je neophodna za obavljanje ove delatnosti.

Takođe, radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisan je sadržaj evidencija koje u skladu sa zakonom vode pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost, a upotpunjene su i odredbe kojim se uređuje nadzor nad pravnim licima i preduzetnicima za detektivsku delatnost, kao i nad detektivima. Ovakva intervencija u Predlogu zakona je bila neophodna i iz razloga što se Zakon o inspekcijskim poslovima ne primenjuje na policijske poslove, u koje se u skladu sa Zakonom o policiji ubraja i izvršavanje poslova utvrđenih propisima o detektivskoj delatnosti.

Takođe, poseban problem u dosadašnjoj primeni zakona je stvarala i neusaglašenost kaznenih odredbi sa dispozicijama u zakonu, jer dosadašnji zakon u kaznenim odredbama (član 30.) nije sadržao prekršaje dispozicija iz člana 13. stav 1. i člana 16. stav 4. Zakona, a dispozicija iz člana 19. stav 1. je bila nejasna i nije u saglasju sa predviđenim prekršajem u članu 33. stav 1. tačka 13) Zakona.

Pripadnici ovog Ministarstva izvršili su 13 nadzora nad pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju detektivsku delatnost, i tom prilikom je protiv pravnih lica i preduzetnika, kao i odgovornog lica u pravnom licu podneto pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj propisane Zakonom o detektivskoj delatnosti (obavljanje delatnosti bez licence).

Posle više od tri godine primene Zakona o detektivskoj delatnosti, uočena je neophodnost za njegovu izmenu. Rezultati koji su postignuti primenom ovog Zakona se mogu izraziti kroz sledeće pokazatelje: organizovana su tri ciklusa obuke za vršenje detektivskih poslova za 32 kandidata, stručni ispit položila su 53 kandidata, izdato je 16 licenci pravnim licima i preduzetnicima za vršenje detektivske delatnosti i 40 licenci za vršenje detektivskih poslova fizičkim licima.

Na osnovu podataka pribavljenih od od Agencije za privredne registre[1] na dan 5. decembra 2014. godine, u šifri delatnosti 80.30-istražne delatnosti bilo je registrovano: 11 pravnih lica i 22 preduzetnika. Od ovog broja registrovanih pravnih lica nad jednim pravnim licem otvoren je postupak likvidacije, jedno pravno lice je izvršilo promenu šifre delatnosti, dok je protiv jednog pravnog lica pokrenut krivični postupak. Takođe, 4 preduzetnika izvršila su promenu delatnosti, 5 preduzetnika je prekinulo obavljanje delatnosti, a jedan nakon registracije nije ni počeo da obavlja delatnost.

2.Ciljevi koji treba da se postignu donošenjem Zakona

Usvajanjem izmena i dopuna ovog zakona postići će se usaglašenost zakona sa drugim propisima pre svega sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Veoma važno je istaći da će biti umanjen deo nepotrebnih obaveza sektora privatne bezbednosti koje proističu iz sadašnjih odredbi Zakona o detektivskoj delatnosti, u prvom redu niz administrativnih zahteva koje su subjekti u ovom sektoru trebali da ispune, a koji se ogledaju u sledećem: obaveza dostavljanja izveštaja o upotrebi sredstava prinude, obavljanje pripravničkog staža kao uslov za izdavanje legitimacije i vraćanja legitimacije za detektiva kome je prestao radni odnos. Na ovaj način će se pravna lica i preduzetnici osloboditi nepotrebne i obimne administracije i toškova.

Takođe, biće značajno unapređen rad Ministarstva unutrašnjih poslova u sprovođenju nadzora nad primenom ovog zakona.

Pored navedenog, cilj koji će se postići usvajanjem predloženih rešenja je unapređenje pojedinih rešenja koja su do sada stvarala probleme u primeni, zatim postizanje veće transparentnosti, pravne sigurnosti, a što će svakako rezultirati povoljnijim položajem subjekata u ovoj delatnosti i korisnika usluga, čime će se jačati poslovno okruženje i doprineti kvalitetu usluga, kao i daljem razvoju ove delatnosti. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u sva četiri kvartala 2017.godine, kao i u prvom kvartalu 2018.godine beleži se permanentan trend porasta indeksa prometa u uslugama za zaštitne i istražne delatnosti (od 153,6 do 183,8)[2].

Donošenjem zakona, kao jedan od ciljeva koji će se ostvariti, svakako jeste usaglašavanje odredaba Zakona o detektivskoj delatnosti sa drugim propisima. Naime, Predlogom zakona, postupak izdavanja licenci usaglašen je sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16), a iz razloga usaglašavanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08,..., 107/12) izvršene su izmene i dopune odredbi koje se odnose na sadržaj evidencija koje vode pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost.

3.Da li su razmatrane mogućnosti za rešavanje problema bez donošenja akta?

                S obzirom na to da Zakon o detektivskoj delatnosti uređuje opšti pravni okvir za vršenje detektivske delatnosti i detektivskih poslova, uslove za vršenje ovih poslova, obuku, način obavljanja poslova, ovlašćenja detektiva i nadzor nad detektivskom delatnošću, druge mogućnosti za unapređenje odredaba tog zakona i njihovo usaglašavanje sa drugim propisima, ne postoje.

4.Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema?

                Izmene i dopune Zakona o detektivskoj delatnosti predstavljaju najbolje i jedino moguće rešenje napred iznetih problema uočenih u primeni ovog zakona. S tim u vezi, da bi se olakšao rad subjektima u detektivskoj delatnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u neposrednoj saradnji sa Opštim udruženjem detektiva Srbije pripremilo Predlog izmena i dopuna Zakona o detektivskoj delatnosti.

5.Na koga i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

                Rešenja predviđena izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti imaće prevashodno uticaj na fizička i pravna lica u detektivskoj delatnosti, odnosno na subjekte koji pružaju usluge, odnosno vrše detektivske poslove. Prema analizi efekata, a zbog smanjenja administrativnog opterećenja ovog sektora očekuje se da će troškovi za poslodavce biti smanjeni za oko 5% na godišnjem nivou.

                Takođe izmene zakona pozitivno će uticati i na korisnike usluga detektivske delatnosti, jer izmenama i dopunama zakona posebno je razrađena materija dokumentovanja podataka koje je detektiv prikupio prilikom obavljenog ugovorenog posla, a sve u cilju poboljšanja kvalitet usluga koje se pružaju na tržištu i pravne sigurnosti.

Sprovođenje predloženog zakona neće biti povezano sa povećanjem troškova na strani Ministarstva unutrašnjih poslova, jer ovi poslovi ne zahtevaju angažovanje dodatnih resursa i sprovodiće se u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova propisanih Zakonom o policiji.

6.Kakve troškove će primena Zakona izazvati građanima i privredi, a naročito malim i srednjim preduzećima?

                Predložena rešenja u izmenama i dopunama zakona neće stvoriti dodatne troškove građanima, privredi i malim i srednjim preduzećima, odnosno troškovi koji će nastati primenom rešenja predviđenih ovim zakonom već postoje, samo su promenjeni načini na koji se sprovode ove aktivnosti.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Zakon će omogućiti smanjenje administrativnog tereta na strani pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost, jer se predloženim izmenama smanjuje broj administrativnih zahteva.

8. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata i tržišna konkurencija?

Ovim zakonom nije predviđeno stvaranje novih privrednih subjekata, ali zakon svakako otvara mogućnost za stvaranje novih privrednih subjekata za detektivsku delatnost, što za posledicu može imati povećanje konkurencije, povoljnije uslove, te bolji kvalitet i raznovrsnost ponude u ovoj oblasti.

 9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Predložene izmene i dopune zakona su učinjene u međusobnoj i neposrednoj komunikaciji predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i ovlašćenih predstavnika Opšteg udruženja detektiva Srbije Privredne komore Republike Srbije.

U procesu konsultacija dati su predlozi i sugestije koje se odnose na smanjenje administrativnog opterećenja ove privredne delatnosti, koje su unete u tekst Nacrta zakona, jer je ocenjeno da su celishodne i da će povoljno uticati na poslovno okruženje i dalji razvoj ove delatnosti. Takođe, u tekst Nacrta zakona uneti su predlozi i sugestije koje se odnose na ubrzanje postupka licenciranja i načina vršenja poslova detektiva.

 

U procesu konsultacija postignuta je puna saglasnost sa predstavnicima Opšteg udruženja detektiva Srbije oko svih predloženih rešenja.

Shodno utvrđenoj obavezi sprovođenja javne rasprave prilikom pripreme novog zakona, osim ako nadležni odbor na obrazložen predlog predlagača ne odluči drugačije (član 41. stav. 2 tačka 2. Poslovnika Vlade) smatramo da ne postoji predmetna obaveza da se u postupku pripreme ovog zakona sprovede javna rasprava. Predmetnim zakonom se bitno ne menja uređenje nekog pitanja, ne uređuje se pitanje koje posebno zanima javnost, odnosno ne uređuje se nova materija i ne donosi se novi sistemski zakon, time ne postoji obaveza utvrđena članom 41. Poslovnika Vlade da se javna rasprava sprovede.

Pored toga, Nacrt zakona je, u postupku pripreme, dostavljen i drugim nadležnim organima, kojima je pružena prilika da se izjasne. Ministarstvo unutrašnjih poslova je razmotrilo sve pristigle komentare na tekst Nacrta zakona, sagledalo mogućnost njihovog integrisanja u cilju poboljšanja Nacrta zakona i jedan deo predloga ugradila u tekst zakona, čime su predviđena zakonska rešenja znatno unapređena.

10. Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se postiglo ono što se Zakonom predviđa?

U cilju sprovođenja zakona, kako bi se obezbedila puna primena istog, sprovodiće sledeće mere i aktivnosti:

Regulatorne: Za nesmetano sprovođenje ovog zakona, u roku od dvanaest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, pripremiće se i niz podzakonskih akata kojima će se precizirati pojedine odredbe zakona, odnosno kako bi se stvorili uslovi da se ostvari sve što se donošenjem zakona namerava. To su sledeća podzakonska akta:

                1) o načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, progranu obuke i osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za detektiva;

                2) o poslovnom prostoru i fizičko-tehničkim merama za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija;

                3) o bližoj sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije.

Radi obezbeđenja kontinuiteta primene propisa u praksi predviđeno je da će propisi doneti na osnovu Zakona o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/13) ostati na snazi do donošenja propisa kojim se stavljaju van snage, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Institucionalno upravljačke: Izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju neće usloviti promene niti povećanje radnih mesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer sve aktivnosti propisane zakonom mogu se sprovesti postojećim kapacitetima.

Neregulatorne mere: Osim donošenja podzakonskih akata Ministarstvo unutrašnjih poslovaa će organizovati obuke policijskih službenika koji će svakodnevno primenjivati odredbe ovog zakona u praksi, kako bi se na jednoobrazan način postupalo u istim ili sličnim stvarima.

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti

Law proposal amanding Law on private detective activity

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum),

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i ocena usklađenosti sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Propis nije relevantan za acquis communautaire.

5. Ako ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost,potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da lisuprethodnonavedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo učešća konsultanata u izradi ovog propisa.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.10.2018.
Naslov: Redakcija